Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Talsos 2021. gada 26. augustā (prot. Nr. 6, 24. p., lēmums Nr. 89)
Par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu
Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"
12. pantu, 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir un izmaksā stipendijas.

2. Tiek piešķirtas šādas pašvaldības stipendijas:

2.1. Studenta stipendija ir stipendija, kas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirta Talsu novadā deklarētam studentam Latvijas Valsts akreditētas bakalaura studiju programmas vai profesionālās augstākās izglītības programmas iegūšanai;

2.2. Ārstniecības speciālista stipendija ir stipendija, kas piešķirta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un piešķirta studentam, kurš apgūst Latvijas valsts akreditētu profesionālās pilnveides izglītības programmu "Ambulatorā dienesta ārsta palīgs", kā arī studentam sākot ar 4. kursu, kurš apgūst Latvijas Valsts akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā, vai ārstam-rezidentam, kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi specialitātes iegūšanai saskaņā ar Latvijas Valsts akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā.

3. Talsu novada dome (turpmāk – Dome) ar atsevišķu lēmumu, ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendārā gada 1. jūnijam nosaka atbalstāmās 2.1. un 2.2. punktā minēto studiju programmu specialitātes prioritārā secībā. Ja Dome attiecīgajā kalendārajā gadā nav noteikusi atbalstāmās studiju specialitātes, tad Dome piemēro pēdējās noteiktās atbalstāmās studiju specialitātes.

II. Stipendiju piešķiršanas kārtība

4. Stipendija vienam pretendentam tiek piešķirta par vienu apgūstamo specialitāti.

5. Studenta stipendijas apmērs ir puse no valstī noteiktās vienas minimālās mēneša algas mēnesī. Ārstniecības speciālista stipendijas apmērs ir viena valstī noteiktā minimālā mēneša alga. No minētās summas pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ietur noteiktos obligātos nodokļu maksājumus.

6. Izvērtējot pretendentu iesniegumus par stipendijas piešķiršanu un ņemot vērā budžetā paredzētos līdzekļus, stipendijas piešķir konkursa kārtībā. Ja saistošajos noteikumos minētajā termiņā (līdz 20. septembrim) neviens pretendents uz konkrēto atbalstāmo iesniedzēja izvēlēto specialitāti nav pieteicies vai nav iesniedzis dokumentus atbilstoši saistošo noteikumu prasībām, komisijai ir tiesības pieņemt un izskatīt pretendentu iesniegumus, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa to iesniegšanas secībā. Šajā gadījumā stipendiju izmaksa tiek uzsākta pēc Domes lēmuma pieņemšanas ar nākamā mēneša 1. datumu.

7. Vienā un tai pašā Domes apstiprinātajā atbalstāmajā specialitātē priekšrocība saņemt studenta stipendiju vai ārstniecības speciālista stipendiju ir pretendentam, kuram ir augstāka vidējā atzīme.

8. Persona ir tiesīga pretendēt uz stipendiju, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:

8.1. pretendents ir students, kurš apgūst 2.1. vai 2.2. punktā minēto studiju programmu Domes apstiprinātajā atbalstāmajā specialitātē;

8.2. sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm (attiecināms uz studenta stipendijas kandidātu);

8.3. ir iesniegti visi 9. punktā minētie dokumenti;

8.4. pretendents pārvalda valsts valodu.

9. Studenta stipendijas vai ārstniecības speciālista stipendijas pretendentam Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

9.1. iesniegums par stipendijas piešķiršanu, kurā norādīts – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, iegūstamā studiju kvalifikācija, studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, tālruņus), studiju uzsākšanas gads augstskolā;

9.2. izziņa no augstskolas par studiju faktu; līguma kopija ar augstskolu; sekmju izraksts par iepriekšējo studiju periodu vai iepriekšējās izglītības iestādes sekmju izraksts (1. kursa 1. mācību semestra studentiem);

9.3. ārstniecības speciālista stipendijas kandidātam papildus jāiesniedz arī sadarbības līgums ar personām, kuras reģistrētas Komercreģistrā un ārstniecības iestāžu reģistrā, kuru darbības teritorija ir Talsu novads, un kur pēc studiju beigšanas pretendents apņemas nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē pilnas slodzes darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem un maiņu grafikiem turpmākos piecus gadus.

