Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11/2021

Ādažos 2021. gada 29. septembrī
Par līdzfinansējumu Ādažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 29. septembra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 10 § 18)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 2.1 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek maksāts izglītojamo vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) līdzfinansējums kā maksa par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi (turpmāk – līdzfinansējums) Ādažu novada pašvaldības dibinātās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk – skolas) – Ādažu novada Mākslu skolā (turpmāk – ĀNMS) un Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā (turpmāk – ĀBJSS).

(Ādažu novada domes 27.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 65/2022 redakcijā)

2. Līdzfinansējums veido daļu no skolu budžeta un to izmanto attīstībai, mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādei, pedagogu darba samaksai, kā arī ĀNMS pedagogu un izglītojamo dalībai radošajos pasākumos, un ĀBJSS sacensību organizēšanai un dalībai starptautiskās un valsts līmeņa sacensībās.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 27.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 65/2022)

3. Skolu direktori ar vecākiem slēdz rakstisku savstarpējās sadarbības līgumu.

4. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt vecāku un izglītojamo personas datus tai pieejamajos datu reģistros, kas nepieciešami šo noteikumu izpildei.

5. Līdzfinansējuma atbrīvojumu nepiešķir vai arī iemaksāto līdzfinansējumu neatmaksā, ja izglītojamie neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu vai pārtrauc mācības.

6. Pašvaldība informē vecākus ar e-pasta starpniecību par lēmumiem atvieglojumu un atbrīvojumu piemērošanai, kā arī par to pārtraukšanu. Lēmumus publicē portālā www.epakalpojumi.lv un tie ir pieejami individuāli autorizējoties portāla lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā.

II. Līdzfinansējuma apmērs un maksāšanas kārtība

7. Līdzfinansējuma apmērs par vienu izglītojamo ir 20,00 EUR mēnesī par vienu izglītības programmu.

8. Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamajam ĀNMS Carnikavas pagastā sagatavošanas katrā klasē ir 30,00 EUR mēnesī par grupas nodarbībām divas reizes nedēļā un vienas nodarbības ilgumu 40 minūtes.

(Ādažu novada domes 27.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 65/2022 redakcijā)

9. Līdzfinansējumu maksā katru mēnesi pamatojoties uz pašvaldības izrakstītu rēķinu ĀNMS par laika posmu no 1. septembra līdz 31. maijam, un ĀBJSS par 9 mēnešu laika posmu no 1. septembra līdz 31. augustam.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 27.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 65/2022)

III. Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība

10. Ja izglītojamais un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, skolu direktori pieņem lēmumu par atvieglojumu piemērošanu līdzfinansējumam kārtējā mācību gadā par katru programmu:

10.1. 25 % apmērā, ja ĀNMS Ādažu pagastā izglītojamais apgūst divas vai vairāk programmas un ir uzņemts skolā līdz 2018. gada 2. janvārim;

10.2. 25 % apmērā, ja ĀNMS Carnikavas pagastā izglītojamais apgūst divas vai vairāk programmas un ir uzņemts skolā līdz 2022. gada 1. septembrim.

10.3. 35 % apmērā, ja ģimenē kopā dzīvo un deklarēti divi izglītojamie, kuri apgūst kādu no programmām vienā skolā;

10.4. 50 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē kopā dzīvo un deklarēti trīs un vairāk bērni, un vismaz viens no viņiem apgūst kādu no programmām vienā skolā;

10.5. 65 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē kopā dzīvo un deklarēti trīs un vairāk bērni un vismaz trīs no viņiem apgūst kādu no programmām vienā skolā;

10.6. 100 % apmērā izglītojamajiem ar invaliditāti un izglītojamajiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss;

10.7. 100 % apmērā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja izglītojamā deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 27.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 65/2022)

11. Noteikumu 11.1.–11.3. apakšpunktā noteiktos atvieglojumus piešķir ar to mēnesi, kurā iestājušies atvieglojumu saņemšanas priekšnoteikumi un pamatojoties uz pašvaldībai pieejamajiem datiem valsts un pašvaldības datu reģistros.

