Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 4

Siguldā 2021. gada 12. augustā
Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas attīstības aģentūra" nolikums
Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 12. augusta lēmumu (prot. Nr. 4, 1. §)

Precizēti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 23. septembra lēmumu (prot. Nr. 8, 35. §)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu un 16. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Siguldas novada pašvaldības aģentūra "Siguldas Attīstības aģentūra" (turpmāk – Aģentūra) ir Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) domes izveidota, budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ir šādas funkcijas:

1.1. rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai;

1.2. veidot un uzraudzīt Siguldas novada atpazīstamību un identitāti;

1.3. veidot komunikāciju un veicināt sadarbību starp pašvaldību un tās mērķauditorijām;

1.4. nodrošināt drukas pakalpojumu un piegādes koordinēšanu Siguldas novada pašvaldības un iestāžu vajadzībām;

1.5. nodrošināt pašvaldības publiskās informācijas pieejamību un kvalitāti;

1.6. plānot, vadīt un koordinēt pašvaldības darbību sabiedrisko attiecību, informācijas izplatīšanas un sabiedrības līdzdalības jautājumos;

1.7. veicināt tūrisma, kultūras un tautas jaunrades attīstību;

1.8. plānot novada, pilsētvides un uzņēmējdarbības attīstību;

1.9. nodrošināt un atbalstīt kultūras un izklaides pasākumu norisi novadā;

1.10. veicināt ilgtspējīgu, dabai un videi draudzīgu aktivitāšu un pasākumu norisi;

1.11. nodrošināt Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu programmas darbību.

2. Aģentūra ir pašvaldības iestāde un pārraudzību pār Aģentūras darbu ir tiesīga veikt pašvaldības dome.

3. Aģentūras pilns nosaukums latviešu valodā ir "Siguldas novada pašvaldības aģentūra "Siguldas Attīstības aģentūra"", angļu valodā: "Sigulda District Municipality agency "Sigulda Development Agency"".

4. Aģentūras struktūru nosaka pašvaldības dome. Aģentūras struktūra sastāv no šādām struktūrvienībām:

4.1. Uzņēmējdarbības atbalsta punkts;

4.2. Sabiedrisko attiecību nodaļa;

4.3. Livonijas ordeņa Siguldas pils;

4.4. Siguldas pils kvartāls;

4.5. Tūrisma informācijas centrs;

4.6. Tūrisma informācijas centrs "Gūtmaņala";

4.7. Pilsētvides plānošanas nodaļa;

4.8. Jaunā pils;

4.9. Lēdurgas dendroparks.

5. Visas Aģentūras struktūrvienību reglamentus apstiprina Aģentūras direktors.

II. Aģentūras uzdevumi

6. Aģentūras uzdevumi:

6.1. nodrošināt Siguldas pils kvartāla kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un iekļaušanu aktīvā tūrisma apritē;

6.2. organizēt kultūras un aktīvās atpūtas pasākumus Pils kvartālā un pilsētā, lai veicinātu pilsētas atpazīstamību un ekonomikas attīstību;

6.3. nodrošināt Siguldas Jaunās pils ekspozīciju darbību, uzturot esošo saturisko bāzi un, sadarbojoties ar kultūras un izglītības iestādēm un organizācijām, regulāri atjaunot ekspozīcijas;

6.4. nodrošināt Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu programmas "Es esmu s!guldietis" uzturēšanu;

6.5. nodrošināt nepārtrauktu tūrisma informācijas centra darbību, sniedzot tā klientiem nepieciešamo informāciju un pakalpojumus kvalitatīvā veidā;

6.6. nodrošināt Siguldas novada mārketinga aktivitāšu veikšanu un koordinēt to plānošanu;

6.7. popularizēt Siguldas novadu un Siguldas novada tūrisma piedāvājumus, īstenojot tūrisma veicinošus pasākumus Latvijā un ārvalstīs;

6.8. nodrošināt efektīvu sadarbību starp pašvaldību, valsts un nevalstiskajām institūcijām un tūrisma industriju, t.sk. informācijas apmaiņu;

6.9. nodrošināt novadam svarīgo ekonomisko, kvantitatīvo un kvalitatīvo datu analīzes un monitoringa iespējas;

6.10. veicināt Siguldas novada tūrisma objektu iekļaušanu vietēja un starptautiska mēroga tūrisma piedāvājumā;

6.11. izstrādāt Siguldas novada tūrisma informatīvos materiālus;

