Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/6

Kuldīgā 2021. gada 26. augustā
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Kuldīgas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
26.08.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, p. 23)


PRECIZĒTI
ar Kuldīgas novada domes
30.09.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, p. 75)


Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma
3. panta otro daļu, 33. panta ceturto daļu un 36. panta sesto daļu

(Grozīts ar Kuldīgas novada domes 29.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2023, kas piemērojami ar 01.07.2023.)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas kārtību un sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – pabalsti) veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību Kuldīgas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība), kā arī lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pabalstus, izņemot pabalstu personai bez deklarētās dzīvesvietas, ir tiesības saņemt Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un faktiski dzīvojošām personām, kuras ar iesniegumu vērsušās Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

3. Pabalstus, kas noteikti saistošo noteikumu V, VI un VII nodaļā, ir tiesības saņemt personai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

4. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists izvērtē mājsaimniecības tiesības saņemt šādus pamata sociālās palīdzības pabalstus un papildu sociālās palīdzības pabalstus:

4.1. garantētā minimālā ienākuma pabalstu;

4.2. mājokļa pabalstu;

4.3. pabalstu veselības aprūpei;

4.4. pabalstu bērna izglītībai;

4.5. pabalstu personai bez deklarētās dzīvesvietas;

4.6. pabalstu krīzes situācijā.

5. Lēmumu par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa un pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālists.

II. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas kārtība

6. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 65 procenti no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni pārējām personām mājsaimniecībā aprēķina, piemērojot ienākumu slieksnim koeficientu 0,7.

(Kuldīgas novada domes 29.06.2023. saistošo noteikumu Nr. 5/2023 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2023.)

7. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanai piemēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas kārtību.

III. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

8. Garantēto minimālo ienākumu slieksni nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

9. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

IV. Mājokļa pabalsts

10. Mājokļa pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

11. Mājokļa pabalsta aprēķinam izmanto Ministru kabineta noteikumos noteikto pozīciju minimālās normas.

12. Mājokļa pabalstu izmaksā katru mēnesi. Ja mājokļa pabalsta apmērs ir neliels, klientam vienojoties ar sociālā darba speciālistu, pabalsts tiek izmaksāts ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

V. Pabalsts veselības aprūpei

13. Pabalstu veselības aprūpei piešķir personai, kura Sociālajā dienestā iesniegusi veselības aprūpes izdevumus attaisnojošus dokumentus vai dokumentus veselības aprūpes pakalpojumu samaksai, kuri iesniegšanas brīdī nav vecāki par 12 (divpadsmit) mēnešiem un to kopsumma ir ne mazāka par 25,00 euro. Personai jāiesniedz maksājumus apliecinošo dokumentu kopijas, nepieciešamības gadījumā uzrādot to oriģinālus.

14. Pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, pabalstu var piešķirt arī gadījumos, ja maksājuma kopsumma ir mazāka par 25,00 euro.

15. Pabalsta apmērs ir līdz 250,00 euro personai kalendāra gadā.

16. Pabalstu piešķir stacionārai medicīniskai palīdzībai, ambulatorai medicīniskai palīdzībai, neatliekamai medicīniskai palīdzībai, vakcinācijai, obligātās veselības pārbaudei, zobu ārstēšanai un protezēšanai, endoprotezēšanai. Pabalstu medikamentiem pēc ārsta izrakstītas receptes piešķir ne vairāk kā 100 euro kalendāra gadā, redzes korekcijai bērnam – optisko briļļu iegādei un ārstniecisko lēcu iegādei – ne vairāk kā 100 euro kalendāra gadā.

17. Par maksājumus attaisnojošu dokumentu uzskatāms: kases čeks, stingrās uzskaites kvīts, kredītiestādes maksājuma uzdevuma izdruka, konta pārskats.

18. Ja personai nav iespējams pašai segt ar veselības aprūpi saistītos izdevumus, pabalsta saņemšanai, Sociālajā dienestā jāiesniedz rēķins, pavadzīme. Šajā gadījumā personai piešķirto pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam.

19. Veselības aprūpes izdevumus attaisnojošā dokumentā vai dokumentā veselības aprūpes pakalpojuma samaksai jānorāda pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods vai cita personu identificējoša informācija, maksājuma mērķis, samaksas summa un datums.

VI. Pabalsts bērna izglītībai

20. Pabalstu piešķir par bērnu, kurš iegūst obligāto izglītību:

20.1. skolas piederumu iegādei 35,00 euro vienu reizi kalendāra gadā;

20.2. ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai, ko pārskaita pakalpojuma sniedzējam katru mēnesi mācību gada laikā;

20.3. ēdināšanas izdevumu apmaksai vienu reizi kalendāra gadā bērnu un jauniešu nometnēs, ko pārskaita pakalpojuma sniedzējam.

