Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Balvu novada domes 2023. gada 22. jūnija saistošos noteikumus "Par sociālo palīdzību Balvu novadā".
Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/2021

Balvos 2021. gada 23. septembrī
Par sociālo palīdzību Balvu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes 2021. gada 23. septembra
lēmumu (sēdes prot. Nr. 11, 75. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
33. panta trešo daļu
un 36. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Balvu novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība), kārtību, kādā pašvaldībā sniedz sociālo palīdzību – nosaka atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt Noteikumos minēto palīdzību, kā arī  lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Sociālo palīdzību ir tiesības saņemt mājsaimniecībai vai vienai personai, kura saimnieko atsevišķi (turpmāk – mājsaimniecība), kura deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Balvu novada administratīvajā teritorijā un atbilst Noteikumos noteiktajiem sociālās palīdzības piešķiršanas kritērijiem.

3. Lēmumu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem Balvu novada Sociālā pārvalde (turpmāk – Pārvalde), savā darbībā ievērojot spēkā esošo likumdošanu un normatīvo aktu prasības un Noteikumus.

II. Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis

4. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir vienāds ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

5. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

6. Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam nosaka atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu."

III. Sociālās palīdzības piešķiršanas un izmaksas kārtība

7. Lai saņemtu sociālo palīdzību, persona iesniedz rakstveida iesniegumu Pārvaldei. Iesniegumu var iesniegt:

7.1. klātienē (vēlams dzīvesvietai tuvākajā Pārvaldes teritoriālajā centrā/attālinātajā klientu apkalpošanas punktā);

7.2. sūtot pa pastu uz adresi Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV – 4501;

7.3. nosūtot uz e-adresi vai e-pasta adresi socparvalde@balvi.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;

7.4. (svītrots ar Balvu novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2022).

8. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas nepieciešami materiālās un sociālās situācijas izvērtēšanai un izdevumus attaisnojošus dokumentus.

9. Par izdevumus attaisnojošiem dokumentiem uzskatāmi: maksājumu apliecinošie dokumenti – kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, kredītiestāžu maksājumu uzdevumi un grāmatvedības uzskaites dokumenti – rēķini, pavadzīmes u.tml., kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis vai pakalpojuma nosaukums un cena. Mājsaimniecībai jāiesniedz izdevumus attaisnojošos dokumentus vai to kopijas.

10. Iesniegumā norāda pabalsta izmaksas veidu:

10.1. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā;

10.2. pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā;

10.3. skaidras naudas maksājums (izņēmuma gadījumā) Pārvaldes, Viļakas pilsētas vai pagasta pārvaldes kasē atbilstoši pabalsta saņēmēja dzīvesvietai.

11. Persona, parakstot iesniegumu, Pārvaldei dod atļauju iegūt, uzkrāt, apstrādāt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

12. Pārvalde pēc iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas viena mēneša laikā nosaka atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu, tā apmēru un izmaksas veidu, vai atteikumu piešķirt sociālo palīdzību, ja Noteikumos nav noteikta cita lēmuma pieņemšanas kārtība.

13. Sociālās palīdzības pabalstus izmaksā 10 darbdienu laikā no lēmuma par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas.

IV. Sociālās palīdzības pabalstu veidi

14. Pašvaldība piešķir šādus sociālās palīdzības pabalstus:

14.1. pamata sociālās palīdzības pabalsti:

14.1.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;

14.1.2. mājokļa pabalsts;

14.2. papildu sociālās palīdzības pabalsti:

14.2.1. pabalsts krīzes situācijā;

14.2.2. pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai:

14.2.2.1. pabalsts mājsaimniecībai ar bērniem;

14.2.2.2. pabalsts veselības aprūpei;

14.2.2.3. pabalsts sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai;

14.2.2.4. pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai.

V. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

15. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts ir materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts).

16. Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir vienāds ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto garantētā minimālā ienākumu slieksni.

17. Pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu".

VI. Mājokļa pabalsts

18. Mājokļa pabalsts ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts).

19. Pabalstu aprēķina atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktajai kārtībai un apmērā, pamatojoties uz izdevumus attaisnojošajiem dokumentiem par pēdējo pilno kalendāra mēnesi.

20. Pabalstu piešķir uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta trešajā daļā noteikto laikposmu, izņemot pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru piešķir vienu reizi kalendāra gadā.

21. Pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī, izņemot pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru izmaksā vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā.

VII. Pabalsts krīzes situācijā

22. Pabalsts krīzes situācijā ir operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārējo notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai, ja katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, tā pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts).

23. Pabalsts tiek piešķirts neizvērtējot materiālo situāciju.

24. Pabalsta apmērs, ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radītos zaudējumus:

24.1. katastrofu vai citu ārējo notikumu radīto seku novēršanai vai mazināšanai gadījumā, kad cietusi un nav derīga dzīvošanai vienīgā dzīvojamā māja, līdz sešu Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram mājsaimniecībai, nepārsniedzot faktiskos izdevumus;

24.2. citu ārēju notikumu radītu seku novēršanai un mazināšanai līdz 150,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gada laikā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus;

24.3. laikā, kas noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kad pabalsts krīzes situācijā piešķirams sakarā ar Covid-19 izplatību, ja mājsaimniecībai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi un tā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, 100,00 euro mēnesī vienai personai mājsaimniecībā. Pabalsts, izvērtējot pieejamo informāciju valsts un pašvaldību informācijas sistēmās, tiek piešķirts, ja mājsaimniecība atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

24.3.1. mājsaimniecībai saistībā ar Covid-19 izplatību nav ienākumu (persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pienākumus), kas dokumentāli tiek apliecināts;

24.3.2. mājsaimniecībai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;

24.3.3. mājsaimniecība atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas dokumentāli tiek apliecināts.

25. Pirms lēmuma par Noteikumu 24.1. un 24.2. apakšpunktos paredzētā pabalsta piešķiršanu, sociālais darbinieks veic katastrofas vai citu ārējo notikumu izraisīto seku ietekmes uz mājsaimniecības spēju nodrošināt pamatvajadzības izvērtējumu, izvērtē pabalsta pieprasītāja tiesības pieprasīt apdrošināšanas atlīdzību un sagatavo atzinumu.

26. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums saņemts triju mēnešu laikā, skaitot no mēneša, kad radusies krīzes situācija, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ, izvērtējot katru gadījumu individuāli.

27. Pabalsta saņemšanai papildus iesniegumam jāiesniedz dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas faktu, kā arī citus dokumentus, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldības rīcībā.

28. Pārvalde pēc iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem 10 darbdienu laikā.

29. Lēmumu par Noteikumu 24.1. apakšpunktā noteiktā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem Pārvaldes izveidotā Sociālo lietu komisija.

VIII. Pabalsts mājsaimniecībai ar bērniem

30. Pabalsts mājsaimniecībai ar bērniem ir materiāls atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām bērna izglītībai, audzināšanai un bērna ēdināšanas izdevumu apmaksai (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts).

31. Pabalstu ir tiesības saņemt trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām ar bērniem.

32. Pabalsta apmērs:

32.1. ēdināšanas izdevumu apmaksai:

32.1.1. bērnam, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi 100 % apmērā no faktiskajām izmaksām. Pabalsts tiek pārskaitīts izglītības iestādei vai izmaksāts pabalsta pieprasītājam saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem;

32.1.2. izglītojamajam, kurš līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību Balvu novada izglītības iestādē vai cita novada izglītības iestādē, programmā, kura netiek nodrošināta Balvu novada izglītības iestādēs līdz 2,50 euro dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam pēc rēķina saņemšanas. Ja izglītības iestādē netiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums, pabalsts 2,50 euro apmērā dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām, pamatojoties uz izglītības iestādes izsniegto izziņu, tiek izmaksāts pabalsta pieprasītājam;

32.2. (svītrots ar Balvu novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2022).

