Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Gulbenes novada domes 2023. gada 29. jūnija saistošos noteikumus Nr. 11 "Par sociālo palīdzību Gulbenes novada pašvaldībā".
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

Gulbenē 2021. gada 26. augustā (prot. Nr. 14, 91. p.)
Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā
Redakcionāli precizējumi
30.09.2021. domes sēdē (prot. Nr. 16, 107. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu,
33. panta trešo daļu, 36. panta piekto un sesto daļu, likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Gulbenes novadā piešķir trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusu,

2. Pabalstus piešķir personām, kuras atbilst noteikumu nosacījumiem un savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo Gulbenes novadā.

3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Gulbenes novada sociālais dienests (turpmāk – Dienests).

4. Pabalstus izmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

II. Materiālās situācijas izvērtēšana un sociālās palīdzības pieprasīšana

5. Atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusam nosaka atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma un Ministru kabineta noteikumiem par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu (turpmāk – MK noteikumi).

6. Mājsaimniecību atzīst par maznodrošinātu, ja tās ienākumu slieksnis pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā nepārsniedz 376 euro, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā 264 euro.

(Gulbenes novada domes 24.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

7. Trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības atbilstības statusa noteikšanai un šo noteikumu 10.1., 10.2., 10.3.2. un 10.5. apakšpunktā noteikto pabalstu saņemšanai viena no mājsaimniecības personām vēršas Dienestā ar iesniegumu, papildus iesniedzot MK noteikumos paredzētos dokumentus. Iesniedzot iesniegumu klātienē, iesniedzējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Iesniedzējs iesniegumā sniedz arī apliecinājumu par atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un mājsaimniecības locekļiem, ko parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas.

8. Šo noteikumu 10.3.1. un 10.4. apakšpunktos noteikto pabalstu saņemšanai persona vēršas Dienestā ar iesniegumu, papildus iesniedzot maksājumu apliecinoša dokumenta (kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, faktūrrēķinu oriģināli, kā arī konta pārskata izdrukas no internetbankas, kurās norādīts pabalstu pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un datums) oriģinālu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām (turpmāk – maksājumu apliecinošie dokumenti). Iesniedzot iesniegumu klātienē, iesniedzējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

9. Saņemot iesniegumu, Dienesta darbinieks elektroniski sagatavo ārējos normatīvajos aktos noteikto iztikas līdzekļu deklarāciju, pamatojoties uz personas sniegto un Dienestam pieejamo informāciju par personu no valsts un pašvaldības datu reģistriem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA).

III. Sociālās palīdzības pabalstu veidi un apmēri

10. Dienests piešķir šādus pabalstus:

10.1. garantētā minimālā ienākuma pabalstu (turpmāk – GMI pabalsts);

10.2. mājokļa pabalstu;

10.3. pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai:

10.3.1. veselības aprūpei trūcīgām un maznodrošinātām personām;

10.3.2. skolas piederumu iegādei;

10.4. materiālu atbalstu personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai;

10.5. pabalstu krīzes situācijā operatīvai ārēju notikumu radīto seku novēršanai vai mazināšanai.

11. GMI pabalstu un mājokļa pabalstu piešķir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un MK noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā un izmaksā vienu reizi mēnesī.

12. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp GMI pabalsta sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem (nepārsniedzot MK noteikumos noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot MK noteikumos paredzēto formulu, izņemot 13. punktā un 14. punktā noteiktos gadījumus.

13. Aprēķinot mājokļa pabalstu, garantētā minimālā ienākuma slieksnim piemēro koeficientu 1,5 (viens komats pieci), ja mājokļa pabalsta saņēmējs ir vientuļa (atsevišķi dzīvojoša) pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar invaliditāti, izmantojot šādu formulu:

Pmaj= [(GMI1x KOEF) + K] – I, kur

Pmaj – pabalsta apmērs;

GMI1 – garantētā minimālā ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;

KOEF – koeficients;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot MK noteikumos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu);

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantēto minimālo ienākumu pabalsta apmēru).

