Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16/2021

Mārupē 2021. gada 29. septembrī
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā
Pieņemti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 29. septembra lēmumu Nr. 58
(sēdes prot. Nr. 11)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta pirmās daļas 3. punktu
un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta (11) daļu, (2) daļu, (3) daļu, (4) daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība (turpmāk tekstā – pašvaldība) piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (turpmāk – atvieglojums) atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

2. Atvieglojumus piešķir nodokļa maksātājam, ja:

2.1. nekustamais īpašums atrodas Mārupes novada administratīvajā teritorijā un atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliekas ar nodokli,

2.2. nodokļa maksātāja – fiziskas personas deklarētā pamata dzīvesvieta ir nekustamajā īpašumā, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums, ja vien šajos saistošajos noteikumos nav paredzēts īpašs izņēmums;

2.3. nodokļa maksātāja – fiziskas personas deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu gadu pirms atvieglojuma pieprasīšanas, ja vien šajos saistošajos noteikumos nav paredzēts īpašs izņēmums.

3. Juridiskai un fiziskai personai (turpmāk tekstā – Saimnieciskās darbības veicējs), kura veic saimniecisku darbību nekustamajā īpašumā, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums, saistošajos noteikumos īpaši atrunātajos gadījumos piešķir nodokļa atvieglojumu kā de minimis atbalstu, ievērojot Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumus.

4. Saimnieciskās darbības veicējs elektroniski aizpilda veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai, izmantojot de minimis atbalsta uzskaites sistēmu, un norāda to iesniegumā par atvieglojuma piešķiršanu.

5. Nodokļa maksātāja atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē Centrālā administrācija.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi

6. Nodokļa maksātāju kategorijas, kurām ir tiesības saņemt atvieglojumu, un atvieglojuma piešķiršanas nosacījumi:

Nr.
 
Kategorija
 
Atvieglojuma apmērs/ īpaši nosacījumi
 
Pienākums būt deklarētam nekustamajā īpašumā, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums
 
Pienākums būt deklarētam Mārupes novadā vismaz vienu gadu
 
Vai nepieciešams nodokļa maksātāja iesniegums
 
6.1.politiski represētai personai90 %Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama
 
Katru taksācijas gadu
6.2.Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, Afganistānas kara dalībniekiem vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam90 %Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama
 
Pirmo reizi pieprasot atvieglojumu
6.2.1.1991. gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušām personām50 %Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama
 
Pirmo reizi pieprasot atvieglojumu
6.3.maznodrošinātai personai (maznodrošinātas ģimenes loceklim)90 % par periodu, kurā persona atbilst maznodrošinātās personas statusam, saskaņā ar Sociālā dienesta lēmumu.Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama
 
Nav nepieciešams
6.4.trūcīgai personai (trūcīgas personas ģimenes loceklim)90 % par periodu, kurā persona atbilst trūcīgas personas statusam, saskaņā ar Sociālā dienesta lēmumu.Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama
 
Nav nepieciešams
6.5.Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, personu ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem90 %Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama
 
Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu;atkārtoti, ja beidzies invaliditāti apliecinoša dokumenta darbības termiņš
 
6.6.Fiziskai personai ar pirmās, otrās vai trešās grupas invaliditāti90 %Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama
 
Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu;atkārtoti, ja beidzies invaliditāti apliecinoša dokumenta darbības termiņš
 
6.7.Vientuļajam pensionāram (persona, kurai nav laulātā un bērna)90 %Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama
 
Pirmo reizi pieprasot atvieglojumu
6.8.Fiziskai personai, kuras pašas (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātā aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.90 %No nodokļa summas par nekustamo īpašumu, kurā deklarēti ne mazāk kā 3 (trīs) bērni.

Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama
 

Pirmo reizi pieprasot atvieglojumu. Par katru bērnu, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu, atvieglojuma saņēmējs divreiz gadā – līdz 1. februārim un 1. oktobrim iesniedz apliecinājumu par vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības apgūšanu ārpus Latvijas Republikas.
6.9.Fiziskai personai par nekustamo īpašumu, uz kuru īpašuma tiesības ir atjaunotas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 2. nodaļā noteiktajā kārtībā vai fiziskai personai, kur īpašuma tiesības ir iegūtas mantojuma ceļā no personām kurām īpašuma tiesības tika atjaunotas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 2. nodaļā noteiktajā kārtībā.70 %Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama
 
Pirmo reizi pieprasot atvieglojumu
6.10.Fiziskai personai par īpašumu, kas pirmreizēji tiek pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai par saviem līdzekļiem, nepiesaistot pašvaldības līdzfinansējumu, gadījumā, ja īpašums nepiekļaujas ielai (ceļam), kurā ir izvietoti centralizētie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli90 % – pirmajā taksācijas gadā pēc pakalpojuma līguma par sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu noslēgšanas.50 % – otrajā un trešajā taksācijas gadā pēc pakalpojuma līguma par sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu noslēgšanas.