10. Pie vienādiem kritērijiem studenta stipendijas piešķir šādā kārtībā:

10.1. vispirms stipendijas piešķir bāreņiem;

10.2. ja ir piešķirtas stipendijas 10.1. apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuru vecākiem ir trīs vai vairāki nepilngadīgi bērni;

10.3. ja ir piešķirtas stipendijas 10.2. apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem ir nepilngadīgi bērni;

10.4. ja ir piešķirtas stipendijas 10.3. apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem līgums ar Talsu novada pašvaldību vai personām, kuras reģistrētas Komercreģistrā vai ārstniecības personu reģistrā, un kuru darbības teritorija ir Talsu novads paredz uzsākt darba attiecības pirms studiju beigu termiņa;

10.5. ja ir piešķirtas stipendijas 10.4. apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

11. Pie vienādiem kritērijiem ārstniecības speciālista stipendijas piešķir šādā kārtībā:

11.1. vispirms stipendijas piešķir pretendentiem, kuri deklarēti Talsu novadā;

11.2. ja ir piešķirtas stipendijas 11.1. apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem ir nepilngadīgi bērni;

11.3. ja ir piešķirtas stipendijas 11.2. apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem ir sadarbības līgums ar Talsu novada pašvaldību vai personām, kuras reģistrētas Komercreģistrā vai ārstniecības personu reģistrā, un kuru darbības teritorija ir Talsu novads, kā arī kuri paredz uzsākt darba attiecības pirms studiju beigu termiņa.

III. Iesniegumu izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

12. Stipendija tiek piešķirta uz visu atlikušo studiju vai rezidentūras programmas apguves laiku. Ja students pilda saistošos noteikumus un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus, stipendija tiek ieskaitīta stipendijas pieprasītāja norādītajā kontā katru mēnesi līdz nākamā mēneša 15. datumam.

13. Stipendijas saņēmējs viena mēneša laikā pēc kārtējā semestra beigām iesniedz Talsu novada pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu mācību turpināšanu izvēlētajā specialitātē.

14. Pašvaldība stipendiju neizmaksā šādos gadījumos:

14.1. studiju pārtraukšanas gadījumā;

14.2. ja studentam ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums;

14.3. ja students nav izpildījis šos saistošos noteikumus un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus.

15. Pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata Talsu novada domes Stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk – Komisija). Komisijas sastāvu apstiprina Dome.

16. Lēmumu par stipendijas izmaksu, pārtraukšanu un izmaksas atsākšanu izvērtē, izskata un pieņem Komisija.

17. Komisija vērtē tikai to pretendentu iesniegumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kas saņemti noteiktajā termiņā.

18. Komisija ir atbildīga par šo noteikumu un ar to saistīto Domes lēmumu izpildi konkrēto stipendiju piešķiršanā, kā arī par noteikumos noteiktās procedūras ievērošanu un nodrošināšanu.

19. Pamats stipendijas izmaksai ir Domes lēmums.

20. Studenta stipendiju piešķir 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā), bet ārstniecības speciālista stipendiju piešķir 11 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir augustā).

21. Pirmajā gadā stipendiju par septembra un oktobra mēnesi piešķir līdz 15. novembrim, izņemot saistošo noteikumu 6. punkta otrajā teikumā minētos gadījumus. Pretendentiem, kuri iesniegumus ir iesnieguši pēc noteiktā termiņa, stipendiju uzsāk maksāt pēc Domes lēmuma pieņemšanas.

22. Stipendijas tiek plānotas Talsu novada pašvaldības budžetā.

23. Stipendijas piešķir budžetā paredzēto līdzekļu apmērā.

24. Studējošā persona var pretendēt vienā mācību gadā tikai uz vienu apmaksas veidu – uz studenta stipendiju vai uz ārstniecības speciālista stipendiju.

25. Pretendentiem dokumenti Domē iesniedzami no 1. septembra līdz 20. septembrim, ja Dome šajā gadā ir noteikusi atbalstāmās studiju specialitātes.

26. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz Komisijas sēdi.

27. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par stipendijas saņemšanu pretendents, pašvaldība un komersants slēdz līgumu par stipendijas izmaksu (līguma paraugs pielikumā).

IV. Noslēguma jautājumi

28. Ja students pārtrauc studijas vai nespēj izpildīt šo noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus, Dome vienpusēji lauž līgumu un pieprasa izmaksātās stipendijas atmaksu viena mēneša laikā no Domes lēmuma spēkā stāšanas, ja starp pusēm netiek panākta vienošanās par citu atmaksas termiņu.

29. Lēmumu pretendentam Talsu novada pašvaldība paziņo Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot minētā lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 2015. gada 29. janvāra saistošos noteikumus Nr. 4 "Par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu".

