Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 22

Talsos 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 9, 3. p., lēmums Nr. 189)
Pabalsts mājokļa vides pielāgošanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pabalsta mājokļa vides pielāgošanai (turpmāk – pabalsts) apmēru, pieprasīšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem un bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuriem noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai.

2. Noteikumu mērķis ir daļēji palīdzēt aprīkot un pielāgot mājokļa vidi, lai nodrošinātu iespēju personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem iekļūt un pārvietoties mājoklī un atvieglotu personu ikdienas aprūpes veikšanu.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. persona – persona ar I vai II grupas invaliditāti, kurai ir kustību funkcionālie traucējumi, vai bērns līdz 18 gadu vecumam, kuram noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;

3.2. mājsaimniecība – vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi;

3.3. mājoklis – personas vai tās ģimenes locekļu īpašumā vai lietošanā esoša māja vai tās daļa, dzīvokļa īpašums vai tā daļa;

3.4. mājokļa iekšējā vide – personas īpašumā, lietošanā vai uz īres līguma pamata esošās dzīvojamās telpas;

3.5. mājokļa ārējā vide – personas īpašumā vai lietošanā esošās viendzīvokļa/daudzdzīvokļa dzīvojamās mājās koplietošanas telpas, ēkai piekritīgā zeme un īpašumam piegulošā teritorija;

3.6. pacēlājs – stacionāra, pārvietojama, saliekama vai paceļama inženiertehniska ierīce, kas paredzēta riteņkrēslu pārvietošanai ar vai bez personas;

3.7. panduss (uzbrauktuve) – braukšanai riteņkrēslā piemērota stacionāra ceļa, ietves vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu savienošanai;

3.8. mājokļa pielāgošana – mājokļa iekšējās vai ārējās vides pārbūve vai atjaunošana, kā arī aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm (tehniskajiem palīglīdzekļiem) un pielāgošana personas vajadzībām, lai atvieglotu personai iekļūšanu/izkļūšanu un pārvietošanos mājoklī;

3.9. tehniskais palīglīdzeklis – iekārta un mehānisms, kurš nav neatdalāmi savienots ar personas mājokli un kurš atvieglotu personas ikdienas funkcionēšanu;

3.10. pabalsts – Talsu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finanšu līdzekļi mājokļa iekšējās un ārējas vides pielāgošanai, tehnisko palīglīdzekļu iegādei t.sk. dokumentācijas izstrādei mājokļa pielāgošanas darbu realizācijai;

3.11. reģistrs – pabalsta saņēmēju saraksts, kas veidots hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma saņemšanas datuma un pulksteņa laika.

4. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura:

4.1. pamata dzīvesvietu deklarējusi un faktiski dzīvo pašvaldība administratīvajā teritorijā;

4.2. dzīvo sev vai ģimenes loceklim piederošā vai tiesiskā valdījuma esošā mājoklī, vai uz īres līguma pamata, kas ir spēkā vismaz piecus gadus no pabalsta pieprasīšanas dienas, izņemot gadījumu, ja persona dzīvo sociālā dzīvoklī vai ir noslēgts īres līgums par pašvaldības dzīvokļa lietošanu;

4.3. nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā vai neatrodas ieslodzījuma vietā.

5. Persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis var saņemt pabalstu, lai veiktu:

5.1. iekštelpu vides pielāgojumu izbūvi;

5.2. iekštelpu aprīkošanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;

5.3. ārējās vides pielāgošanu – pandusa (uzbrauktuves) ierīkošanu vai pacēlāja iegādi un ierīkošanu, ja persona dzīvo ēkas pirmajā stāvā.

6. Talsu novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) veido pabalsta saņēmēju reģistrus noteiktām mērķgrupām:

6.1. personām, kurām noteikta I vai II grupas invaliditāte ar kustību traucējumiem;

6.2. bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuriem noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai.

7. Iesniegumu Talsu novada Sociālajam dienestam (turpmāk – Sociālais dienests) var iesniegt rakstveidā vai izteikt mutvārdos klātienē, sūtot pa pastu uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, elektroniskā veidā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) uz adresi: socialais.dienests@talsi.lv, vai sūtot uz Sociālā dienesta oficiālo elektronisko adresi. Parakstot un iesniedzot iesniegumu iesniedzējs dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par iesnieguma iesniedzēja mājsaimniecību, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikšanu.

