Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Talsos 2021. gada 26. augustā (prot. Nr. 6, 15. p., lēmums Nr. 80)
Par sociālajiem pakalpojumiem
PRECIZĒTI
2021. gada 30. septembrī
(prot. Nr. 9, 9. p., lēmums Nr. 195)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu,
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumiem Nr. 275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Talsu novada pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu (turpmāk – pakalpojums) veidus, to piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot un atjaunot mājsaimniecību un personas grupu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

3. Pakalpojumus nodrošina mājsaimniecības dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojuma apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināts pakalpojums ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

4. Tiesības saņemt pakalpojumus ir mājsaimniecībai:

4.1. kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Talsu novada administratīvajā teritorijā;

4.2. kura nonākusi krīzes situācijā (bērniem, personām bez noteiktas dzīves vietas);

4.3. kurai saskaņā ar Talsu novada Sociālā dienesta (turpmāk – sociālais dienests) sociālā darba speciālista (turpmāk – speciālists) veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams noteikts pakalpojuma veids.

5. Sociālais dienests sniedz vai nodrošina:

5.1. sociālā darba pakalpojumu;

5.2. patversmes pakalpojumu;

5.3. daudzfunkcionālā sociālā pakalpojuma centra pakalpojumu;

5.4. dienas centra pakalpojumus;

5.5. dienas aprūpes centra pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

5.6. specializētā autotransporta pakalpojumu;

5.7. higiēnas pakalpojumu;

5.8. ilgstošas sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bērniem;

5.9. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām;

5.10. īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām;

5.11. diennakts uzturēšanās pakalpojumi krīzes situācijā;

5.12. nodarbības bērna attīstības veicināšanai;

5.13. ģimenes asistenta pakalpojums;

5.14. sociālā atbalsta grupas pakalpojums;

5.15. atbalsta personas pakalpojums;

5.16. psihologa pakalpojums.

6. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sociālā dienesta speciālists izvērtē personas statusa atbilstību valsts finansētu pakalpojumu saņemšanai.

II. Pakalpojumu pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtība

7. Iesniegumu Talsu novada Sociālajam dienestam (turpmāk – Sociālais dienests) var iesniegt rakstveidā vai izteikt mutvārdos klātienē, sūtot pa pastu uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, elektroniskā veidā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) uz adresi: socialais.dienests@talsi.lv, vai sūtot uz Sociālā dienesta oficiālo elektronisko adresi. Parakstot un iesniedzot iesniegumu persona vai likumiskais pārstāvis dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par iesnieguma iesniedzēja mājsaimniecību, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu.

(Talsu novada domes 03.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

8. No sociālā dienesta budžeta līdzekļiem pilnā apmērā tiek segtas izmaksas:

8.1. sociālā darba pakalpojumam;

8.2. daudzfunkcionālā sociālā pakalpojuma centra pakalpojumam;

8.3. dienas centra pakalpojumam;

8.4. dienas aprūpes centra pakalpojumam pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

8.5. diennakts uzturēšanās pakalpojumam krīzes situācijā;

8.6. nodarbībām bērna attīstības veicināšanai;

8.7. ģimenes asistenta pakalpojumam;

8.8. sociālā atbalsta grupas pakalpojumam;

8.9. atbalsta personas pakalpojumam;

8.10. psihologa pakalpojumam.

9. Ja persona vēlas saņemt 5.1. un 5.2. apakšpunktos norādītos pakalpojumus, tai jāvēršas tieši pie pakalpojumu sniedzēja.

10. Pakalpojumus, kas nav minēti saistošo noteikumu 8. punktā, daļēji vai pilnā apmērā apmaksā persona vai tās likumīgais apgādnieks un/vai pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta noteikto pakalpojumu samaksas kārtību vai domes lēmumu.

11. Lēmumu par 5.8. punktā norādītā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu pieņem Bāriņtiesa.

12. Krīzes situāciju risināšanai sociālā dienesta vadītājs var lemt par atbilstoša pakalpojuma piešķiršanu un sniegšanu par pašvaldības līdzekļiem.

III. Pakalpojumu saņēmēja tiesības un pienākumi

13. Pakalpojumu saņēmējam ir tiesības:

13.1. saņemt informāciju par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un to saņemšanas nosacījumiem un kārtību;

13.2. izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, ja nepieciešamo pakalpojumu sniedz vairāki pakalpojumu sniedzēji;

13.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu;

13.4. iesniegt priekšlikumus un sūdzības par pakalpojumu kvalitāti un pakalpojuma saņēmēja tiesību neievērošanu.

