Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Rēzeknes valstspilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 17

Rēzeknē 2021. gada 9. septembrī (prot. Nr. 8, 1. p., lēmums Nr. 83)
Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Pieslēgums – ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas līdz pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošai sistēmas daļai, kas nodrošinās lietotājam ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu un tiek definēta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja izsniegtajos tehniskajos noteikumos;

2.2. Nekustamais īpašums – dzīvojamā māja, kas nodota ekspluatācijā vai zemes gabals, kura apbūvei ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās mājas būvniecībai un uz kura ir izbūvēta viena no būves kārtām.

2.3. Pretendents – dzīvojamās mājas īpašnieks, vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.

3. Noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.

II. Līdzfinansējuma apmērs

4. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts šādā apmērā:

4.1. 90 % apmērā, bet ne vairāk kā 4000,00 euro (četri tūkstoši eiro 00 centi), viena Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, ja Pretendenta statuss atbilst vienai no šādām iedzīvotāju kategorijām:

4.1.1. persona ar I vai II invaliditātes grupu;

4.1.2. persona, kurai ir ģimenes loceklis ar I vai II invaliditātes grupu, kurš nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un deklarējis dzīvesvietu;

4.1.3. daudzbērnu ģimene;

4.1.4. mājsaimniecība, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;

4.1.5. mājsaimniecība, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.

4.2. 55% apmērā, bet ne vairāk kā 2400,00 euro (divi tūkstoši četri simti eiro 00 centi), viena Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai:

4.2.1. nekustamā īpašuma īpašniekiem;

4.2.2. dzīvokļu īpašnieku kopībai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pieslēgšanai, pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu.

5. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pieslēgumu izbūvei kārtējā kalendārajā gadā Pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

III. Līdzfinansējuma piešķiršanas noteikumi

6. Līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kas ir nekustamā īpašuma īpašnieki vai to pilnvarotas personas, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

7. Līdzfinansējums tiek piešķirts šādu izmaksu segšanai Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā:

7.1. Topogrāfiskā plāna izstrāde un reģistrēšana;

7.2. Projektēšana:

7.2.1. būvprojekta, būvju situācijas plāna un/vai inženiertīklu situācijas plāna izstrāde;

7.2.2. apliecinājuma kartes izstrāde;

7.3. Būvdarbi:

7.3.1. ūdensvada ievada un/vai kanalizācijas izvada izbūve saskaņā ar apstiprināta būvprojekta risinājumu;

7.3.2. komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve.

7.4. Izpildmērījuma izstrāde.

8. Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

8.1. esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā, piemēram, skatakā saglabājot esošo izvadu uz to);

8.2. jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja Nekustamajā īpašumā jau ir Pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;

8.3. jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja Nekustamajā īpašumā jau ir Pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis tehniskos noteikumus esošās kanalizācijas sistēmas pārbūvei;

8.4. lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecībai vai pārbūvei.

9. Ja viena nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas būves – dzīvojamā māja, saimniecības ēkas, pirtis un tml. Pašvaldība līdzfinansē Pieslēguma izbūvi tikai līdz dzīvojamajai mājai.

10. Pie ūdensvada pievada un/vai kanalizācijas izvada, kas izbūvēts kopīpašumā esošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kādai no kopīpašumā esošām domājām daļām ar pašvaldības līdzfinansējuma atbalstu, ir tiesības pieslēgties arī pārējiem kopīpašuma esošo domājamo daļu īpašniekiem saskaņā ar sabiedrisko ūdenssaimniecības sniedzēja izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

11. Iesniedzējam, kuram nekustamais īpašums pieder kopīpašumā ar juridisko vai fizisko personu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts ja kopīpašnieki ir vienojušies par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību un par to noslēgts savstarpējs kopīpašuma dalītas lietošanas līgums.

