Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Saulkrastu novada domes 2023. gada 27. septembra saistošos noteikumus "Saulkrastu novada pašvaldības nolikums".
Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 1/2021

Saulkrastos 2021. gada 1. jūlijā
Saulkrastu novada pašvaldības nolikums
Apstiprināti Saulkrastu novada domes
2021. gada 1. jūlija ārkārtas sēdē (prot. Nr. 2/2021 § 1)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
I. Vispārīgais jautājums

1. Nolikums nosaka iedzīvotājiem pārskatāmu Saulkrastu novada pašvaldības pārvaldes darba organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību un iedzīvotāju tiesības vietējā pārvaldē.

II. Pašvaldības teritoriālais iedalījums un pārvaldes struktūra

2. Saulkrastu novadā ir šādas teritoriālās vienības:

2.1. Saulkrastu pilsēta;

2.2. Saulkrastu pagasts, kurā ietilpst šādi ciemi - Ainava, Astra, Āres, Banga, Bātciems, Gaisma, Jubileja, Ķīšupe-1, Ķīšupe-2, Liepaine, Lilaste, Līči, Mežvidi, Pabaži, Pēterupe, Priedes, Roze, VEF-Pabaži, VEF-Biķernieki, Saulainā ieleja, Saulīte, Selga, Silmala, Veselība, Vēsma, Zeme, Zvejniekciems;

2.3. Sējas pagasts, kurā ietilpst šādi ciemi – Loja, Murjāņi, Pabaži, Sēja, Gāršmuiža, Ābelīte un Vaivariņi.

3. Saulkrastu novada iedzīvotāju pārstāvību pašvaldības pārvaldē nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome). Dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī apstiprina pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

4. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 15 deputātiem.

5. Lai nodrošinātu Domes darbību un izstrādātu Domes lēmumu projektus, Dome no deputātu vidus ievēlē:

5.1. Domes priekšsēdētāju;

5.2. Domes priekšsēdētāja vietniekus;

5.3. Finanšu komiteju, kurā ir 9 locekļi;

5.4. Tautsaimniecības, attīstības un vides komiteju, kurā ir 7 locekļi;

5.5. Sociālo jautājumu komiteju, kurā ir 7 locekļi;

5.6. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteju, kurā ir 7 locekļi.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2022)

III. Pašvaldības administrācija, iestādes un dalība kapitālsabiedrībās, biedrībās un nodibinājumos

6. Likumā noteiktajos ietvaros Dome izveido pastarpināto pārvaldi Pašvaldības administrāciju pašvaldības noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai, nosakot tās organizācijas struktūru un kompetenci (Pielikums Nr. 1).

(Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošo noteikumu Nr. SN 46/2022 redakcijā)

7. Pašvaldības administrācija sastāv no Pašvaldības iestādēm.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 46/2022)

8. (Svītrots ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 46/2022)

9. Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi, Dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata:

9.1. Saulkrastu novada vidusskola;

9.2. Sējas pamatskola;

9.3. Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis";

9.4. Sējas pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte";

9.5. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola;

9.6. Sējas Mūzikas un mākslas skola;

9.7. Saulkrastu novada pašvaldības policija;

9.8. Saulkrastu novada būvvalde;

9.9. Saulkrastu novada bibliotēka (ar filiālēm "Pabaži" un "Sēja");

9.10. Saulkrastu novada Sociālais dienests;

9.11. Saulkrastu novada bāriņtiesa;

9.12. Saulkrastu novada kultūras centrs (ar filiālēm Sējas kultūras nams un Pabažu kultūras nams);

9.13. Saulkrastu novada sporta un ģimeņu centrs;

9.14. (Zaudējis spēku ar 30.09.2021.; sk. 132. punktu);

9.15. Vēlēšanu komisija – kā pastāvīga pašvaldības iestāde, kura darbojas atbilstoši likumam par pašvaldību vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām;

9.16. Saulkrastu novada pašvaldības centrālā pārvalde.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 29.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2021; 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2022; 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 46/2022)

10. Katra pašvaldības iestāde nodrošina personāla uzskaiti un atbild par arhīvu.

11. Pašvaldībā ir izveidota pašvaldības aģentūra "Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs", kas ir Domes pārraudzībā esošā pašvaldības iestāde, kas veic no pašvaldības funkcijām izrietošu pārvalde uzdevumu – nodrošina Saulkrastu novada iedzīvotājiem veselības un sociālās aprūpes pieejamību un veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

(Punkts stājas spēkā 01.08.2021; 131. punktu)

12. Pašvaldībā ir izveidota Skultes ostas pārvalde, kas ir publisko tiesību subjekts, un darbojas saskaņā ar likumu "Likums par ostām" un "Skultes ostas pārvaldes nolikumu".

13. Pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai Dome saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu dibina kapitālsabiedrības vai iegūst līdzdalību esošajās kapitālsabiedrībās. Kapitālsabiedrībām pašvaldība ar līgumu var deleģēt no pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošu valsts pārvaldes uzdevumu izpildi.

14. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

14.1. (Zaudējis spēku ar 31.07.2021.; sk. 133. punktu);

14.2. SIA "Saulkrastu komunālserviss";

14.3. SIA "ZAAO".

15. Pašvaldība saskaņā ar Domes lēmumu var tikt pārstāvēta biedrībās, nodibinājumos, starptautiskās organizācijās un sadarbības tīklos.

16. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos) un nevalstiskajās organizācijās:

16.1. Latvijas Pašvaldību savienība;

16.2. Pašvaldību izpilddirektoru asociācija;

16.3. Pašvaldību grāmatvežu asociācija;

16.4. Latvijas bāriņtiesu un pagasttiesu darbinieku asociācija;

16.5. (svītrots ar Saulkrastu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2022);

16.6. Vidzemes tūrisma asociācija;

16.7. Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Jūras zeme";

16.8. Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība "Rīgas Metropole";

16.9. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padome;

16.10. Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība;

16.11. Biedrība Lauku attīstības partnerība;

16.12. (svītrots ar Saulkrastu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2022).

