Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 93

Rīgā 2021. gada 22. septembrī (prot. Nr. 33, 39. §)
Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma projektēšanai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" un "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
Izdoti saskaņā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēguma projektēšanai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" un "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

2. Pieslēgums šo saistošo noteikumu izpratnē ir ārējo kanalizācijas tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas sistēmas līdz pievienojuma vietai pakalpojumu lietotāja īpašumā esošajai kanalizācijas sistēmai.

3. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt to dzīvojamo māju, kurām līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" un "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas atzari, pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas noteikumi

4. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts fiziskai vai juridiskai personai (turpmāk – iesniedzējs), kura ir nodrošinājusi pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai projektēšanu, ko apliecina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām izstrādāta un saskaņota būvniecības ieceres dokumentācija (inženiertīkla pievada novietojuma plāns, apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts), kura ir derīga attiecīgā pieslēguma ierīkošanas būvdarbu uzsākšanai.

5. Pieslēguma projektēšanas izmaksās tiek ietverti izdevumi par šādiem pieslēguma projektēšanas darbiem (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli):

5.1. topogrāfiskā plāna izstrāde vai būvju situācijas plāna izstrāde;

5.2. apliecinājuma kartes izstrāde;

5.3. paskaidrojuma raksta izstrāde;

5.4. inženiertīkla pievada novietojuma plāna izstrāde;

5.5. pašvaldības noteiktā nodeva par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu.

6. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja ir izpildītas šādas prasības:

6.1. iesniedzēja nekustamais īpašums atrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

6.2. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" vai "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros, pastāvot vienam no šiem nosacījumiem:

6.2.1. centralizētās kanalizācijas sistēmas atzari ir izbūvēti līdz iesniedzējam piederošā zemesgabala robežai vai līdz zemesgabala, uz kura atrodas iesniedzējam piederošā dzīvojamā māja vai dzīvojamās mājas jaunbūve, robežai vai ielas sarkanajai līnijai;

6.2.2. centralizētās kanalizācijas sistēmas atzari ir izbūvēti līdz iesniedzējam piederošā zemesgabala vai līdz zemesgabalam, uz kura atrodas iesniedzējam piederošā dzīvojamā māja vai dzīvojamās mājas jaunbūve, piegulošā zemesgabala, kas ir zemes starpgabals, robežai vai ielas sarkanajai līnijai;

6.2.3. centralizētās kanalizācijas sistēmas atzars ir izbūvēts līdz iesniedzējam piederošā zemesgabala vai līdz zemesgabalam, uz kura atrodas iesniedzējam piederošā dzīvojamā māja vai dzīvojamās mājas jaunbūve, piegulošā zemesgabala robežai, un no šī atzara sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi tiks nodrošināti tikai iesniedzējam piederošajam nekustamajam īpašumam (izņemot 7. punktā minēto gadījumu);

6.2.4. ielas sarkano līniju robežās ir izbūvēta centralizētā kanalizācijas sistēma un līdz iesniedzējam piederošajam nekustamajam īpašumam ir iespējams izbūvēt pieslēgumu minētajai sistēmai, tai skaitā centralizētās kanalizācijas sistēmas atzarus, vai no tās ir iespējams izbūvēt jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmu ar atzariem līdz iesniedzējam piederošajam nekustamajam īpašumam;

6.3. iesniedzēja nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, savu dzīvesvietu ir deklarējusi vismaz viena persona, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā;

6.4. iesniedzējam nav parādu par SIA "Rīgas ūdens" sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem;

6.5. iesnieguma iesniegšanas dienā:

6.5.1. iesniedzēja nekustamā īpašuma sastāvā ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja vai zemesgrāmatā ierakstīta dzīvojamās mājas jaunbūve, kuras būvniecībai ir spēkā esoša būvatļauja;

6.5.2. iesniedzēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura pieslēguma projektēšanai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 22.03.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-190-sn)

7. Papildus saistošo noteikumu 6.2.1.–6.2.4. apakšpunktā minētajiem gadījumiem Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja iesniedzēja nekustamo īpašumu ir iespējams pievienot cita pakalpojumu lietotāja īpašumā esošajai kanalizācijas sistēmai, kura pievienota 6.2.1.–6.2.4. apakšpunktā minētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja ir izpildīti 6.1., 6.3., 6.4. un 6.5. apakšpunkta nosacījumi.

