Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2021/8

Aizkrauklē 2021. gada 16. septembrī
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2021. gada 16. septembra domes sēdes lēmumu Nr. 157 (prot. Nr. 11, 2. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 91. punktu, 2. panta 81. daļu,
3. panta 14. daļu, 16. daļu, 9. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā tiek piemērotas likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" atsevišķas normas nodokļa aprēķinam daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām), dzīvojamo māju palīgēkām, vidi degradējošām būvēm un būvēm, kuras pārsniegušas būvdarbu veikšanas ilgumu, nosaka apliekamos objektus, nodokļa maksātājus un nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu un apstrīdēšanas kārtību.

2. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

3. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā).

4. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56915 euro, 0,4 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56915 euro, bet nepārsniedz 106715 euro, un 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro – piemēro dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus.

4.1. fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai;

Ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

4.2. juridisko personu, individuālo komersantu, ārvalstu komersantu un to pārstāvniecību īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

5. Šo Noteikumu 4.1. apakšpunkta likmi 1,5 % nepiemēro:

5.1. līdz taksācijas gada beigām, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums iestājas taksācijas gada laikā (objekts iegūts īpašumā izsoles rezultātā, privatizēts vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, noslēgts īres līgums, beigušās tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma, reģistrēts jauns objekts);

5.2. nekustamā īpašuma nodokļa objektam, kura īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris iepriekšējā taksācijas gadā;

5.3. fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajām dārza mājām un vasarnīcām.

6. Pārējiem objektiem tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.

7. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 (trīs) procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā:

7.1. (svītrots ar Aizkraukles novada domes 16.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/18, kas piemērojams ar 01.01.2022.);

7.2. (svītrots ar Aizkraukles novada domes 16.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/18, kas piemērojams ar 01.01.2022.).

7.Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai lēmumu par attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Aizkraukles novada pašvaldības būvvalde, pamatojoties uz būvinspektora atzinumu.

(Aizkraukles novada domes 16.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/18 redakcijā, kas piemērojami ar 01.02.2022.)

8. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 (trīs) procentu apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā:

8.1. lēmumu par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums vai lēmumu par attiecīgās būvatļaujas atjaunošanu pieņem Aizkraukles novada pašvaldības būvvalde;

8.2. maksāšanas paziņojums par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, tiek nosūtīts nodokļa maksātājam 1 (viena) mēneša laikā pēc būvniecības termiņa izbeigšanās;

8.3. nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic sākot ar nākamo mēnesi, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

8.1 Noteikumu 8. punktā noteikto nodokļa likmi aprēķina un piemēro ar 2024. gada 1. janvāri.

(Aizkraukles novada domes 17.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/37 redakcijā)

9. Ja nodokļa maksātāja parāda summa ir mazāka par 1000 (viens tūkstotis) euro, maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā 7 (septiņu) gadu laikā, bet ja nodokļa maksātāja parāda summa pārsniedz 1000 (viens tūkstotis) euro un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā 3 (trīs) gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

10. Pašvaldības amatpersonai, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem veic administrēšanas funkcijas ir pienākums pēc nodokļu maksātāja rakstveida pieprasījuma pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās nekustamā īpašuma nodokļa summas pareizību. Ja tajā konstatēta kļūda, pašvaldības amatpersona izsniedz nodokļa maksātājam precizētu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu. Nodokļa maksātāja pieprasījuma noraidīšanas gadījumā sniedzams motivēts rakstveida atteikums.

11. Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administratora lēmumu var apstrīdēt Aizkraukles novada administratīvo aktu strīdu komisijā.

12. Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13. Saistošie noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. janvāri.

14. Ar 2021. gada 31. decembri spēku zaudē:

14.1. Pļaviņu novada domes 2014. gada 25. septembra saistošie noteikumi Nr. 11 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā";

14.2. Kokneses novada domes 2014. gada 9. jūlija saistošie noteikumi Nr. 9 "Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķi normu piemērošanu Kokneses novadā";

14.3. Skrīveru novada domes 2014. gada 30. oktobra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par atsevišķu likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" tiesību normu piemērošanu Skrīveru novadā";

14.4. Jaunjelgavas novada domes 2018. gada 30. augusta saistošie noteikumi Nr. 5/2018 "Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Jaunjelgavas novadā";

14.5. Neretas novada domes 2013. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 20/2013 "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu"";

14.6. Aizkraukles novada domes 2019. gada 25. jūlija saistošie noteikumi Nr. 2019/10 "Par nekustamā īpašuma nodokli Aizkraukles novadā".

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokli Aizkraukles novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Aizkraukles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2021/8Pieņemts: 16.09.2021.Stājas spēkā: 09.10.2021.Piemērojams ar: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 195, 08.10.2021. OP numurs: 2021/195.32
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
326691
{"selected":{"value":"08.12.2022","content":"<font class='s-1'>08.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.12.2022","iso_value":"2022\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.07.2022","iso_value":"2022\/07\/08","content":"<font class='s-1'>08.07.2022.-07.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.10.2021","iso_value":"2021\/10\/09","content":"<font class='s-1'>09.10.2021.-07.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.12.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"