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
Pielikums
Talsu novada domes
26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16
LĪGUMS
Talsos,20__.gada __________

Talsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja Nr. 90009113532, pašvaldības izpilddirektora ________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Talsu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā Pašvaldība,

SIA _____________, reģistrācijas Nr. _________, ________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________, turpmāk tekstā Komersants, un

_________________________, personas kods _______________, turpmāk tekstā Stipendiāts, turpmāk tekstā katrs atsevišķi un visi kopā saukti arī Puse/Puses,

pamatojoties uz Talsu novada domes ___________ lēmumu Nr._____, turpmāk tekstā Lēmums, izskatot savu brīvu gribu, bez viltus, spaidiem un maldiem, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā līgums:

I. Līguma priekšmets

1. Pašvaldība apņemas Stipendiātam maksāt ______ stipendiju _____ mēnesī, lai Stipendiāts apgūtu ____________________(specialitāti) (turpmāk tekstā stipendija) un nodibinātu darba tiesiskās attiecības ar _________________.

2. Pašvaldība pirms stipendijas izmaksas budžetā pārskaita normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

3. Stipendija tiek maksāta ___ mēnešus gadā visu studiju laiku.

II. Norēķinu kārtība

4. Stipendiju izmaksā vienu reizi mēnesī un tā tiek pārskaitīta uz Stipendiāta norādīto bankas kontu Nr._______ katru mēnesi līdz nākamā mēneša 15. datumam. Stipendiju par ___.gada septembra un oktobra mēnesi piešķir līdz _____.gada 15. novembrim.

5. Par stipendijas saņemšanas dienu Puses atzīst datumu, kad Pašvaldība veikusi maksājumu.

III. Pašvaldības tiesības un pienākumi

6. Pašvaldībai ir tiesības :

6.1. pieprasīt no Stipendiāta ar studijām saistītos dokumentus un informāciju;

6.2. atbilstoši iespējām nodrošināt pasūtījumu zinātniskajam darbam;

6.3. pārtraukt stipendijas izmaksu un atprasīt izmaksāto stipendiju pilnā apmērā, tajā skaitā ieturētos nodokļus, ja:

6.3.1. stipendiāts sniedzis nepatiesas ziņas;

6.3.2. stipendiāts nepilda saistošo noteikumu Nr. ___ un šī līguma nosacījumus;

6.3.3. Stipendiāts pārtrauc darba tiesiskās attiecības pirms Līguma 9.3. punktā noteiktā termiņa;

6.3.4. Stipendiāts izbeidz mācības, neiegūstot noteikto specialitāti;

6.3.5. Stipendiāts nav iesniedzis noteiktajā termiņā Līguma 9.6. punktā noteiktos dokumentus;

6.4. pārtraukt stipendijas izmaksu, ja Stipendiāts pārtrauc studijas Līguma 1. punktā minētajā specialitātē (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.). Ja studiju pārtraukums ir ilgāks par pusotru gadu vai studijas netiek atsāktas, Pašvaldībai ir tiesības atprasīt izmaksāto stipendiju, tajā skaitā ieturētos nodokļus, kā arī līgumsodu 10 % apmērā no izmaksātās summas;

6.5. vienpusēji grozīt stipendijas apmēru atbilstoši attiecīgā gada budžeta apropriācijai mērķa izpildei.

7. Pašvaldības pienākumi:

7.1. Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā pārskaitīt stipendiju;

7.2. Maksāt no stipendijas ienākumiem nodokļus likumos paredzētajos gadījumos un kārtībā.

IV. Stipendiāta tiesības un pienākumi

8. Stipendiātam ir tiesības saņemt līgumā noteikto stipendiju.

9. Stipendiāta pienākumi:

9.1. apgūt (specialitāti) un iegūt izglītību apliecinošu dokumentu;

9.2. pēc Pašvaldības pieprasījuma 10 (desmit) dienu laikā sniegt pieprasīto informāciju;

9.3. mēneša laikā pēc studiju absolvēšanas nodibināt darba tiesiskās attiecības ar (Pašvaldību vai Komersantu) un nostrādāt pamatdarbā (nosaukums) specialitātē pilnas slodzes darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem un maiņu grafikiem turpmākos piecus gadus;

9.4. ja Stipendiāts studijas pārtrauc vai izbeidz, tad 10 dienu laikā pēc šī fakta iestāšanās paziņot to Pašvaldībai;

9.5. informēt Pašvaldību gadījumā, ja uz laiku tiek pārtrauktas mācības (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.) un iesniegt rakstisku iesniegumu stipendijas izmaksu pagaidu pārtraukšanai. Mācību pārtraukuma laiks nevar būt garāks par pusotru gadu;

9.6. viena mēneša laikā pēc kārtējā semestra beigām iesniegt Talsu novada pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu mācību turpināšanu izvēlētajā specialitātē un apliecinājumu par studiju turpināšanu;

9.7. līguma noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā atmaksāt stipendiju;

9.8. sekmīgi apgūt studiju programmu kursa apguves noteiktajā laikā.