14. Mājokļa pabalsta apmēru cietā kurināmā iegādei aprēķina, ņemot vērā MK noteikumu nosacījumus, kā arī pārējos ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādīto faktisko izdevumu summu, un piešķir vienu reizi kalendāra gadā. Ja mājokļa kopējā platība ar krāsns apkuri ir mazāka par 32 m2, aprēķinam piemēro minimālo platība 32 m2.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

15. Dienests lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu pieņem attiecībā uz periodu, kas atbilst ienākumu deklarācijas periodam. Mājokļa pabalsta aprēķins un izmaksa tiek veikta reizi mēnesī atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina izdevumus par mājokļa lietošanu.

(Gulbenes novada domes 24.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

16. Pabalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām piešķir šādu atsevišķu izdevumu apmaksai:

16.1. par medikamentiem, nepārsniedzot 50 euro gadā (iesniegumu pabalsta piešķiršanai par kalendāro gadu iesniedz līdz nākamā gada 31. janvārim);

16.2. ārstēšanās izdevumu (ieskaitot zobārstniecības, zobu protezēšanas un vakcīnu izdevumus) segšanai, nepārsniedzot 100 euro gadā (iesniegumu pabalsta piešķiršanai par kalendāro gadu iesniedz līdz nākamā gada 31. janvārim);

16.3. optisko briļļu iegādei bērnam, nepārsniedzot 50 euro gadā;

16.4. pabalstu skolas piederumu iegādei izglītojamajam, kurš mācās Gulbenes novada izglītības iestādēs no 1. līdz 9. klasei, – 30 euro apmērā, pabalstu piešķirot dāvanu kartes veidā klienta norādītajā kancelejas preču veikalā (pabalstu piešķir un izmaksā no 1. jūlija līdz 31. augustam);

16.5. pabalstu ēdināšanai izglītojamajam piešķir saskaņā ar Gulbenes novada domes saistošajiem noteikumiem par ēdināšanas maksas atvieglojumiem.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; 24.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

17. Pabalstu sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai piešķir līdz 20 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas gadā, pamatojoties uz personas individuālo rehabilitācijas plānu, kā arī veicot personas sociālās situācijas izvērtējumu.

18. Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai vai ģimenei šādā apmērā:

18.1. katastrofas, stihiskas nelaimes gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, vētras postījumi, u.c.) – līdz vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēram, ņemot vērā radīto zaudējumu;

18.2. iepriekš neparedzamos gadījumos (zādzība, smaga saslimšana, ceļu satiksmes negadījums, ilgstošas ārstēšanās utt.) – līdz 40 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēram, nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

19. Pabalstu krīzes situācijā pieprasa 3 mēnešu laikā no brīža, kad ir radies tiesiskais pamats pabalsta pieprasīšanai. Pieprasot noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktos paredzētos pabalstus, persona uzrāda maksājumu apliecinošu dokumentu. Pieprasot šo noteikumu 17. un 18. punktā paredzētos pabalstus, persona norāda nepieciešamā pabalsta apmēru, kā arī iesniedz dokumentus, kas apliecina nepieciešamos izdevumus vai krīzes situācijas faktu. Pabalstu pārskaita uz pakalpojumu sniedzēja vai personas kontu kredītiestādē.

IV. Noslēguma jautājums

20. Atzīt par spēku zaudējušiem:

20.1. Gulbenes novada domes 2012. gada 27. decembra saistošos noteikumus Nr. 30 "Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā";

20.2. Gulbenes novada domes 2020. gada 30. decembra saistošos noteikumus Nr. 31 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu";

20.3. Gulbenes novada domes 2020. gada 19. marta saistošos noteikumus Nr. 8 "Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai";

20.4. Gulbenes novada domes 2020. gada 19. marta saistošos noteikumus Nr. 7 "Par sociālajiem pabalstiem".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 08.10.2021.Zaudē spēku: 01.08.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 07.10.2021. OP numurs: 2021/194.27
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326607
{"selected":{"value":"24.12.2022","content":"<font class='s-1'>24.12.2022.-31.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.12.2022","iso_value":"2022\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2022.-31.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2022","iso_value":"2022\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2022.-23.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.11.2021","iso_value":"2021\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2021.-03.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.10.2021","iso_value":"2021\/10\/08","content":"<font class='s-1'>08.10.2021.-16.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.12.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)