Atvieglojums nav pārceļams uz citiem taksācijas periodiem

Fiziska persona var būt saimnieciskās darbības veicējs.
 

Pirmo reizi pieprasot atvieglojumu,Ja ir saimnieciskās darbības veicējs – katru gadu
 
6.11.Fiziskai personai par mājokli (ekspluatācijā nodoto būvi vai telpu grupu ar piekrītošām domājamām daļām no būves, kuras galvenais lietošanas veids ir dzīvojama māja, neieskaitot zemi un garāžu (ja tāda ir)), kurā tā deklarēja savu dzīvesvietu uz taksācijas gada 1. janvāri plkst. 0:0050 %Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama.

Atvieglojuma apmērs par mājokli nedrīkst pārsniegt 300.00 euro
 

Nav nepieciešams
6.12.Fiziskai personai vai juridiskai personai par īpašumā esošo nekustamo īpašumu, kura daļa ir bijusi apgrūtināta ar pašvaldībai piederošu būvi (tai skaitā ceļi, ēkas un tml.) un bez atlīdzības nodota īpašumā Mārupes novada pašvaldībai90 %, ja īpašums nodots pašvaldības īpašumā vienu gadu, sākot ar nākamo kalendāro gadu pēc attiecīga līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā;Var būt saimnieciskās darbības veicējs
 
Nav nepieciešamsJa ir saimnieciskās darbības veicējs – katru gadu
 
6.13.Bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam līdz pilngadības sasniegšanai, vai līdz pilna laika klātienes studiju pabeigšanai vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādēs, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.90 %Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama
 
Pirmo reizi pieprasot
6.14.Juridiskai personai, kuras pamatkapitāls 100 % apmērā pieder Mārupes novada pašvaldībai90 %Ir saimnieciskās darbības veicējs
 
NeattiecasNeattiecasKatru taksācijas gadu
6.15.Juridiskai personai vai fiziskai personai, kura veic saimniecisko darbību, par tās īpašumā esošām rūpnieciskās ražošanas ēkām, kurās notiek pamatdarbība – ražošana, kas saskaņā ar NACE klasifikatoru ir "Apstrādes rūpniecībā" (C sadaļa), un, kura atbilst mazo un vidējo uzņēmumu kategorijai25 %no attiecīgajā periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja uzņēmumā ir nodarbināti ne mazāk kā 5 (pieci) darbinieki ar vidējo mēnešalgu nozarē, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā

Ir saimnieciskās darbības veicējs
 

NeattiecasNeattiecasKatru taksācijas gadu
6.16.Fiziskai vai juridiskai personai par zemi, kura saskaņā ar Ķemeru nacionālāparka likuma normām atrodas ainavu aizsardzības vai dabas lieguma zonās
 
25 %Saimnieciskā darbība var tikt veikta
 
Katru taksācijas gadu
6.17.Juridiskai personai vai fiziskai personai, kura veic saimniecisko darbību, par tās īpašumā esošām viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkām (viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa), kurās notiek pamatdarbība, kas saskaņā ar NACE klasifikatoru ir "Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi", un, kura atbilst mazo un vidējo uzņēmumu kategorijai25 %no attiecīgajā periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja uzņēmumā ir nodarbināti ne mazāk kā 5 (pieci) darbinieki ar vidējo mēnešalgu nozarē, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

Ir saimnieciskās darbības veicējs
 

NeattiecasNeattiecasKatru taksācijas gadu
6.18.Fiziskai personai par nekustamo īpašumu, kurš cietis ugunsgrēka vai dabas katastrofas nelaimē taksācijas gada ietvaros, ja ugunsgrēka vai dabas katastrofas rezultātā īpašums nav piemērots dzīvošanai.90 %Nepieciešams iesniegums
6.19.Fiziskai vai juridiskai personai par nekustamo īpašumu – ēkas (būves klasifikācijas kods 1265), kurā tiek īstenota licencēta interešu izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programma sporta jomā.90 %NeattiecasNeattiecasNepieciešams iesniegums katru gadu
6.19.1.Fiziskai vai juridiskai personai par nekustamo īpašumu – ēku (ēkām) kurā tiek veikta sociālā rehabilitācija.90 %NeattiecasNeattiecasNepieciešams iesniegums katru gadu
6.20.Sociālajiem uzņēmumiem vai organizācijām (biedrībai vai nodibinājumam), kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss par īpašumā esošo nekustamo īpašumu, kurā reģistrēta sociālā uzņēmuma vai organizācijas (biedrības vai nodibinājuma) juridiskā adrese.90 %NeattiecasNeattiecasNepieciešams iesniegums katru gadu