6.12. piedalīties tūrisma projektu izstrādē un to finansējuma piesaistē, kā arī vadīt un īstenot pašvaldības projektus un programmas savas kompetences ietvaros;

6.13. uzraudzīt ar tūrismu saistīto informatīvo aprīkojumu Siguldas novadā un sadarbībā ar pašvaldību nodrošināt to atjaunošanu vai papildināšanu;

6.14. savu funkciju veikšanai sadarboties ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs;

6.15. pārvaldīt un apsaimniekot, kā arī iznomāt, ja par to ir pieņemts atbilstošs pašvaldības domes lēmums, Aģentūras valdījumā nodoto pašvaldības mantu, atbilstoši Aģentūras uzdevumiem;

6.16. īstenot pašvaldības projektus un programmas savas kompetences ietvaros;

6.17. veikt pašvaldības atpazīstamību veicinošu suvenīru, mākslas darbu, tūrisma informatīvo materiālu tirdzniecību;

6.18. nodrošināt Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes, kā arī Siguldas novada Tūrisma konsultatīvās padomes darbību, saskaņā ar tās nolikumu;

6.19. savas kompetences ietvaros sniegt konsultācijas par saimniecisko darbību Siguldas novadā un veikt uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes, sniegt nepieciešamās konsultācijas un atbalstu investīciju piesaistē novadam;

6.20. veicināt līdzsvarotu, vizuāli pievilcīgu, novada identitātei raksturīgu, ilgtspējīgu un racionālu novada pilsētvides attīstību, nodrošinot dabas un kultūrvēsturisko vērtību, kā arī kultūrainavas saglabāšanu;

6.21. vadīt pašvaldības tematisko plānojumu izstrādi un uzraudzību;

6.22. ieviest nepieciešamos jauninājumus pilsētvidē, lai nodrošinātu mūsdienīgu, efektīvu un ilgtspējīgu infrastruktūru un risinājumus;

6.23. pārstāvēt pašvaldību ar tūrismu un uzņēmējdarbības attīstību saistītos projektos;

6.24. sagatavot preses paziņojumus, nodrošināt pašvaldības publicitāti, izmantojot pieejamos informācijas kanālus, medijus un ziņu aģentūras;

6.25. nodrošināt informācijas pieejamību par pašvaldības domes sēdē pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, lēmumiem, un ar to izpildi saistītiem jautājumiem;

6.26. plānot un organizēt sabiedrības informēšanas projektus, sabiedrības līdzdalības aktivitātes;

6.27. plānot un organizēt preses konferences, publiskas diskusijas;

6.28. sagatavot informatīvo izdevumu "Siguldas Novada Ziņas", nodrošināt tā izplatīšanu;

6.29. administrēt, papildināt un attīstīt pašvaldības tīmekļa vietni www.sigulda.lv;

6.30. komunicēt sociālo tīklu vietnēs "Facebook", "Twitter" un "Instagram", meklēt citus komunikācijas veidus sociālo tīklu vietnēs, pielāgojoties auditorijas vajadzībām;

6.31. nodrošināt dažādu informatīvo materiālu sagatavošanu, saskaņošanu un druku saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, nodrošināt piegādes koordinēšanu;

6.32. organizēt suvenīru un dāvanu ar pašvaldības simboliku izgatavošanu;

6.33. sadarboties ar pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm, sniedzot atbalstu publicitātes jautājumos;

6.34. veidot sadarbību ar pašvaldības sadraudzības pilsētām un ārvalstu sadarbības partneriem;

6.35. plānot un organizēt pašvaldības reprezentatīvos pasākumus, oficiālās vizītes, tikšanās un diplomātiskās pieņemšanas;

6.36. nodrošināt Siguldas novada pašvaldības publiskā gada pārskata sagatavošanu un publicitāti;

6.37. koordinēt pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas kārtību un veikt to uzskaiti;

6.38. sekmēt pašvaldības struktūrvienību iekšējo komunikāciju, tostarp iekštīkla intranet.sigulda.lv attīstību;

6.39. iesaistīties krīzes situācijās, nodrošinot pašvaldības oficiālo informāciju;

6.40. iesaistīties pašvaldības stratēģisko dokumentu izstrādē;

6.41. apsaimniekot Lēdurgas dendroparka teritoriju un veicināt parka atpazīstamību.

