Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Bauskas novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošos noteikumus Nr. 20 "Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai".
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Bauskā 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 5, 14. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu un likuma
"Par kultūras pieminekļu aizsardzību"
24. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu, izvērtē līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus Bauskas novada valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs" (turpmāk – Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs) un tā aizsardzības zonas vēsturiskās apbūves konservācijai un restaurācijai.

2. Noteikumu mērķis ir atbalstīt un veicināt novada kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu sabiedrības interesēs.

3. Līdzfinansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības kārtējā gada budžetā mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. 

4. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt vienu reizi gadā, bet ne vairāk kā 15 000 EUR piecu gadu periodā. Vienā pieteikumā var iekļaut vairākus darbu veidus.

II. Finansēšanas nosacījumi un apmērs

5. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts šādiem darbiem:

5.1. arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves, tās daļas vai mākslas pieminekļa konservācijas vai restaurācijas būvniecības ieceres dokumentācijas vai tam pielīdzināma dokumenta (konservācijas/restaurācijas programmas), ieskaitot arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas vai arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un tehniskā apsekojuma sagatavošanai – līdz 100 %, bet ne vairāk kā 2000 euro

5.2. arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas fasādes vēsturiskās apdares konservācijai vai restaurācijai – līdz 80 % no tāmes, bet ne vairāk kā 5000 euro;

5.3. arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas autentisko būvgaldniecības izstrādājumu konservācijai vai restaurācijai – līdz 80 %,  bet ne vairāk kā 5000 euro

5.4. arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas oriģinālā jumta seguma restaurācijai – līdz 80 % no tāmes, bet ne vairāk kā 5000 euro;

5.5. arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas konstrukciju konservācijai vai restaurācijai – līdz 80 % no tāmes, bet ne vairāk kā 5000 euro;

5.6. arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas fasādes autentisko dekoratīvās apdares detaļu konservācijai vai restaurācijai – līdz 80 % no tāmes, bet ne vairāk kā 2000 euro;

5.7. publiski pieejama mākslas pieminekļa, arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas interjera apdares un iekārtas elementu konservācijai vai restaurācijai – līdz 80 % no tāmes, bet ne vairāk kā 2000 euro.

6. Pašvaldības finansējums netiek piešķirts:

6.1. jaunai būvniecībai;

6.2. darbiem objektos, kas nav kultūras pieminekļi un nav Bauskas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas vēsturiskā apbūve (būvēti pēc 1940. gada);

6.3. jaunu, vēsturiskajai apbūvei neatbilstošu būvelementu izgatavošanai un uzstādīšanai;

6.4. komunikāciju remontam vai būvniecībai;

6.5. realizētiem projektiem.

III. Prasības līdzfinansējuma saņēmējam

7. Līdzfinansējumu piešķir fiziskai vai juridiskai personai, kura ir kultūras pieminekļa vai vēsturiskās apbūves daļas īpašnieks (valdītājs) vai apsaimniekotājs, un kurai: 

7.1. nav pasludināta maksātnespējas process (izņemot gadījumus, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sankcija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.2. objekts, kura restaurācijai nepieciešams līdzfinansējums, ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai ir daļa no Bauskas pilsētas vēsturiskā centra vai tā aizsardzības zonas vēsturiskās apbūves (būvēts līdz 1940. gadam);

7.3. īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā; 

7.4. ja pieteikuma iesniegšanas dienā nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par telpu grupām attiecīgajā ēkā, ēkai piesaistītajām palīgēkām un ēkai piesaistīto zemesgabalu; 

7.5. ja ēka ir daudzdzīvokļu māja vai kopīpašums – īpašnieku kopības lēmums par: 

7.5.1. pieteikuma iesniegšanu par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu šo noteikumu 5. punktā paredzētajiem konservācijas vai restaurācijas darbiem;

7.5.2. pilnvaroto personu, kura ir tiesīga iesniegt un parakstīt pieteikumu, un slēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu, kā arī veikt citas ar finansējuma saņemšanu saistītās darbības; 

7.5.3. pēdējā gada laikā nav uzsākts administratīvā pārkāpuma process vai tā nav administratīvi sodīta par patvaļīgu būvniecību.