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2022)

17. Lai veiktu atsevišķas pašvaldības funkcijas, Dome izveido šādas komisijas:

17.1. (svītrots ar Saulkrastu novada domes 29.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021);

17.2. Administratīvo komisiju;

17.3. Iepirkumu komisiju;

17.4. Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisiju;

17.5. Apstādījumu aizsardzības komisiju;

17.6. Ārkārtas situāciju komisiju;

17.7. Atļauju komisiju;

17.8. Apbalvojumu komisiju;

17.9. Bērnu tiesību aizsardzības komisiju;

17.10. Civilās aizsardzības komisiju;

17.11. Nekustamo īpašumu apsekošanas komisiju;

17.12. Ilgtermiņa ieguldījumu vērtēšanas komisiju;

17.13. Īpašumu izsoļu komisiju;

17.14. Ētikas komisiju;

17.15. Budžeta komisiju;

17.16. Lauksaimniecības zemes darījumu komisija;

17.17. Medību komisija.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2022)

18. Komisiju darbību reglamentē Domē apstiprināti nolikumi. Nolikumā norāda:

18.1. komisijas izveidošanas kārtību;

18.2. komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka, ja tāds ir, pienākumus un tiesības;

18.3. komisijas kompetenci;

18.4. komisijas organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību;

18.5. Domes pastāvīgo komiteju, amatpersonu vai institūciju, kuras padotībā darbojas komisija;

18.6. citus jautājumus, kurus pašvaldības dome uzskata par svarīgiem.

19. Dome var lemt par komisiju, darba grupu un konsultatīvo padomju izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai. Darba grupas, komisijas un konsultatīvās padomes darbojas saskaņā normatīvajiem aktiem, nolikumu, ko apstiprinājusi Dome, vai to kompetenci nosaka Domes lēmumā, ar kuru attiecīgā komisija, darba grupa vai konsultatīvā padome izveidota.

20. Par piedalīšanos komisiju darbā komisiju locekļi var saņemt atlīdzību saskaņā ar atsevišķu Domes lēmumu vai Domes atlīdzības nolikumu.

IV. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora pilnvaras

21. Domes priekšsēdētājs papildus likumā "Par pašvaldībām" noteiktajam:

21.1. ir atbildīgs par pašvaldības darbu;

21.2. koordinē deputātu, pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu savstarpēju sadarbību; vada sadarbību ar ārvalstu partneriem;

21.3. vada Domes Finanšu komitejas darbu;

21.4. atver un slēdz kontus kredītiestādēs; izdod rīkojumus par naudas līdzekļu noguldīšanu kredītiestādēs;

21.5. koordinē pašvaldības budžeta izstrādi un organizē tā izpildes lietderības kontroli;

21.6. dod rīkojumu par pašvaldības administrācijas darbinieku pieņemšanu darbā vai atbrīvošanu no darba;

21.7. ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības Domē, pastāvīgajās komitejās un komisijās;

21.8. dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem;

21.9. (svītrots ar Saulkrastu novada domes 29.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021);

21.10. pārstāv Saulkrastu novada pašvaldību attiecībās ar valsti, citām pašvaldībām, fiziskām un juridiskām personām;

21.11. (svītrots ar Saulkrastu novada domes 29.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021);

21.12. (svītrots ar Saulkrastu novada domes 29.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021);

21.13. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, Domes lēmumos un šajā nolikumā.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 29.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021)

22. Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki. Domes priekšsēdētāja vietnieks:

22.1. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;

22.2. ja Domes priekšsēdētājs ir atbrīvots vai atkāpies no amata pienākumu pildīšanas, Domes priekšsēdētāja vietnieks pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus līdz jauna Domes priekšsēdētāja ievēlēšanai;

22.3. pilda ar Domes lēmumiem un likumā paredzētajos gadījumos noteiktos uzdevumus;

22.4. iesniedz Domei priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārstāvjus un pieaicinātos speciālistus, kā arī pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

22.5. izpilda citus Domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.

23. Rīkojumus attiecībā uz Domes priekšsēdētāja vietnieku izdod un paraksta Domes priekšsēdētājs, bet rīkojumus attiecībā uz Domes priekšsēdētāju izdod un paraksta Domes priekšsēdētāja vietnieks.

24. Pašvaldības izpilddirektors papildus likumā "Par pašvaldībām" noteiktajam:

24.1. organizē un ir atbildīgs par centrālās pārvaldes darbu;

24.2. ir kapitāla daļu turētāja pārstāvis pašvaldības kapitālsabiedrībās;

24.3. kontrolē pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbu;

24.4. organizē gada pārskata izstrādi;

24.5. sagatavo priekšlikumu Domei par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

24.6. sniedz ziņojumus un pārskatus pēc Domes vai Domes priekšsēdētāja pieprasījuma;

24.7. ir tiesīgs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilnīgi vai daļēji pārņemt centrālās pārvaldes lietvedībā esošu lietu savā kompetencē;

24.8. Domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam;

24.9. pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības centrālās pārvaldes darbiniekus, apstiprina pašvaldības centrālās pārvaldes darbinieku amata aprakstus;

24.10. kontrolē un uzrauga, un atbild par iepirkuma procedūras rezultātā noslēgto līgumu, kur pašvaldība ir kā pasūtītāja pārstāvis izpildi; atbild par pašvaldības pasūtījumu tehniskās izpildes kvalitātes nodrošināšanu;

24.11. savas kompetences ietvaros organizē fizisko un juridisko personu iesniegumu apriti;

24.12. ir tiesīgs pilnvarot pakļautībā esošos darbiniekus un amatpersonas saimniecisko darbību veikšanai pašvaldībā;

24.13. organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;

24.14. izvērtē un, ņemot vērā lietderības apsvērumus, nodrošinot pašvaldības īpašumu racionālu izmantošanu un novada teritorijas attīstību, skaņo, atsaka skaņot vai izsniedz noteikumus būvniecības iecerēm, būvprojektiem, kas skar pašvaldības īpašumus un infrastruktūras objektus;

24.15. Domes lēmumos noteiktā kārtībā un ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām.

24.16. Izpilddirektoram ir tiesības parakstīt:

24.16.1. pašvaldības kustamās un nekustamās mantas nomas līgumus, ja Dome noteikusi nomas maksas apmēru;

24.16.2. objektu, kur pašvaldība ir kā pasūtītājs, nomas priekšmeta, būvlaukuma, objekta ekspluatācijā nodošanas pieņemšanas aktus;

24.16.3. paraksta darba līgumus un koplīgumu ar pašvaldības administrācijas darbiniekiem;

24.16.4. izziņas par nekustamā īpašuma parāda esamību/neesamību pašvaldības budžetam, izziņas par atteikumu no nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesībām.

