Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Līvānos 2021. gada 26. augustā
Par Līvānu novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu
APSTIPRINĀTI
ar Līvānu novada domes 2021. gada 26. augusta
sēdes protokola Nr. 14 lēmumu Nr. 14-24

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Dzīvojamo telpu īres likuma 31. panta 1. daļu un 32. panta 1. daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Līvānu novada pašvaldībai piederošo vai tiesiskajā valdījumā esošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas apmēru šajās dzīvojamās telpās dzīvojošiem īrniekiem un īres maksas aprēķināšanas metodiku.

2. Līvānu novada pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību nosaka saistošie noteikumi Nr. 11 "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā".

II. Īres maksa un tās aprēķināšanas metodika

3. Īres maksa ir maksa par pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izmantošanu.

4. Īres maksa par dzīvojamās telpas vienu kvadrātmetru tiek aprēķināta, izmantojot formulu:
 

Īres maksa mēnesī par 1 kvm =1xKdxPr, kur
12Pl100

Kd – dzīvojamās mājas pašvaldībai piederošās daļas kadastrālā vērtība, kura tiek noteikta pēc Valsts zemes dienesta datiem (EUR).

Pl – dzīvojamās mājas pašvaldībai piederošās daļas kopējā platība (m2).

Pr – noteiktā īres maksas % likme gadā no īpašuma kadastrālās vērtības, nosakot pārejas periodu 3 gadi:

1. No 01.01.2022. – 2 %

2. No 01.01.2023. – 4 %

3. No 01.01.2024. – 6 %

III. Dzīvojamās telpas īres līgums

6. Dzīvojamās telpas tiek izīrētas, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem (Pielikums Nr. 1).

7. Pēc dzīvojamās telpas īres līguma termiņa beigām Īrniekam ir tiesības lūgt Izīrētājam slēgt jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods
DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES LĪGUMS Nr. ______
Līvānos,

20__. gada ____. _________________

  
 
 , turpmāk saukts IZĪRĒTĀJS, no vienas puses, un
 ,

vārds, uzvārds un personas kods

turpmāk saukts ĪRNIEKS, no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā turpmāk sauktas PUSES, savstarpēji vienojoties, kā arī pamatojoties uz

 

pašvaldības institūcijas lēmums Nr. un datums

noslēdz šo Līgumu ar šādiem noteikumiem:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Dzīvojamās telpas īres līguma priekšmets ir dzīvoklis (dzīvojamā māja), kurā ir vismaz viena dzīvojamā telpa, kurai būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirta funkcija (lietošanas veids) – dzīvojamā telpa.

1.2. IZĪRĒTĀJS nodod, bet ĪRNIEKS pieņem lietošanā ________ istabu dzīvokli Nr. _______, __________________________ielā Nr._________, Līvānos. Dzīvokļa kopējā platība ___ kv.m.

Dzīvojamā telpa tiek nodota lietošanā saskaņā ar nodošanas un pieņemšanas aktu (Pielikums Nr. 1), kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. ĪRES LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. Šis Līgums stājas spēkā no 20___. gada ___._____________ un tiek noslēgts līdz 20___. gada ___.___________________.

2.2. Pēc Līguma termiņa izbeigšanās, ĪRNIEKAM ir pienākums atbrīvot Dzīvojamo telpu. Īrniekam ir tiesības lūgt Izīrētājam slēgt jaunu līgumu iepriekš par to rakstiski paziņojot Izīrētājam vismaz 30 dienas pirms līguma termiņa beigām.

2.3. IZĪRĒTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no īres līguma, ja ĪRNIEKS nemaksā īres maksu, lai gan viņam ir nodrošināta iespēja lietot dzīvojamo telpu saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu, un kavēto maksājumu apmērs pārsniedz 2 (divu) mēnešu īres maksu. ĪRNIEKS, viņa ģimenes locekļi vai citas iemitinātās personas bojā dzīvojamo telpu (arī tās iekārtu), citas būves un telpas, kas īrnieka, nodotas lietošanā saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu.

2.4. Ja ĪRNIEKS, īrnieka ģimenes locekļi un dzīvojamā telpā iemitinātās personas nav atbrīvojušas dzīvojamo telpu līdz īres līguma termiņa izbeigšanās brīdim, ĪRNIEKAM ir jākompensē IZĪRĒTĀJAM īres maksa un citi maksājumi par dzīvojamo telpu lietošanu.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Par dzīvokļa īri ĪRNIEKS maksā īres maksu, kas noteikta ar Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. un tā ir _________ EUR mēnesī.

