Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Balvu novada domes 2023. gada 24. augusta saistošos noteikumus "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā".
Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/2021

Balvos 2021. gada 23. septembrī
Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes
2021. gada 23. septembra lēmumu (sēdes prot. Nr. 11, 77. §)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 25.2 panta pirmo
un piekto daļu, Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
" 22., 27., 30., 31.
un 31.1 punktu, Ministru kabineta 26.06.2018.
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka pabalstu veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē (turpmāk – bērns) un pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam (turpmāk – pilngadību sasniegušais bērns) un audžuģimenei Balvu novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība), kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pabalstus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm ir tiesības saņemt bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmušas apvienotā Balvu novada bāriņtiesas – Baltinavas novada bāriņtiesa, Balvu novada bāriņtiesa, Rugāju novada bāriņtiesa un Viļakas novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa), audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei, kurā ar bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns un kura ir noslēgusi līgumu ar pašvaldību.

3. Noteikumos noteiktie pabalsti tiek piešķirti, neizvērtējot bērna, pilngadību sasniegušā bērna un audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes materiālo situāciju.

4. Lēmumus par Noteikumos noteikto pabalstu piešķiršanu vai atteikumu pieņem Balvu novada Sociālā pārvalde (turpmāk – Pārvalde), savā darbībā ievērojot spēkā esošo likumdošanu, normatīvo aktu prasības un Noteikumus.

II. Pabalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm piešķiršanas un izmaksas kārtība

5. Lai saņemtu pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei, persona iesniedz rakstveida iesniegumu Pārvaldei. Iesniegumu var iesniegt:

5.1. klātienē (vēlams dzīvesvietai tuvākajā Pārvaldes teritoriālajā centrā/attālinātajā klientu apkalpošanas punktā);

5.2. sūtot pa pastu uz adresi Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV – 4501;

5.3. nosūtot uz e-adresi vai e-pasta adresi socparvalde@balvi.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;

5.4. (svītrots ar Balvu novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2022).

6. Iesniegumam pievieno izdevumus attaisnojošus dokumentus.

7. Par izdevumus attaisnojošiem dokumentiem uzskatāmi: maksājumu apliecinošie dokumenti – kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, kredītiestāžu maksājumu uzdevumi un grāmatvedības uzskaites dokumenti – rēķini, pavadzīmes u.tml., kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis vai pakalpojuma nosaukums un cena. Mājsaimniecībai jāiesniedz maksājumus attaisnojošos dokumentus vai to kopijas.

8. Iesniegumā norāda pabalsta izmaksas veidu:

8.1. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā;

8.2. pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā;

8.3. skaidras naudas maksājums (izņēmuma gadījumā) Pārvaldes, Viļakas pilsētas vai pagasta pārvaldes kasē atbilstoši pabalsta saņēmēja dzīvesvietai.

9. Persona, parakstot iesniegumu, Pārvaldei dod atļauju iegūt, uzkrāt, apstrādāt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

10. Pārvalde pēc iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, viena mēneša laikā, pieņem lēmumu par pabalsta bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei piešķiršanu, tā apmēru un izmaksas veidu, vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja Noteikumos nav noteikta cita lēmuma pieņemšanas kārtība.

11. Pabalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm izmaksā 10 darbdienu laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas, ja Noteikumos nav noteikta cita izmaksas kārtība.

III. Pabalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm veidi

12. Pašvaldība piešķir šādus pabalstus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm:

12.1. pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem:

12.1.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

12.1.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

12.1.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;

12.1.4. mājokļa pabalsts;

12.1.5. pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai;

12.1.6. pabalsts individuālo mācību līdzekļu iegādei;

12.1.7. (svītrots ar Balvu novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2022);

12.1.8. pabalsts veselības aprūpei;

12.2. pabalsti audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei:

12.2.1. pabalsts bērna uzturam;

12.2.2. vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

IV. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

13. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts).

14. Pabalsta apmērs pilngadību sasniegušajam bērnam ir 218,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības ir 327,00 euro.

V. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

15. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts).

16. Pabalsta apmērs pilngadību sasniegušajam bērnam ir 820,05 euro.

17. Pabalsts var tikt izsniegts arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.

VI. Pabalsts ikmēneša izdevumiem

18. Pabalstu ikmēneša izdevumiem (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) ir tiesības saņemt, ja pilngadību sasniegušais bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai:

18.1.1. mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu;

18.1.2. studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt Pārvaldi.

19. Pabalsta apmērs pilngadību sasniegušajam bērnam ir 125,00 euro mēnesī un personām ar invaliditāti kopš bērnības ir 163,00 euro mēnesī.

20. Pirmreizējo pabalstu izmaksā 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu pilngadību sasniegušajam bērnam. Katru nākamo mēnesi pabalstu izmaksā līdz mēneša 15. datumam.

