Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Bauskā 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 5, 16. p.)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta pirmo prim daļu un trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi (turpmāk – atvieglojumi) atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Bauskas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – ēkām/būvēm un tām piekritīgajai zemei, kā arī atvieglojuma apmēru.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus un atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi

2. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu piešķir šādām personām:
 

Apakšpunkts
 
Nodokļu maksātāja kategorija
 
Atvieglojuma apmērs
 
Atvieglojuma piešķiršanas nosacījumi un objekts, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi
 
2.1.
 
Maznodrošināta persona
(maznodrošinātas ģimenes loceklis)

 
70 %
1. Atvieglojumu piešķir nodokļu maksātājiem, kuriem Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests" ir piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu. Informāciju par personu atbilstību šim statusam nodokļu inspektori iegūst no minētās iestādes.

2. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

2.1. dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos:

2.2. dzīvojamo māju daļām;

2.3. telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana;

2.4. telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām);

2.5. garāžām (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas);

2.6. šiem objektiem piekritīgajai zemei:

2.6.1. dzīvoklim piekritīgā zeme – daļa no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai;

2.6.2. ēkai/būvei piekritīgā zeme – zemes platība līdz 3 ha no zemes vienības, uz kuras atrodas ēku/būvju objekts.

3. Atvieglojumus nodokļu inspektori piešķir automātiski, veicot aprēķinu/pārrēķinu par taksācijas periodu, kurā pastāv atbilstība attiecīgam sociālam statusam.
 

 
Fiziska persona, kura reģistrējusi pamata deklarēto dzīvesvietu Bauskas novada administratīvajā teritorijā

 
50 %
1. Atvieglojumu piešķir, ja objekts, par kuru piešķirams atvieglojums, ir reģistrēts zemesgrāmatā uz atvieglojuma saņēmēja vārda.Informāciju par objekta reģistrāciju zemesgrāmatā nosaka pēc stāvokļa uz taksācijas gada 1. janvāri.

2. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

2.1. dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai;

2.2. viena dzīvokļa mājām (individuālajām mājām);

2.3. divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;

2.4. šiem objektiem piekritīgajai zemei:

2.4.1. dzīvoklim piekritīgā zeme – daļa no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai;

2.4.2. ēkai/būvei piekritīgā zeme – zemes platība līdz 3 ha no zemes vienības, uz kuras atrodas ēku/būvju objekts.

3. Personai taksācijas gada 1. janvārī ir pienākums būt deklarētai nekustamajā īpašumā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums.

4. Nodokļu inspektori atvieglojumus piešķir automātiski, veicot nodokļa aprēķinu kārtējam taksācijas gadam.
 

2.3.
 
Fiziska persona, kura reģistrējusi pamata deklarēto dzīvesvietu Bauskas novada
administratīvajā teritorijā un kura ir:

2.3.1. persona ar I vai II grupas invaliditāti,

2.3.2. vai persona, kas ir Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieks,

2.3.3. vai persona, kurai ir kopīga deklarēta adrese ar bērnu ar īpašām vajadzībām (bērnu ar invaliditāti);

2.3.4. vai persona – aizgādnis, kuras aprūpē ir pilngadīga persona ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības.
 

50 %
1. Atvieglojumu piešķir, ja objekts, par kuru piešķirams atvieglojums, ir reģistrēts zemesgrāmatā uz atvieglojuma saņēmēja vārda vai atrodas atvieglojuma saņēmēja tiesiskajā valdījumā.Informāciju par objekta reģistrāciju zemesgrāmatā vai atrašanos tiesiskajā valdījumā nosaka pēc stāvokļa uz taksācijas gada 1. janvāri.

2. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

2.1. dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai;

2.2. viena dzīvokļa mājām (individuālajām mājām);

2.3. divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;

2.4. šiem objektiem piekritīgajai zemei:

2.4.1. dzīvoklim piekritīgā zeme – daļa no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai;

2.4.2. ēkai/būvei piekritīgā zeme, zemes platība līdz 3 ha no zemes vienības, uz kuras atrodas ēku/būvju objekts.

3. Personai taksācijas gada 1. janvārī ir pienākums būt deklarētai nekustamajā īpašumā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums.

4. Nodokļu inspektori atvieglojumus piešķir uz atvieglojuma saņēmēja iesnieguma (noteikumu pielikums Nr. 1) pamata, kas iesniedzams Bauskas novada pašvaldībā, kuram pievieno šādus dokumentus:

4.1. dokumentu, kas apliecina personai noteikto invaliditāti – invaliditātes apliecības kopiju vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) lēmuma kopiju (t.sk. par bērnu ar invaliditāti);

4.2. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem – Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības kopija;

4.3. personas – aizgādņi iesniedz Bāriņtiesas lēmuma par aizgādņa iecelšanu kopiju un aizgādnībā esošās personas invaliditātes apliecības kopiju vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) lēmuma kopiju.