14. Pakalpojumu saņēmējam ir pienākums:

14.1. iesaistīties savas sociālās problēmas risināšanā;

14.2. sniegt patiesas ziņas par sevi;

14.3. sadarboties ar sociālo dienestu savas sociālās situācijas novērtēšanā;

14.4. pildīt sociālā dienesta ieteikumus sociālās situācijas uzlabošanai;

14.5. noslēgt līgumu par pakalpojuma saņemšanu;

14.6. ievērot pakalpojuma sniedzēja noteikto pakalpojuma saņemšanas kārtību;

14.7. maksāt par pakalpojumu normatīvajos aktos un līgumā par pakalpojuma saņemšanu noteiktajā kārtībā;

14.8. neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē pakalpojuma saņemšanas brīdī;

14.9. atļaut speciālistam apsekot faktisko dzīvesvietu, ja sociālā pakalpojumu saņemšana saistīta ar mājsaimniecības materiālo resursu novērtēšanu vai dzīvesvietas apsekošana ir nepieciešama sniedzot sociālā darba pakalpojumu.

IV. Pakalpojumu sniedzēja tiesības un pienākumi

15. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības:

15.1. pieprasīt pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju par pakalpojuma saņēmēju;

15.2. pieprasīt pakalpojuma saņēmējam ievērot līguma nosacījumus un iekšējās kārtības noteikumus;

15.3. pārtraukt līgumu ar pakalpojuma saņēmēju, ja neievēro pakalpojuma līguma nosacījumus;

15.4. izvērtēt pakalpojuma kvalitāti;

15.5. izstrādāt priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai.

16. Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums:

16.1. reģistrēties Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

16.2. nodrošināt pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

16.3. sniegt mājsaimniecībai informāciju par tiesībām saņemt pakalpojumus un to saņemšanas kārtību;

16.4. noslēgt līgumu ar pakalpojuma saņēmēju un/vai viņa apgādnieku (-iem) par pakalpojuma nodrošināšanu;

16.5. nodrošināt pakalpojuma saņēmēja datu aizsardzību;

16.6. sadarboties ar valsts, pašvaldības un citām institūcijām pakalpojuma saņēmēja problēmu risināšanā.

V. Sociālā darba pakalpojumi

17. Sociālais darbs nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.

18. Sociālā darba pakalpojumu sniedz:

18.1. sociālajā dienestā un/vai sociālā dienesta attālinātajos klientu pieņemšanas punktos pilsētu un pagastu pārvaldēs;

18.2. sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas ietvaros;

18.3. ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

VI. Patversmes pakalpojums

19. Patversmes pakalpojums ir maksas pakalpojums, kas nodrošina īslaicīgu diennakts uzturēšanos pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām (turpmāk – klients), kurām nav apreibinošu vielu lietošanas pazīmju, kas liecina par drošības risku pašam klientam vai citiem patversmes klientiem un darbiniekiem.

20. Patversmes pakalpojums nodrošina:

20.1. uzturēšanos piemērotās telpās;

20.2. dezinficētus gultas piederumus;

20.3. ēdināšanu (vakariņas, brokastis);

20.4. higiēnas pakalpojumus (t.sk. dušas pakalpojums, veļas mazgāšana un žāvēšana);

20.5. sociālā darba pakalpojumus.

21. Patversmes pakalpojuma saņemšanai, persona iesniedz iesniegumu un uzrāda personas apliecinošu dokumentu.

22. Atsevišķos gadījumos patversmes pakalpojumu var nodrošināt bez personas apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, ja persona objektīvu apstākļu dēļ tos nevar uzrādīt.

23. Trīs darba dienu laikā pēc patversmes pakalpojuma nodrošināšanas klientam ir pienākums konsultēties ar sociālā dienesta speciālistu.

24. Pēc sociālā dienesta speciālista pieprasījuma, klientam ir pienākums veikt profilaktisko pārbaudi saslimšanai ar akūtām infekcijas slimībām iesniedzot izziņu sociālā dienesta speciālistam.

25. Sociālais dienests piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu un noslēdz līgumu ar klientu par patversmes pakalpojuma nodrošināšanu.

