Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Bauskā 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 5, 15. p.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.1 daļu,
3. panta pirmo daļu un 9. panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Bauskas novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes; kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana atsevišķiem nodokļa objektiem

2. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 57 000 euro, 0,4 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 57 000 euro, bet nepārsniedz 107 000 euro, un 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 107 000 euro – piemēro: dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām (individuālajām mājām), kā arī divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus:

2.1. fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0:00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

2.2. juridiskām personām, individuālajiem komersantiem, ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0:00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

3. Noteikumu 2.1. apakšpunktu nepiemēro:

3.1. līdz taksācijas gada beigām, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums iestājas taksācijas gada laikā (objekts iegūts īpašumā izsoles rezultātā, privatizēts vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, noslēgts īres līgums, beigušās tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma, reģistrēts jauns objekts);

3.2. dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 40 m2;

3.3. ekspluatācijā nenodotām ēkām (jaunbūvēm), kuru būvniecībā nav pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums;

3.4. ja taksācijas gada laikā tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins par objektiem, kuriem mainīts lietošanas veids vai izbeigta saimnieciskā darbība;

3.5. ja objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris laika periodā no iepriekšējā taksācijas gada 1. jūlija līdz taksācijas gada 31. decembrim un ir bijis vienīgā dzīvesvietu deklarējusī persona šajā objektā.

4. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kuriem ar šiem noteikumiem nav noteiktas speciālās nodokļa likmes, tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.

6. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu):

6.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību vai tās pilnvaroto kapitālsabiedrību;

6.2. personas, kuras īpašumtiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

6.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);

6.4. likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2. panta septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš

7. Par nodokļu maksātājam izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu nodokļa administrācijai ir tiesības pieņemt lēmumu – izpildrīkojumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā ne vēlāk kā septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

IV. Noslēguma jautājumi

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

9. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

9.1. Bauskas novada domes 2014. gada 25. septembra saistošos noteikumus Nr. 6 "Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Bauskas novadā".

9.2. Iecavas novada domes 2019. gada 30. jūlija saistošos noteikumus Nr. 13 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Iecavas novadā".

9.3. Rundāles novada domes 2014. gada 30. oktobra saistošos noteikumus Nr. 16 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rundāles novadā".

9.4. Vecumnieku novada domes 2020. gada 28. oktobra sasitošos noteikumus Nr. 9 "Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām 2021. gadā".

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks
Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novadā"
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsPašvaldībai likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" (turpmāk – likums) tiek deleģētas tiesības atsevišķos gadījumos pieņemt lēmumu par nodokļa piemērošanu savā administratīvajā teritorijā, attiecīgi izdodot saistošos noteikumus (t.sk. noteikt termiņu, kādā tiek veikta maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli piespiedu izpilde (maksimālais termiņš – 7 gadi), maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu mājām, kas zemesgrāmatā ierakstītas uz pašvaldības vārda, noteikt paaugstinātu nodokļu likmi atsevišķiem nodokļa objektiem u.c.).

Likuma 3. panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2–3 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim.

Ar 2022. gadu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā Bauskas novadā ir paredzēts nosacījums, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības piemēro tiem fizisku un juridisku personu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošiem nekustamā īpašuma objektiem, kuru lietošanas veids ir dzīvošana un kuros dzīvesvieta nav deklarēta nevienai fiziskai personai.

Saistošajos noteikumos iekļauto normu rezultātā paaugstinātā nodokļu likme motivēs iedzīvotājus, kuri ir deklarējuši savu dzīvesvietu citā administratīvajā teritorijā, bet faktiski dzīvo Bauskas novadā, deklarēt dzīvesvietu Bauskas novada administratīvajā teritorijā, tādejādi palielinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā.

Mājokļu izīrētāji tiks motivēti dot piekrišanu saviem īrniekiem deklarēt dzīvesvietu īrētajos mitekļos, kā rezultātā tiks veicināta arī mājokļu īres tirgus attīstība.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka, ka:

1) nekustamā īpašuma objektiem, kas saistīti ar dzīvošanu un kuros taksācijas gada 1. janvāra 00:00 nav deklarēta neviena fiziska persona, tiek piemērota likme 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības;

2) nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošu vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību vai tiesiskie valdītāji, kā arī personas, kas faktiski lieto šo īpašumu;

3) maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde veicama 7 gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi un pašvaldības budžetuPašvaldības budžeta ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa, piemērojot paaugstināto nodokļa likmi nekustamā īpašuma objektos, kuros neviens nav deklarēts, varētu palielināties par aptuveni 200 000 EUR, pie nosacījuma, ja nedeklarēto personu skaits īpašumos nemainās. Šo ietekmi nav iespējams precīzi noteikt, jo tas ir atkarīgs no iedzīvotāju aktivitātes saistībā ar deklarēšanos mājokļos.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projekts praktiski neietekmē uzņēmējdarbību Bauskas novada pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievietoti Bauskas novada pašvaldības mājas lapā internetā: www.bauska.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Bauskas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 30.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 21.10.2021. OP numurs: 2021/204.15
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
326983
01.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"