8. Iesniedzējam, kuram nekustamais īpašums pieder kopīpašumā, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, vienlaicīgi pastāvot šādiem nosacījumiem:

8.1. kopīpašnieki ir vienojušies par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību un par to izdarīta atzīme zemesgrāmatā;

8.2. līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas atzari vairāku pieslēgumu nodrošināšanai;

8.3. sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi no pieslēguma tiks nodrošināti tikai iesniedzēja lietošanā esošajai nekustamā īpašuma daļai.

9. Ja iesniedzējam piederošā nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo māju jaunbūves, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja projektēšanas darbu rezultātā centralizētajai kanalizācijas sistēmai tiks paredzēts pieslēgt visas nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošās dzīvojamās mājas vai dzīvojamo māju jaunbūves.

III. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs, tā piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

10. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pieslēgumu projektēšanai kārtējā kalendāra gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

11. Pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts šādā apmērā:

11.1. par būvju situācijas plāna sagatavošanu, ja dati ir pieejami Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta topogrāfiskās informācijas datubāzē, – atbilstoši Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta noteiktajām izmaksām;

11.2. par būvju situācijas plāna vai topogrāfiskā plāna izstrādi, ja dati nav pieejami Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta topogrāfiskās informācijas datubāzē:

11.2.1. zemesgabala daļai ar platību līdz 500 m2 – 145 euro;

11.2.2. zemesgabala daļai ar platību no 501 m2 līdz 1000 m2 – 193 euro;

11.2.3. zemesgabala daļai ar platību no 1001 m2 līdz 3000 m2 – 217 euro;

11.3. par apliecinājuma kartes izstrādi – 380 euro;

11.4. par paskaidrojuma raksta izstrādi – 408 euro;

11.5. par inženiertīkla pievada novietojuma plāna izstrādi – 339 euro;

11.6. pašvaldības noteiktā nodeva par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu tās faktiskajā apmērā.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 22.03.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-190-sn; sk. 31. punktu)

12. SIA "Rīgas ūdens" tīmekļvietnē www.rigasudens.lv un Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv publicē informāciju par:

12.1. nekustamajiem īpašumiem, kuru īpašnieki var iesniegt pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai;

12.2. pieteikuma par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas kārtību un termiņus.

13. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs iesniedz SIA "Rīgas ūdens" iesniegumu (1. pielikums). Iesniegums iesniedzams šādos termiņos:

13.1. ja iesniedzējam piederošā nekustamā īpašuma sastāvā esošā dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā, – līdz 2023. gada 1. decembrim;

13.2. ja iesniedzējam piederošā nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvojamās mājas jaunbūve, kura ir ierakstīta zemesgrāmatā un kuras būvniecībai ir spēkā esoša būvatļauja, – līdz 2024. gada 30. decembrim.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 22.03.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-190-sn)

14. Iesniegumam pievieno saskaņā ar normatīvo aktu prasībām izstrādātu un saskaņotu būvniecības ieceres dokumentāciju (būvniecības ieceres dokumentācijai, kura nav reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā, papildus pievieno Rīgas pilsētas būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu), kura ir derīga attiecīgā pieslēguma ierīkošanas būvdarbu veikšanai, un spēkā esošu būvatļauju, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvojamās mājas jaunbūve.

15. Iesniedzēja un iesnieguma atbilstību saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām izvērtē ar Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas lēmumu izveidota komisija (turpmāk – komisija). Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt iesniedzējam papildu informāciju vai precizēt iesniegtos dokumentus.

16. Ja iesniedzējs, iesniegums vai nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, neatbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām vai iesniedzējs komisijas noteiktajos termiņos nenovērš trūkumus iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos, komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu.