26. Klientam, uzturoties patversmē, ir pienākums ievērot patversmes iekšējās kārtības noteikumus un veikt līdzmaksājumu par katru patversmē pavadīto diennakti, saskaņā ar domes lēmumu.

27. Klients var uzturēties patversmē 30 diennaktis kārtējā gadā bez maksas. Pamatojoties uz individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, klienta bezmaksas uzturēšanās laiku var pagarināt, nepārsniedzot 60 diennaktis kārtējā gadā.

28. Klienti, kuri reģistrēti rindā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumā un ir bez noteiktas dzīvesvietas, var uzturēties patversmē līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai.

29. Patversmē var tikt uzņemtas bez noteiktas dzīves vietas vai krīzes situācijā nonākušas personas, kuru pēdējā deklarētā dzīves vieta ir cita pašvaldība, ja patversmē ir brīva vieta. Starp pašvaldībām tiek slēgts līgums par samaksas apjomu un kārtību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

30. Atsevišķos gadījumos pēc sociālā dienesta ierosinājuma Talsu novada dome var lemt par personas dzīvesvietas deklarēšanu patversmē līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai.

VII. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumi

31. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs sniedz informāciju un konsultācijas pašvaldības iedzīvotājiem par psihoaktīvo vielu lietošanas kaitējumu, tā mazināšanas iespējām un infekcijas slimību izplatības profilakses pasākumiem.

32. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centra uzdevumi:

32.1. organizēt un vadīt atkarību profilakses pasākumus;

32.2. īstenot projektus, kas sekmē sociālo prasmju apguvi, atturēšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas un infekcijas slimību izplatības ierobežošanu;

32.3. nodrošināt bez izmitināšanas sociālās rehabilitācijas programmas īstenošanu, kas ietver sociālo prasmju un darba prasmju attīstīšanas pasākumu kopumu.

VIII. Dienas centra pakalpojumi

33. Sociālā dienesta dienas centrs (turpmāk – dienas centrs) nodrošina pakalpojumus Talsu novada senioriem, invalīdiem un citām mazaizsargātām personām.

34. Dienas centrs organizē:

34.1. sociālo resursu sistēmu piesaisti senioriem, invalīdiem un citām mazaizsargātām personām sociālo problēmu risināšanā;

34.2. sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, senioriem, invalīdiem un citām mazaizsargātām personām.

IX. Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

35. Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – dienas aprūpes centrs) nodrošina pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta invaliditāte.

(Talsu novada domes 03.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

36. Dienas aprūpes centra pakalpojums nodrošina:

36.1. uzraudzību un individuālu atbalstu;

36.2. palīdzību pašaprūpē atbilstoši nepieciešamībai;

36.3. sociālā darba un citu speciālistu konsultācijas;

36.4. individuālās un grupu nodarbības (pašaprūpes spēju, prasmju un iemaņu uzturēšanai/attīstīšanai, fizisko aktivitāšu, radošās, interešu u.c. nodarbības speciālistu vadībā) atbilstoši mērķa grupas vajadzībām;

36.5. informatīvi – izglītojošie pasākumi (lekcijas, ekskursijas, kultūras pasākumi u.c.);

36.6. pastaigas svaigā gaisā;

36.7. atbalstu klientam un viņa likumiskajam pārstāvim sociālo problēmu risināšanā;

36.8. ēdināšanu vienu reizi dienā vai nodrošina iespēja ēst līdzi ņemto ēdienu.

37. Dienas aprūpes centra pakalpojums saņemšanai, persona vai likumiskais pārstāvis iesniegumam pievieno ģimenes ārsta izziņu par klienta veselības stāvokli un dienas aprūpes centra pakalpojuma nepieciešamību un psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību dienas aprūpes centra pakalpojuma nepieciešamību.

(Talsu novada domes 03.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

X. Specializētā autotransporta pakalpojums

38. Specializētā autotransporta pakalpojuma (turpmāk – autotransporta pakalpojums) nodrošina personu ar funkcionāliem traucējumiem, kuras patstāvīgi nespēj izmantot sabiedrisko transportu, nokļūšanu pie pakalpojuma sniedzēja.

39. Autotransporta pakalpojums ir maksas pakalpojums saskaņā ar domes lēmumu.

40. Autotransporta pakalpojums ietver:

40.1. palīdzību personai iekļūt un izkļūt no transportlīdzekļa;

40.2. veikt pasākumus personas drošībai pārvadāšanas laikā;

40.3. personas un tās pavadoņa transportēšanu, izņemot personas, kuras ir transportējamas guļus stāvoklī;

40.4. personas gaidīšanu pie pakalpojuma saņemšanas vietas.

