Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/7

Kuldīgā 2021. gada 26. augustā
Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
26.08.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, p. 24)

PRECIZĒTI
ar Kuldīgas novada domes
30.09.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, p. 76)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta
pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 26.06.2018.
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 "Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
"
22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka Kuldīgas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pabalstu veidus, apmērus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību audžuģimenei un aizbildnim par bāreni un bez vecāku gādības palikušo bērnu, kurš ir ārpusģimenes aprūpē (turpmāk – bērns), kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (turpmāk arī – pilngadību sasniegušais bērns).

2. Saistošie noteikumi nosaka šādus pašvaldības pabalstu veidus:

2.1. audžuģimenei:

2.1.1. pabalsts bērna uzturam;

2.1.2. pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

2.2. audžuģimenei un aizbildnim:

2.2.1. pabalsts dažādu sociālo vajadzību risināšanai;

2.3. pilngadību sasniegušajam bērnam:

2.3.1. pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2.3.2. pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

2.3.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;

2.3.4. mājokļa pabalsts;

2.3.5. pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai.

3. Saistošo noteikumu 2. punktā noteiktos pabalstus piešķir, nevērtējot ienākumus un materiālo stāvokli.

2. PABALSTS BĒRNA UZTURAM

4. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu bērna uzturam ir audžuģimenei par bērnu, kurš ar Kuldīgas novada bāriņtiesas lēmumu ievietots audžuģimenē un kura noslēgusi līgumu ar Kuldīgas novada pašvaldību.

5. Pabalsta apmērs:

5.1. 250,00 euro par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai;

5.2. 300,00 euro par bērnu vecumā no 7 gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

6. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, pabalsta apmēru nosaka proporcionāli audžuģimenē pavadīto dienu skaitam.

7. Pabalstu bērna uzturam par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 15. datumam.

8. Ja bērns tiek nodots pirmsadopcijas aprūpē, pabalstu pārtrauc maksāt audžuģimenei un turpina maksāt ģimenei, kurā bērns turpmāk dzīvos līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā vai lēmuma par nodošanu pirmsadopcijas aprūpē atcelšanai.

3. PABALSTS BĒRNA APĢĒRBA UN MĪKSTĀ INVENTĀRA IEGĀDEI

9. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir audžuģimenei par bērnu, kurš ar Kuldīgas novada bāriņtiesas lēmumu ievietots audžuģimenē un kura noslēgusi līgumu ar Kuldīgas novada pašvaldību.

10. Pabalsts ir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

11. Ja tiek izbeigta bērna uzturēšanās audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek bērna lietošanā.

4. PABALSTS DAŽĀDU SOCIĀLO VAJADZĪBU RISINĀŠANAI

12. Reizi kalendāra gadā tiesības saņemt vienreizēju pabalstu dažādu sociālo vajadzību risināšanai ir audžuģimenei vai aizbildnim par bērnu, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmusi Kuldīgas novada bāriņtiesa.

13. Pabalstu piešķir par kalendāra gadu, kurā Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) iesniegts iesniegums.

14. Pabalsta apmērs ir 100,00 euro.

5. PABALSTI PILNGADĪBU SASNIEGUŠAJAM BĒRNAM

15. Pilngadību sasniegušais bērns, pieprasot šajā nodaļā noteiktos pabalstus, Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, ja iesniegums netiek iesniegts elektroniski. Pēc Sociālā dienesta pieprasījuma, pilngadību sasniegušajam bērnam Sociālajā dienestā jāiesniedz dokumenti, kas vajadzīgi lēmuma pieņemšanai.

16. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

17. Sociālais dienests pieprasa bāriņtiesai rakstveida informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, ja tāda nav Sociālā dienesta vai pilngadību sasniegušā bērna rīcībā.

18. Piešķirto pabalstu izmaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25. datumam, pārskaitot to pilngadību sasniegušā bērna norādītajā norēķinu kontā. Mājokļa pabalstu var izmaksāt dzīvojamās telpas īpašniekam vai pārvaldniekam un/vai ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu sniedzējiem.

5.1. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

19. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir pilngadību sasniegušajam bērnam, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Kuldīgas novada bāriņtiesa.