3.2. Dzīvojamās telpas ĪRNIEKS kopā ar īres maksu maksā IZĪRĒTĀJAM par šādiem pakalpojumiem (vajadzīgo atzīmēt):

3.2.1. par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;

3.2.2. par plānotajiem nākamo periodu izdevumiem kārtējiem remonta darbiem;

3.2.3. koplietošanas telpu elektroenerģiju;

3.2.4. ūdens apgādi un kanalizāciju vai asenizāciju;

3.2.5. atkritumu apsaimniekošanu;

3.2.6. šķidrināto naftas gāzi (ja ir pieslēgums);

3.2.7. nekustamā īpašuma nodokli ( vienu reizi gadā);

3.2.8. zemes nomas maksu, ja izīrētā dzīvojamā telpa ir māja, kas atrodas uz citam īpašniekam piederošās zemes.

3.3. Īres maksa un ar to saistītie mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksājumi, jāveic saskaņā ar IZĪRĒTĀJA sagatavotajiem rēķiniem par tekošo mēnesi, līdz rēķinā norādītajam datumam. Maksājumus var veikt IZĪRĒTĀJA bankas norēķinu kontā: _____________________________________________

norādot maksājuma pamatojumā – rēķina numuru/vai veicot maksājumus IZĪRĒTĀJA norēķinu kasē___________________________________________________ (ja ir tāda).

3.4. Par Īres maksas kavējumiem IZĪRĒTĀJS var piemērot par katru nokavēto dienu nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no kavētā maksājuma summas.

3.5. Ja ĪRNIEKS kavē maksājumus, IZĪRĒTĀJAM ir tiesības (bez saskaņošanas ar īrnieku) informāciju par ĪRNIEKU un viņa pieļautajiem maksājumu kavējumiem izpaust trešajām personām, kuras IZĪRĒTĀJS ir pilnvarojis veikt kreditora interešu aizsardzību vai iekļaut to parādu piedzinēja personu kredītvēstures datu bāzē. Šādā gadījumā ĪRNIEKAM ir jāatlīdzina visi izdevumi, kas saistīti ar parāda piedziņu.

3.6. Par grozījumiem dzīvojamās telpas īres maksā, IZĪRĒTĀJS brīdina ĪRNIEKU 1 (vienu) mēnesi iepriekš, informāciju par grozījumiem iekļaujot rēķinā un interneta vietnē www.livani.lv. Paziņojums uzskatāms par līguma neatņemamu sastāvdaļu un ĪRNIEKS apņemas maksāt īres maksu saskaņā ar šo paziņojumu bez papildus vienošanās pie šī Līguma.

3.7. Dzīvojamās telpas ĪRNIEKS atsevišķi norēķinās ar citiem pakalpojumu sniedzējiem par (vajadzīgo atzīmēt):

3.7.1. apkuri – siltumenerģijas piegādātājam līdz mēneša 20. datumam;

3.7.2. dabas gāzi – gāzes piegādātājam;

3.7.3. elektroenerģiju – elektroenerģijas piegādātājam;

3.7.4. citiem pakalpojumiem, par kuriem ir noslēgti līgumi.

3.8. ĪRNIEKS uzņemas pilnu atbildību par līguma noslēgšanu un pilnīgiem norēķiniem ar citiem pakalpojumu sniedzējiem.

4. ZIŅAS PAR IEMITINĀTAJĀM PERSONĀM

4.1. Kopā ar ĪRNIEKU dzīvoklī ir iemitinātas sekojošas personas:

Vārds, UzvārdsPersonas kodsRadniecības pakāpe
   
   
   
   

4.2. ĪRNIEKA ģimenes locekļi un citas viņa īrētajā dzīvojamā telpā iemitinātās personas patstāvīgas tiesības uz šīs dzīvojamās telpas lietošanu neiegūst. Izbeidzoties Īrnieka tiesībām lietot dzīvojamo telpu, izbeidzas arī viņa ģimenes locekļu un citu iemitināto personu tiesības lietot šo dzīvojamo telpu.