17. Ja iesniedzējs, iesniegums un nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, komisija apstiprina kompensējamo pieslēguma projektēšanas darbu izdevumu aprēķinu un pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

18. Sagatavojot kompensējamo pieslēguma projektēšanas darbu izdevumu aprēķinu, ņem vērā konkrētā pieslēguma projektēšanai izpildītos darbus, kuri minēti šo saistošo noteikumu 11. punktā.

19. Ja nekustamais īpašums ir kopīpašumā un kopīpašnieki nav vienojušies par nekustamā īpašuma dalītās lietošanas kārtību, pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nosaka proporcionāli iesniedzēja domājamās daļas lielumam kopīpašumā.

20. Ja nekustamais īpašums ir kopīpašumā un kopīpašnieki ir vienojušies par nekustamā īpašuma dalītās lietošanas kārtību, un par to ir izdarīta atzīme zemesgrāmatā, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ievērojot šādu kārtību:

20.1. ja nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvojamā māja vai dzīvojamās mājas jaunbūve un ēka, kas nav dzīvojamās mājas palīgēka, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kopīpašniekam, kura lietošanā ir dzīvojamā māja vai dzīvojamās mājas jaunbūve;

20.2. ja nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvojamā māja vai dzīvojamās mājas jaunbūve, kuru var pieslēgt pie vairākiem 6.2.1.6.2.3. apakšpunktā minētajiem atzariem, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kopīpašniekam par viņa lietošanā esošās dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas jaunbūves daļas pieslēgumu, vienlaicīgi pastāvot šādiem nosacījumiem:

20.2.1. kopīpašuma dalītās lietošanas kārtība attiecas uz dzīvojamo māju vai dzīvojamās mājas jaunbūvi;

20.2.2. sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi no projektētā pieslēguma tiks nodrošināti tikai kopīpašnieka lietošanā esošajai dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas jaunbūves daļai;

20.3. ja nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo māju jaunbūves, kuras var pieslēgt pie vairākiem 6.2.1.–6.2.3. apakšpunktā minētajiem atzariem, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kopīpašniekam par viņa lietošanā esošajai dzīvojamai mājai vai dzīvojamās mājas jaunbūvei nepieciešamā pieslēguma projektēšanu. Ja uz viena zemesgabala atrodas vairākas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo māju jaunbūves un tās var pieslēgt vienam centralizētās kanalizācijas sistēmas atzaram, kas izbūvēts atbilstoši 6.2.1.–6.2.3. apakšpunktam, pašvaldības līdzfinansējumu sadala vienādās daļās atbilstoši nekustamo īpašumu skaitam.

21. Ja nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvojamā māja vai dzīvojamās mājas jaunbūve, kuru var pieslēgt pie vairākiem 6.2.1.–6.2.3. apakšpunktā minētajiem atzariem, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir par vienu apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksta vai inženiertīkla pievada novietojuma plāna izstrādi.

22. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir par 6.2.4. apakšpunktā minētā pieslēguma projektēšanu, ja iesniedzēja nekustamo īpašumu nav iespējams pieslēgt jau izbūvētiem centralizētās kanalizācijas sistēmas atzariem. Ja pieslēgums ierīkots saskaņā ar 6.2.4. apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts ar nosacījumu, ka ūdenssaimniecības pakalpojumi no projektētā pieslēguma tiks nodrošināti tikai iesniedzējam piederošajam nekustamajam īpašumam.

23. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir par 7. punktā minētā pieslēguma projektēšanu, ja iesniedzēja nekustamo īpašumu nav iespējams pievienot pie 6.2.1.–6.2.4. apakšpunktā minētajiem centralizētās kanalizācijas sistēmas atzariem.

24. Pēc lēmuma par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņemšanas komisija uzaicina iesniedzēju noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai projektēšanas darbu izdevumu kompensēšanai.

25. Iesniedzējam ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no uzaicinājuma paziņošanas dienas ir jānoslēdz līgums par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai projektēšanas darbu izdevumu kompensēšanai (2. pielikums).

26. Līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai projektēšanas darbu izdevumu kompensēšanai pašvaldības vārdā noslēdz un līgumā noteiktās pašvaldības tiesības un pienākumus (izņemot līdzfinansējuma izmaksu) īsteno SIA "Rīgas ūdens".

27. Rīgas domes Finanšu departaments izmaksā pašvaldības līdzfinansējumu līgumā par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai projektēšanas darbu izdevumu kompensēšanai paredzētajā kārtībā un termiņā.

28. Ja iesniedzējs līdz 2024. gada 30. decembrim nav pabeidzis pieslēguma būvdarbus (ko apliecina SIA "Rīgas ūdens" atzinums par inženiertīkla pievada gatavību ekspluatācijai), iesniedzējs 10 darba dienu laikā pēc pašvaldības pieprasījuma saņemšanas veic izmaksātā pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 22.03.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-190-sn)

29. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes priekšsēdētājam.

30. Rīgas domes Finanšu departaments kompensē SIA "Rīgas ūdens" izdevumus par šo saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanu 100 euro apmērā par vienu izpildīto līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai projektēšanas darbu izdevumu kompensēšanai vienlaicīgi ar līdzfinansējuma izmaksu 27. punktā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums

(Nodaļa Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 22.03.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-190-sn redakcijā)

31. Grozījumi saistošo noteikumu 11.1., 11.2., 11.4. un 11.5. apakšpunktā attiecībā uz izmaiņām pašvaldības līdzfinansējumā ir piemērojami, ja līgums par pieslēguma projektēšanu ir noslēgts pēc 2023. gada 1. marta.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 22.03.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-190-sn redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
1. pielikums
Rīgas domes 2021. gada 22. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 93
Iesniegums
līdzfinansējuma līguma slēgšanai par nekustamā īpašuma pieslēguma projektēšanu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" un "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

1. Informācija par objektu

Objekta adreseLV-__________
Nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 __________

2. Informācija par objekta īpašnieku

Objekta īpašnieks
(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
 
Personas kods vai reģistrācijas numurs 
Korespondences adrese (deklarētās dzīvesvietas adrese vai deklarācijā norādītā papildu adrese / juridiskā adrese)LV-__________
Kontakttālrunis, e-pasts 

3. Informācija par pilnvaroto personu

Vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums 
Personas kods vai reģistrācijas numurs 
Korespondences adrese (deklarētās dzīvesvietas adrese vai deklarācijā norādītā papildu adrese / juridiskā adrese)LV-__________
Kontakttālrunis, e-pasts 

4. Informācija par bankas kontu

Konta turētājs (vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 
Personas kods 
Bankas rekvizītiBankas nosaukums 
Bankas kods
         
Bankas konta Nr.
                     

5. Iesniegtā dokumentācija*

Būvniecības ieceres dokumentācija (apliecinājuma karte, paskaidrojuma raksts vai inženiertīkla pievada novietojuma plāns)

 
Būvniecības ieceres dokumentācija ar Rīgas pilsētas būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (ja būvniecības ieceres dokumentācija nav reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā)

 
Būvatļauja (ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā dzīvojamā māja nav nodota ekspluatācijā)

 
Notariāli apliecināta pilnvara (tās kopija), ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona. Ja pilnvaras devējs ir juridiska persona, pilnvaras notariāls apliecinājums nav nepieciešams (uzrādot orģinālu)

 
Citi dokumenti 

6. Cita informācija

 
 
 
Ar šo apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis/-gusi visu līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka/-ku, pilnvarojumu vai citu izmaiņu gadījumā ziņošu SIA "Rīgas ūdens" vienas nedēļas laikā.

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība un SIA "Rīgas ūdens". Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai un datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas datu apstrādes mērķis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Jūsu personas datus saņems Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības, kas nodrošina Rīgas domes 2021. gada __._________ saistošo noteikumu Nr.___ "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma projektēšanai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" un "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" izpildi. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā. Jūsu personas dati var tikt saņemti no Iedzīvotāju reģistra. Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņiem piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.

* Iesniedz dokumenta kopiju, pēc pieprasījuma uzrādot oriģinālu.