(Grozīts ar Mārupes novada domes 30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2022; 26.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2022)

7. Nodokļa maksātājs, kurš veica šādas publiskai lietošanai paredzētas infrastruktūras izbūvi un pārbūvi Mārupes novada teritorijā vai ar novada teritoriju saistītas infrastruktūras izbūvi un pārbūvi blakus administratīvajā teritorijā: ielu, ceļu būvniecība un pārbūve (nevis tikai seguma atjaunošana) ar cieto segumu, ceļu satiksmes drošības aprīkojuma un infrastruktūras, ielas apgaismojuma izbūve, trokšņu slāpēšanas sienu izbūve, ūdens un kanalizācijas izbūve (izņemot ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanu), kuru pēc nodošanas ekspluatācijā nodeva pašvaldības vai tās dibinātās kapitālsabiedrības īpašumā, par nekustamajiem īpašumiem, kas pieguļ (robežojas) izbūvētajam infrastruktūras objektam. Kopējā piemērotā nodokļa atlaide visā periodā nevar pārsniegt 90 % no attiecīgā nodokļu maksātāja veiktajiem ieguldījumiem.
 

Ieguldījums (EUR)
 
NĪN atvieglojumu (%)
 
Atvieglojuma periods
 
Ne mazāk kā 1000,0050 %1. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
25 %2. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, iesniedzot jaunu iesniegumu un atkārtoti piesakoties de minimis atbalstam
Ne mazāk kā 50000,0070 %1. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
50 %2. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, iesniedzot jaunu iesniegumu un atkārtoti piesakoties de minimis atbalstam
25 %3. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, iesniedzot jaunu iesniegumu un atkārtoti piesakoties de minimis atbalstam
Ne mazāk kā 100000,0090 %1., 2. un 3. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, katrā gadā iesniedzot jaunu iesniegumu un atkārtoti piesakoties de minimis atbalstam
70 %4. un 5. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, katrā gadā iesniedzot jaunu iesniegumu un atkārtoti piesakoties de minimis atbalstam
50 %6. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, iesniedzot jaunu iesniegumu un atkārtoti piesakoties de minimis atbalstam

(Mārupes novada domes 26.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 45/2022 redakcijā)

7.1 Nodokļa maksātājs, kurš veic publiskai lietošanai paredzētas izglītības vai veselības infrastruktūras izbūvi vai tās rekonstrukciju, pēc objekta nodošanas ekspluatācijā var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu zemei, uz kuras uzbūvēts attiecīgais izglītības vai veselības infrastruktūras objekts.
 

Ieguldījums (EUR)
 
NĪN atvieglojumu (%)
 
Atvieglojuma periods
 
Ne mazāk kā 1000,0050 %1. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
25 %2. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, iesniedzot jaunu iesniegumu un atkārtoti piesakoties de minimis atbalstam
Ne mazāk kā 50000,0070 %1. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
50 %2. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, iesniedzot jaunu iesniegumu un atkārtoti piesakoties de minimis atbalstam
25 %3. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, iesniedzot jaunu iesniegumu un atkārtoti piesakoties de minimis atbalstam
Ne mazāk kā 100000,0090 %1., 2. un 3. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, katrā gadā iesniedzot jaunu iesniegumu un atkārtoti piesakoties de minimis atbalstam
70 %4. un 5. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, katrā gadā iesniedzot jaunu iesniegumu un atkārtoti piesakoties de minimis atbalstam
50 %6. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, iesniedzot jaunu iesniegumu un atkārtoti piesakoties de minimis atbalstam

(Mārupes novada domes 26.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 45/2022 redakcijā)

8. Ja nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt vairāk kā vienu atvieglojumu, atvieglojums tiek piešķirts atbilstoši vienam, nodokļa maksātājam vislabvēlīgākajam nosacījumam.

9. Ja nekustamais īpašums (zeme vai ēka), par kuru nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumu, tikai daļēji atbilst šo saistošo noteikumu prasībām, tad atvieglojumu piešķir tikai par atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.