4.3. ĪRNIEKA nāves gadījumā Īrnieka ģimenes loceklim, kurš ir iemitināts dzīvojamā telpā, 3 (triju) mēnešu laikā ir tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā Īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, izņemot īres līguma termiņu, kuru nosaka ne ilgāk par 5 (pieciem) gadiem.

4.4. ĪRNIEKA ģimenes loceklim, kurš ir noslēdzis īres līgumu ir pienākums segt iepriekšējā īrnieka nesamaksāto īres maksu un citus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus.

5. ĪRNIEKA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. ĪRNIEKA pienākumi:

5.1.1. Patstāvīgi norēķināties ar IZĪRĒTĀJU par īri un saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šo Līgumu;

5.1.2. Izmantot dzīvojamo telpu mērķiem, kādiem tā paredzēta, ievērot normatīvos aktus, kas attiecas uz dzīvojamās telpas lietošanu, tostarp sanitārās, ugunsdrošības un higiēnas normas un mājas iekšējās kārtības noteikumus, saudzīgi izturēties pret māju, tās iekārtām un koplietošanas telpām;

5.1.3. Uzturēt ĪRNIEKA aizņemto dzīvojamo telpu pienācīgā kārtībā un savlaicīgi veikt šīs telpas kārtējo remontu. Ja vienu dzīvojamo telpu īrē vairāki ĪRNIEKI, par šīs dzīvojamās telpas uzturēšanu pienācīgā kārtībā, maksājumiem un kārtējo remontu ir solidāri atbildīgi visi ĪRNIEKI;

5.1.4. Neveikt dzīvojamo telpu pārbūvi un pārplānošanu bez IZĪRĒTĀJA piekrišanas un saskaņošanas ar attiecīgajām valsts un pašvaldības iestādēm;

5.1.5. Nodrošināt, lai dzīvojamā telpa un tajā esošie inženiertīkli un inženierkomunikācijas tiktu izmantotas atbilstoši to ekspluatācijas noteikumiem;

5.1.6. Nodrošināt IZĪRĒTĀJA pilnvarotām personām piekļūšanu inženiertīkliem un inženierkomunikācijām, nodrošināt to apsekošanu, uzskaites ierīču un plombu pārbaudi, kā arī veikt nepieciešamos darbus avārijas seku novēršanai;

5.1.7. Nekavējoties informēt IZĪRĒTĀJU par dzīvojamās telpas bojājumiem vai trūkumiem, kas ietekmē vai var ietekmēt personas veselību, dzīvību, mantu;

5.1.8. Netraucēt pārējos dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, netrokšņot, nespēlēt skaļu mūziku, nepieļaut nepiederošu personu iemitināšanu, bez reģistrācijas neturēt dzīvojamās telpās suņus, kaķus u.c. dzīvniekus;

5.1.9. Likuma noteiktajā kārtībā atlīdzināt IZĪRĒTĀJAM un pārējiem ēkas īpašniekiem visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar telpas un iekārtu bojājumiem, kas radušies ĪRNIEKA un ar viņu dzīvojošo personu vainas dēļ;

5.1.10 Izbeidzoties īres līgumam, mēneša laikā veikt īrnieka un viņa ģimenes locekļu dzīvesvietas deklarāciju jaunajā dzīves vietā, vai nodrošināt īrnieka un dzīvoklī iemitināto īrnieka ģimenes locekļu un citu personu deklarētās dzīvesvietas reģistrācijas anulēšanu no īrētās dzīvojamās telpas, ja šādas ziņas ir reģistrētas.

5.2. ĪRNIEKA tiesības:

5.2.1. Kopā ar citām dzīvojamā telpā likumīgi iemitinātām personām netraucēti lietot īrētās telpas, labierīcības, iekārtas un citas ierīces, kā arī mājas koplietošanas telpas un piemājas teritoriju;

5.2.2. Rakstveidā saņemt informāciju par pakalpojumu maksas apmēru un tā aprēķināšanas metodiku;

5.2.3. Prasīt pārrēķinu par paredzēto komunālo pakalpojumu nesaņemšanu, kā arī īres maksas pārrēķinu gadījumos, ja IZĪRĒTĀJS nav nodrošinājis īrēto dzīvojamo telpu un ietaišu lietošanu atbilstoši šī līguma nosacījumiem;

5.2.4. Jebkurā laikā lauzt dzīvojamās telpas īres līgumu, rakstiski brīdinot par to IZĪRĒTĀJU vienu mēnesi iepriekš. Ja ĪRNIEKS lauž līgumu, viņam jānokārto visi maksājumi;

5.2.5. Atbrīvojot dzīvojamo telpu, ņemt līdzi priekšmetus, kuri pieder ĪRNIEKAM un kurus viņš izmantojis dzīvojamās telpas uzlabošanai, ja tie ir atdalāmi, nebojājot dzīvojamo vai koplietošanas telpu.