41. Personai, kura izmanto autotransporta pakalpojumus, jānodrošina personīgais pavadonis, kas sniedz palīdzību personai iekļūt un izkļūt no dzīvesvietas un pakalpojuma saņemšanas vietas.

42. Autotransporta pakalpojumu bez maksas var izmantot:

42.1. trūcīgas mājsaimniecības – kalendāra gada laikā ar kopējo nobraukto kilometru skaitu, kas nepārsniedz 480 kilometrus;

42.2. maznodrošinātas mājsaimniecības – kalendāra gada laikā ar kopējo nobraukto kilometru skaitu, kas nepārsniedz 400 kilometrus;

42.3. bērns, kura mājsaimniecībai ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, nokļūšanai turp un atpakaļ līdz tuvākajai izglītības iestādei, kura var nodrošināt bērna veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu;

42.4. persona ar invaliditāti līdz 24 gadu vecumam, kura mājsaimniecībai ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, nokļūšanai līdz tuvākajai obligātās izglītības iestādei vai iestādei ar speciālām profesionālās izglītības programmām, kura var nodrošināt personas veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu;

42.5. mājsaimniecības, kuras nonākušas krīzes situācijā.

43. Brauciena mērķi prioritārā kārtībā:

43.1. vispārējās izglītības iestādes apmeklēšanai pašvaldības teritorijā – mācību gada laikā;

43.2. veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu saņemšanai pašvaldības robežās;

43.3. veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu saņemšanai ārpus pašvaldības robežām;

43.4. citi gadījumi personas pamatvajadzību nodrošināšanai.

44. (Svītrots ar Talsu novada domes 03.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

45. Klients par saņemto autotransporta pakalpojumu maksā atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

46. Pieprasot autotransporta pakalpojumu sociālajā dienestā iesniedz:

46.1. iesniegumu, kurā norāda brauciena mērķi, datumu, iespējamo autotransporta pakalpojuma izmantošanas ilgumu;

46.2. primārās veselības aprūpes ārsta izsniegtu izziņu (veidlapa 027/u, kurā tiek norādīta nepieciešamība personai izmantot specializēto autotransportu).

47. Citu pašvaldību iedzīvotājiem autotransporta pakalpojuma izmantošana ir par maksu saskaņā ar domes lēmumu un autotransporta pakalpojumu var sniegt, ja ir nodrošināts Talsu novada iedzīvotāju pieprasījums.

48. Citu pašvaldību iedzīvotāji autotransporta pakalpojuma saņemšanai, sociālajā dienestā iesniedz:

48.1. iesniegumu, kurā norāda brauciena mērķi, datumu, laiku, iespējamo autotransporta pakalpojuma izmantošanas ilgumu;

48.2. ja pakalpojumu apmaksā pašvaldība – pašvaldības izsniegtu apliecinājumu;

48.3. primārās veselības aprūpes ārsta izsniegtu izziņu (veidlapa 027/u, kurā tiek norādīta nepieciešamība personai izmantot specializēto autotransportu).

49. Ja personai autotransporta pakalpojuma pieprasīšanas brīdī nav noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un persona nav pieprasījusi maksas pakalpojumu, speciālists veic mājsaimniecības materiālā stāvokļa izvērtēšanu.

XI. Higiēnas pakalpojums

50. Higiēnas pakalpojums nodrošina:

50.1. veļas mazgāšanu un žāvēšanu;

50.2. dušas izmantošanu.

51. Veļas mazgāšanu un žāvēšanu bez maksas var izmantot:

51.1. trūcīga mājsaimniecība, katra persona vienu reizi mēnesī, bet mājsaimniecībai nepārsniedzot četras reizes mēnesī. Ja mājsaimniecībā ir seši un vairāk ģimenes locekļi, pakalpojumu papildus var izmantot divas reizes;

51.2. maznodrošināta mājsaimniecība, katra persona vienu reizi mēnesī, bet mājsaimniecībai nepārsniedzot trīs reizes mēnesī. Ja mājsaimniecībā ir seši un vairāk mājsaimniecības locekļi papildus var izmantot vienu reizi.