33. Noteikumu 32. punktā noteiktais pabalsts tiek piešķirts ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu līdz kārtējā mācību semestra beigām.

(Grozīts ar Balvu novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2022)

IX. Pabalsts veselības aprūpei

34. Pabalsts veselības aprūpei ir atbalsts ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksai (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts).

35. Pabalstu ir tiesības saņemt trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām.

36. Pabalsta apmērs:

36.1. ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu (speciālista konsultācijas, pacienta iemaksas, izmeklējumi, analīzes u.c.), zobārstniecības pakalpojumu apmaksai, redzes korekcijas līdzekļu, medicīnas preču un medikamentu iegādei:

36.1.1. trūcīgām mājsaimniecībām līdz 70,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā;

36.1.2. maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās visas personas ir darbnespējīgas (pensijas vecuma personas, personas ar I un II grupas invaliditāti, bērni līdz 18 gadu vecumam), līdz 35,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā;

36.2. stacionārā veselības aprūpes pakalpojuma – operācijas apmaksai:

36.2.1. trūcīgām mājsaimniecībām līdz 500,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā;

36.2.2. maznodrošinātām mājsaimniecībām līdz 250,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā.

37. Noteikumu 36. punktā noteiktos pabalstus, pamatojoties uz izdevumus attaisnojošiem dokumentiem, piešķir par pakalpojumiem un precēm, kuri saņemti/apmaksāti pēdējo sešu mēnešu laikā, periodā, kamēr spēkā ir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

X. Pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai

38. Pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai ir paredzēts pases vai personas apliecības (eID karte) noformēšanai (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts).

39. Pabalstu ir tiesības saņemt personai no trūcīgas mājsaimniecības vienu reizi piecos gados.

40. Pabalsta apmērs ir normatīvajos aktos noteiktās valsts nodevas par attiecīgā veida personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu minimālajā apmērā.

41. Iesniegumam jāpievieno izdevumus attaisnojošs dokuments vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegta izziņa par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.

XI. Pabalsts sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai

42. Pabalsts sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai ir paredzēts, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un veicinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts).

43. Pabalstu ir tiesības saņemt trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām.

44. Pabalsta apmērs:

44.1. trūcīgām mājsaimniecībām līdz 150,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā;

44.2. maznodrošinātām mājsaimniecībām līdz 75,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā.

45. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz klienta sociālās situācijas izvērtējumu un sociālā darbinieka sniegto atzinumu.

XII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

46. Pārvaldes lēmumu var apstrīdēt Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

47. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

XIII. Noslēguma jautājums

48. Ar Noteikumu spēka stāšanos spēku zaudē:

48.1. Baltinavas novada Domes 2021. gada 14. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/2021 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņu noteikšanu Baltinavas novadā";

48.2. Baltinavas novada Domes 2018. gada 29. novembra saistošie noteikumi Nr. 15 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā";

48.3. Balvu novada Domes 2011. gada 15. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 11/2011 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Balvu novadā";

48.4. Balvu novada Domes 2015. gada 12. februāra saistošie noteikumi Nr. 8/2015 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā";

48.5. Rugāju novada Domes 2013. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 8/2013 "Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem";

48.6. Viļakas novada Domes 2017. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6/2017 "Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību";

48.7. Viļakas novada Domes 2017. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7/2017 "Par veselības aprūpes pabalstu Viļakas novadā";

48.8. Viļakas novada Domes 2017. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 8/2017 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Viļakas novada pašvaldībā".

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālo palīdzību Balvu novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Balvu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6/2021Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 19.10.2021.Zaudē spēku: 07.07.2023.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 201, 18.10.2021. OP numurs: 2021/201.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326907
{"selected":{"value":"13.09.2022","content":"<font class='s-1'>13.09.2022.-06.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.09.2022","iso_value":"2022\/09\/13","content":"<font class='s-1'>13.09.2022.-06.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.10.2021","iso_value":"2021\/10\/19","content":"<font class='s-1'>19.10.2021.-12.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.09.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"