20. Pabalsta apmērs ir 218 euro. Personām ar invaliditāti kopš bērnības šī pabalsta apmērs ir 327 euro.

5.2. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

21. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir pilngadību sasniegušajam bērnam, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Kuldīgas novada bāriņtiesa.

23. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 820,05 euro.

5.3. Pabalsts ikmēneša izdevumiem

24. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, vai studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar izglītības jomu vai ar studiju procesu regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Kuldīgas novada bāriņtiesa.

25. Pabalsta apmērs ir 109 euro mēnesī. Personām ar invaliditāti kopš bērnības šī pabalsta apmērs ir 163 euro mēnesī.

26. Pabalstu piešķir sākot ar mēnesi, kurā Sociālajā dienestā iesniegti visi nepieciešamie dokumenti lēmuma pieņemšanai, ja pilngadību sasniegušais bērns atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam.

27. Pabalsta izmaksas apturēšanu un atjaunošanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

28. Pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Sociālo dienestu vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālistu par studiju pārtraukšanu vai nesekmību mācību vai studiju programmas apguvē.

5.4. Mājokļa pabalsts

29. Tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir pilngadību sasniegušajam bērnam no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

30. Pabalsta saņemšanai, pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā iesniedz dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav Sociālā dienesta rīcībā.

31. Ja tiek grozīts vai izbeigts ar mājokļa lietošanu saistīts pakalpojums, pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā uzrāda dokumenta grozījumus vai jaunu ar mājokļa lietošanu saistītā pakalpojuma dokumentu.

32. Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos noteikto pozīciju minimālās normas.

33. Sociālais dienests izmaksā mājokļa pabalstu ne retāk kā reizi trijos mēnešos, ja pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā iesniedz saistošo noteikumu 32. punktā paredzētos dokumentus. Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam ir tiesības pieprasīt iesniegt dokumentus katru mēnesi.

34. Sociālais dienests pārrēķina pabalsta apmēru, ja palielinās ar mājokļa lietošanu saistītie izdevumi.

5.5. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai

35. Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai ir pilngadību sasniegušajam bērnam, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Kuldīgas novada bāriņtiesa.

36. Pabalstu piešķir vidējās vai vidējās profesionālās izglītības programmas audzēknim līdz 24 gadu vecumam sasniegšanai, Sociālajam dienestam slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju.

37. Pabalstu katru mēnesi mācību gada laikā pārskaita pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar iesniegto rēķinu.

6. NEPAMATOTI IZMAKSĀTO PABALSTU ATGŪŠANA

38. Sociālais dienests vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā pabalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka pabalsts ir nepamatoti izmaksāts pabalsta saņēmēja vainas dēļ, pabalsta saņēmējam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā apmēru.

39. Ja pabalsta saņēmējs nepamatoti izmaksāto pabalsta summu lēmumā noteiktajā termiņā labprātīgi neatmaksā, tad lēmumu izpilda tiesu izpildītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz Sociālā dienesta izpildrīkojumu.

7. LĒMUMU PAZIŅOŠANAS, APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

40. Sociālais dienests vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja pieņemtais lēmums ir pieprasītājam nelabvēlīgs – lēmumā norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.

41. Sociālā dienesta vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālista pieņemto lēmumu var apstrīdēt Kuldīgas novada domei.

42. Kuldīgas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

8. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

43. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", bet ir piemērojami no 01.10.2021.

44. Saistošo noteikumu 2. un 3. nodaļā noteiktos pabalstus ir tiesības saņemt arī audžuģimenei par bērnu, kurš ar Skrundas vai Alsungas novada bāriņtiesas lēmumu ievietots audžuģimenē un kura līdz 01.07.2021. noslēgusi līgumu ar Skrundas vai Alsungas novada pašvaldību.

45. Saistošo noteikumu 4. nodaļā noteikto pabalstu ir tiesības saņemt arī par bērnu, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmusi Skrundas vai Alsungas novada bāriņtiesa.

46. Saistošo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.5. apakšnodaļā noteiktos pabalstus ir tiesības saņemt arī gadījumos, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Skrundas vai Alsungas novada bāriņtiesa.

47. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

47.1. Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2018/17 "Materiālais atbalsts audžuģimenei un bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (apstiprināti ar Kuldīgas novada domes 20.12.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr. 13, p. 19));

47.2. Alsungas novada domes saistošie noteikumi Nr. 16 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Alsungas novadā" (apstiprināti ar Alsungas novada domes 21.12.2017. sēdes protokollēmumu Nr. 20#3);

47.3. Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 9/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem" (apstiprināti ar Skrundas novada domes 26.10.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, 11 §)).

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa
Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2021/7 "Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi "Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka audžuģimenei un aizbildnim izmaksājamo pabalstu (turpmāk – pabalsts) veidus par bāreni un bez vecāku gādības palikušo bērnu (turpmāk – bērns), kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās jaunizveidotajā Kuldīgas novadā pēc teritoriālās reformas ieviešanas, ievērojot Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumus Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" un Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumos Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" noteiktos minimālos pabalsta apmērus.

Saistošo noteikumu sagatavošana saistīta ar Administratīvi teritoriālo reformu, kas stājas spēkā 01.07.2021., Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, kas paredz izvērtēt novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņemt jaunus novada saistošos noteikumus un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 40. punktu, kurā noteikts, ka sociālās palīdzības pabalstu veidi un piešķiršanas kritēriji, izņemot garantētā minimālā ienākuma pabalstu un mājokļa pabalstu, pašvaldībām saistošajos noteikumos jānosaka un jāpieņem līdz 01.10.2021. Saistošo noteikumu sagatavošana saistīta arī ar grozījumiem Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 30., 31., 31.1 punktā, kurš stājās spēkā 01.01.2021.

2. Īss projekta satura izklāstsTā kā vēsturiskajām Alsungas un Skrundas novadu pašvaldībām pabalsti bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās iekļauti pašvaldību saistošajos noteikumos, kas nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību, kuri zaudēs spēku pieņemot jaunus noteikumus par sociālajiem palīdzības pabalstiem, nepieciešams izdalīt pašvaldības pabalstu veidus atsevišķā normatīvajā aktā. Tādā veidā radīti pārskatāmi atbalsta veidi, kuru piešķiršanai netiek vērtēti personu ienākumi un materiālais stāvoklis konkrētai mērķa grupai.

Ārējie normatīvie akti uzdod pašvaldībai izmaksāt pabalstus bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās un audžuģimenei, nenosakot konkrēta pabalsta apmēru. Lai radītus pārskatāmus pabalstu noteikumus, saistošajos noteikumos noteikti pabalstu veidi un apmēri Kuldīgas novada pašvaldībā, iekļaujot mājokļa pabalstu bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Lai bērniem, par kuriem Kuldīgas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi, neradītu pasliktinošus apstākļus, tiks saglabāti pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti – pabalsts dažādu sociālo vajadzību risināšanai audžuģimenei vai aizbildnim par bērnu, ko izmaksā reizi kalendāra gadā. Šī pabalsta summa ir novienādota – 100 euro bērna vajadzībām, neizvērtējot, vai bērns ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā. Pēdējo gadu laikā būtiski ir palielinātas valsts atlīdzības audžuģimenēm un aizbildņiem. Saglabāts pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tiek iegūta vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašlaik Kuldīgas novada pašvaldībā audžuģimenēs ievietoti 3 bērni līdz 7 gadu vecumam un 22 bērni no 7 līdz 18 gadiem. Saistošajos noteikumos noteikts apvienoto novadu augstākais pabalsta apmērs bērna uzturam audžuģimenē, tādējādi budžeta izmaksas pieaugs par 1500 euro mēnesī.

Pabalsta apmērs bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei, ievietojot bērnu audžuģimenē, un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts audžuģimenei un aizbildnim dažādu bērna sociālo vajadzību risināšanai būtisku ietekmi uz budžetu neradīs.

Budžetu ietekmēs mājokļa pabalsta izdevumi. Piemērojot valsts noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanas metodes, prognozēts, ka pabalsta gada izmaksas palielināsies no 7500 euro gadā līdz aptuveni 14 000 euro gadā vai par 1/2 daļu no līdzšinējā budžeta mājokļa pabalstam.

Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstam ēdināšanas izdevumu segšanai pieaugums plānots nebūtisks.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Kuldīgas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: KNP/2021/7Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 13.10.2021.Piemērojams ar: 01.10.2021.Zaudē spēku: 15.09.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 197, 12.10.2021. OP numurs: 2021/197.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326735
13.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"