5. Persona, kas ir Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieks iesniegumu iesniedz tikai pirmo reizi – pieprasot atvieglojumu.

6. Atvieglojumus, kas piešķirami saistībā ar personas invaliditāti, piešķir par laika periodu, līdz kuram noteikta personas invaliditāte.

7. Ja iesniegums par atvieglojumu saņemšanu iesniegts līdz taksācijas gada 1. februārim, atvieglojums piemērojams par visu taksācijas gadu. Ja iesniegums par atvieglojumu saņemšanu iesniegts pēc taksācijas gada 1. februāra, atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas.
 

2.4.Juridiskas vai fiziskas personas, kuru īpašums atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Bauskas vecpilsētas teritorijā, atbilstoši spēkā esošajam teritoriālplānojumam un apbūves noteikumiem, vai, ja īpašums iekļauts "Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā" vai vietējas nozīmes kultūrvēsturisko objektu sarakstā un kuras ir ieguldījušas vienā vai vairākos no iepriekš minētajiem objektiem savus līdzekļus iepriekšējā taksācijas gadā:

2.4.1. pārbūvē (ar to saprot būves vai tās daļas pārbūvi, mainot tās daļas apjomu un mainot vai saglabājot funkciju);

2.4.2. restaurācijā (ar to saprot būves vēsturiskā veidola atjaunošanu);

2.4.3. vienkāršotā atjaunošanā (ar to saprot būves daļas remontu, lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot nesošus elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu tehnisko uzlabojumu ieviešanu būvē, ēkas fasādes apdares remontu un logu bloku nomaiņu, ēkas fasāžu un jumta siltināšanu, jumta seguma nomaiņu);

2.4.4. infrastruktūras sakārtošanā.
 

25 %
ja ieguldījuma apjoms īpašumā veikts no 1500 EUR līdz 4500 EUR, bet ne vairāk kā ieguldījumu apmērs
1. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi juridiskai personai piešķirami, ja juridiskās personas juridiskā adrese ir reģistrēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

2. Lai saņemtu nodokļa atvieglojumus, nodokļa maksātājiem jāiesniedz šādi dokumenti:

2.1. iesniegums par nodokļa atvieglojumu pieprasīšanu;

2.2. dokuments, kas apliecina būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;

2.3. veikto būvdarbu izpilddtāme, uzrādot tikai apjomu, par kuru vēlas saņemt nodokļu atvieglojumu un kuras pareizību apliecinājis sertificēts būvspeciālists (sertifikāts būvdarbu vadīšanā un/vai būvuzraudzībā un/vai tāmju sastādīšanā);

2.4. Bauskas novada pašvaldības apliecinājums par būvdarbu pabeigšanu (pievienojot noslēgtas atļaujas rakšanas darbu veikšanai kopiju) infrastruktūras sakārtošanā;

2.5. juridiskām personām – deklarāciju, ka kopējais de minimis atbalsts, ko saimnieciskās darbības veicējs ir saņēmis, nepārsniedz Eiropas Komisijas

2013. gada 18. decembra regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 2. panta 2. punktā noteikto augšējo robežu.

3. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumus:

3.1. Ēkas/būves un tām piekritīgā zeme – zemes vienība, uz kuras šīs ēkas/būves atrodas.

4. Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumu 2.3. punktā minētos iesniegtos dokumentus izskata Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Būvniecības nodaļas speciālists un atbilstību (neatbilstību) šo noteikumu prasībām apliecina ar saskaņojumu un personīgo parakstu uz atvieglojuma pieprasītāja iesniegtā iesnieguma.
 

50 %

ja ieguldījuma apmērs īpašumā veikts no 4501 EUR līdz 7000 EUR, bet ne vairāk kā ieguldījumu apmērs

70 %

ja ieguldījuma apmērs īpašumā veikts vairāk kā 7001 EUR, bet ne vairāk kā ieguldījumu apmērs

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība

3. Ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku šajos noteikumos paredzēto nosacījumu pamata, atvieglojums tiek piešķirts atbilstoši vienam, nodokļu maksātājam vislabvēlīgākajam nosacījumam.

4. Juridiskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem atvieglojumus par nekustamo īpašumu piešķir kā de minimis atbalstu, ievērojot 2013. gada 18. decembra Komisijas regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) nosacījumus.

5. Noteikumu 2.4. apakšpunktā minētajiem nodokļu maksātājiem iesniegums, kā arī citi papildu nepieciešamie dokumenti, jāiesniedz Bauskas novada pašvaldībā.