10. Atvieglojumu piešķir par vienu taksācijas gadu.

11. Atvieglojumu piešķir:

11.1. uz nodokļa maksātāja iesnieguma pamata, kuru iesniedz līdz taksācijas gada 15. decembrim,

11.2. uz pašvaldības rīcībā esošās informācijas pamata, nepieprasot nodokļa maksātāja iesniegumu.

12. Atvieglojuma piešķiršanas periods sākas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad nodokļa maksātājam rodas tiesības to saņemt, un turpinās līdz taksācijas gada beigām, vai līdz brīdim, kad beidz pastāvēt apstākļi, uz kuru pamata tas tika piešķirts.

13. Atvieglojumu uz pašvaldības rīcībā esošās informācijas pamata piešķir viena mēneša laikā kopš tiesiska pamata rašanās brīža. Ja nodokļa atvieglojums šajā termiņā nav piešķirts, nodokļa maksātāja pienākums rakstveidā par to informēt pašvaldību līdz taksācijas gada 15. decembrim.

14. Atvieglojumu nepiešķir:

14.1. ja nodokļa maksātājs neatbilst saistošo noteikumu prasībām;

14.2. kamēr nodokļa maksātājam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds attiecībā uz nekustamo īpašumu, par kuru tiek lūgts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums,

14.3. par nekustamo īpašumu, kuras sastāvā ir būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša,

14.4. par nekustamo īpašumu, kurā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi vai pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais maksimālais būvniecības termiņš;

14.5. ja nodokļa maksātājam uzsākts maksātnespējas process;

14.6. par iepriekšējiem taksācijas gadiem un tekošo taksācijas gadu, ja informācija par to saņemta pēc taksācijas gada 15. decembra.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pieprasīšanas kārtība

15. Nodokļa maksātājs iesniedz iesniegumu Centrālajā administrācijā, tam pievienojot dokumentu kopijas, kas apliecina atvieglojuma piešķiršanas pamatu. Nodokļa maksātājs nepievieno dokumentus, ja tie atrodas pašvaldības vai citas valsts pārvaldes iestādes rīcībā, vai iesniegumā norādītas ziņas var iegūt pašvaldībai pieejamās datu bāzēs.

16. Iesniegumā nodokļa maksātājs norāda atvieglojumu piešķiršanas pamatu, apliecina, ka ir sniedzis precīzas un patiesas ziņas par sevi un citām personām, kā arī apliecina, ka piešķir pašvaldībai tiesības iepazīties ar nodokļa maksātāja (šajos saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos – arī nodokļa maksātāja piederīgo personu) personas datiem, kas nepieciešami lēmuma par atvieglojumu piešķiršanu pieņemšanai, tai skaitā šim nolūkam ieskatīties valsts datu bāzēs un reģistros.

17. Nodokļa maksātājam ir pienākums paziņot pašvaldībai par atvieglojumu piešķiršanas pamata zudumu mēneša laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža.

IV. Piešķirtā atvieglojuma atcelšanas kārtība

18. Atvieglojumu atceļ, ja:

18.1. nodokļa maksātājs, pieprasot atvieglojumu, sniedza nepatiesu informāciju,

18.2. ir zudis tiesisks pamats atvieglojuma piešķiršanai saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.

19. Ja atvieglojums ir atcelts sakarā ar nepatiesas informācijas sniegšanu, nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts pilnā apmērā par visu taksācijas gadu, par to nosūtot nodokļa maksātājam jaunu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

20. Ja atvieglojums ir atcelts sakarā ar tiesiska pamata zudumu, nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts bez iepriekš piemērota atvieglojuma ar nākamo kalendāra mēnesi. Piemērojot šo punktu, ņem vērā, ka atkārtotas invaliditātes noteikšanas gadījumā atvieglojuma periods tekošā taksācijas gada ietvaros netiek pārtraukts, ja invaliditāte atkārtoti noteikta ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā.

21. Ja nodokļa maksātājs ir miris, taksācijas gada ietvaros piešķirtu un pilnībā nomaksāto nodokli nepārrēķina saskaņā ar saistošo noteikumu 20. punktu.

V. Noslēguma jautājumi

22. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

23. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

23.1. Mārupes novada domes 2017. gada 29. marta saistošie noteikumi Nr. 13/2017 "Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtību Mārupes novadā";

23.2. Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 23. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtību Babītes novadā".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16/2021Pieņemts: 29.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Tēma: Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 201, 18.10.2021. OP numurs: 2021/201.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326892
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2022","iso_value":"2022\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-07.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)