III. Aģentūras tiesības

7. Aģentūrai, veicot savus uzdevumus, ir tiesības:

7.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un bez maksas saņemt no pašvaldības un tās iestādēm un amatpersonām Aģentūras uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

7.2. rīkoties ar Aģentūras valdījumā nodoto pašvaldības mantu atbilstoši normatīvajiem aktiem, šim nolikumam un Siguldas novada pašvaldības domes lēmumiem;

7.3. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī ārvalstu institūcijām, atbilstoši Aģentūras kompetencei;

7.4. iekasēt maksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem Aģentūras struktūrvienībās.

7.5. Aģentūrai ir tiesības izstrādāt projektus, piedalīties projektu konkursos, tos īstenot, kā arī piedalīties trešo personu projektos, kuri veicina Aģentūras un Pašvaldības mērķu, pamatvirzienu un uzdevumu realizēšanu apstiprinātā budžeta ietvaros, slēgt līgumus par šo projektu īstenošanu. Par ieceri piedalīties projektā Aģentūra saņem pašvaldības domes piekrišanu un informē Finanšu pārvaldi.

IV. Aģentūras pakalpojumi

8. Aģentūra sniedz pakalpojumus atbilstoši šajā nolikumā noteiktajiem Aģentūras uzdevumiem.

9. Aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus un to izcenojumus apstiprina Siguldas novada pašvaldības dome ar saistošajiem noteikumiem, kuros noteikta maksāšanas kārtība, likmes un atvieglojumi.

10. Informācija par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem ir pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē.

V. Aģentūras darbības plānošana

11. Aģentūras darbības plānošanas dokumenti ir vidēja termiņa darbības stratēģija un darba plāns kārtējam gadam.

12. Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes attīstības plānošanas dokumentiem un saistošajiem noteikumiem, pašvaldības domes pilnvarotā amatpersona un Aģentūras direktors vienojas par Aģentūrai deleģēto uzdevumu veikšanu un finanšu līdzekļu izlietojumu, izstrādājot Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju un budžetu.

13. Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādā trim gadiem un to kopā ar budžetu apstiprina pašvaldības dome.

14. Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijā nosaka:

14.1. mērķus, darbības virzienus un vidēja termiņa prioritātes;

14.2. pakalpojumu attīstību, ieviešanu un pieejamības nodrošināšanu;

14.3. sasniegto un plānoto darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju atbilstību darbības jomai;

14.4. klientu apmierinātības rādītājus par saņemtajiem pakalpojumiem un Aģentūras sniegtās informācijas pieejamību;

14.5. finansējuma izlietojuma pamatprincipus, ieņēmumu avotus un ieņēmumu izlietojumu;

14.6. pašvaldības domes piešķirtā finansējuma nepieciešamības pamatojumu turpmākajam plānošanas periodam;

14.7. stratēģijas aktualizēšanas un īstenošanas novērtēšanas kārtību;

14.8. citus jautājumus, kurus pašvaldības domes pilnvarotā amatpersona vai Aģentūras direktors uzskata par būtiskiem.

15. Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģija ir publiski pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē.

16. Darba plānu kārtējam gadam Aģentūra izstrādā atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai un budžetam, nosakot gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai veicamos pasākumus. Darba plānu apstiprina pašvaldības dome.

VI. Aģentūras pārvalde

17. Aģentūras darbu vada pašvaldības domes apstiprināts direktors, kurš pilda ārējos normatīvajos aktos, t.sk. Publisko aģentūru likumā, šajā nolikumā un amata aprakstā noteiktos uzdevumus.

18. Aģentūras direktora uzdevumi:

18.1. izstrādāt Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju un budžetu, kā arī gada darba plānu;

18.2. nodrošināt Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas, budžeta un kārtējā gada darba plāna izpildi;

18.3. nodrošināt Aģentūras uzdevumu īstenošanu;

18.4. sniegt pašvaldības domei pārskatu par vidēja termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada darba plāna izpildi, kā arī nepieciešamo informāciju un priekšlikumus aģentūras darbības jautājumos;

18.5. vadīt un organizēt Aģentūras administratīvo darbu un nodrošināt tās darbības nepārtrauktību;

18.6. sagatavot Aģentūras gada publisko pārskatu;

18.7. noteikt Aģentūras darbinieku kompetenci un atbildību;

18.8. noteikt Aģentūras amata vienību sarakstu;

18.9. pieņemt darbā un atlaist no darba Aģentūras darbiniekus, apstiprināt darbinieku amatu aprakstus;

18.10. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Aģentūru, ja likums nenosaka citu pārstāvības kārtību;

18.11. nodrošināt Aģentūras darbības tiesiskumu un resursu lietderīgu izmantošanu atbilstoši veicamajiem uzdevumiem;

18.12. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

VII. Aģentūras darbības pārraudzība

19. Veicot Aģentūras darbības pārraudzību, pašvaldības dome:

19.1. apstiprina Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju, Aģentūras gada plānu un budžetu;

19.2. izskata un apstiprina pārskatus par Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada darba plāna izpildi;

19.3. pieņem darbā un atbrīvo no darba, disciplināri soda Aģentūras direktoru, kā arī nosaka Aģentūras direktora amatalgu.