IV. Pieteikuma iesniegšanas kārtībā

12. Pretendents vai tā pilnvarota persona līdzfinansējuma saņemšanai Pašvaldībā iesniedz iesniegumu (1. pielikums un/vai 2. pielikums), papildus iesniegumā norādītajiem dokumentiem pievienojot:

12.1. nekustamā īpašuma piederību apliecinošu dokumenta kopiju;

12.2. noteikumu 4.1.1. un 4.1.2. punktā norādīto attiecīgo kategoriju apliecinošu dokumenta kopiju;

12.3. kopīpašnieku lēmumu/protokolu, no kura izriet, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par Pieslēguma izbūves nepieciešamību un noteiktas personas pilnvarojumu iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt līgumus par Pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, ja pieteikumu iesniedz dzīvokļu īpašnieku kopība;

12.4. Kopīpašuma dalītas lietošanas līguma kopiju atbilstoši 11. punktam, ja iesniedzējam nekustamais īpašums pieder kopīpašumā ar juridisko vai fizisko personu.

13. Iesniegumu paraksta pretendents vai tā pilnvarotā persona. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno notariāli apstiprinātu pilnvaru izņemot gadījumus ja iesniegums tiek iesniegts SIA "Rēzeknes Ūdens" dzīvojamo māju ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu ierīkošanas pakalpojuma ietvaros.

V. Pieteikuma izskatīšanas un lēmumu pieņemšana

14. Iesniedzēja un pieteikuma atbilstību Noteikumos noteiktajām prasībām izvērtē Pašvaldības izveidota komisija (turpmāk – Komisija).

15. Komisija, pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai reģistrē atsevišķā reģistrā, piešķirot tiem kārtas numuru. Ja pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai netiek iesniegts atbilstoši šo noteikumu prasībām vai arī tiek iesniegts nepilnīgs, Komisijai ir tiesības pieprasīt iesniedzējam papildu informāciju vai precizēt iesniegtos dokumentus.

16. Lai izvērtētu pieteicēja un pieteikuma atbilstību Noteikumos noteiktajām prasībām, Komisijai ir tiesības iegūt informāciju, izmantojot Pašvaldībai pieejamās datubāzes, kā arī pieprasīt un saņemt informāciju no Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" un Rēzeknes pilsētas būvvaldes.

17. Pieteikuma izskatīšana notiek to reģistrācijas secībā. Par iesniegšanas brīdi uzskatāma pieteikuma reģistrācija Komisijā.

18. Komisija katram pretendentam piešķiramo pašvaldības līdzfinansējuma daļu nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus.

19. Ja Komisijai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Komisija ir tiesīga pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.

20. Ja pretendents, iesniegums vai nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, neatbilst šajos Noteikumos noteiktajām prasībām vai pretendents Komisijas noteiktajos termiņos nenovērš trūkumus iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos, Komisija atsaka pieņemt pieteikumu, par to rakstveidā paziņojot pretendentam.

21. Ja iesniedzējs, pieteikums un nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atbilst Noteikumos noteiktajām prasībām, Komisija sagatavo lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu izskatīšanai Rēzeknes valstspilsētas domes sēdē.

22. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem Rēzeknes valstspilsētas dome.

23. Pēc pozitīva Rēzeknes valstspilsētas domes lēmuma pieņemšanas par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, Pašvaldība rakstveidā paziņo par to pretendentam un uzaicina pretendentu noslēgt rakstisku vienošanās par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību (turpmāka – Vienošanās), un informāciju publicē Rēzeknes valstspilsētas domes mājaslapā www.rezekne.lv.

24. Pretendentam Vienošanās jānoslēdz ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma paziņošanas dienas.

VI. Līdzfinansējuma izmaksāšanas noteikumi

25. Pašvaldība pēc tam, kad domes lēmums par izmaksājamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru kļuvis neapstrīdams, izmaksā noteikto līdzfinansējuma apmēru noslēgtās Vienošanās paredzētajā kārtībā un termiņos.

26. Līdzfinansējuma izmaksa tiek paredzēta vienā maksājumā.

27. Pašvaldībai ir tiesības atlikt līdzfinansējuma maksājumu, ja līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuras saprātīgā termiņā ir novēršamas.