24.17. Izpilddirektoram ir tiesības izdot administratīvos aktus par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā;

24.18. veic citus pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Domes lēmumiem un Domes priekšsēdētāja rīkojumiem.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 29.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2021; 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 46/2022)

25. Ja pašvaldības izpilddirektors nepilda likumā, šajā nolikumā un Domes lēmumos noteiktos pienākumus, Domes priekšsēdētājs var ierosināt Domei atbrīvot pašvaldības izpilddirektoru no amata. Lēmumu par pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu pieņem Dome ar vienkāršu balsu vairākumu.

26. Pašvaldības izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda ar domes lēmumu norīkota persona.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 29.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2021)

27. Pēc kārtējām pašvaldības vēlēšanām un gadījumā, ja Domes priekšsēdētājs zaudē amatu, Domes priekšsēdētājs nodrošina un izpilddirektors organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam, divu nedēļu laikā sastādot nodošanas-pieņemšanas aktu, ko paraksta pilnvaras zaudējušais Domes priekšsēdētājs, jaunais Domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs.

28. Domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, deputātu, pašvaldības centrālās pārvaldes darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Domes lēmumiem.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 46/2022)

V. Domes pastāvīgās komitejas

29. Domes deputātus pastāvīgajās komitejās ievēlē saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", nosakot katras politiskās partijas pārstāvju skaitu komitejā iespēju robežās proporcionāli.

30. Pastāvīgo komiteju locekļi par piedalīšanos komiteju darbā saņem atlīdzību saskaņā ar Domes lēmumu.

31. Katram deputātam jābūt vismaz vienas komitejas loceklim, bet nevar strādāt vairāk kā trīs komitejās.

32. Domes pastāvīgās komitejas:

32.1. izskata lēmumu projektus un atbilstoši kompetencei sniedz atzinumus;

32.2. kontrolē pašvaldības iestāžu darbību;

32.3. izskata budžeta projektus, kontrolē budžeta izpildi;

32.4. koordinē ar attiecīgo nozari saistītos jautājumus;

32.5. piedalās perspektīvo attīstības stratēģiju un koncepciju izstrādē un atbilstoši kompetencei kontrolē to īstenošanu;

32.6. uzdod pašvaldības administrācijas struktūrvienībām, darbiniekiem vai institūcijām veikt darbības, kas saistītas ar Domes lēmumu sagatavošanu un/vai izpildi;

32.7. veic citus normatīvajos aktos, šajā nolikumā vai Domes lēmumos noteiktos uzdevumus;

32.8. kontrolē un iesniedz finanšu komitejā attiecīgās komitejas padotībā esošo amatpersonu, iestāžu, institūciju, struktūrvienību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus.

33. Visu pastāvīgo komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina pašvaldības administrācijas darbinieks.

34. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai finanšu komitejā. Finanšu komiteja:

34.1. sniedz atzinumu par izstrādāto budžeta projektu, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai Domes sēdē;

34.2. sniedz atzinumu par budžeta projektu, izskata un iesniedz izskatīšanai Domes sēdē priekšlikumus par budžeta projektu, ko sagatavojušas citas pastāvīgās komitejas;

34.3. sniedz atzinumu par budžetā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;

34.4. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu īstenošana saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā un par komiteju iesniegto attīstības programmu finansēšanas iespējām;

34.5. sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;

34.6. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;

34.7. izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;

34.8. sniedz Domei pārskatu par pašvaldības budžeta izpildi, nodrošinot informāciju par līdzekļu izlietojumu līdz 1. aprīlim, 1. jūlijam, 1. oktobrim un 1. janvārim;

34.9. konceptuāli nosaka un kopīgi ar citām pastāvīgajām komitejām, komisijām un pašvaldības administrāciju īsteno vienotu pašvaldības finanšu politiku;

34.10. veic citus normatīvajos aktos, šajā nolikumā vai Domes lēmumos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2022)

35. Sociālo jautājumu komiteja atbilstoši kompetencei izskata un iesniedz Finanšu komitejā amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus, kā arī izskata jautājumus:

35.1. par sociālo palīdzību un pakalpojumiem;

35.2. par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;

35.3. pārrauga dzīvokļu sadali un maiņu, kā arī sagatavo šo jautājumu izskatīšanu Domes sēdēs;

35.4. par dzīvojamā fonda un nedzīvojamo telpu uzturēšanu, izmantošanu, īpašuma apsaimniekošanas lietderību un nomu;

35.5. par veselības aprūpi un aizsardzību;

35.6. par ārvalstniekiem un bezvalstniekiem;

35.7. par perspektīvo ilgtermiņa programmu sociālo un veselības aizsardzības jautājumu risināšanai un rīcības programmu katram kalendāra gadam;

35.8. kontrolē sociālās un veselības aprūpei paredzēto līdzekļu izlietošanu.

36. Tautsaimniecības, attīstības un vides komiteja izskata jautājumus:

36.1. par teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;

36.2. par zemes lietām;

36.3. par īpašumu un teritorijas izmantošanu;

36.4. par dabas piesārņojumu novada teritorijā;

36.5. par komunālajiem pakalpojumiem;

36.6. par vides politiku un tās īstenošanu, kā arī budžeta izmantošanu attīstības mērķiem;

36.7. par pilsētvides veidošanu, teritorijas apstādījumu plānošanu un labiekārtošanu;

36.8. par starptautisko sadarbību un tūrismu;

36.9. par investīciju projektu sagatavošanu un īstenošanu;

36.10. izskata ieteikumus par teritoriālās attīstības projektu;

36.11. par perspektīvo ilgtermiņa programmu tautsaimniecības, attīstības un vides jautājumu risināšanai un rīcības programmu katram kalendāra gadam.

37. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja izskata jautājumus:

37.1. kas skar pašvaldības izglītības, kultūras un reliģiskos jautājumus;

37.2. par bērnu un jauniešu brīvo laiku;

37.3. par vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu;

37.4. par pašvaldības simbolikas izmantošanu;

37.5. par perspektīvo ilgtermiņa programmu izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumu risināšanai un rīcības programmu katram kalendāram gadam;

37.6. organizē piedalīšanos Latvijas mēroga rīkotajos kultūras un sporta pasākumos, kā arī kultūras un sporta darbu novadā;

37.7. apzina, apkopo un sistematizē novada kultūrvēsturiskos materiālus, veicina tradīciju veidošanos; sadarbībā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komiteju risina novada teritorijā esošo pieminekļu, parku un apstādījumu uzturēšanas jautājumus;

37.8. seko un kontrolē izglītības iestāžu, kultūras iestāžu, bibliotēku darbam.