VII. Mājokļa pabalsts

21. Mājokļa pabalstu (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušajam bērnam no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

22. Iesniegumam jāpievieno dokumentus, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus par pēdējo pilno kalendāra mēnesi, kā arī jāuzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgums), ja šādu dokumentu nav Pārvaldes rīcībā. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā Pārvaldei jāiesniedz attiecīgie grozījumi vai jauns īres līgums.

23. Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktajām mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamajām izdevumu pozīciju minimālajām normām.

24. Pabalstu pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir uz trim kalendāra mēnešiem, izņemot cietā kurināmā iegādei, kuru piešķir vienu reizi kalendāra gadā.

25. Pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī, izņemot pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru izmaksā vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā.

VIII. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai

26. Pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) ir tiesības saņemt:

26.1. bērnam, kurš apmeklē Balvu novada pirmskolas izglītības iestādi, līdz obligātās pirmsskolas izglītības apmācības uzsākšanai un bērnam, kurš apmeklē cita novada pirmsskolas izglītības iestādi, 100% apmērā no faktiskajām izmaksām. Pabalsts tiek pārskaitīts izglītības iestādei vai izmaksāts pabalsta pieprasītājam saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem;

26.2. bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš mācās cita novada vispārizglītojošajā izglītības iestādē vai līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību Balvu novada vai cita novada izglītības iestādē, līdz 2,50 euro dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam pēc rēķina saņemšanas. Ja izglītības iestādē netiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums, pabalsts 2,50 euro apmērā dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām, pamatojoties uz izglītības iestādes izsniegto izziņu, tiek izmaksāts pabalsta pieprasītājam.

27. Pabalsti tiek piešķirti ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu līdz kārtējā mācību semestra beigām.

IX. Pabalsts individuālo mācību līdzekļu iegādei

28. Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) ir tiesības saņemt bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš:

28.1. mācās vispārizglītojošajā izglītības iestādē;

28.2. līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību.

29. Pabalsta apmērs bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam:

29.1. kurš mācās Balvu novada izglītības iestādē, izsniedzot dāvanu karti 15,00 euro apmērā vienu reizi kalendāra gadā. Dāvanu karte tiek izsniegta izglītības iestādē Zinību dienā;

29.2. kurš mācās cita novada izglītības iestādē ir 15,00 euro vienu reizi kalendāra gadā, pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegumu, kurš iesniedzams septembrī.

30. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš:

30.1. mācās Balvu novada izglītības iestādē pieņem Pārvaldes izveidotā Sociālo lietu komisija saskaņā ar Izglītības pārvaldes iesniegtajiem sarakstiem;

30.2. mācās cita novada izglītības iestādē pieņem Pārvalde.

X. Pabalsts mācību maksas izdevumu apmaksai

(Nodaļa svītrota ar Balvu novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2022)

31. (Svītrots ar Balvu novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2022)

32. (Svītrots ar Balvu novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2022)

XI. Pabalsts veselības aprūpei

33. Pabalstu veselības aprūpei ir tiesības saņemt bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam ārstēšanās, rehabilitācijas, zobārstniecības pakalpojumu, speciālistu konsultāciju apmaksai, medikamentu, medicīnas preču un redzes korekcijas līdzekļu iegādei un citu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksai, kuri saņemti/apmaksāti pēdējo sešu mēnešu laikā.

34. Pabalsta apmērs bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 120,00 euro kalendāra gadā.

35. Iesniegumam jāpievieno izdevumus attaisnojoši dokumenti un, pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, ģimenes ārsta vai speciālista atzinums.

XII. Pabalsti audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei

36. Pabalstu audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei ir tiesības saņemt:

36.1. pabalstu bērna uzturam 65 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī;

36.2. vienreizēju pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 50 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas. Pabalsts var tikt izsniegts arī apģērbu, apavu un citu bērnam nepieciešamo lietu veidā.

XIII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

37. Pārvaldes lēmumu var apstrīdēt Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

38. Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

XIV. Noslēguma jautājums

39. Ar Noteikumu spēka stāšanos, spēku zaudē:

39.1. Baltinavas novada Domes 2015. gada 26. jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 "Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības";

39.2. Balvu novada Domes 2015. gada 12. marta saistošie noteikumi Nr. 9/2015 "Par Balvu novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un finansiālo atbalstu audžuģimenēm";

39.3. Rugāju novada Domes 2016. gada 21. janvāra saistošie noteikumi Nr. 6/2015 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības";

39.4. Rugāju novada Domes 2020. gada 20. augusta saistošie noteikumi Nr. 6/2020 "Par palīdzību audžuģimenēm";

39.5. Viļakas novada Domes 2017. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 5/2017 "Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības".

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Balvu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8/2021Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 19.10.2021.Zaudē spēku: 26.09.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 201, 18.10.2021. OP numurs: 2021/201.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326910
{"selected":{"value":"13.09.2022","content":"<font class='s-1'>13.09.2022.-25.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.09.2022","iso_value":"2022\/09\/13","content":"<font class='s-1'>13.09.2022.-25.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.10.2021","iso_value":"2021\/10\/19","content":"<font class='s-1'>19.10.2021.-12.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.09.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"