28. Ja Rēzeknes valstspilsētas domes atbalstīto pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam Pašvaldības budžetā paredzēto, pretendents pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt pirmām kārtām, tiklīdz līdzekļi budžetā tiek iedalīti.

VII. Līdzfinansējuma kā de minimis atbalsta piešķiršanas noteikumi

29. Ja pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādei un/vai kanalizācijas sistēmai plānots veikt Nekustamajā īpašumā, kas tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai, un ja Nekustamā īpašuma īpašnieki (turpmāk – de minimis atbalsta saņēmēji) var pretendēt uz atbalstu, kas kvalificējams, kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu līdzfinansējuma ietvaros sniedz, piemērojot Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 14017/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula Nr. 1407/2013) un normatīvo aktu par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtības nosacījumus.

30. De minimis atbalsta piešķiršanu un atbalsta pretendenta izvērtēšanu atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem veic Komisija.

31. Atbalsts netiek piešķirts Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs un darbībām. Ja de minimis atbalsta saņēmējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

32. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.

33. Šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam. Šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Šo noteikumu ietvaros saņemot de minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %.

34. De minimis atbalstu uzskata par piešķirtu ar dienu, kad pieņemts Rēzeknes valstspilsētas domes lēmums par līdzfinansējuma kā de minimis atbalsta piešķiršanu.

35. Pašvaldība un de minimis atbalsta saņēmējs uzglabā visus ar de minimis atbalsta piešķiršanu saistītos datus 10 gadus no pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas brīža, atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam.

36. Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt pašvaldībai visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) Nr. 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) Nr. 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

VIII. Noslēguma jautājumi

37. Ja iesniedzējs un pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs 10 gadu laikā pēc pašvaldības līdzfinansējuma izmaksāšanas pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu un atkāpjas no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma, Pašvaldība ir tiesīga prasīt pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu. Minētais noteikums neattiecas uz gadījumu, kad sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums tiek izbeigts sakarā ar īpašuma tiesību izbeigšanos.

38. Ja 10 gadu laikā pēc pašvaldības līdzfinansējuma izmaksāšanas nekustamais īpašums, kura pieslēguma būvniecībai vai pieslēguma būvniecības darbu izdevumu kompensācijai tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējumus, tiek atsavināts un nekustamā īpašuma ieguvējs pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, Pašvaldība ir tiesīga prasīt pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu no nekustamā īpašuma ieguvēja.

39. Noteikumu 37. un 38. punktā minētais regulējums neattiecas uz gadījumiem, kad līdzfinansējums tika piešķirts 4.1.1.–4.1.5. punktā minētajām iedzīvotāju kategorijām.

40. Pieteikumi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, kuri ir saņemti, bet nav izskatīti Komisijā līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai, izskatāmi saskaņā ar šiem Noteikumiem.

41. Atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes pilsētas domes 2019. gada 13. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 17 "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām" (Latvijas Vēstnesis, Nr. 123, 19.06.2019.).

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
1. pielikums
Rēzeknes valstspilsētas domes
09.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17
IESNIEGUMS

(Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai)

Informācija par dzīvojamo māju un iesniedzēju
Iesniegumu iesniedz dzīvojamās mājas
 

_______________________,

Rēzeknē, LV-46____,dzīvokļu īpašnieku kopība / īpašnieks (i).
(adrese) (atbilstošo pasvītrot)
 
Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaits 
Juridiskai personai (-ām) piederošo dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaits 
 
Informācija par iesniedzēju un/vai pilnvaroto personu
Iesniedzēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai) 
Personas kods (fiziskai personai) vai vienotais reģistrācijas numurs (juridiskai personai) 
Deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai) vai Juridiskā adrese (juridiskai personai) 
Korespondences adrese: 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese: 
 
Izvēlētais būvkomersants un būvdarbu izmaksas
Būvdarbu īstenošanas periods: 
Izmaksu aprēķins:
Iesniedzēja finansējums (norādīt summu euro un procentos)Pašvaldības līdzfinansējums (norādīt summu euro un procentos)Kopā
(norādīt summu euro)
   
Informācija par izvēlēto būvkomersantu
(nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, būvkomersanta reģistrācijas numurs, atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta vai lēmuma numurs, kontaktpersona)
 
 
Apliecinājums
Apliecinu, ka aptaujājot _________ (jānorāda skaits) būvkomersantus, saņemti _________ (jānorāda skaits) būvkomersantu piedāvājumi, no kuriem būvdarbu veikšanai ir izvēlēts lētākais piedāvājums.

Apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis/gusi visu līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka(-ku), pilnvarojumu vai citu izmaiņu gadījumā ziņošu SIA "RĒZEKNES ŪDENS" vienas nedēļas laikā.

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība un SIA "RĒZEKNES ŪDENS". Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai un datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas datu apstrādes mērķis ir Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Rēzeknes valstspilsētas domes tīmekļa vietnes www.rezekne.lv sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti / Privātuma politika, iepazīstoties ar Rēzeknes pilsētas domes iekšējiem noteikumiem "Rēzeknes pilsētas domes personas datu apstrādes un aizsardzības privātuma politiku" vai klātienē Rēzeknes valstspilsētas domes klientu apkalpošanas vietā un SIA "RĒZEKNES ŪDENS" tīmekļa vietnē www.rezeknesudens.lv sadaļā Par mums/ Privātuma politika.

 
Pievienotie dokumentiLapu skaits
1. Pieslēguma izbūves darbu būvprojekta vai Apliecinājuma kartes kopija. 
2. Būvkomersantu piedāvājumu kopijas pieslēguma izbūvei. 
3. Izvēlētā būvkomersanta pieslēguma izbūves piedāvājums un būvdarbu līguma kopija. 
5. Līguma par ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu kopija 
6. (citi dokumenti, norāda iesniedzējs) 
 
Pieteikuma iesniegšanas datums 20____.gada ____._________
Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona
 
(Juridiskai personai - nosaukums un paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds, fiziskai personai - vārds, uzvārds)
Personas paraksts _____________________________________________
2. pielikums
Rēzeknes valstspilsētas domes
09.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17
IESNIEGUMS
Informācija par dzīvojamo māju un iesniedzēju
Iesniegumu iesniedz dzīvojamās mājas
 

_______________________________________,

Rēzeknē, LV-46___,īpašnieks (i)
(adrese)  
 
Informācija par iesniedzēju un/vai pilnvaroto personu
Iesniedzēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) 
Personas kods (fiziskai personai) 
Deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai) 
Korespondences adrese: 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese: 
 
Būvdarbu izmaksas
Būvdarbu īstenošanas periods: 
Iesniedzēja finansējums (norādīt summu euro un procentos)Pašvaldības līdzfinansējums (norādīt summu euro un procentos)Kopā
(norādīt summu euro)
 
Apliecinājums
Ar šo apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis/gusi visu līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka(-ku), pilnvarojumu vai citu izmaiņu gadījumā ziņošu SIA "RĒZEKNES ŪDENS" vienas nedēļas laikā.

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība un SIA "RĒZEKNES ŪDENS". Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai un datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas datu apstrādes mērķis ir Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Rēzeknes valstspilsētas domes tīmekļa vietnes www.rezekne.lv sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti / Privātuma politika, iepazīstoties ar Rēzeknes pilsētas domes iekšējiem noteikumiem "Rēzeknes pilsētas domes personas datu apstrādes un aizsardzības privātuma politiku" vai klātienē Rēzeknes valstspilsētas domes klientu apkalpošanas vietā un SIA "RĒZEKNES ŪDENS" tīmekļa vietnē www.rezeknesudens.lv sadaļā Par mums/ Privātuma politika.