52. Dušu bez maksas var izmantot vienu reizi nedēļā katrs:

52.1. trūcīgas mājsaimniecības loceklis;

52.2. maznodrošinātas mājsaimniecības loceklis.

53. Sociālā dienesta speciālists trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām sagatavo un izsniedz norīkojumu higiēnas pakalpojumu saņemšanai.

54. Talsu novada iedzīvotājiem, kuriem nav trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss higiēnas pakalpojumi pieejami par maksu saskaņā ar domes lēmumu.

XII. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

55. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošina mājokli, aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju.

56. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bērniem ir:

56.1. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa;

56.2. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, sasniedzot pilngadību, līdz dzīvojamās telpas saņemšanai, ja viņš sekmīgi mācās (iegūst pamatizglītību vai profesionālo izglītību) un ievēro institūcijas iekšējās kārtības noteikumus.

XIII. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

57. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti nodrošina mājokli, nepieciešamā aprūpes līmeņa sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

58. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus institūcijā ir pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem (ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes centrā noteikto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma noteikto apjomu), pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām nav nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē un kuru stāvoklis neapdraud apkārtējos (ja nepieciešamais pakalpojums pārsniedz aprūpei mājās, dienas aprūpes centrā, grupu mājā (dzīvoklī) noteikto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma noteikto apjomu), kā arī gadījumos, ja sociālais pakalpojums personas vajadzībām konkrētajā situācijā ir atbilstošākais.

59. Pieprasot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā sociālajā dienestā iesniedz:

59.1. iesniegumu;

59.2. primārās veselības aprūpes ārsta izsniegtu izziņu (veidlapa 027/u, kurā tiek norādīta nepieciešamība personai par atrašanos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā).

60. Pakalpojumu nodrošina personām ar sociālā dienesta lēmumu.

61. Sociālais dienests var lemt par pakalpojuma nepieciešamību personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt pati un kura saskaņā ar Civillikumu nesaņem nepieciešamo aprūpi no tās apgādniekiem.

XIV. Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pilngadīgām personām

62. Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pilngadīgām personām (turpmāk – īslaicīgas aprūpes pakalpojums) nodrošina terminētu diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pagaidu dzīvesvietu personai:

62.1. kurai nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu;

62.2. kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ;

62.3. atveseļošanās periodā;

62.4. līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

62.5. krīzes situācijā.

63. Pieprasot īslaicīgās aprūpes pakalpojumu sociālajā dienestā iesniedz:

63.1. iesniegumu;

63.2. primārās veselības aprūpes ārsta izsniegtu izziņu (veidlapa 027/u, kurā tiek norādīta nepieciešamība personai īslaicīga uzturēšanās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā).

64. Tiesības saņemt īslaicīgas aprūpes pakalpojumu ir personām, kurām īslaicīgas aprūpes pakalpojums ir piemērotākais pakalpojums saskaņā ar sociālā dienesta speciālista veiktu personas vajadzību novērtējumu pēc sociālajiem pakalpojumiem.

65. Persona vai viņa apgādnieks par saņemto īslaicīgas aprūpes pakalpojumu maksā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

66. Ja persona vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par īslaicīgas aprūpes pakalpojumu, izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

67. Īslaicīgas aprūpes pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem var saņemt persona:

67.1. kurai noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un kurai nav likumīgu apgādnieku;

67.2. kurai noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un saskaņā ar Civillikumu nesaņem nepieciešamo aprūpi no apgādniekiem;

67.3. kuras vienīgais apgādnieks vai apgādnieki vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi.

68. Ja īslaicīgas aprūpes pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem, pakalpojums personai tiek nodrošināts līdz 30 dienām gadā. Sociālajam dienestam ir tiesības personai pagarināt īslaicīgas aprūpes pakalpojuma saņemšanas termiņu līdz 90 dienām gadā, ja pakalpojumu personai nav iespējams aizstāt ar citu pakalpojumu dzīvesvietā vai citā institūcijā.

XV. Diennakts uzturēšanās pakalpojumi krīzes situācijā

69. Diennakts uzturēšanās pakalpojumi krīzes situācijās (turpmāk – diennakts pakalpojumi) nodrošina uzturēšanās institūcijā ar atbalstu psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanai.

70. Tiesības saņemt diennakts pakalpojumus ir:

70.1. bērniem;

70.2. bērniem kopā ar likumiskajiem pārstāvjiem.