6. Juridiskas personas iesniedz iesniegumu, norādot uzņēmuma rekvizītus, ziņas par nekustamo īpašumu, par kuru tiek prasīts atvieglojums (adrese, kadastra numurs), kā arī šo saistošo noteikumu punktu un/vai apakšpunktu, uz kura pamata atvieglojums piešķirams.

7. Noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem pašvaldības izpilddirektors.

8. Noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un nodokļa atvieglojumu piešķir Bauskas novada pašvaldības nodokļu inspektori.

9. Lēmumu par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2.3. punktā minētai nodokļu maksātāju kategorijai, gadījumos, kad personas prasījums neatbilst šiem saistošajiem noteikumiem, pieņem Bauskas novada pašvaldības nodokļu inspektori.

IV. Atvieglojumu piešķiršanas ierobežojumi

10. Nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja:

10.1. ir zudis tiesisks pamats atvieglojuma piešķiršanai;

10.2. nodokļa maksātājam, pēc stāvokļa uz taksācijas gada 1. janvāri, ir pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, vai juridiskām personām – VID administrējamo nodokļu parādi, kas lielāki par 150 EUR;

10.3. nodokļa objekts ir būve, kas ir klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša.

V. Noslēguma jautājumi

11. Bauskas novada pašvaldības izdoto administratīvos aktus vai faktisko rīcību nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas jautājumos nodokļu maksātāji var apstrīdēt Bauskas novada domē.

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

13.1. Bauskas novada domes 2013. gada 29. augusta saistošos noteikumus Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā".

13.2. Iecavas novada domes 2017. gada 12. decembra saistošos noteikumus Nr. 17 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Iecavas novadā".

13.3. Rundāles novada domes 2017. gada 30. novembra saistošos noteikumus Nr. 8 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Rundāles novadā".

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks
Pielikums
Bauskas novada domes 2021. gada 30. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 8
"Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Bauskas novadā"

Bauskas novada administrācijai
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
dome@bauska.lv

IESNIEGUMS
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai 20____.  gadā

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju:

Vārds, uzvārds ______________________________________, personas kods ____________________________,

Deklarētās dzīvesvietas adrese 
  
 .

Ziņas par nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:

Nekustamā īpašuma adrese: ,

Kadastra numurs ________ _______ __________.

Lūdzu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz šādu statusu:

 .

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus/informāciju:

 
 .

Ar šo apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav iznomāts, nav nodots lietošanā citām personām, par to nav noslēgts uztura līgums un iesniegumā norādītās ziņas ir patiesas.

   
(paraksts)  

Neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai norādītās ziņas un pieteikumā minētie personas dati tiks pārbaudīti nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un institūcijās.

   
(paraksts)  

Datums ____________________________________

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā"
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešo daļu pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.

Bauskas novada domes saistošie noteikumi "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā" izstrādāti ar mērķi:

1) ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, sniegt atbalstu novada sociāli mazāk aizsargātai nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijai – maznodrošinātām personām;

2) sniegt atbalstu Bauskas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām – nekustamā īpašuma īpašniekiem, tā veicinot iedzīvotājus deklarēties faktiskajās dzīvesvietās.

3) paredzot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, veicināt Bauskas vecpilsētas teritorijas apbūves kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu, atjaunošanu un uzlabošanu.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāstsSaistošajos noteikumos ir definētas nodokļu maksātāju kategorijas – gan fiziskas, gan juridiskas personas, kurām ir iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā arī norādīts nodokļa atvieglojuma apmērs un piešķiršanas kārtība.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi un pašvaldības budžetuIetekmi uz pašvaldības budžetu, piešķirot atvieglojumus maznodrošinātām personām nav iespējams konkrēti precizēt, jo nav paredzams, cik personām šāds sociālais statuss tiks piešķirts taksācijas gada laikā.

Piešķirot atvieglojumus novadā deklarētām fiziskām personām par mājokli un tam piekritīgo zemi, pašvaldības budžeta ieņēmumus samazinās par aptuveni 180 000 EUR.

Ietekmi uz pašvaldības budžetu, piešķirot atvieglojumus par Bauskas vecpilsētas teritorijas kultūrvēsturiskās apbūves saglabāšanu un atjaunošanu, nav iespējams konkrēti precizēt, jo tas atkarīgs no nodokļu maksātāju aktivitātes, pieprasot konkrētus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projekts praktiski neietekmē uzņēmējdarbību Bauskas novada pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievietoti Bauskas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.bauska.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Bauskas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 30.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 19.10.2021. OP numurs: 2021/202.14
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
326914
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)