38. Domes pastāvīgo komiteju locekļiem un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir šādas tiesības:

38.1. iepazīties ar pašvaldības centrālās pārvaldes, iestāžu un kapitālsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus vai kopijas, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju sēdēs;

38.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus, kas ir komitejas kompetencē;

38.3. no pašvaldības iestāžu darbiniekiem saņemt atbalstu Domes lēmumu projektu sagatavošanā.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 46/2022)

39. Domstarpības starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām izskata Domes priekšsēdētājs vai Dome. Domes priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpības izskata Dome.

40. Pastāvīgo komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī, divas nedēļas pirms kārtējās Domes sēdes. Komiteju sēdes ir atklātas. Komitejas var uzaicināt uz sēdi speciālistus ar padomdevēja tiesībām.

41. Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā komandējuma dēļ vai nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā veselības stāvokļa dēļ vai ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas sēdes norises vietā klātneesošais komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē dokumentu vadības sistēmā, elektroniski nosūtot pieteikumu par dalību attālināti komitejas priekšsēdētājam.

42. Ja izskatāmie jautājumi attiecas uz divām vai vairākām pastāvīgajām komitejām, tās var sasaukt kopīgas sēdes. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi.

43. Komitejas priekšsēdētāju (izņemot Finanšu komitejas priekšsēdētāju) no komitejas locekļu vidus ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas attiecīgā komiteja. Komitejas priekšsēdētājs nedrīkst būt tās pašvaldības iestādes vai struktūrvienības vadītājs, kuras darbu saskaņā ar pašvaldības nolikumu pārrauga attiecīgā komiteja.

44. Pastāvīgās komitejas sēdes laiku un vietu pēc saskaņošanas ar Domes priekšsēdētāju nosaka komitejas priekšsēdētājs un paziņojot administrācijas darbiniekam, kurš tehniski nodrošina komiteju darbu. Komiteju sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad notiek Domes sēdes.

45. Komiteju darbu tehniski nodrošina pašvaldības centrālās pārvaldes darbinieks, kurš:

45.1. paziņo deputātiem par komitejas sēžu vietu, laiku un darba kārtību rakstiski vai pa tālruni informē deputātus ne vēlāk kā 24 stundas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms komitejas ārkārtas sēdes, nodrošinot DVS Namejs iesniegto lēmumu projektu un izskatāmo materiālu pieejamību. Ne vēlāk kā 24 stundas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas pirms komitejas sēdes saskaņoto darba kārtību ievieto pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv.

45.2. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs;

45.3. nodrošina komitejas sēžu protokolēšanu un sagatavo sēžu protokolus;

45.4. sagatavo Domes lēmumu projektus par komitejā izskatītajiem jautājumiem;

45.5. kārto komitejas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu atbilstoši lietvedības noteikumiem;

45.6. sagatavo un izsniedz komitejas lēmumus;

45.7. veic citus komitejas priekšsēdētāja vai (priekšsēdētāja prombūtnes laikā) priekšsēdētāja vietnieka uzticētos uzdevumus, lai tehniskai nodrošinātu komitejas darbu.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 46/2022)

46. No pastāvīgās komitejas locekļiem ar vienkāršu balsu vairākumu var ievēlēt komitejas priekšsēdētāja vietnieku. Komitejas priekšsēdētāja vietnieks pilda komitejas priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.

47. Pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs (viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks):

47.1. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas lēmumu un uzdevumu izpildi;

47.2. izstrādā komitejas sēžu darba kārtību;

47.3. sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes;

47.4. pārstāv komitejas viedokli Domes sēdēs, komisijās un citās institūcijās;

47.5. veic citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.

48. Ja komitejas sēdes laikā par vienu un to pašu jautājumu ir iesniegti vairāki priekšlikumi, par tiem balso iesniegšanas secībā. Ja ir vairāki priekšlikumi, kas pirmajā balsošanā saņēmuši vienādu balsu skaitu (visvairāk balsu) par tiem balso atkārtoti. Ja arī atkārtotajā balsošanā nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, priekšlikums ir noraidīts.

49. Pastāvīgā komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komitejas sastāva. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja kādā no balsojumiem balsis sadalījušās vienādi ("par" vienādi ar "pret" un "atturas"), izdarāma pārbalsošana. Ja arī pārbalsojot balsis sadalījušās vienādi, tad izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.

50. Pastāvīgās komitejas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komitejas locekļi. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami protokolam.

51. Ja uz pastāvīgās komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājam par to jāziņo Domei.

52. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (un viņu vietniekiem) ar pašvaldības lēmumu var noteikt pieņemšanas laiku pašvaldības telpās (ne retāk kā vienu reizi mēnesī). Lai atbilstoši kompetencei izskatītu konkrētus jautājumus, pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs pēc saskaņošanas ar Domes priekšsēdētāju vai viņa vietniekiem un izpilddirektoru ir tiesīgs uzaicināt uz pieņemšanu jebkuru pašvaldības centrālās pārvaldes darbinieku.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 46/2022)

VI. Pašvaldības lēmumu projektu sagatavošana un līgumu noslēgšana

53. Domes sēdes darba kārtību nosaka Domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā iekļauj jautājumus, kas iesniegti Domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā septiņas dienas pirms kārtējās Domes sēdes. Par citu jautājumu iekļaušanu Domes darba kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj Dome. Izskatot Domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē Domi par lēmumu projektu izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem.

54. Sagatavotos Domes lēmumu projektus izskatīšanai Domes sēdēs var iesniegt Domes priekšsēdētājs, Domes pastāvīgās komitejas, Domes deputāti un ārkārtas sēdes ierosinātājs.