 
Pievienotie dokumenti

Lapu skaits

1. Pieslēguma izbūves darbu būvprojekta vai Apliecinājuma kartes kopija. 
2. Būvkomersantu piedāvājumu kopijas pieslēguma izbūvei. 
3. Izvēlētā būvkomersanta pieslēguma izbūves piedāvājums un būvdarbu līguma kopija. 
4. Līguma par ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu kopija 
5. (citi dokumenti, norāda iesniedzējs) 
 
Pieteikuma iesniegšanas datums 20____.gada ____._________
Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona
 
(vārds, uzvārds)

Personas paraksts _____________________________________________

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas domes 09.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17
"Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām"
Paskaidrojuma raksta sadaļasInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsViena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā. Pašvaldības līdzfinansējums sekmēs dzīvojamo māju pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai, attīstot pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, nodrošinot vides aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku, tādējādi veicinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Rēzeknes valstspilsētas domes saistošo noteikumu "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām" (turpmāk – saistošie noteikumi) mērķis ir grozīt un precizēt Rēzeknes pilsētas domes 2019. gada 13. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 17 "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām" (Latvijas Vēstnesis, Nr. 123, 19.06.2019.) noteikto kārtību Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – līdzfinansējums) pieprasīšanai, līdzfinansējuma pieteikuma izskatīšanai, lēmuma pieņemšanai un līdzfinansējuma izmaksāšanai; kā arī palielināt pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

Ņemot vērā to, ka saistošo noteikumu grozījumu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo saistošo noteikumu normām, ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktu, ir sagatavots jauns saistošo noteikumu projekts.

2. Īss projekta satura izklāstsSaskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas nosacījumus.

Noteikumu vieglākai un skaidrākai uztveršanai un pārskatīšanai, noteikumu saturs ir izklāstīts atsevišķās nodaļās, paredzot tādas nodaļas, kā, 1) Līdzfinansējuma piešķiršanas noteikumi; 2) Pieteikuma iesniegšanas kārtība; 3) Pieteikuma izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība; 4) Līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība.

Ar saistošo noteikumu projektu tiek paredzēta šāda līdzfinansējuma maksimālā apmēra palielināšana:

1) 90 % apmērā, bet ne vairāk kā 4000,00 euro (iepriekš 2500,00 euro), viena Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai un dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojami mājai, kur kaut viens dzīvokļa īpašnieks atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

– personām ar I un II invaliditātes grupu;

– personām, kurām ir ģimenes loceklis ar I vai II invaliditātes grupu, kurš nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un deklarējis dzīvesvietu;

– daudzbērnu ģimenēm;

– maznodrošinātām un trūcīgam ģimenēm.

2) 55 % apmērā, bet ne vairāk kā 2400,00 euro (iepriekš 800,00 euro, viena Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai:

– nekustamā īpašuma īpašniekiem;

– dzīvokļu īpašnieku kopībai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pieslēgšanai, pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu.

Saistošajos noteikumos tiek, precizēts pretendentam iesniedzamo dokumentu apmērs. Turpmāk netiks prasīts iesniegt pretendentiem dokumentu, kā piemēram, kas apliecinātu maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes statusu, paredzot komisijai tiesības pašai to pārbaudīt pieprasot attiecīgu informāciju Rēzeknes valstspilsētas pārvaldē "Sociālais dienests". Tādējādi nodrošinot labas pārvaldības principa ievērošanu, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta astotajai daļai, kas paredz, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Ja informācija, kura nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai, kas regulē publiski tiesiskās attiecības ar privātpersonu, ir citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no privātpersonas.

Saistošajos noteikumos precizētas un papildinātas pieteikumu izvērtēšanas Komisija tiesības.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldības budžetā kārtējam gadam tiek iekļauti finanšu līdzekļi līdzfinansējumam atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošajiem noteikumiem nav tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vides attīstību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmRēzeknes pilsētas pašvaldība izveido komisiju, kas izvērtē pieteikumus par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamās mājas īpašniekam pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūvei.

Gala lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu, pieņem Rēzeknes valstspilsētas dome.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekts tiks publicēts Rēzeknes valstspilsētas mājaslapā www.rezekne.lv.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17Pieņemts: 09.09.2021.Stājas spēkā: 26.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 25.10.2021. OP numurs: 2021/206.6
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327062
26.10.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"