VII. Pabalsts personai bez deklarētās dzīvesvietas

21. Vienreizēju materiālo pabalstu personai bez deklarētās dzīvesvietas piešķir līdz valstī noteiktajam garantētā minimālā ienākuma sliekšņa apmēram.

22. Pabalstu piešķir, izvērtējot personas ienākumus un veicot personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

VIII. Pabalsts krīzes situācijā

23. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, mājsaimniecība trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu, kā arī citus dokumentus, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldības rīcībā.

24. Ja personai nav iespējams saņemt un Sociālajā dienestā iesniegt dokumentu, kas apliecina krīzes situācijas faktu, pirms lēmuma par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Sociālā dienesta sociālā darba speciālists veic katastrofas vai citu ārējo notikumu izraisīto seku ietekmes uz mājsaimniecības spēju nodrošināt pamatvajadzības izvērtējumu un sagatavo atzinumu, kas tiek ņemts vērā, pieņemot lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu.

25. Pabalstu krīzes situācijā piešķir:

25.1. dabas vai cilvēku izraisītās katastrofas gadījumā – valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja katastrofa skārusi dzīvojamo vidi, bet 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, ja katastrofa skārusi dzīvojamās vides palīgēkas;

25.2. gadījumos, kad saskaņā ar sociālā darbinieka atzinumu, citu ārēju notikumu dēļ personai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība – 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;

25.3. mājsaimniecībai, kurai saistībā ar valstī izsludinātu ārkārtēju situāciju ir ievērojami samazinājušies vai zaudēti ienākumi, regulāra ienākuma avota zaudēšanas vai līdzekļu izmaksas apturēšanas dēļ, un tā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, mājsaimniecībai piešķir vienreizēju pabalstu 200 euro apmērā un 80 euro katrai mājsaimniecībā dzīvojošai personai. 80 euro katrai mājsaimniecībā dzīvojošai personai tiek izmaksāti 3 mēnešus.

IX. Nepamatoti izmaksāto sociālās palīdzības pabalstu atgūšana

26. Sociālais dienests vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā pabalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka pabalsts ir nepamatoti izmaksāts pabalsta saņēmēja vainas dēļ, pabalsta saņēmējam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz pabalstu vai tā apmēru.

27. Ja pabalsta saņēmējs nepamatoti izmaksāto pabalsta summu lēmumā noteiktajā termiņā labprātīgi neatmaksā, tad lēmumu izpilda tiesu izpildītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz Sociālā dienesta izpildrīkojumu.

X. Lēmumu paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

28. Sociālais dienests vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja pieņemtais lēmums ir pieprasītājam nelabvēlīgs – lēmumā norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.

29. Sociālā dienesta vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālista pieņemto lēmumu var apstrīdēt Kuldīgas novada domei.

30. Kuldīgas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājumi

31. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", bet ir piemērojami no 01.10.2021.

32. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

32.1. Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2015/21 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā" (apstiprināti ar Kuldīgas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmumu (prot. Nr. 13, p. 52));

32.2. Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2021/4 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Kuldīgas novadā" (apstiprināti ar Kuldīgas novada domes 25.02.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 3, p. 20));

32.3. Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2013/3 "Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Kuldīgas novada pašvaldībā" (apstiprināti ar Kuldīgas novada domes 28.02.2013. sēdes lēmumu (prot. Nr. 3, p. 15));

32.4. Alsungas novada domes saistošie noteikumi Nr. 15 "Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Alsungas novadā" (apstiprināti ar Alsungas novada domes 29.12.2020. sēdes lēmumu Nr. 22#4);

32.5. Alsungas novada domes saistošie noteikumi Nr. 16 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Alsungas novadā" (apstiprināti ar Alsungas novada domes 21.12.2017. sēdes protokollēmumu Nr. 20#3);

32.6. Alsungas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 "Alsungas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību" (apstiprināti ar Alsungas novada domes 22.04.2020. sēdes protokollēmumu Nr. 10#2);

32.7. Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 3/2021 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Skrundas novadā" (apstiprināti ar Skrundas novada Domes 28.01.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, 11 §));

32.8. Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 9/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem" (apstiprināti ar Skrundas novada domes 26.10.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, 11 §));

32.9. Skrundas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/2021 "Skrundas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību" (apstiprināti ar Skrundas novada domes 28.01.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, 10 §)).

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Kuldīgas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Kuldīgas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: KNP/2021/6Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 13.10.2021.Piemērojams ar: 01.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 197, 12.10.2021. OP numurs: 2021/197.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326734
{"selected":{"value":"13.07.2023","content":"<font class='s-1'>13.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.07.2023","iso_value":"2023\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2022","iso_value":"2022\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2022.-12.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.10.2021","iso_value":"2021\/10\/13","content":"<font class='s-1'>13.10.2021.-20.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.07.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"