54.1 Pašvaldības iestāžu vadītāji, Pašvaldības kapitālsabiedrību valdes, kā arī patstāvīgo komisiju un citu Pašvaldības institūciju vadītāji ir atbildīgi par viņu kompetencē esošo jautājumu sagatavošanu un iesniegšanu izskatīšanai pastāvīgajās komisijās, komitejās un Domes sēdē. Domes lēmuma projektu sagatavo:

54.11 Pašvaldības iestāžu darbinieki vai amatpersonas savas kompetences ietvaros vai Domes priekšsēdētāja, tā vietnieku, izpilddirektora, Pašvaldības iestādes vadītāja vai Pašvaldības institūcijas uzdevumā;

54.12 deputāti pēc savas iniciatīvas;

54.13 Pašvaldības kapitālsabiedrības valde savas kompetences ietvaros.

(Saulkrastu novada domes 29.09.2021. saistošo noteikumu Nr. SN13/2021 redakcijā)

55. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā, dokumentu vadības sistēmā, norādot šādu informāciju:

55.1. lēmuma projekta sagatavotājs un sagatavošanas datums;

55.2. komitejas, kurās projekts izskatīts;

55.3. lēmuma projekta iesniedzējs un iesniegšanas datums;

55.4. Domes amatpersonas, kuras saskaņoja lēmuma projektu;

55.5. līdzekļi, no kādiem paredzēts nodrošināt lēmuma izpildi (ja lēmuma izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu);

55.6. datums, līdz kuram projektu vēlams izskatīt Domes sēdē.

56. Domes priekšsēdētājs, pirms Domes lēmumu projekta iekļaušanas Domes sēdes darba kārtībā, nodod to izskatīšanai un saskaņošanai vai rakstveida atzinuma sniegšanai pašvaldības centrālās pārvaldes juristam un pašvaldības institūcijām, struktūrvienībām vai darbiniekiem atbilstoši kompetencei. Domes lēmuma projekts pirms iekļaušanas Domes sēdes darba kārtībā jāsaskaņo ar visām tām Domes struktūrvienībām un institūcijām, uz kurām tieši attiecas projektā ietvertie jautājumi. Ar Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju Domes lēmuma projektu saskaņo, ja lēmuma projekta jautājumi saistīti ar finanšu līdzekļu izlietojumu.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 46/2022)

57. Pašvaldības saistošo noteikumu projektam, kas izstrādāts, lai pašvaldība varētu pildīt autonomo funkciju vai brīvprātīgo iniciatīvu, papildus šī nolikuma 56. punktā minētajam jāiesniedz izskatīšanai Domes sēdē pašvaldības centrālās pārvaldes jurista saskaņojums par saistošo noteikumu projekta atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem un juridiskās tehnikas noteikumiem.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 46/2022)

58. Par Domes sēdēs izskatīšanai iesniegto lēmumu, noteikumu, saistošo noteikumu, nolikumu vai administratīvo aktu projektu kvalitatīvu sagatavošanu atbild lēmuma projekta iesniedzējs.

59. Lēmumu projektus un materiālus, kas izskatāmi Domes sēdē, iesniedz Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības speciālistei, kura tos iereģistrē un nodod Domes priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma projektu un nosaka pastāvīgo komiteju (ja projektu nevirza komiteja vai tas attiecas uz vairākām komitejām) vai pašvaldības institūciju, vai struktūrvienību, vai darbinieku, kam jāizskata un jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto projektu. Gadījumā, ja tiek veikti grozījumi šajā nolikumā, noteikumu projekts un lēmuma projekts izskatāms Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā un Finanšu komitejā.

60. Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības speciāliste kontrolē, lai Domes lēmumu projekti tiktu iesniegti savlaicīgi, kā arī tehniski un organizatoriski sagatavo Domes sēdes un nodrošina to norisi.

61. Dome lemj par finanšu līdzekļu piešķiršanu. Pasākumus, kas nav saistīti ar gada budžeta pieņemšanu, nevar uzsākt, kamēr pašvaldības Dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā. Ja šādi pasākumi paredzēti likumā vai citos ārējos normatīvajos aktos, tos var uzsākt bez Domes iepriekšēja pilnvarojuma, bet pēc tam steidzami šāda atļauja jāsaņem.

62. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji vai komiteju locekļi par pastāvīgajās komitejās izskatītajiem lēmumu projektiem ziņo Domes sēdē.

63. Ar Domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektiem, atzinumiem par tiem, izziņas materiāliem, deputātu iesniegumiem, priekšlikumiem un jautājumiem var iepazīties DVS Namejs ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms Domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

64. Ja pastāvīgajā komitejā izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai uzliek pienākumus, komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu uz attiecīgo sēdi, lai noskaidrotu viņas viedokli par izskatāmo jautājumu un argumentus, ja personas viedoklis nav noskaidrots saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Personu var neuzaicināt uz attiecīgo sēdi, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli un personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.

65. Domes priekšsēdētājs var parakstīt jebkuru līgumu, t.sk. sadarbības līgumus, deleģēšanas līgumus, pilnvarojuma līgumus, nodomu protokolus, vienošanās par sadarbību, izlīgumus, ziedojumu līgumus, koplīgumus ar darbinieku arodbiedrību, kā arī līgumus, kuru parakstīšana nav citu Saulkrastu novada domes amatpersonu kompetencē. Domes priekšsēdētājam ir tiesības līguma projektus pirms tā parakstīšanas nodot izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai domē. Domes priekšsēdētājs var pilnvarot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieku vai citu iestādes vai struktūrvienības vadītāju, parakstīt publisko tiesību līgumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes lēmumu.

66. Uzņēmuma līgumus un iepirkuma līgumus par pakalpojumiem, kuri nodrošina pašvaldības centrālās pārvaldes darbību, slēdz pašvaldības izpilddirektors.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 46/2022)

67. Darba līgumus slēdz:

67.1. ar pašvaldības izpilddirektoru - Domes priekšsēdētājs;

67.2. ar pašvaldības centrālās pārvaldes darbiniekiem - pašvaldības izpilddirektors;

67.3. ar iestāžu vadītājiem – pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz domes lēmumu;

67.4. ar pašvaldības iestādes darbiniekiem – pašvaldības iestādes vadītājs.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 46/2022)

68. Visi pašvaldības centrālās administrācijas sagatavotie līgumu projekti pirms parakstīšanas jānodod saskaņošanai Domes juristam.

69. Nomas, uzņēmuma, iepirkuma un citus līgumus, kas nodrošina Iestādes darbību, slēdz pašvaldības iestādes vadītājs, ja tas paredzēts šīs iestādes nolikumā vai pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos. Atbilstoši Iepirkumu komisijas pieņemtajiem lēmumiem, iepirkumu līgumus slēdz pašvaldības izpilddirektors.

70. Ja lēmumu par līgumu noslēgšanu pieņem Dome, lēmumā norāda līguma noslēgšanai pilnvaroto personu un termiņu līguma noslēgšanai.