5.3. ĪRNIEKS ir atbildīgs par informācijas sniegšanu IZĪRĒTĀJAM par īrētajā dzīvojamā telpā iemitināto un deklarēto personu skaitu, adreses maiņu vai dzīvokļa statusa maiņu.

5.4. ĪRNIEKA pagaidu prombūtne neatbrīvo viņu no visu dzīvojamās telpas īres līgumā paredzēto saistību izpildes, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

5.5. ĪRNIEKAM ir saistoši Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi, ja par šādiem lēmumiem ĪRNIEKU ir informējis IZĪRĒTĀJS.

5.6. Ja ĪRNIEKS atrodas ilgstošā prombūtnē, viņam par to jāinformē IZĪRĒTĀJS un jāvienojas par komunikāciju pieejamības iespējām ārkārtējos apstākļos.

5.7. Ja gāzi piegādā IZĪRĒTĀJS, ĪRNIEKAM ir pienākums vienu reizi mēnesī līdz 28. datumam sniegt gāzes rādījumus zvanot pa tālr. 65381894 vai e-pastā: livanu_dzks@inbox.lv.

5.8. Ja dzīvoklī ir uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs, ĪRNIEKAM ir pienākums vienu reizi mēnesī līdz 28.datumam sniegt ūdens rādījumus zvanot pa tālr.65381894 vai e-pastā: livanu_dzks@inbox.lv.

5.9. ĪRNIEKAM aizliegts nodot dzīvojamo telpu apakšīrē bez IZĪRĒTĀJA rakstveida piekrišanas (dzīvokļu komisijas kompetence). Ja dzīvojamā telpa nodota apakšīrē, par īres līguma saistību izpildi ir atbildīgs ĪRNIEKS.

5.10. Ja dzīvojamās telpas īres līgums vienlaikus ir noslēgts ar vairākiem ĪRNIEKIEM, nododot dzīvojamo telpu tiem kopīgā lietošanā, ĪRNIEKI ir solidāri atbildīgi par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām.

5.11. ĪRNIEKAM ir tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā laulāto un abu vai katra laulātā bērnus, ja iepriekš par to rakstveidā informēts IZĪRĒTĀJS un tikai pēc IZĪRĒTĀJA rakstveida piekrišanas.

6. IZĪRĒTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

6.1. IZĪRĒTĀJS apņemas:

6.1.1. Nodot ĪRNIEKAM dzīvojamo telpu saskaņā ar dzīvojamās telpas pieņemšanas-nodošanas aktu;

6.1.2. netraucēt ĪRNIEKAM un kopā ar viņu dzīvojošām (likumīgi iemitinātām) personām lietot īrētās dzīvojamās telpas un labierīcības;

6.1.3. pārrēķināt dzīvojamās telpas īres maksu un maksu par IZĪRĒTĀJA sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem, ja dzīvojamās telpas lietošana un komunālie pakalpojumi nav nodrošināti atbilstoši šī līguma nosacījumiem;

6.1.4. pēc ĪRNIEKA vai kopā ar viņu dzīvojošo (likumīgi iemitināto) personu pieteikuma veikt dzīvojamās telpas iekšējo iekārtu remontu, saskaņā ar noteikto pakalpojuma maksu;

6.1.5. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos veikt dzīvojamās mājas vispārējās apskates un iekārtu profilaktisko apkopi dzīvojamās mājas tehniskās ekspluatācijas noteikumos paredzētajā kārtībā.

