Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2021/9

Aizkrauklē 2021. gada 16. septembrī
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Aizkraukles novadā
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2021. gada 16. septembra sēdes lēmumu Nr. 158
(prot. Nr. 11, 3. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustama īpašuma nodokli"
5. panta pirmo prim, trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā, kas aprēķināts saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli".

2. Nodokļa maksātajiem, kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādi Aizkraukles novada pašvaldībai, nodokļa atlaide netiek piešķirta. Šis nosacījums neattiecas uz personām, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss.

3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir personām, kurām lauksaimniecībā izmantojamā zeme iepriekšējā gadā ir bijusi apstrādāta.

4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir personām, kuru pamata dzīvesvieta deklarēta Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā, aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz 7,00 euro, un kuru īpašums netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs

5. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par dzīvojamo māju vai telpu grupu, kurā persona deklarēta, un kuras funkcionālā izmantošana ir dzīvošana ar tām piekritīgo zemi, piešķir sekojošām nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:
 

Apakšpunkta Nr.
 
Nodokļa maksātāju kategorijas
 
Nodokļa atvieglojuma apmērs
 
5.1.
 
Personām, kurām Aizkraukles novada Sociālais dienests piešķīris maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu70 %
 
5.2.
 
Personām ar 1. invaliditātes grupu90 %
 
5.3
 
Nestrādājošām personām ar 2. invaliditātes grupu70 %
 
5.4.
 
Personām, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti vai personu ar 1. vai 2. invaliditātes grupu50 %
 
5.5.
 
Nestrādājošiem pensionāriem, kuriem nav laulātā, pilngadīgu bērnu un nav citu pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.50 %
 
5.6.
 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem50 %
 
5.7.
 
Personām ar 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu25 %
 

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi

6. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja motivēta iesnieguma (pielikums) pamata par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā ar noteikumu 5.1. apakšpunktu, iesniegums nav jāiesniedz.

7. Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 5.1–5.7. punktos, piešķir atvieglojumus par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi. Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā šādai ēkai (būvei) piekritīgā zeme šo saistošo noteikumu izpratnē ir zeme līdz 2000 m2 platībā.

8. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu pieņem novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu administrators pamatojoties uz Aizkraukles novada pašvaldības vienotās informācijas sistēmas datiem un nodokļu maksātāju iesniegtajiem dokumentiem, kas pamato atvieglojumu piemērošanu.

9. Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administratora lēmumu var apstrīdēt Aizkraukles novada domes administratīvo aktu strīdu komisijā.

10. Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

11. Saistošie noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. janvāri.

12. Ar 2021. gada 31. decembri spēku zaudē:

12.1. Skrīveru novada domes 2018. gada 1. marta saistošie noteikumi Nr. 3 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Skrīveru novadā";

12.2. Pļaviņu novada domes 2012. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība";

12.3. Kokneses novada domes 2011. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 12 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām Kokneses novadā";

12.4. Aizkraukles novada domes 2012. gada 27. decembra saistošie noteikumi Nr. 2012/24 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Aizkraukles novadā";

12.5. Jaunjelgavas novada domes 2013. gada 17. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2013/1 "Par atvieglojuma piešķiršanu nekustāmā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Jaunjelgavas novadā".

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
Pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/9
"Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju kategorijām Aizkraukles novadā"
IESNIEGUMS
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 202__. gadā

Aizkraukles novada pašvaldībai

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju:

Vārds, uzvārds , personas kods 
 
Deklarētās dzīvesvietas adrese 

Ziņas par nekustamo īpašumu, valdījumu vai lietojumu par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:

Nekustamā īpašuma adrese 
 
Kadastra numurs , platība 
 
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 
 
Taksācijas gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summa 
 
Lūdzu piemērot atvieglojumu, jo esmu: 
 
 

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus:

 
  

 
  

Ar šo apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav iznomāts, nav nodots lietošanā citām personām, par to nav noslēgts uztura līgums un iesniegumā norādītās ziņas ir patiesas.

Es piekrītu, ka mani personas dati tiks izmantoti mana iesnieguma izskatīšanai (apstrādāšanai) un sniegto ziņu patiesuma pārbaudei.

Datu pārzinis ir Aizkraukles novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000074812, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu.

20____. gada ____.__________________

  
 

(*paraksts)

  
 

(paraksta atšifrējums)

* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu.

Aizkraukles novada domes 2021. gada 16. septembra saistošo noteikumu Nr. 2021/9 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Aizkraukles novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas. Savukārt likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta ceturtā daļa paredz, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 25 %; 50 %; 70 % vai 90 % apmērā. Noteikumu mērķis – sniegt atbalstu novada sociāli mazāk aizsargātajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Saistošajos noteikumos ir vienkāršota atvieglojumu pieejamība, paredzot iespējami vienkāršu procedūru nodokļu maksātājiem, pamatojoties uz pašvaldībai pieejamajiem informācijas sistēmu datiem.
2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi nosaka atvieglojumu piešķiršanas kārtību un nosacījumus, paplašina atvieglojumu saņēmēju loku.

Lemjot par nodokļa atvieglojumu piemērošanu, ievēroti likumā "Par nekustama īpašuma nodokli" noteiktie obligātie atvieglojumu noteikšanas principi:

– objektīva grupējuma princips – nodokļu maksātāji ir sagrupēti atbilstoši objektīviem kritērijiem, atkarība no personu statusa, izmantošanas veida;

– efektivitātes princips – atvieglojumu piemērošanā neprasa papildus administratīvos resursus, nepieciešamie programmatūras papildinājumi tiks veikti piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;

– atbildīgās budžeta plānošanas princips – noteiktie nodokļa

atvieglojumi neradīs šķēršļus pašvaldības funkciju un nekustamā īpašuma nodokļa prognozes izpildei;

– prognozējamības un stabilitātes princips – noteiktos atvieglojumus nav paredzēts samazināt nākamajos taksācijas gados.

3. Projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpildei nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu. Salīdzinājumam, 2020. gadā atvieglojumu īpatsvars attiecībā pret budžetu sastādīja tikai 0,047 %. Precīzas izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti paredzēt, tas atkarīgs no nodokļu maksātāju aktivitātes, iesniedzot iesniegumus, un to atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem. Tie nodokļa atvieglojumi, kurus nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem piešķīrusi pašvaldība, netiek ņemti vērā, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa prognozi.
4. Projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Projekta ietekme administratīvajām procedūrāmInformāciju par saistošo noteikumu piemērošanu var saņemt Aizkraukles novada pašvaldības administrācijā vai pie nodokļa administratoriem.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Saistošo noteikumu projekts publicēts Aizkraukles novada pašvaldības interneta mājas lapā www.aizkraukle.lv
Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Aizkraukles novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Aizkraukles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2021/9Pieņemts: 16.09.2021.Stājas spēkā: 09.10.2021.Piemērojams ar: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 195, 08.10.2021. OP numurs: 2021/195.33
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326694
09.10.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"