71. Dome savas pilnvaras pieņemt lēmumus var ar lēmumu vai līgumu deleģēt pašvaldības institūcijām un iestādēm, kā arī vēlētajām un administratīvajām amatpersonām, izņemot jautājumus, kas ir Domes ekskluzīvā kompetencē.

72. Dome apstiprina iestāžu nolikumus, iekšējos noteikumus, kuri attiecas uz visām pašvaldības iestādēm, kā arī noteikumus, kas skar finanšu līdzekļus. Domes izveidotās iestādes patstāvīgi izstrādā un, bez saskaņošanas ar Domi, izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus.

VII. Domes darba reglaments

73. Katra deputāta pienākums ir piedalīties Domes darbā, kas notiek sēdēs (ārkārtas sēdēs) un pastāvīgajās komitejās. Dome nosaka kārtību, kādā saņemama atlīdzība par deputāta pienākumu pildīšanu.

74. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus, vai ja deputāts Domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties Domes sēdes norises vietā, deputāts, ne vēlāk kā trīs stundas pirms Domes sēdes informējot par prombūtni Domes priekšsēdētāju, ir tiesīgs piedalīties Domes sēdē, neatrodoties sēžu zālē, ja viņa rīcībā esošie tehniskie līdzekļi nodrošina iespēju piedalīties Domes sēdes norisē ar videokonferences palīdzību un domes sēdes norises vietā klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē dokumentu vadības sistēmā. Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu domes sēdes norises vietā klātneesošais komitejas loceklis apstiprina elektroniskā balsošanā tiešsaistē dokumentu vadības sistēmā, parakstot komitejas sēdes protokolu ar elektronisko parakstu.

75. Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas.

76. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā - vietnieks, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību. Domes sēdes ir atklātas un notiek vienu reizi mēnesī: katra mēneša pēdējā trešdienā plkst. 14.00.

77. Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības speciālists reģistrē deputātu piedalīšanos sēdē. Domes sēdēs jāpiedalās pašvaldības izpilddirektoram, struktūrvienību vadītājiem un pašvaldības juristam. Citu pašvaldības darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā, ja nepieciešams, nodrošina izpilddirektors, attiecīgās institūcijas vai iestādes vadītājs. Atbilstoši izpilddirektora vai domes priekšsēdētāja norādījumiem, struktūrvienību vadītāju, pašvaldības jurista, citu pašvaldības darbinieku piedalīšanos domes sēdē atļauts organizēt attālināti, sēdes norisē izmantojot videokonferenci (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

78. Domes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā – vietnieks:

78.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi;

78.2. dod vārdu ziņotājam;

78.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;

78.4. vada debates;

78.5. ierosina jautājumu nobalsošanu;

78.6. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā.

79. Domes sēdes jautājumus apspriež šādā secībā:

79.1. ziņojums;

79.2. deputātu jautājumi;

79.3. debates;

79.4. ziņotāja galavārds;

79.5. priekšsēdētāja viedoklis;

79.6. balsošana;

79.7. balsošanas rezultātu paziņošana.

80. Domes sēdē par izskatāmajiem jautājumiem var ziņot deputāti vai atbildīgie pašvaldības centrālās pārvaldes darbinieki. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt citas personas sniegt papildu vai precizējošu informāciju. Par debašu beigām paziņo priekšsēdētājs. Debates var pārtraukt, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas klātesošo deputātu.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 46/2022)

81. Domes priekšsēdētāja pienākums ir nodrošināt Domes sēdēs kārtību. Ja deputāts atkārtoti neievēro kārtību Domes sēdē, tas tiek fiksēts protokolā. Ja kārtību Domes sēdē atkārtoti neievēro cita persona, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt attiecīgo personu no Domes sēdes. Domes sēdēs, kas organizētas videokonferences režīmā (ar attēla un skaņas pārraidi reālajā laikā), priekšsēdētājam ir tiesības atslēgt dalībnieka skaņas pārraidi.

82. Ja deputāts neievēro Domes sēdes reglamentu, runājot debatēs, Domes priekšsēdētājs pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs, un turpmāk par šo jautājumu viņam vārds netiek dots.

83. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt Domes sēdē, nav tiesību piedalīties debatēs un jebkādā veidā traucēt sēdes gaitu.

84. Sēdēs izskatāmos lēmumu projektus un citus dokumentus iesniedz valsts valodā. Ja materiāli iesniegti citā valodā, Domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots tulkojums valsts valodā. Tulkošana valsts valodā, ja iesniedzējs uzstājas debatēs, lietojot citu valodu, jānodrošina iesniedzējam.

85. Pašvaldības izpilddirektors Domes sēdes sākumā sniedz īsu pārskatu par veikto darbu un par pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā laikposmā. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes.

86. Ja kāds no Domes iepriekš pieņemtajiem lēmumiem nav izpildīts noteiktajā termiņā, Domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks informē par to Domes sēdē, norādot iemeslus, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šāda informācija obligāti iekļaujamas Domes sēdes darba kārtībā.

87. Ja Domes sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēdi turpina nākamajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja Domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, Domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotu Domes sēdi sasauc ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

88. Par katru Domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz Domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas, pēc Domes priekšsēdētāja vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek dots vārds, un tikai pēc tam notiek debates.

89. Ja, skatot jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam komitejas pārstāvim jāziņo Domes sēdē par visiem atšķirīgajiem viedokļiem. Ja debates netiek atklātas, deputāti tūlīt pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.

90. Domes sēdēs ziņojumam par izskatāmo jautājumu tiek dotas ne vairāk kā desmit minūtes. Ja nepieciešams, ziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo deputātu vairākums. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu.

91. Debatēs uzstājas tikai deputāti. Debatēs var pieteikties līdz debašu noslēgumam. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā trīs minūtes; ja runātājs uzstājas atkārtoti, – ne vairāk kā divas minūtes. Debatēs par attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes. Debates var tikt pārtrauktas, ja pēc deputāta ierosinājuma par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošo deputātu skaita.

92. Visi Domes lēmuma projekta labojumi jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam. Rakstiski iesniegtos Domes lēmuma projekta labojumus iesniedz vadības sistēmā.

93. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, Domes priekšsēdētājs var lemt par mutisku priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem.