71. Diennakts pakalpojuma saņemšanai persona sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu.

72. Sociālais dienests pieņem lēmumu par diennakts pakalpojuma piešķiršanu, pamatojoties uz personas iesniegumu un sociālā dienesta speciālista izvērtējumu par diennakts pakalpojuma nepieciešamību.

73. Diennakts pakalpojums tiek piešķirts līdz 60 dienām kalendārā gada laikā.

XVI. Nodarbības bērna attīstības veicināšanai

74. Tiesības saņemt nodarbības bērna attīstības veicināšanai ir:

74.1. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

74.2. bērniem ar invaliditāti;

74.3. jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, kuriem noteikta invaliditāte.

75. Nodarbības bērna attīstības veicināšanai:

75.1. Montessori individuālās nodarbības;

75.2. Mūzikas individuālās nodarbības;

75.3. Smilšu terapijas individuālās nodarbības;

75.4. Montessori un mūzikas grupu nodarbības;

75.5. Fizioterapeita individuālās nodarbības;

75.6. Ergoterapeita individuālās nodarbības;

75.7. Kanisterapijas grupu nodarbības;

75.8. Kanisterapijas individuālās nodarbības;

75.9. Psihologa konsultācijas;

75.10. Audiologopēda konsultācijas;

75.11. Dabas vides estētikas nodarbības;

75.12. Logopēda individuālās nodarbības;

75.13. Hidroterapijas individuālās nodarbības.

76. Pieejamā finansējuma ietvaros nodarbības apmaksā:

76.1. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, katru nodarbību 10 (desmit) apmeklējuma reizes;

76.2. bērniem ar invaliditāti neierobežotu nodarbību skaitu;

76.3. jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, kuriem noteikta invaliditāte neierobežotu nodarbību skaitu.

77. Pēc 10 (desmit) apmaksātām apmeklējuma reizēm katrai nodarbībai, kas piešķirtas atbilstoši bērna ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām, pēc speciālistu izsniegta atzinuma par nepieciešamību turpināt nodarbības, tiek apmaksātas 10 (desmit) apmeklējuma reizes, katrai nodarbībai, kas minētas speciālista atzinumā.

78. Lai saņemtu nodarbības bērna attīstības veicināšanai persona vai likumiskais pārstāvis iesniegumam pievieno ģimenes ārsta zīmi (Veidlapa Nr. 027/u), kurā tiek norādīts nepieciešamo nodarbību nosaukums, skaits un ieteicamā nodarbību regularitāte, lai veicinātu bērna attīstību.

(Talsu novada domes 03.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

XVII. Ģimenes asistenta pakalpojums

79. Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumus ir:

79.1. ģimenei, kurai nav pietiekamu sociālo iemaņu un prasmju bērnu aprūpē;

79.2. ģimenei, kuras aizgādībā ir bērns ar invaliditāti;

79.3. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes;

79.4. pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem;

79.5. ģimenei, kurā vismaz vienam no likumiskajiem pārstāvjiem ir noteikta invaliditāte un nodrošina ikdienas aizgādību bērniem līdz 18 gadu vecumam;

79.6. ģimenei, kuras bērniem ir izglītības problēmas skolā.

80. Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir līdz 10 (desmit) stundām nedēļā.

81. Jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu var saņemt, trīs mēnešus pirms pilngadības sasniegšanas, ja tiek saņemts personas, kas realizē vecāku varu, iesniegums un sociālā dienesta speciālista izvērtējums par pakalpojuma nepieciešamību.

82. Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir no trīs līdz divpadsmit mēnešiem. Pakalpojuma laiku var pagarināt, pamatojoties uz sociālā dienesta speciālista veiktu personas vajadzību izvērtējumu un atzinumu.

83. Sociālā dienesta speciālists personai sagatavo un izsniedz norīkojumu ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanai.

(Talsu novada domes 03.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

XVIII. Sociālā atbalsta grupas pakalpojums

84. Sociālā atbalsta grupas nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību, grupā risināt esošās problēmas, saņemt atbalstu problēmu risināšanai, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti.

85. Tiesības saņemt sociālā atbalsta grupas pakalpojumu ir ikvienai motivētai personai, kura izteikusi vēlēšanos tajā darboties.

86. Pakalpojumu var piešķirt atkārtoti, iesaistot klientu citā atbalsta grupā, pamatojoties uz sociālā dienesta speciālista veiktu personas vajadzību izvērtējumu un atzinumu par pakalpojuma nepieciešamības turpināšanu.