12. Noteikumu 11.4.–11.7. apakšpunktā noteiktos atvieglojumus piešķir ar mēnesi, kurā vecāki iesniedz iesniegumu portālā www.epakalpojumi.lv. Iesniegumu iesniedz par katru mācību gadu, izņemot 11.7. apakšpunktā noteiktajos gadījumos.

13. Skolu direktori katra mācību gada sākumā ar lēmumu atbrīvo skolu pedagogus no līdzfinansējuma par vienu savu bērnu vienā programmā.

14. ĀBJSS direktors katra mācību gada sākumā ar lēmumu atbrīvo no līdzfinansējuma sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības grupu izglītojamos.

15. Ar skolu pedagoģisko padomju lēmumu vecākus atbrīvo no līdzfinansējuma 50 % vai 100 % apmērā:

15.1. ja ĀNMS izglītojamais iepriekšējā semestrī uzrādīja izcilas un teicamas sekmes mācību sasniegumu vērtēšanas noteiktā kārtībā;

15.2. ĀBJSS izglītojamais iepriekšējā semestrī sasniedza augstus rezultātus saskaņā ar Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātiem izlašu dalībnieku sarakstiem.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 27.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 65/2022)

16. Atvieglojumi nesummējas un tos piešķir par laika periodu, kamēr pastāv to piešķiršanas priekšnosacījumi.

17. Slimošanas periodā skolas atbrīvo vecākus no līdzfinansējuma, ja izglītojamais slimo vairāk nekā 3 nedēļas un 3 darbdienu laikā pēc izveseļošanās skolai ir iesniegts iesniegums par atbrīvojumu no līdzfinansējuma, pievienojot ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izziņu.

18. Ja valstī izsludināta ārkārtas situācija, kuras rezultātā tiek organizēts attālinātais mācību process, lēmumu par līdzfinansējuma maksas samazinājumu vai atcelšanu pieņem pašvaldības dome.

IV. Līdzfinansējuma samaksas kārtībā un samaksas izpildes uzraudzība

19. Līdzfinansējumu apmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā katru mēnesi, pamatojoties uz pašvaldības administrācijas grāmatvedības struktūrvienības izrakstītu rēķinu.

20. ĀNMS klašu audzinātāji un specialitāšu pedagogi, kā arī ĀBJSS sporta veidu treneri atbild par izglītojamo nodarbību apmeklētību un uzskaiti un sniedz šo informāciju skolu direktoriem.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 27.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 65/2022)

21. Ja vairāk nekā 3 mēnešus nav veikta līdzfinansējuma samaksa, skolas direktors sagatavo un nosūta izglītojamā vecākiem brīdinājumu, norādot parāda summu. Ja mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas parāds netiek samaksāts, izglītojamo atskaita no skolas un pašvaldība ierosina parāda piedziņas procedūru pret viņa vecāku.

22. Skolas risina jautājumus par līdzfinansējumu tikai ar vecākiem.

23. Noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma izpildes kontroli organizē skolu direktori.

24. Skolu direktori atbild par līdzfinansējuma izlietojumu noteikumos noteiktajiem mērķiem.

25. Noteikumu 11.1. apakšpunkts ir spēkā līdz 2025. gadam.

26. Noteikumu 11.2. apakšpunkts ir spēkā līdz 2028./2029. mācību gada beigām.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 27.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 65/2022)

V. Noslēguma jautājumi

27. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

28. Noteikumu 13. punktu attiecībā uz CMMS piemēro ar brīdi, kad pašvaldība ir nodrošinājusi iespēju CMMS izglītojamo vecākiem iesniegt iesniegumus portālā www.epakalpojumi.lv. Līdz minētās iespējas nodrošināšanas brīdim noteikumu 11.4.–11.7. apakšpunktā noteiktajos gadījumos vecāki iesniedz iesniegumu CMMS.

29. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

29.1. Ādažu novada domes 2019. gada 23. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7/2019 "Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās izglītības iestādēs";

29.2. Carnikavas novada domes 2014. gada 16. jūlija saistošie noteikumi Nr. SN/2014/14 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par līdzfinansējumu Ādažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11/2021Pieņemts: 29.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 11.10.2021. OP numurs: 2021/196.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326717
{"selected":{"value":"01.09.2022","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2022","iso_value":"2022\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-31.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)