94. Ja tiek iesniegti labojumi Domes lēmuma projektam, balso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu. Ja iesniegti vairāki labojumi, par tiem balso iesniegšanas secībā. Ja tiek balsots par vairākiem lēmuma projekta variantiem, lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem deputātiem.

95. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis priekšsēdētājs. Priekšroka uzstāties debatēs ir tam deputātam, kurš priekšsēdētājam rakstiski pieteicis dalību debatēs.

96. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm.

97. Balsošana Domes sēdēs ir atklāta un vārdiska.

98. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņš par to informē priekšsēdētāju pirms balsošanas rezultātu paziņošanas. Ja tas nav izdarīts, balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.

99. Balsošanas rezultātus paziņo Domes priekšsēdētājs.

100. Pirms protokola parakstīšanas saņemtos rakstveida viedokļus pievieno protokolam. Deputāti, kuri nobalsojuši pret priekšlikumu, nav atbildīgi par pieņemto lēmumu.

101. Ja ir nepieciešams kvalificētais balsu skaits 2/3, balsu skaita apaļošanā tiek pielietota vispārēja matemātikas apaļošanas metode un konkrēti:

101.1. no 9 balsīm 2/3 ir 6 balsis;

101.2. no 10 balsīm 2/3 ir 7 balsis;

101.3. no 11 balsīm 2/3 ir 8 balsis;

101.4. no 12 balsīm 2/3 ir 8 balsis;

101.5. no 13 balsīm 2/3 ir 9 balsis;

101.6. no 14 balsīm 2/3 ir 10 balsis;

101.7. no 15 balsīm 2/3 ir 10 balsis.

102. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un protokoli ir brīvi pieejami. Informācijas pieejamību nodrošina Administratīvā nodaļa.

103. Domes sēdes protokolē Administratīvās nodaļas Dokumentu pārvaldības speciālists. Sēdes protokolā ieraksta:

103.1. kur, kurā gadā, mēnesī, dienā un stundā sēde sasaukta, īpaši norāda, ja tā ir ārkārtas sēde;

103.2. kad sēde atklāta un slēgta;

103.3. sēdes darba kārtību;

103.4. sēdes vadītāja un sēdes protokolētāja vārdu un uzvārdu;

103.5. sēdē piedalījušos un klāt neesošo deputātu vārdus un uzvārdus;

103.6. sēdē klāt neesošo deputātu neierašanās iemeslu;

103.7. iesniegtos priekšlikumus, pieprasījumus, sēdes vadītāja rīkojumus, kā arī to personu vārdu un uzvārdu, kurām sēdē dots vārds;

103.8. pieņemtos lēmumus, norādot, ar cik balsīm lēmums pieņemts, kuri deputāti balsojuši par, kuri pret attiecīgo lēmumu un kuri atturējušies no balsošanas;

103.9. to deputātu vārdu un uzvārdu, kuri, pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nav piedalījušies attiecīgā lēmuma pieņemšanā;

103.10. tās personas vārdu un uzvārdu, kura neievēro Domes sēdes darba reglamentu.

104. Ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc protokola parakstīšanas Administratīvās nodaļas Dokumentu pārvaldības speciālists iepazīstina domes deputātus ar domes sēdes protokolu un pieņemtajiem lēmumiem. Ja kāds no deputātiem nepiekrīt ierakstam, viņam ir tiesības nākamajā domes kārtējā sēdē prasīt protokola precizēšanu.

105. Administratīvās nodaļas Dokumentu pārvaldības speciālists sagatavo domes sēdes protokolu parakstīšanai ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc domes sēdes.

106. Domes lēmumus un sēžu protokolu izrakstus ieinteresētajām personām izsniedz un lēmumus tiešajiem izpildītājiem nosūta Administratīvās nodaļas Dokumentu pārvaldības speciālists. Domes pieņemtie lēmumi ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc to parakstīšanas tiek publicēti pašvaldības mājas lapā interneta vietnē – www.saulkrasti.lv un nākošajā informatīvajā izdevumā "Saulkrastu Domes Ziņas", nodrošinot fizisko personu datu aizsardzību un ievērojot informācijas pieejamības ierobežojumus.

107. Deputātam ir tiesības iesniegt izskatīšanai kārtējā Domes sēdē pieprasījumus un iesniegumus. Tie noteiktajā termiņā jāiesniedz Vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā.

VIII. Iedzīvotāju pieņemšana un iesniegumu izskatīšana

108. Domes amatpersonas un atbildīgie darbinieki pieņem iedzīvotājus šādā kārtībā:

108.1. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un pašvaldības izpilddirektors – reizi nedēļā – par ko informācija izvietojama Domes informācijas stendā un publicējama bezmaksas informatīvajā izdevumā "Saulkrastu Domes Ziņas" un pašvaldības interneta mājas lapā.

108.2. Domes deputāti – ne retāk kā reizi mēnesī vai pēc iepriekšējas vienošanās, par ko informācija izvietojama Domes informācijas stendā un publicējama bezmaksas informatīvajā izdevumā "Saulkrastu Domes Ziņas" un pašvaldības interneta mājas lapā;

108.3. institūciju, struktūrvienību vadītāji un pašvaldības centrālās pārvaldes darbinieki – saskaņā ar Iekšējos darba kārtības noteikumos noteikto apmeklētāju pieņemšanas laiku, kas izvietojams Domes informācijas stendā un publicējams bezmaksas informatīvajā izdevumā "Saulkrastu Domes Ziņas" un pašvaldības interneta mājas lapā.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 46/2022)

109. Domes lēmumu un sēžu protokolu un pašvaldības centrālās pārvaldes rīcībā esošās vispārpieejamās informācijas pieejamību nodrošina Administratīvā nodaļa.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 46/2022)

110. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot tos, kuri satur ierobežotas pieejamības informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem, vai arī, ja attiecīgā informācija saskaņā ar pušu vienošanos ir konfidenciāla un nav izpaužama. Ja persona pamato (var arī mutvārdiem) attiecīgās informācijas saņemšanas nepieciešamību, pašvaldība nav tiesīga atteikties sniegt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, izņemot gadījumus, ja attiecīgā informācija saskaņā ar pušu vienošanos ir konfidenciāla un nav izpaužama. Atteikumu sniegt informāciju ir jāpamato.

111. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība iekasē nodevu saskaņā ar Domes saistošajiem noteikumiem.

112. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē Vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra atbildīgais darbinieks. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības struktūrvienībās un citās institūcijās nosaka domes izdoti iekšēji normatīvi akti.

113. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.

IX. Publiskā apspriešana

114. Konsultatīvos nolūkos pēc Pašvaldības iedzīvotāju, Domes vai Domes priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties uz Domes lēmumu, var organizēt publisko apspriešanu par Pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem, izņemot gadījumus, ja jautājums:

114.1. ir saistīt ar amatpersonu iecelšanu vai atcelšanu un citiem personāla jautājumiem;

114.2. attiecas uz konkrētu fizisko vai juridisko personu, īpaši saistībā ar administratīvo aktu;

114.3. saistīts ar valsts pārvaldes funkciju īstenošanu;

114.4. saistīts ar pašvaldības budžetu, nodokļu un nodevu likmēm;

114.5. saistīts ar administrācijas struktūru un iekšējo darba organizāciju;

114.6. saistīts ar pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

114.7. ir citu publisko institūciju kompetencē.

115. Šajā nolikumā noteiktā publiskās apspriešanas kārtība nav piemērojama publiskajai apspriešanai, ko rīko Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos. Ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgā ierosinājuma saņemšanas Dome var lemt par publiskās apspriešanas rīkošanu, ja publisko apspriešanu ierosina:

115.1. vismaz divas trešdaļas deputātu;

115.2. vismaz 5% pašvaldības administratīvajā teritorijā pastāvīgi dzīvojošu iedzīvotāju;

115.3. Domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks;

115.4. citos likumā noteiktos gadījumos.

116. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, publiskā apspriešana jārīko:

116.1. par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;

116.2. par pašvaldības attīstības programmām un projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus;

116.3. ja tiek celta sabiedriski nozīmīga būve;

116.4. ja būvniecība būtiski ietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus vai nekustamā īpašuma vērtību;

116.5. ja apbūve paredzēta publiskā lietošanā esošā teritorijā;

116.6. citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem.

117. Publiskā apspriešana ilgst vismaz trīs nedēļas, izņemot gadījumus, kad normatīvajos aktos ir noteikts cits termiņš. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.

118. Iesniegumā par publiskās apspriešanas rīkošanu norāda:

118.1. apspriešanas sākuma datumu un termiņus;

118.2. paredzamā jautājuma konkrētu formulējumu;

118.3. apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;

118.4. publiskās apspriešanas veidlapas formu.

119. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu ir atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. Izpilddirektora pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt bezmaksas informatīvajā izdevumā "Saulkrastu Domes Ziņas" un pašvaldības interneta mājas lapā informatīvu ziņojumu par apspriešanas rezultātiem, kā arī publicēt Domes lēmumu par publiskās apspriešanas rezultātiem.

X. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

120. Pašvaldības administrācijas, komisiju un iestāžu izdotos administratīvos aktus, kā arī pašvaldības iestāžu un amatpersonu faktisko rīcību var apstrīdēt Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu vai faktisko rīcību iesniedz Vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra atbildīgajam darbiniekam Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā vai "Jēņi", p/n Murjāņi, Sējas pagastā, Saulkrastu novadā.

121. Domes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

122. Pašvaldības padotībā esošo institūciju un amatpersonu faktisko rīcību un administratīvos aktus var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu pašvaldības domei.

123. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj pašvaldības dome.

XI. Rīcība ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem

124. Pašvaldības amatpersonas ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem rīkojas saskaņā ar Domes noteikumos un lēmumos noteikto kārtību. Jebkurai amatpersonas rīcībai ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem jābūt likumīgai, lietderīgai, samērīgai un atbilstošai apstiprinātajam pašvaldības budžetam.

125. Visa nekustamā un kustamā manta, kas nodota pašvaldības iestāžu valdījumā, tās izveidojot, kā arī iestāžu darbības laikā iegūtā manta, ir pašvaldības īpašums (izņemot ārējos normatīvajos aktos īpaši paredzētos izņēmumus).

126. Jebkurai pašvaldības amatpersonai un darbiniekam ir pienākums rūpīgi izturēties pret tās rīcībā nodoto pašvaldības mantu un izmantot to tikai amata pienākumu pildīšanai, kā arī, izbeidzoties amata vai darba pilnvarām, tās pienākums ir saņemto mantu atdot iestādei pēdējā pilnvaru dienā vai konkrētās institūcijas vadītāja noteiktajā kārtībā.

127. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj pašvaldības Dome. Apstiprinot pašvaldības budžetu, Dome nosaka finanšu līdzekļu apmēru pašvaldības iestādēm un novada pašvaldībā centralizēti izmantojamajiem finanšu līdzekļiem (investīcijas, projektu līdzfinansējums, pašvaldības administrācijas finansējums utt.).

128. Finanšu revīziju veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinumu sniegšanai par saimnieciskā gada pārskatu pašvaldība ne retāk kā reizi gadā pieaicina zvērinātu revidentu.

XII. Noslēguma jautājumi

129. Atzīt par spēku zaudējušiem Saulkrastu novada domes 2019. gada 9. augusta saistošos noteikumus Nr. SN 6/2019 "Saulkrastu novada pašvaldības nolikums" un grozījumus nolikumā.

130. Atzīt par spēku zaudējušiem Sējas novada domes 2009. gada 18. augusta saistošos noteikumus Nr.13/2009 "Sējas novada pašvaldības nolikums" un grozījumus nolikumā.

131. Nolikuma 11. punkts stājas spēkā ar 2021. gada 1. augustu.

132. Nolikuma 9.14. punkts zaudē spēku ar 2021. gada 30. septembri

133. Nolikuma 14.1. punkts zaudē spēku ar 2021. gada 31. jūliju.

Saulkrastu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs N. Līcis
Pielikums

(Pielikums Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošo noteikumu Nr. SN 46/2022 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saulkrastu novada pašvaldības nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saulkrastu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN 1/2021Pieņemts: 01.07.2021.Stājas spēkā: 02.07.2021.Zaudē spēku: 06.10.2023.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326825
{"selected":{"value":"29.11.2022","content":"<font class='s-1'>29.11.2022.-05.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.11.2022","iso_value":"2022\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2022.-05.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2022","iso_value":"2022\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2022.-28.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2021","iso_value":"2021\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2021.-02.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2021","iso_value":"2021\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2021.-06.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2021","iso_value":"2021\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2021.-29.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2021","iso_value":"2021\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2021.-31.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2021","iso_value":"2021\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2021.-30.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.11.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"