(Talsu novada domes 03.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

8. Pabalstu Sociālais dienests nodrošina reģistra rindas kārtībā Sociālā dienesta budžeta pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju.

9. Pabalsta maksimālais apmērs ir 3500,00 euro. Sociālais dienests pabalsta apmēru nosaka, pamatojoties uz iesniegto ergoterapeita atzinumu un izdevumu tāmi.

10. Atkārtoti pabalstu var pieprasīt ne ātrāk kā pēc pieciem gadiem no iepriekšējā pabalsta izmaksas datuma.

II. Pabalsta piešķiršanas un saņemšanas kārtība

11. Lai saņemtu pabalstu, persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

11.1. iesniegumu ar lūgumu iekļaut reģistrā, norādot vēlamo risinājumu (pielikumā);

11.2. dokumenta atvasinājumu, kas apliecina pārstāvības tiesības, ja personas vārdā rīkojas tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis;

11.3. ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem mājokļa vides pielāgojumiem;

11.4. sagatavotu izdevuma tāmi par mājokļa vides pielāgojumiem;

11.5. dzīvojamās platības īres līguma kopiju;

11.6. mājokļa īpašnieka rakstveida piekrišanu vides pielāgošanai, ja persona dzīvo citai personai piederošā mājoklī;

11.7. Talsu novada Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) izdotu dokumentu par telpu atbilstību vides pieejamības prasībām atbilstoši ergoterapeita atzinumā iekļautajiem nepieciešamajiem vides pielāgojumiem, ja informācija nav pieejama Sociālajam dienestam.

12. Pēc noteikumu 11. punktā minēto dokumentu saņemšanas Sociālais dienests viena mēneša laikā:

12.1. izvērtē personas atbilstību noteikumu 4. punkta noteiktām prasībām;

12.2. pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

12.2.1. par personas iekļaušanu reģistrā;

12.2.2. par atteikumu iekļaut personu reģistrā.

12.3. reģistrē personu atbilstoši noteiktās mērķgrupas reģistrā.

13. Noteikumu 12.2. apakšpunktā pieņemto lēmumu Sociālais dienests piecu darba dienu laikā pa pastu ierakstītā sūtījuma veidā nosūta personai, likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim.

14. Ja Sociālais dienests ir pieņēmis lēmumu par personas iekļaušanu reģistrā, tad reģistrā par personu iekļauj šādu informāciju:

14.1. personas kārtas numurs reģistrā;

14.2. personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese;

14.3. datums un pulksteņa laiks, kad saņemts iesniegums un iesnieguma reģistrācijas numurs.

15. Persona tiek izslēgta no reģistra, ja:

15.1. zuduši apstākļi, kas bija par pamatu iekļaušanai reģistrā;

15.2. persona, tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kurā atsakās no pabalsta saņemšanas un lūdz izslēgt personu no reģistra;

15.3. persona ir mirusi;

15.4. personai tiek pārskaitīts piešķirtais pabalsts uz iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.

16. Sociālais dienests pieņemto lēmumu par izslēgšanu no reģistra piecu darba dienu laikā pa pastu ierakstītā sūtījuma veidā nosūta personai, tās likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim.

17. Ja Sociālā dienesta budžetā ir pabalsta izmaksai paredzētais finansējums pabalsta piešķiršanai, Sociālais dienests rakstveidā informē personu, tās likumisko vai pilnvaroto pārstāvi, ka reģistrā ir pienākusi rinda. Persona, tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis var uzsākt mājokļa vides pielāgošanas darbus, nodrošinot normatīvo aktu prasību ievērošanu.

18. Pabalsts personai, tās likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim jāpieprasa 12 mēnešu laikā, pēc rakstveida saņemtās informācijas no Sociālā dienesta, ka rindas kārtībā var saņemt pabalstu.

19. Pabalstu persona, tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis var pieprasīt pēc mājokļa vides pieejamības darbu pabeigšanas, iesniedzot Sociālajā dienestā iesniegumu ar lūgumu piešķirt pabalstu.