10. Stipendiātam saņemtā stipendija Pašvaldībai jāatmaksā pilnā apmērā, tajā skaitā ieturētos nodokļus, ja iestājas kāds no līguma 6.3. vai 6.4. punktā minētajiem gadījumiem.

11. Līguma 15. punktā noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā atmaksāt saņemto stipendiju.

12. Stipendiāts apliecina, ka piekrīt, ka Pašvaldībai ir tiesības līguma izpildes ietvaros pieprasīt un nodot informāciju, kas noteikta Fizisko personu datu aizsardzības likumā, tajā skaitā nodot Stipendiāta datus piedziņas kompānijām ar mērķi šī līguma izpilde.

V. Komersanta tiesības un pienākumi

13. Komersantam ir tiesības:

13.1. pieprasīt no Pašvaldības un Stipendiāta visu informāciju, kura saistīta ar stipendijas saņemšanu un Stipendiāta izglītības iegūšanu;

13.2. slēgt ar Stipendiātu darba līgumu pirms izglītības iegūšanas

14. Komersantam ir pienākums:

14.1. slēgt darba līgumu ar Stipendiātu uz laiku ne mazāku par 5 gadiem;

14.2. sniegt Pašvaldībai visu tā rīcībā esošos informāciju, kura saistīta ar šī līguma izpildi.

VI. Noslēguma noteikumi

15. Gadījumā, ja Stipendiāts bez Pašvaldības piekrišanas izvēlas citu darbavietu vai iestājas kāds no līguma 6.3. vai 6.4. punktā minētajiem gadījumiem, Pašvaldība vienpusēji pārtrauc stipendijas izmaksu, un Stipendiāts viena mēnešu laikā no gadījuma iestāšanās brīža atmaksā Pašvaldībai izmaksāto stipendiju pilnā apmērā, tajā skaitā aprēķinātos un samaksātos nodokļus, kā arī līgumsodu 10 % apmērā no piešķirtās summas, ja starp pusēm netiek panākta vienošanās par citu atmaksas termiņu.

16. Komersants galvo Līguma 15. punktā minētās Stipendiāta saistības.

17. Katru gadu Pašvaldība sastāda apliecinājumu par attiecīgajā periodā aprēķinātās, izmaksātās stipendijas un ieturēto nodokļu apmēru un iesniedz Stipendiātam. Stipendiātam 5 (piecu) dienu laikā no saņemšanas dienas, apliecinājums jāparaksta un jāiesniedz Pašvaldībai. Ja Stipendiāts noteiktajā termiņā neiesniedz apliecinājumu Pašvaldībai, tai ir tiesības vienpusēji pārtraukt stipendijas izmaksu līdz brīdim, kad iesniegts apliecinājums.

18. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

19. Visi strīdi un domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienoties nav iespējams, Puses iesniedz strīdu izskatīšanai tiesā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

20. Visi grozījumi līgumā izdarāmi rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties.

21. Pašvaldība var vienpusēji lauzt līgumu, ja Stipendiāts nepilda tā saistības vai uzņemtās saistības kļūst neizpildāmas.

22. Puses apliecina, ka līgumā norādītās adreses un rekvizīti ir patiesi.

23. Līgums sagatavots trīs eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Katra Puse saņem vienu eksemplāru.

VII. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pašvaldība:Stipendiāts:Komersants:
Talsu novada pašvaldība  
Reģ.Nr.90009113532  
Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201  
   
Banka: AS "SEB banka"  
konts: ______________________________ 
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
Talsu novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 16 "Par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsPašvaldības viena no autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Stipendiju piešķiršanas mērķis ir piesaistīt Talsu novada pašvaldībā kvalificētus speciālistus.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas studentu stipendijas un stipendijas medicīnas specialitātes vai rezidentūras studentiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašlaik nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāStipendiju piešķiršana veicinās kvalificētu speciālistu piesaisti novadam, un iedzīvotājiem nodrošinās kvalificētu veselības aprūpi, pedagogu piesaisti darbam izglītības iestādēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPretendentiem, lai saņemtu stipendiju pašvaldībā jāiesniedz: pieteikums, izziņa no augstskolas par studiju faktu un apgūstamo specialitāti, sekmju izraksts par pēdējo noslēgto mācību gadu un citi dokumenti. Pieteikumus izskata Talsu novada domes izveidota komisija, lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem Talsu novada dome.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas veiktas ar SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca".
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 08.10.2021.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 07.10.2021. OP numurs: 2021/194.24
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326604
08.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)