20. Pašvaldības domes priekšsēdētājs:

20.1. ir tiesīgs sniegt pašvaldības domei atzinumu par Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada darba plāna izpildi;

20.2. ir tiesīgs sniegt pašvaldības domei priekšlikumus par Aģentūras direktora sniegto informāciju Aģentūras darbības jautājumos;

20.3. izskata sūdzības par Aģentūras darbību un sniedz priekšlikumus pašvaldības domei par nepieciešamo rīcību.

VIII. Aģentūras manta un finansēšanas kārtība

21. Aģentūras manta ir pašvaldības īpašumā esošā manta, kas nodota Aģentūras valdījumā.

22. Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties savai darbībai nepieciešamo kustamo mantu apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkuma likuma noteiktos cenu sliekšņus un iepirkuma procedūras.

23. Aģentūrai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierosināt pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Līdzekļi, kas pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas rezultātā tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā tiek izmantoti pašvaldības aģentūras uzdevumu realizēšanai.

24. Aģentūra tiek finansēta no:

24.1. pašvaldības budžeta dotācijām;

24.2. pašu ieņēmumiem par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

24.3. citiem pašu ieņēmumiem (t.sk. ziedojumiem, dāvinājumiem, ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļiem, projektiem piesaistītajiem līdzekļiem).

IX. Grāmatvedības uzskaite un darba samaksa

25. Aģentūras grāmatvedības uzskaiti veic centralizēti un finanšu līdzekļus pārvalda pašvaldības Finanšu pārvalde.

26. Zvērināta revidenta atzinums par saimniecisko darbību un iepriekšējā gada saimniecisko pārskatu tiek sniegts centralizēti ar pašvaldības grāmatvedību sagatavojot pašvaldības saimnieciskā gada pārskatu.

X. Revīzija un pārskati

28. Aģentūrā tiek veikta revīzija un sagatavots revīzijas pārskats likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

29. Aģentūras finanšu dati tiek iekļauti pašvaldības finanšu pārskatos.

30. Aģentūra sagatavo gada publisko pārskatu Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā.

XI. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana

31. Aģentūras tiesības izdot administratīvos aktus nosaka normatīvie akti.

32. Aģentūras darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Aģentūras direktoram. Aģentūras direktora pieņemto lēmumu šajā jautājumā var pārsūdzēt tiesā.

33. Aģentūras direktora lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt pašvaldības domē.

XII. Noslēguma jautājumi

34. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. oktobrī.

35. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2013. gada 25. septembra saistošie noteikumi Nr. 32 "Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" nolikums" (prot. Nr. 20, 16. §).

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" nolikums"

Paskaidrojuma raksta sadaļas
 
Norādāmā informācija
 
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi sagatavoti, ņemot vērā nepieciešamību precizēt Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" darbības uzdevumus un jauno struktūru, kas izveidota administratīvi teritoriālās reformas ietvaros.
2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumu projekts paredz precizēt aģentūras funkcijas, iekļaujot arī atbildību par sabiedrisko attiecību jomu Siguldas novadā, tādējādi integrējot aģentūras struktūrā arī Siguldas novada sabiedrisko attiecību pārvaldi, vienlaicīgi paplašinot amata vietu skaitu, ņemot vērā sabiedrisko attiecību pārvaldes darba apjoma un funkciju palielināšanos.Tāpat aģentūras struktūrā tiek iekļauts Lēdurgas dendroparks kā viens no novada jaunajiem tūrisma objektiem.
 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projektam nav būtiskas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi un tās attīstību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAģentūras struktūra tiek paplašināta ar jaunām struktūrvienībām: Sabiedrisko attiecību nodaļa un Lēdurgas dendroparks.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekts pirms apstiprināšanas publicēts Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv. Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas attīstības aģentūra" nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 12.08.2021.Stājas spēkā: 01.10.2021.Zaudē spēku: 01.09.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 11.10.2021. OP numurs: 2021/196.14
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326696
01.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"