6.2. IZĪRĒTĀJAM tiesības:

6.2.1. Nepieciešamības gadījumos veikt īres objektā visu telpu apskati, pārbaudīt labierīcību un ierīču funkcionēšanu;

6.2.2. Sniegt ĪRNIEKAM norādījumus sanitāro, drošības tehnikas un ugunsdrošības normu ievērošanai;

6.2.3. Prasīt, lai ĪRNIEKS pārtrauc nelikumīgi iemitinātu personu uzturēšanos izīrētajās telpās;

6.2.4. Izbeigt īres līgumu par dzīvojamo telpu īri normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;

6.2.5. Īslaicīgi ierobežot ĪRNIEKA lietojuma tiesības, lai novērstu ārkārtējas avārijas situācijas vai citu dzīvokļu lietotāju būtisku tiesību ierobežojumu vai draudošos zaudējumus;

6.2.6. Veikt ĪRNIEKA un dzīvojamā telpā dzīvojošo personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, lai veiktu Līgumā un normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

6.3. Ja IZĪRĒTĀJS konstatē, ka komunikāciju bojājumi ĪRNIEKA dzīvojamā telpā var traucēt kopējo komunikāciju funkcionēšanu vai var radīt zaudējumus citiem dzīvokļiem, un nav iespējams iegūt ĪRNIEKA piekrišanu, IZĪRĒTĀJAM ir tiesības veikt darbības, kas nepieciešamas piekļūšanai pie komunikācijām dzīvoklī, pieaicināto amatpersonu klātbūtnē un par to sastādot aktu.

6.4. IZĪRĒTĀJS neatbild par zaudējumiem, kas radušies 6.2.5. un 6.3. punktā minēto darbību rezultātā.

7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

7.1. ĪRNIEKAM ir zināms dzīvojamās telpas tehniskais stāvoklis un šajā sakarā viņam nav iebildumu.

7.2. Līgumu var grozīt tikai IZĪRĒTĀJAM un ĪRNIEKAM savstarpēji vienojoties, izņemot gadījumus, kad Līguma noteikumus nosaka normatīvie akti vai izmaiņas tajos.

7.3. Visas izmaiņas Līgumā noformējamas rakstiski, kā Līguma pielikumi, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ar tiesas nolēmumu. Pusēm ir saistošs attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktais, un IZĪRĒTĀJAM ir tiesības piemērot normatīvajos aktos noteikto bez atsevišķas rakstiskas vienošanās ar ĪRNIEKU.

7.4. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.5. Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas rodas pēc Līguma parakstīšanas, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Strīdus, kuri nav noregulējami pārrunu ceļā, tiks izšķirti Latvijas Republikas tiesā.

7.6. Līgums sagatavots uz 5 (piecām) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens izsniegts ĪRNIEKAM un otrs – atrodas pie IZĪRĒTĀJA. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZĪRĒTĀJSĪRNIEKS
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
/vārds, uzvārds/

_________________________________

_________________________________

_________________________________
/tālrunis/
__________________________________________________________________
/rēķinu nosūtīšanas adrese/e-pasts/
_________________________________
/paraksts/ paraksta atšifrējums
_________________________________
/paraksts/ paraksta atšifrējums/

Ar dzīvojamas mājas un piemājas teritorijas uzturēšanas, kā arī ugunsdrošības noteikumiem (Noteikumi) ĪRNIEKS ir iepazīstināts un informēts, ka par šo noteikumu neievērošanu iestājas administratīvā, kriminālā vai civiltiesiskā atbildība.

Ar Noteikumiem iepazinos, un tā nosacījumiem pilnībā piekrītu

ĪRNIEKS

  
 

/paraksts/ paraksta atšifrējums/

 
Līvānu novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 17 "Par Līvānu novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 31. panta pirmo daļu pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas īres maksas apmēru nosaka pašvaldība, ņemot vērā tās saistošos noteikumus par īres maksas noteikšanu.

Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 32. panta pirmo daļu pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību un nosacījumus, kā arī termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums, bet ne ilgāku par 10 gadiem.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Līvānu novada pašvaldībai piederošo vai tiesiskajā valdījumā esošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas apmēru šajās dzīvojamās telpās dzīvojošiem īrniekiem un īres maksas aprēķināšanas metodiku, kā arī Dzīvojamo telpu īres līguma paraugu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNoteikumi tiks īstenoti esošo institūciju un cilvēkresursu ietvaros, budžeta līdzekļi nav nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Līvānu novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Līvānu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 19.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 201, 18.10.2021. OP numurs: 2021/201.10
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326876
19.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"