7. Iesniegumu iesniedza 

___.___.20___.

 (paraksts, atšifrējums, datums) 
Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
2. pielikums
Rīgas domes 2021. gada 22. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 93
LĪGUMS

par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma projektēšanai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" un "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Rīgā202__.gada ____________

Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā rīkojas SIA "Rīgas ūdens", vienotais reģistrācijas Nr. 40103023035, tās _________________________ personā, no vienas puses,

Nekustamā īpašuma __________ ielā ____, kadastra Nr. 0100 _______ _______ (turpmāk – nekustamais īpašums), īpašnieks Vārds Uzvārds, personas kods ________________ (turpmāk – Īpašnieks), deklarētā dzīvesvietas adrese: __________________, no otras puses,

pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada ___.___________ saistošajiem noteikumiem Nr.____ "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma projektēšanai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" un "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" (turpmāk – Saistošie noteikumi),

un ņemot vērā to, ka:

1) Īpašnieks ir nodrošinājis nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Pieslēgums) projektēšanas darbus;

2) Īpašnieka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu bija nostiprinātas zemesgrāmatā pieteikuma par Pašvaldības līdzfinansējumu Pieslēguma projektēšanai iesniegšanas dienā;

saskaņā ar Pieslēguma projektēšanas darbu izdevumu aprēķinu Pieslēguma projektēšanas darbu izdevumi ir _____ euro, un Īpašnieks, pamatojoties uz Saistošo noteikumu ____ punktu, ir tiesīgs saņemt Pašvaldības līdzfinansējumu ____euro apmērā,

savstarpēji vienojoties, noslēdz šo līgumu par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma Pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai projektēšanas darbu izdevumu kompensēšanai (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

1. Pašvaldība apņemas kompensēt Īpašniekam Pieslēguma projektēšanas darbu izdevumus _____ euro apmērā Līgumā noteiktajā kārtībā.

2. Pieslēgums Līguma izpratnē ir ārējo kanalizācijas tīklu un būvju kopums no SIA "Rīgas ūdens" centralizētās kanalizācijas sistēmas atzara līdz pievienojuma vietai pakalpojumu lietotāja īpašumā esošajai kanalizācijas sistēmai.

II. Līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

3. Pašvaldība 20 darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas izmaksā Īpašniekam Līguma 1. punktā norādīto Pašvaldības līdzfinansējumu, pārskaitot naudas līdzekļus uz Līgumā norādīto Īpašnieka kontu. Papildus Pašvaldības līdzfinansējumam Pašvaldība aprēķina un samaksā budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli no Pašvaldības līdzfinansējuma summas.

III. Īpašnieka saistības pēc līdzfinansējuma izmaksas

4. Ja Īpašnieks līdz 2023. gada 30.decembrim nav pabeidzis pieslēguma būvdarbus (ko apliecina SIA "Rīgas ūdens" atzinums par inženiertīkla pievada gatavību ekspluatācijai), Īpašnieks 10 darba dienu laikā pēc Pašvaldības pieprasījuma saņemšanas veic izmaksātā Pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu.

IV. Nobeiguma noteikumi

5. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.

6. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās pēc Civillikuma, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Saistošajiem noteikumiem.

V. Pušu rekvizīti

Pašvaldība:

SIA "Rīgas ūdens"

reģistrācijas Nr. 40103023035

juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica
bulvāris 1, Rīga, LV-1495

Īpašnieks:

Vārds Uzvārds

personas kods _________________

deklarētā dzīvesvieta:

e-pasta adrese:

konta Nr._____________________

__________________________________________________________
Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma projektēšanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 93Pieņemts: 22.09.2021.Stājas spēkā: 13.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 197, 12.10.2021. OP numurs: 2021/197.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326743
{"selected":{"value":"30.03.2023","content":"<font class='s-1'>30.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.03.2023","iso_value":"2023\/03\/30","content":"<font class='s-1'>30.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.10.2021","iso_value":"2021\/10\/13","content":"<font class='s-1'>13.10.2021.-29.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.03.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)