87. Sociālā dienesta speciālists personai sagatavo un izsniedz norīkojumu sociālā atbalsta grupas pakalpojumu saņemšanai.

XIX. Atbalsta personas pakalpojums

88. Atbalsta personas pakalpojums nodrošina atbalstu lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai palīdzētu tai vienlīdzīgi ar citiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju.

89. Tiesības saņemt atbalsta personas pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

90. Atbalsta personas pakalpojumu piešķir līdz:

90.1. 8 (astoņām) stundām nedēļā;

90.2. papildus līdz 4 (četrām) stundām mēnesī īpašās situācijās (nonākusi krīzes situācijā vai dzīves pārejas periodā).

91. Atbalsta personas pakalpojumu piešķir no trīs līdz divpadsmit mēnešiem. Pakalpojuma laiku var pagarināt, pamatojoties uz sociālā dienesta speciālista veiktu personas vajadzību izvērtējumu un atzinumu par pakalpojuma nepieciešamības turpināšanu.

92. Sociālā dienesta speciālists personai sagatavo un izsniedz norīkojumu atbalsta personas pakalpojuma saņemšanai.

(Talsu novada domes 03.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

XX. Psihologa pakalpojumi

93. Psihologa pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu konsultācijas atbilstoši personas (ģimenes) vajadzībām, kas nodrošinātu personas (ģimenes) sociālā un psiholoģiskā statusa atjaunošanu.

94. Pakalpojumu piešķir personām, kurām ir sociālā dienesta speciālista atzinums un sastādīts individuālās sociālās rehabilitācijas plāns.

95. Pakalpojumu var saņemt līdz 10 (desmit) konsultācijām gadā vienai personai. Pamatojoties uz sociālā dienesta speciālista atzinumu, psihologa pakalpojumu var piešķirt atkārtoti.

96. Sociālā dienesta speciālists personai sagatavo un izsniedz norīkojumu psihologa pakalpojumu saņemšanai.

XXI. Nosacījumi gadījumos par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu vai atteikumu

97. Lēmumu par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu pieņem sociālais dienests, ja:

97.1. iesniegts klienta, viņa likumiskā pārstāvja vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja iesniegums pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

97.2. mainīta klienta deklarētā dzīvesvieta uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

97.3. beidzies lēmumā par pakalpojuma piešķiršanu noteiktais pakalpojuma sniegšanas termiņš;

97.4. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, novērtējot klienta pašaprūpes spējas, tiek konstatēts, ka klients var nodrošināt pašaprūpi pats saviem spēkiem;

97.5. kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai citas personas, ar kurām klientam ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli, var nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi;

97.6. klients atguvis funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un pakalpojums nav nepieciešams;

97.7. izbeidzas objektīvie apstākļi, kuru dēļ apgādnieks nespēja nodrošināt personas aprūpi un uzraudzību;

97.8. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus klientam var aizstāt ar pakalpojumiem dzīvesvietā;

97.9. sasniegts klienta sociālās rehabilitācijas plāna mērķis;

97.10. sniegtā pakalpojuma apjoms pārsniedz klientam nepieciešamā pakalpojuma apjomu;

97.11. klients tiek ievietots ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;

97.12. klientam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir noteiktas kontrindikācijas pakalpojumu saņemšanai;

97.13. klients izsaka draudus vai apdraud pakalpojuma sniedzēja darbiniekus un/vai citus klientus;

97.14. klients pakalpojuma saņemšanas brīdī ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, izņemot Atkarību konsultāciju punkta klientus;

97.15. klients vai viņa likumiskais pārstāvis ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;

97.16. klients ir noslēdzis uzturlīgumu, kas paredz uztura devēja pienākumu nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pamatvajadzības vai apmaksāt izdevumus, kas saitīti ar pakalpojuma sniegšanu;

97.17. iestājusies klienta nāve.

98. Pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši par pamatu pakalpojuma nesniegšanai vai pārtraukšanai, par to veicot ierakstus pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.

XXII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

99. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Talsu novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

100. Talsu novada Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XXIII. Noslēguma jautājums

101. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. oktobrī.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālajiem pakalpojumiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 01.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 19.10.2021. OP numurs: 2021/202.17
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326931
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2021","iso_value":"2021\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2021.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"