Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10

Grobiņā 2021. gada 30. septembrī
Par materiālo atbalstu audžuģimenei un pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Dienvidkurzemes novadā
APSTIPRINĀTI
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
30.09.2021. sēdē (prot. Nr. 9, 167. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
" 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr.354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu, Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās
" 27., 30., 31. un 31.1punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Dienvidkurzemes novada pašvaldības materiālā atbalsta veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību audžuģimenei (t.sk. specializētajai, krīzes audžuģimenei) un pilngadību sasniegušam bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (turpmāk – pilngadību sasniedzis bērns).

2. Tiesības saņemt Noteikumos paredzētos pabalstus ir bārenim, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Dienvidkurzemes novada bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa), un audžuģimenei, kurā bērnu ievietojusi Bāriņtiesa.

3. Materiālā atbalsta veidi audžuģimenei:

3.1. pabalsts bērna uzturam;

3.2. vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

3.3. ikgadējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

4. Materiālā atbalsta veidi pilngadību sasniegušam bērnam:

4.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

4.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

4.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja sekmīgi tiek turpinātas mācības, studijas;

4.4. mājokļa pabalsts.

5. Noteikumu 3. un 4. punktā noteiktos pabalstus piešķir Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests) un izmaksā Dienvidkurzemes novada pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros.

6. Dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts pabalsta pieprasītāja iesniegums un lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.

II. MATERIĀLAIS ATBALSTS AUDŽUĢIMENEI

7. Pabalsta apmērs bērna uzturam tiek noteikts:

7.1. par bērnu no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – pabalsta apmērs ir 250.00 euro mēnesī;

7.2. par bērnu no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – pabalsta apmērs ir 300.00 euro mēnesī.

8. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, ko bērns pavada audžuģimenē.

9. Pabalstu bērna uzturam izmaksā līdz kārtējā mēneša 15. datumam.

10. Pabalsta bērna uzturam izmaksu pārtrauc:

10.1. ja beidzas līgumā par bērna ievietošanu audžuģimenē, noteiktais termiņš;

10.2. ja Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās audžuģimenē izbeigšanu.

11. Audžuģimenei, kura saņem pabalstu bērna uzturam, ir pienākums informēt Dienestu par apstākļiem, kas var būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

12. Vienreizējā pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 100.00 euro, ievietojot bērnu audžuģimenē.

13. Ikgadējā pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 150.00 euro gadā.

14. Ikgadējo pabalstu Dienests piešķir, apsekojot audžuģimeni dzīvesvietā un novērtējot bērna vajadzības.

15. Ja bērns ievietots citas pašvaldības administratīvā teritorijā dzīvojošā audžuģimenē, Dienests pieprasa atzinumu par bērna vajadzībām tās pašvaldības Dienestam, kuras teritorijā audžuģimene ir deklarējusi dzīvesvietu.

16. Pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei vietā Dienests var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas lietas.

17. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

III. MATERIĀLAIS ATBALSTS PILNGADĪBU SASNIEGUŠAM BĒRNAM

18. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir:

18.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai valstī noteiktajā minimālā apmērā;

18.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei valstī noteiktajā minimālā apmērā.

19. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam piešķir:

19.1. pabalstu ikmēneša izdevumiem valstī noteiktajā minimālajā apmērā, ja bērns sekmīgi mācās vai studē;

19.2. mājokļa pabalstu, kura apmēru aprēķina Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšana" noteiktajā kārtībā.

20. Mājokļa pabalstu piešķir uz 3 mēnešiem, sākot ar to mēnesi, kad ir saņemts pilngadību sasniegušā bērna iesniegums un izmaksā vienu reizi mēnesī.

21. Dienests neizmaksā mājokļa pabalstu, ja konstatē, ka pilngadību sasniegušais bērns pakalpojumu nav izmantojis vai to izmantojusi cita persona.

IV. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANA UN PĀRSŪDZĒŠANA

22. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Dienvidkurzemes novada pašvaldības domē.

23. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

24. Noteikumi stājas spēkā ar 2021. gada 1. novembri.

25. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

25.1. Grobiņas novada domes 2018. gada 22. februāra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par Grobiņas novada pabalstiem audžuģimenēm" (prot. Nr. 2, 39. §).

25.2. Grobiņas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" (apstiprināti Grobiņas novada domes lēmumu 29.01.2015. (prot. Nr. 1, 8. §)).

25.3. Priekules novada pašvaldības domes 2015. gada 29. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 29.01.2015. lēmumu (prot. Nr. 1, 17. §)).

25.4. Aizputes novada domes 2012. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 15 "Pabalsti audžuģimenēm Aizputes novadā" (apstiprināti ar Aizputes novada domes 28.11.2012. lēmumu Nr. 466, (prot. Nr. 16, & Nr. 44)).

25.5. Aizputes novada domes 2013. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Sociālās palīdzības pabalsti Aizputes novadā" (apstiprināti ar Aizputes novada domes 28.02.2013. lēmumu Nr. 89, (prot. Nr. 2, & Nr. 44)) 2. nodaļas 6.1.4. punktu un 7. nodaļu.

25.6. Durbes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4/2018 "Durbes novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei" (apstiprināti ar Durbes novada domes 22.02.2018. sēdes lēmumu Nr. 39 (prot. Nr. 2 18 &)).

25.7. Durbes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17/2017 "Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem" (apstiprināti ar Durbes novada domes 28.12.2017. sēdes lēmumu Nr. 295 (prot. Nr. 19 4 &)).

25.8. Vaiņodes novada domes 2018. gada 23. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā" II nodaļas 5.4. un 5.5. punkts un VII, VIII nodaļa.

25.9. Vaiņodes novads domes 2018. gada 18. decembra saistošie noteikumi Nr. 9 "Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības".

25.10. Pāvilostas novada domes 2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 12 "Par Pāvilostas novada palīdzības pabalstiem neizvērtējot ienākumus" (lēmums Nr. 7 (protokols Nr. 7, 37. §)).

25.11. Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada 24. septembra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības Pāvilostas novadā".

25.12. Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 3/2017 "Par pabalstiem Rucavas novadā" II nodaļas 5.4. un 5.5. punkts un VII, VIII nodaļa.

25.13. Nīcas novada domes 2015. gada 8. jūnija saistošie noteikumi Nr. 6 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem" (protokols Nr. 9, punkts Nr. 4).

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2021 "Par materiālo atbalstu audžuģimenei un pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Dienvidkurzemes novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Dienvidkurzemes novada pašvaldības pabalstu veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību audžuģimenei un pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam.
2. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Dienvidkurzemes novada pašvaldību veido Aizputes novads, Durbes novads, Grobiņas novads, Nīcas novads, Pāvilostas novads, Priekules novads, Rucavas novads un Vaiņodes novads. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus, līdz ar to nepieciešams pieņemt jaunus, vienotus saistošos noteikumus par "Par materiālo atbalstu audžuģimenei un pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Dienvidkurzemes novadā".

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 30., 31. un 31.1 punktu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuParedzams, ka 2021. gadā (novembris, decembris) būs vēl papildus nepieciešami 2666.00 euro, jo palielinās pabalsts bērna uzturam audžuģimenēs:

1. No piedzimšanas līdz 7 gadu vecumam – no 215.00 euro uz 250.00 euro;

2. No 7 gadu vecumam līdz 18 gadu vecumam – no 258.00 euro uz 300.00 euro.

2022.gada budžetā papildus nepieciešami 31992.00 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projektam nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi izskatīti Dienvidkurzemes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā un apstiprināti Dienvidkurzemes novada domes sēdē.

Saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Dienvidkurzemes novada pašvaldības informatīvajā bezmaksas izdevumā "Dienvidkurzeme" un pašvaldības tīmekļa vietnē – www.grobina.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par materiālo atbalstu audžuģimenei un pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 30.09.2021.Stājas spēkā: 01.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 22.10.2021. OP numurs: 2021/205.19
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327048
01.11.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)