20. Sociālais dienests desmit darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, ja ir iesniegti:

20.1. iesniegums ar lūgumu piešķirt pabalstu;

20.2. izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai internetbankas izdruka, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums, kas izsniegti pēc Sociālā dienesta izsūtītās rakstveida informācijas par pabalsta saņemšanu;

20.3. pakalpojuma sniedzēja vai preču piegādātāja izsniegts neapmaksāts rēķina oriģināls, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums, kas izsniegti pēc Sociālā dienesta izsūtītās rakstveida informācijas par pabalsta saņemšanu.

21. Ja nepieciešams lēmuma pieņemšanai Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt Būvvaldei nepieciešamos dokumentus:

21.1. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja vides pielāgošanai ir bijusi nepieciešama būvatļauja;

21.2. apliecinājuma karti vai paskaidrojama rakstu ar visu tajā ietverto nosacījumu izpildi, ja vides pielāgošanai ir bijusi nepieciešama apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts.

22. Sociālais dienests piešķirto pabalstu divu kalendāro nedēļu laikā pārskaita uz iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.

III. Tiesības un pienākumi

23. Personai ir pienākums uzturēt un lietot mājokļa pielāgojumu atbilstoši tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību.

24. Personai, tā likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim bez Sociālā dienesta rakstveida piekrišanas nav pieļaujams tehniskos palīglīdzekļus, pandusu un pacēlāju pārdot, nodot trešajai personai lietošanā.

25. Sociālajam dienestam ir tiesības, saskaņojot ar personu, likumisko vai pilnvaroto pārstāvi, apsekot dzīvesvietu, lai konstatētu mājokļa vides pielāgojuma esamību un to funkcionalitāti.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

26. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Talsu novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

27. Talsu novada Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

28. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
Pielikums
Talsu novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 22
"Pabalsts mājokļa vides pielāgošanai"

TALSU NOVADA SOCIĀLAJAM DIENESTAM

Iesniedzējs:  
Personas kods:  
Deklarētā adrese:  
Faktiskā adrese:  
Iesniedzēja tālrunis:

 

 

iesniegums.

Pamatojoties uz Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem "Pabalsts mājokļa vides pielāgošanai" lūdzu iekļaut reģistrā:

 

mani/ (bērnu vārds uzvārds, personas kods) / (aizgādājamās personas vārds, uzvārds, personas kods),

lai veiktu:

 iekštelpu vides pielāgojumu izbūvi;

 iekštelpu aprīkošanu ar nepieciešamajām palīgierīcēm (tehniskajiem palīglīdzekļiem);

 ārējās vides pielāgošanu

Iesniegumam pievienotie dokumenti:

 dokumenta kopiju, kas apliecina pārstāvības tiesības (uzrādot oriģinālu), ja personas vārdā rīkojas tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona;

 ergoterapeita atzinums par nepieciešamajiem mājokļa vides pielāgojumiem;

 izdevuma tāme par mājokļa vides pielāgošanas izdevumiem;

 īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

 mājokļa īpašnieka rakstiska piekrišana vides pielāgošanai, ja persona dzīvo citai personai piederošā mājoklī;

 _______________________________________________________________;

 _______________________________________________________________.

Pabalsta pieprasītājs apņemas:

 uzturēt un lietot mājokļa pielāgojumu atbilstoši tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību;

 bez Sociālā dienesta rakstveida piekrišanas nepārdot, nenodot trešajai personai lietošanā tehniskos palīglīdzekļus, pandusu, pacēlāju;

 atļaut Sociālā dienesta pārstāvim apsekot dzīvesvietu, lai konstatētu mājokļa vides pielāgojuma esamību un to funkcionalitāti.

____.____.________. Iesniedzēja paraksts: 

Informācija par personas datu apstrādi:

1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Talsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009113532, juridiskā adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālrunis: +371 26398234, e-pasts: pasts@talsi.lv;

2. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts datuaizsardziba@talsi.lv;

3. Personas datu apstrādes mērķis – Iesnieguma izskatīšanai un saziņai ar iesniedzēju.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts.

5. Personas dati netiks nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Savienības ekonomiskās zonas.

6. Personas dati tiks apstrādāti un uzglabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Iesniedzējam ir tiesības īstenot savas likumīgās tiesības, ievērojot Regulā noteikto.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pabalsts mājokļa vides pielāgošanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 30.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 19.10.2021. OP numurs: 2021/202.20
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326921
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"