IV. Pieteikuma iesniegšana un izskatīšanas kārtība

8. Īpašnieks iesniedz šādus dokumentus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai: 

8.1. pieteikumu (1. pielikums); 

8.2. dokumentu, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības attiecīgi rīkoties īpašnieka vārdā (ja nepieciešams); 

8.3. darbu nepieciešamības pamatojumu un aprakstu, ja līdzfinansējums nepieciešams būvniecības ieceres vai tam pielīdzināma dokumenta (konservācijas/restaurācijas programmas), ieskaitot arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un tehnisko slēdzienu sagatavošanai;

8.4. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegtu uzziņu par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām ēkas konservācijas/restaurācijas projektēšanai, ja līdzfinansējums nepieciešams būvniecības ieceres vai tam pielīdzināma dokumenta (konservācijas/restaurācijas programmas), ieskaitot arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un tehnisko apsekojumu) sagatavošanai;

8.5. tehnisko apsekojumu, ja līdzfinansējums nepieciešams ēkas konstrukciju konservācijai/ restaurācijai;

8.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu būvniecības dokumentāciju, ja darbu veids to nosaka;

8.7. informāciju par darbu izpildītājiem, to pieredzi un kvalifikāciju, kas atbilst šādiem kritērijiem:

8.7.1. arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas vai izpētes veikšanai – arhitekts vai mākslas vēsturnieks ar pieredzi arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas sagatavošanā vēsturiskām ēkām, uzrādot informāciju par trīs jaunākajām sagatavotajām arhitektoniski mākslinieciskajām inventarizācijām, kas atbilst Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas uzdevumam (3. pielikums);

8.7.2. tehniskā apsekojuma sagatavošanai – sertificēts būvinženieris;

8.7.3. konservācijas/restaurācijas projektēšanai – sertificēts arhitekts ar pieredzi vēsturisku ēku konservācijas/restaurācijas projektēšanā, uzrādot informāciju par trīs jaunākajiem projektiem vēsturisku ēku konservācijā/restaurācijā;

8.7.4. konservācijas/restaurācijas būvdarbu veikšanai – sertificēts būvuzņēmējs vai saimnieciskās darbības veicējs ar pieredzi vēsturisku ēku konservācijas/restaurācijas, darbu veikšanā, uzrādot informāciju par trīs jaunākajiem realizētajiem projektiem vēsturisku ēku konservācijā, restaurācijā;

8.7.5. konservācijas, restaurācijas darbu veikšanai – kvalificēts restaurators, uzrādot Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vai Latvijas Amatniecības kameras izsniegtu restauratora apliecību atbilstošā restaurācijas nozarē un informāciju par trīs jaunākajiem veiktajiem darbiem restaurācijā.

8.8. izmaksu tāmi; 

8.9. darbu veikšanas termiņu.

9. Pieteikumu (1. pielikums) ar pievienotajiem dokumentiem iesniedz Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Uzvaras iela 1, Bauskas, Bauskas nov., LV-3901) vai elektroniski parakstītu nosūta uz e-pastu dome@bauska.lv. 

V. Pieteikuma izskatīšanas kārtība

10. Pieteikumus izvērtē Bauskas novada pašvaldības Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisija. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildinformāciju no iesniedzēja par plānotajiem darbiem un izpildītāja kvalifikāciju.

11. Pieteikuma izvērtēšana notiek to iesniegšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā no pieteikuma reģistrēšanas pašvaldībā.

12. Katram ēkas īpašniekam piešķiramo pašvaldības līdzfinansējuma daļu eiro nosaka balstoties uz izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot 5. punktā noteiktos līdzfinansējuma apmērus.

13. Atbilstoši saistošo noteikumu prasībām, Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisija sagatavo vienu no šādiem atzinumiem: 

13.1. par līdzfinansējuma piešķiršanu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst saistošo noteikumu prasībām; 

13.2. par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu, ja pieteikums, tam pievienotie dokumenti vai līdzfinansējuma saņemšanas mērķis neatbilst saistošo noteikumu prasībām. 

14. Atzinumu Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisija iesniedz Bauskas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai lēmuma projekta sagatavošanai izskatīšanai Bauskas novada domē.

VI. Līdzfinansējuma saņemšanas kārtība

15. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts ar Bauskas novada domes lēmumu. Lēmumā tiek norādīts līdzfinansējuma apmērs.

16. Pamatojoties uz Bauskas novada domes lēmumu par piešķirtā līdzfinansējuma apmēru, Bauskas novada administrācija slēdz līgumu ar līdzfinansējuma saņēmēju par līdzfinansējuma piešķiršanu. 

17. Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu ar Bauskas novada administrāciju jānoslēdz 15 dienu laikā no lēmuma saņemšanas brīža. Ja līdzfinansējuma saņēmēja kavējuma dēļ divu mēnešu laikā līgums nav noslēgts, ēkas īpašnieks zaudē tiesības slēgt līgumu.

18. Pašvaldība apmaksā veiktos darbus piešķirtā līdzfinansējuma ietvaros pēc tam, kad Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisija ir sagatavojusi apsekošanas aktu par darbu kvalitāti un saskaņojusi rēķinu iesniegšanai pašvaldībā.

19. Izmaksu sadārdzinājums, ja tāds rodas, jāsedz īpašniekam par saviem līdzekļiem.

20. Līguma termiņš ir 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, iespējamais līguma termiņa pagarinājums ir ne vairāk kā 6 mēneši no līguma pamattermiņa pēdējās dienas. Par līguma termiņa pagarinājumu, ja tāds nepieciešams, līdzfinansējuma saņēmējs rakstiski informē Bauskas novada pašvaldību, norādot pamatotu iemeslu tā nepieciešamībai, un noslēdz papildvienošanos.

VII. Līdzfinansējuma izlietojuma kontrole

21. Darbu gaitu objektā, kas saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu, kontrolē Bauskas novada būvvalde, pieaicinot Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas pārstāvjus.

22. Pēc darbu pabeigšanas izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību iesniegtajai dokumentācijai novērtē Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisija, nepieciešamības gadījumā pieaicinot ekspertus. Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisija sagatavo apsekošanas aktu.

23. Līdzfinansējuma saņēmējs līgumā norādītajā termiņā iesniedz Bauskas novada administrācijā atskaiti par pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu (2. pielikums), kurai pievienoti izdevumus apliecinoši dokumenti un veikto darbu apraksts/restaurācijas atskaite vai restaurācijas pase.

24. Gadījumā, ja līdzfinansējuma saņēmējs līgumā norādītajā termiņā nav pabeidzis darbus vai veiktie darbi nav kvalitatīvi un neatbilst iesniegtajai dokumentācijai, viņš zaudē tiesības saņemt līdzfinansējumu.

VIII. Noslēguma jautājumi

25. Spēku zaudē Bauskas novada domes 2016. gada 31. marta "Saistošie noteikumi par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu".

26. Pieteikumi, kas iesniegti līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, tiek izskatīti un līdzfinansējums tiem tiek piešķirts iepriekšējā kārtībā, atbilstoši Bauskas novada domes 2016. gada 31. marta "Saistošie noteikumi par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu".

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks
1. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6
Pieteikuma veidlapa pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai
Ēkas adrese 
Ēkas kadastra Nr. 
Pieteikuma iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr. / fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods 
Pieteikuma iesniedzēja adrese 
Pieteikuma iesniedzēja kontaktpersonas vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, tel. Nr., e-pasta adrese 
Bankas konta Nr. 

Darbu veidi, kuriem paredzēts līdzfinansējums (atzīmēt vienu vai vairākus atbilstošos)

1. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves, tās daļas vai mākslas pieminekļa konservācijas vai restaurācijas būvniecības ieceres dokumentācijas vai tam pielīdzināma dokumenta (konservācijas/restaurācijas programmas), ieskaitot arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas vai arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un tehniskā slēdziena sagatavošanai 
2. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas fasādes vēsturiskās apdares konservācijai vai restaurācijai 
3. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas autentisko būvgaldniecības izstrādājumu konservācijai vai restaurācijai 
4. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas oriģinālā jumta seguma restaurācijai 
5. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas konstrukciju konservācijai vai restaurācijai 
6. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas fasādes autentisko dekoratīvās apdares detaļu konservācijai vai restaurācijai 
7. Publiski pieejama mākslas pieminekļa, arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas interjera apdares un iekārtas elementu konservācijai vai restaurācijai 
  
Kopējās izmaksas

EUR

Vēlamais pašvaldības līdzfinansējums

EUR

Darbu veikšanas termiņš 

Pielikumā pievienoti dokumenti, atzīmēt pievienotos:

Īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas un dokuments, kas apliecina pilnvarnieka tiesības attiecīgi rīkoties īpašnieka vārdā (izņemot SIA "VIDES SERVISS") 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums 
Būvniecības ieceres dokumentācija 
Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija 
Tehniskais apsekojums 
Darbu apraksts/restaurācijas programma 
Izmaksu tāme 
Citi materiāli 
  
Apliecinu, ka visi pielikumā pievienotie dokumenti ir patiesi un atbilst oriģinālam 
Pieteikuma iesniedzēja paraksts 

 

Pieteikuma iesniegšanas datums 

 

Atzīme par pieteikuma reģistrāciju Bauskas novada pašvaldībā 
2. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6
Atskaites veidlapa par pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu
Ēkas adrese 
Ēkas kadastra Nr. 
Pieteikuma iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr. / fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods 
Pieteikuma iesniedzēja adrese 
Pieteikuma iesniedzēja kontaktpersonas vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, tel. Nr., e-pasta adrese 
Līdzfinansējuma līguma Nr., datums 

Darbu veidi, kuriem izmantots līdzfinansējums (atzīmēt vienu vai vairākus atbilstošos)

1. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves, tās daļas vai mākslas pieminekļa konservācijas vai restaurācijas būvniecības ieceres dokumentācijas vai tam pielīdzināma dokumenta (konservācijas/restaurācijas programmas), ieskaitot arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas vai arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un tehniskā slēdziena sagatavošanai 
2. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas fasādes vēsturiskās apdares konservācijai vai restaurācijai 
3. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas autentisko būvgaldniecības izstrādājumu konservācijai vai restaurācijai 
4. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas oriģinālā jumta seguma restaurācijai 
5. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas konstrukciju konservācijai vai restaurācijai 
6. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas fasādes autentisko dekoratīvās apdares detaļu konservācijai vai restaurācijai 
7. Publiski pieejama mākslas pieminekļa, arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas interjera apdares un iekārtas elementu konservācijai vai restaurācijai 
  
Kopējās izmaksas

EUR

Piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums

EUR

Pielikumā pievienoti dokumenti, atzīmēt pievienotos:

Veikto darbu apraksts 
Sagatavotā dokumentācija (būvprojekts, arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, tehniskais apsekojums, restaurācijas programma) 
Izmaksas apliecinošu dokumentu kopijas (līgumi, rēķini, maksājumu uzdevumi) 
Apliecinu, ka visi pielikumā pievienotie dokumenti ir patiesi un atbilst oriģinālam 
Atskaites iesniedzēja paraksts 

 

Atskaites iesniegšanas datums 

 

Atzīme par atskaites reģistrāciju Bauskas novada pašvaldībā 
3. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6
Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas uzdevums

1. Vēsturisku nozīmīgas ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija tiek veikta ar mērķi noskaidrot gan visas ēkas, gan atsevišķu tās sastāvdaļu kultūrvēsturisko vērtību.

2. Arhitektoniski māksliniecisko inventarizācijas apjomu, ņemot vērā ēkas vēsturisko vērtību un publisko pieejamību, nosaka Bauskas novada administrācijas Bauskas novada Būvvalde un tā jāveic 2 (divu) mēnešu laikā.

3. Arhitektoniski-mākslinieciskās inventarizācijas saturs un kvalitatīvās prasības pret to ir nemainīgas, neatkarīgi no ēkas vecuma, izmēriem vai sarežģītības pakāpes.

4. Arhitektoniski-māksliniecisko inventarizāciju var veikt speciālists ar atbilstošu kvalifikāciju (augstākā izglītība arhitektūrā vai mākslas vēsturē) un pieredzi ēku arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un restaurācijas jomā, ko apliecina līdzdalība šāda rakstura izpētes pasākumos un kompetentu institūciju atsauksmes.

5. Arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija pēc tās pabeigšanas un iesniegšanas būvvaldē kļūst par nozīmīgu dokumentu, kurā iekļautā informācija respektējama, izskatot jautājumus par attiecīgās ēkas uzturēšanu, tās saglabātības nodrošināšanas pasākumiem un jebkāda veida izmaiņu veikšanu ēkas veidolā.

6. Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas atskaites dokumentācijai jāsatur šāda informācija:

6.1. vispārējs pētāmā objekta raksturojums un ziņas par inventarizāciju: tās mērķi, organizētājiem, izpildītājiem, pētniecības metodēm, inventarizācijas sējumu kopējo skaitu un glabāšanas vietu, kā arī inventarizācijas materiālu oriģinālu (fotoattēlu negatīvu vai digitālo failu, pierakstu, uzmērījumu un rasējumu) uzglabāšanas formātu un vietu;

6.2. vispārējas, bez padziļinātas pirmavotu izpētes, iegūstamas ziņas par inventarizējamā objekta vēsturi, norādot arī informācijas avotus;

6.3. apsekojuma rezultātu apraksts, kurā sniegtas šādas ziņas: ēkas celšanas un nozīmīgāko pārbūvju datējumi, apjoms, konstrukcijas, plānojums, būvgaldniecības izstrādājumi (logi, durvis, kāpnes, iebūvētās mēbeles), grīdu segumi, apkures ietaises, fasāžu un interjera apdares elementi;

6.4. anotēti inventarizācijas saturam atbilstoši ēkas kopskatu, fasāžu, interjeru, kā arī nozīmīgu būvdetaļu un apdares elementu fotoattēli;

6.5. uz jau esošu uzmērījumu bāzes izstrādāti ēkas plāni un fasāžu grafiski attēlojumi vai inventarizācijas gaitā radīti shematiski plāni un fasāžu zīmējumi, kuros fiksēta telpu inventarizācijā lietotā telpu numerācija, informācija par logu un durvju tipiem un to izvietojumu, kā arī informācija par citiem kultūrvēsturiski nozīmīgiem ēkas fasāžu vai interjera elementiem;

6.6. gala secinājumi un ieteikumi, norādot tās vērtīgās ēkas detaļas, kuru zaudēšana, pārveidošana vai aizvākšana no objekta ir pilnīgi nepieļaujama, kā arī cita informācija, kas atbilst konkrētā apsekojuma darba uzdevumam.

7. Arhitektoniski-mākslinieciskās inventarizācijas gaitā veicamas atsevišķas krāsojumu izpētes zondāžas, nosakot ēkas fasāžu un to atsevišķu elementu sākotnējā krāsojuma toni (pēc NCS krāsu kataloga) un krāsas sastāvu (darvas, krīta-līmes, lineļļas vai cita). Zondāžu rezultāti fiksējami aprakstu, fotoattēlu un shēmu veidā, norādot katra konkrētā zondāžas laukuma atrašanās vietu.

8. Zondāžu veikšanas vietas un to apjoms iepriekš saskaņojams ar ēkas īpašnieku.

9. Gadījumā, ja arhitektoniski-mākslinieciskās inventarizācijas gaitā objektā tiek uzieti ar to kultūrvēsturiski saistīti vai tā būvvēsturi paskaidrojoši savrupatradumi (piemēram, vēsturiski jumta dakstiņi, krāšņu podiņi, loga rāmji vai to atliekas u.tml.), tie fiksējami izpētes atskaitē apraksta un fotoattēlu veidā. Gadījumā, ja attiecīgais savrupatradums tā saglabāšanas nolūkā pārvietots no objekta, atskaitei jāpievieno pieņemšanas-nodošanas akta kopija, kurā norādīts, kā (izpētes veicēja, muzeja, NKMP būvdetaļu krājuma vai kāda cita) glabāšanā atradums nodots.

Bauskas novada domes 2021. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 6 "Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldībām to saistošajos noteikumos neteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus to kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu Bauskas novada valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs" un tā aizsardzības zonas vēsturiskās apbūves konservācijai un restaurācijai.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt Bauskas pilsētas vēsturiskā centra un Bauskas novada kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt kvalitatīvu kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu un attīstību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuLīdzfinansējums tiek piešķirts apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSekmīgas saistošo noteikumu darbības gadījumā ilgtermiņā šāds atbalsts veicinās Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu un kvalitātes paaugstināšanu, kas var paaugstināt gan interesi par īpašumiem un dzīvesvietu Bauskas vēsturiskajā centrā, gan veicināt ar tūrismu saistīto nozaru – amatniecības, ēdināšanas, naktsmītņu u.c. uzņēmējdarbības nozaru aktivitāti.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. pēc pozitīva atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu izsludinās, tos publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas notikušas ar biedrību "Bauskas vecpilsēta".
Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Mačeks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Bauskas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 30.09.2021.Stājas spēkā: 20.10.2021.Zaudē spēku: 03.11.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 19.10.2021. OP numurs: 2021/202.13
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
326913
20.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"