Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7

Daugavpilī 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 9, 1. &)
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta
otrās daļas 9.1 punktu, 2. panta 8.1 daļu, 3. panta pirmo daļu,
1.4 daļu, 9. panta otro daļu un pārejas noteikumu 63. punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) piemērošanas kārtību Augšdaugavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā, ievērojot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" Pašvaldībai paredzētās tiesības.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas vai ārvalstu fiziskām un juridiskām personām un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotām šādu personu grupām vai to pārstāvjiem, kuru īpašumā, lietošanā vai tiesiskajā valdījumā ir nekustamais īpašums, kas atrodas Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā ar nodokli netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas).

4. Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves apliek ar nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

4.2. būves kadastrālās vērtības.

5. Lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Pašvaldības Būvvalde.

6. Nodokļa maksāšanas pienākums par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi stājas spēkā ar nākamo mēnesi pēc Pašvaldības Būvvaldes lēmuma par vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusa noteikšanu pieņemšanas.

7. Nodokļa maksāšanas pienākumus par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi statusa atcelšanas.

8. Par Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un Pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā Pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību.

9. Nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

11.1. Daugavpils novada domes 2012. gada 27. decembra saistošie noteikumi Nr. 29 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu";

11.2. Daugavpils novada domes 2014. gada 10. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 9 "Par nekustamā īpašuma nodokļa par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksāšanas kārtību";

11.3. Ilūkstes novada domes 2013. gada 31. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/2013 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves".

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. gada 30. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā"
Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidota Augšdaugavas novada pašvaldība, kurā apvienojās Daugavpils novada pašvaldība un Ilūkstes novada pašvaldība, līdz ar to Daugavpils novada domes 2014. gada 10. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 9 "Par nekustamā īpašuma nodokļa par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksāšanas kārtību", Daugavpils novada domes 2012. gada 27. decembra saistošos noteikumus Nr. 29 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu" un Ilūkstes novada domes 2013. gada 31. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1/2013 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves" nepieciešams atzīt par spēku zaudējušiem un jāizdod Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā".

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. punktam, savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība ir tiesīga izdot saistošos noteikumus.

Atbilstoši "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta otrās daļas 9.1 punktam, dzīvojamo māju palīgēkas (izņemot garāžas), ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, ar nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – nodoklis) neapliek, ja pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem. Saistošie noteikumi paredz nepiemērot nodokli, ar mērķi samazināt nodokļa slogu Augšdaugavas novada iedzīvotājiem, kā arī sakarā ar to, ka bieži Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati par dzīvojamo ēku palīgēkām pilnībā neatbilst dabā esošajam stāvoklim.

Likuma 3. panta 1.4 daļa nosaka, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nodokļa likmi 3 procentu apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

Lai sekmētu vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu, kā arī novērstu cilvēku drošības apdraudējumu un pilsētas ainavas bojāšanu, vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiek noteikta nodokļa likme 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības).

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2. panta 8.1 daļa nosaka, ka nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai šā panta septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji, ja pašvaldība ir noteikusi šādu maksāšanas kārtību savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim.

Atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2. panta septītajai daļai nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja pašvaldībai piederošais vai piekritīgais nekustamais īpašums nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas lietošanā (faktiskā lietošanā), nodokļa maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs).

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" Pārejas noteikumu 63. punkts nosaka, ka grozījumus šā likuma 2. panta astotajā daļā un 2. panta 8.1 daļā par pašvaldības tiesībām noteikt nodokļa maksāšanas kārtību pašvaldība īsteno, izdodot saistošos noteikumus, kurus pieņem likuma "Par pašvaldībām" 46. panta kārtībā.

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9. panta otrā daļa paredz, ka pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā neaplikt ar nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2 (izņemot garāžas), kārtību, kādā piemēro nodokļa likmes, nosaka nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu un nosaka, ka nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki, nomnieki vai tiesiskie valdītāji.

Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu

Nosakot speciālo regulējumu nodokļa likmēm, paredzama nodokļa ieņēmumu palielināšanās.

Nosakot, ka par pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem un zemi maksā šo dzīvokļu īrnieki, nomnieki vai tiesiskie valdītāji, Augšdaugavas novada pašvaldībai būs tiesības piešķirt nodokļa atvieglojumus šo dzīvokļu īrniekiem, nomniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem. 2020. gadā saskaņā ar Daugavpils novada domes 2013. gada 17. oktobra Daugavpils novada domes saistošo noteikumu Nr. 37 "Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā" 7. punktu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 1.1 daļu tika piešķirti atvieglojumi 2895 euro apmērā.

Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav.

Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām

Nav.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2. panta 8.1 daļu, 3. panta pirmo daļu, 1.4 daļu, 9. panta otro daļu un pārejas noteikumu 63. punktu.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapā www.augsdaugavas.lv, pieejams pagastu pārvaldēs un Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augšdaugavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 30.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 199, 14.10.2021. OP numurs: 2021/199.7
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326829
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"