Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10/2021

Ludzā 2021. gada 23. septembrī
Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
Apstiprināti ar Ludzas novada domes
23.09.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 8, 50. §)

Izdoti saskaņā ar likuma Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma
6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Ludzas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumu mērķis ir veicināt kanalizācijas un ūdensvada tīklu sakārtošanu un samazināt vides piesārņojumu.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. Pieslēgums – ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas līdz pakalpojumu saņēmēja īpašumā vai valdījumā esošai sistēmas daļai, kas nodrošinās lietotājam ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu. Pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju.

3.2. Pretendents – dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.

3.3. Nekustamais īpašums – dzīvojamā māja, daudzdzīvokļu dzīvojamā māja vai zemes gabals, kura apbūvei ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās mājas būvniecībai un ir izbūvēti vismaz dzīvojamās mājas pamati.

4. Līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai).

5. Līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada administratīvajā teritorijā un dzīvokļu īpašnieku kopības Ludzas novada teritorijā esošam īpašumam.

6. Līdzfinansējums netiek piešķirts juridiskām personām, kā arī gadījumos, ja nekustamais īpašums tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai. Ja saimnieciskā darbība tiek veikta daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, attiecīgā īpašuma īpašnieks sedz no privātiem līdzekļiem atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs

7. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100 % apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro 00 centi) izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk kā EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti eiro 00 centi) pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja:

7.1. Īpašnieks ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu;

7.2. Īpašnieka ģimenē dzīvo laulātais vai 1. pakāpes radinieks, kas ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai bērns invalīds, kurš nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts;

7.3. Īpašnieks ir persona (ģimene) ar trūcīgas personas statusu vai maznodrošinātā persona;

7.4. Īpašnieka ikdienas aizgādībā ir 3 vai vairāk bērni, kuri nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēti;

7.5. Īpašnieks ir vientuļais pensionārs;

7.6. Īpašnieks piekrīt savā nekustamajā īpašumā izbūvēt jaunus maģistrālos centrālā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklus.

8. Līdzfinansējums tiek piešķirts 50 % apmērā izmaksu segšanai citām fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai bet ne vairāk kā EUR 400,00 (četri simti eiro 00 centi) viena Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā EUR 600,00 (seši simti eiro 00 centi) viena Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

9. Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

9.1. lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;

9.2. esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana;

9.3. jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja Nekustamajā īpašumā jau ir Pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;

9.4. jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja Nekustamajā īpašumā jau ir Pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai.

III. Līdzfinansējuma saņemšanas noteikumi

10. Pretendents līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz Ludzas novada pašvaldībā vai pilsētas/pagasta pārvaldē:

10.1. iesniegumu;

10.2. nekustamā īpašuma piederību apliecinošu dokumentu;

10.3. noteikumu 7. punktā norādīto kategoriju apliecinošu dokumentu (ja tas nav Pašvaldības rīcībā).

10.4. tehniskie noteikumi, kas saņemti no ūdensapgādes/kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja;

10.5. apliecinājuma karte (ja tāda nepieciešama);

10.6. dzīvokļu īpašnieku kopība Pašvaldībā iesniedz dokumentu (kopsapulces lēmumu/protokolu), no kura izriet, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par Pieslēguma izbūves nepieciešamību un noteiktas personas pilnvarojumu iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt līgumus par Pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;

10.7. sertificēta būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādātu Pieslēguma izmaksu tāmi;

10.8. būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādātu inženiertīkla pievada novietojuma plānu.

10.9. spēkā esošas būvatļaujas kopiju dzīvojamās mājas būvniecībai un būvinspektora atzinumu par nepabeigtu būvniecības objektu (gadījumos, kad notiek būvniecība).

11. Pēc iesniegumu saņemšanas, Pašvaldība apkopo informāciju par nepieciešamā līdzfinansējuma apmēru un pašvaldības kārtējā gada budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus. Gadījumā, ja kārtējā gada budžetā paredzētie līdzekļi ir nepietiekami visu Nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, prioritāri tiek atbalstītas:

11.1. saistošo noteikumu 7.1.–7.5. punktā noteiktās personas;

11.2. Nekustamo īpašumu īpašnieki un valdītāji, kuri bez pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes sistēmai plāno vienlaicīgi veikt pieslēgumu pie centralizētās kanalizācijas sistēmas.

12. Iesniegumus par līdzfinansējuma piešķiršanu Ludzas novada pašvaldība izskata viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, nepieciešamības gadījumā pieprasot pretendentam precizējumus vai papildinājumus. Pēc iesnieguma izskatīšanas Ludzas novada pašvaldība dod atzinumu līdzfinansējuma jautājuma virzīšanai uz domes sēdi.

13. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem Ludzas novada dome.

14. Ja Domes lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu ir pozitīvs, 10 darba dienu laikā Pašvaldība sagatavo un piedāvā Pretendentam slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.

15. Līdzfinansējuma saņemšanai Pretendentam pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.

16. Pēc pieslēguma izbūves Pretendents par to informē SIA "Ludzas apsaimniekotājs", SIA "Kārsavas namsaimnieks" vai attiecīgo pilsētas/pagasta pārvaldi, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar Pretendentu līgumu par kanalizācijas vai ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Pašvaldībai atzinumu par Pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi.

17. Pēc šo Noteikumu 16. punktā minētā atzinuma saņemšanas no SIA "Ludzas apsaimniekotājs", SIA "Kārsavas namsaimnieks" vai attiecīgās pilsētas/pagasta pārvaldes kā arī Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.

IV. Noslēguma jautājumi

18. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

18.1. Ludzas novada domes 24.08.2017. saistošos noteikumus Nr. 9 "Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai".

18.2. Kārsavas novada domes 25.07.2019. saistošos noteikumus Nr. 12 "Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs
1. pielikums
Ludzas novada domes 2021. gada 23. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2021
"Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai"

Ludza novada pašvaldībai
Raiņa ielā 16, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701
 

No 
 (vārds, uzvārds)
  
 (personas kods)
  
 (dzīvesvietas adrese)

Iesniegums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu

Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu ______% apmērā man piederošā nekustamā īpašuma
 ,
Ludzas novadā, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes/kanalizācijas sistēmai (vajadzīgo pasvītrot)
Apliecinu, ka Pieslēguma izbūvi veikšu (atbilstošo apzīmēt ar):
paša spēkiem  
ar būvkomersanta starpniecību.
 (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) 

Apliecinu, ka uz mani attiecas šāda saistošo noteikumu 7. punkta prioritātes kategorija: (atbilstošo apzīmēt ar):

Īpašnieks ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu;

Īpašnieka ģimenē dzīvo laulātais vai 1. pakāpes radinieks, kas ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai bērns invalīds, kurš nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts;

Īpašnieks ir persona (ģimene) ar trūcīgas personas statusu vai maznodrošinātā persona;

Īpašnieka ikdienas aizgādībā ir 3 vai vairāk bērni, kuri nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēti;

Īpašnieks ir vientuļais pensionārs;

Īpašnieks piekrīt savā nekustamajā īpašumā izbūvēt jaunus maģistrālos centrālā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklus.

Pielikumā:

1) Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona);

2) Zemesgrāmatas apliecība uzrādīšanai;

3) Saistošo noteikumu 7. punktā norādīto kategoriju apliecinošs dokuments (ja attiecināms);

4) tehniskie noteikumi;

5) apliecinājuma karte (ja attiecināms);

6) Sertificēta būvspeciālista izstrādāta Pieslēguma izmaksu tāme;

7) Būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādāts inženiertīkla pievada novietojuma plāns;

8) spēkā esošas būvatļaujas kopija dzīvojamās mājas būvniecībai un būvinspektora atzinums par nepabeigtu būvniecības objektu (gadījumos, kad notiek būvniecība).

Piekrītu iesniegumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Ludzas novada domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 10/2021 "Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai".

Personas datu apstrādes pārzinis: Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālruņa numurs: +371 65707400, elektroniskā pasta adrese: dome@ludza.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists: Biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība", adrese: Grēcinieku iela 1, Rīga, LV-1001, elektroniskā pasta adrese: info@raca.lv.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (likums "Par pašvaldībām").

Personas datu saņēmēji – pēc nepieciešamības: Ludzas novada pašvaldība (iesnieguma reģistrēšanai), Ludzas novada pašvaldība (ar iesniegumu saistītu jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs un domes sēdē); kā arī SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS", SIA "Kārsavas namsaimnieks" (tehnisko noteikumu sagatavošanai, pieslēguma izbūvei (ja attiecas).

Datums_____________Paraksts:___________
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs
Ludzas novada domes 2021. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2021 "Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsViena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā, pašvaldības līdzfinansējums sekmēs dzīvojamo māju pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nodrošinot vides aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu, kas noteic, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas nosacījumus. Ar saistošiem noteikumiem tiek apstiprināti saistošie noteikumi par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai jaunizveidotajā Ludzas novada teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldības budžetā kārtējam gadam tiek iekļauti finanšu līdzekļi līdzfinansējumam atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāProjekts uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAdministratīvās procedūras netiek mainītas
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ludzas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10/2021Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 13.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 197, 12.10.2021. OP numurs: 2021/197.11
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326749
13.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)