Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. septembrī.

Skatīt Ropažu novada domes 2024. gada 24. janvāra saistošos noteikumus "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā".
Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 9/21

Ulbrokā 2021. gada 1. septembrī
Par Ropažu novada profesionālās ievirzes Mūzikas un mākslas skolu līdzfinansējumu
Apstiprināti
ar Ropažu novada pašvaldības domes
01.09.2021. sēdes lēmumu
(prot. Nr. 10/2021, p. 2)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu, 15. panta pirmās daļas 4. punktu
un Izglītības likuma 12. panta 21. daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. daļēju maksu kā audzēkņa vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja (turpmāk – Vecāks) līdzfinansējumu par izglītības ieguvi Ropažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk – līdzfinansējuma maksa);

1.2. kārtību kādā audzēkņa Vecāks tiek daļēji vai pilnībā atbrīvots no līdzfinansējuma maksas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

2. Noteikumi attiecas uz Vangažu mūzikas un mākslas skolas, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas un Ropažu Mūzikas un mākslas skolas "Rodenpois" (turpmāk – Skola) audzēkņa Vecāka līdzfinansējuma maksu.

3. Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu var noteikt arī citus maksas pakalpojumus Skolās.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

4. Līdzfinansējuma maksas apmērs vienam audzēknim mēnesī:

4.1. par vienas izglītības programmas apguvi mūzikā – 10,00 euro;

4.2. par vienas izglītības programmas apguvi mākslā – 10,00 euro;

4.3. par divu izglītības programmu apguvi mūzikā un/vai mākslā – 7,00 euro par katru izglītības programmu.

5. Līdzfinansējums izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem.

6. Līdzfinansējuma maksu maksā Vecāki, kuru bērni Skolā apgūst profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmas, kuru mācību nodarbības organizē un nodrošina Skola.

7. No līdzfinansējuma maksas atbrīvo:

7.1. uz mācību gadu:

7.1.1. bērnus un jauniešus ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ropažu novadā;

7.1.2. bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus (uzrādot apliecinošus dokumentus);

7.1.3. citos atsevišķos gadījumos, kurus izskata un lēmumu pieņem Pašvaldības dome;

7.2. uz laiku, kad piešķirts konkrētais statuss:

7.2.1. trūcīgās un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa ģimeņu bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ropažu novadā;

7.2.2. 50 % apmērā daudzbērnu statusa ģimeņu bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ropažu novadā;

7.2.3. citos atsevišķos gadījumos, kurus izskata un lēmumu pieņem Pašvaldības dome.

8. Atbrīvojumi no Vecāku līdzfinansējuma maksas stājas spēkā ar mēnesi, kurā Vecāki iesnieguši Skolas vadībai iesniegumu un apliecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, uz kura pamata var saņemt atbrīvojumu.

III. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi

9. Līdzfinansējuma maksa par katru mēnesi apmaksājama ar pārskaitījumu ieskaitot to Pašvaldības norēķinu kontā atbilstoši Pašvaldības izsniegtajam rēķinam. Maksājuma mērķī norāda: pagasta vai pilsētas (kurā atrodas Skola) nosaukumu, audzēkņa vārdu un uzvārdu, rēķina numuru.

10. Vecāki līdzfinansējuma maksu maksā par deviņiem mēnešiem gadā.

11. Izņēmuma kārtā, ja nav pieejama interneta banka, līdzfinansējuma maksu var veikt Pašvaldības kasē par maksājumu saņemot maksājuma kvīti.

12. Audzēkņi, kuri slimības vai traumas dēļ nav apmeklējuši Skolu (kavējuma periods trīs nedēļas un vairāk) par šo laika periodu tiek atbrīvoti no mācību maksas 100 % apmērā, ja Vecāki ir iesnieguši attaisnojošus dokumentus Skolas vadībai.

13. Audzēkņi, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē Skolu, iemaksātais līdzfinansējums netiek pārrēķināts.

14. Ja Vecāki līdzfinansējuma maksu par mācībām nav samaksājuši trīs mēnešus pēc kārtas, Vecāki tiek brīdināti par parāda nomaksas pēdējo termiņu.

IV. Citi noteikumi

15. Audzēknim uzsākot mācības, Skola ar audzēkņa Vecāku slēdz rakstveida vienošanos – Savstarpējās sadarbības līgumu (turpmāk – Sadarbības līgums).

16. Gada noslēguma pārbaudījumu atkārtota vai atlikta kārtošana profesionālās ievirzes programmās notiek, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu, un par eksāmena kārtošanu var tikt noteikta maksa, kas ir vienāda ar viena mēneša līdzfinansējuma maksu par katru kārtojamo pēceksāmenu. Šis punkts neattiecas uz gadījumiem, kad traumas vai slimības dēļ nav bijis iespējams nokārtot gala pārbaudījumus un ir iesniegti attaisnojoši dokumenti Skolas direktoram.

17. Skolai ir tiesības izbeigt Sadarbības līgumu un atskaitīt audzēkni no programmas, ja:

17.1. audzēknis semestra laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējis vairāk par pusi no paredzētā mācību stundu skaita divos vai vairākos obligātajos mācību priekšmetos;

17.2. audzēknis neievēro Skolas iekšējās kārtības noteikumus;

17.3. Vecāki nav samaksājuši parādu par līdzfinansējuma maksu šo Noteikumu 14. punktā noteiktajā termiņā;

17.4. semestra atzīme specialitātē ir nesekmīga;

17.5. semestra atzīme divos vai vairākos mācību priekšmetos ir nesekmīga.

V. Noslēguma noteikumi

18. Šo Noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma maksas iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina Skolas direktori.

19. Šie Noteikumi ir pieejami Skolās un Pašvaldības mājas lapā. Vecāki ar Noteikumiem tiek iepazīstināti slēdzot Sadarbības līgumu.

20. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

21. Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

21.1. Ropažu novada domes 23.08.2017. saistošos noteikumus Nr. 10/2017 "Par mācību maksu Ropažu Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois" (prot. Nr. 16, 15. §);

21.2. Garkalnes novada domes 25.08.2015. saistošos noteikumus Nr. 6 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Garkalnes novada izglītības iestāžu profesionālās ievirzes programmās" (prot. Nr. 9, 30. §);

21.3. Inčukalna novada domes 16.10.2013. lēmumu "Par vecāku līdzfinansējumu Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolā" (lēmums Nr. 28§, prot. Nr. 11);

21.4. Stopiņu novada domes 27.06.2012. saistošos noteikumus Nr. 17/12 "Par Stopiņu novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu" (prot. Nr. 77, p. 4.1).

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 1. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 9/21 "Par Ropažu novada profesionālās ievirzes Mūzikas un mākslas skolu līdzfinansējumu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktā noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Tā kā Ropažu novada pašvaldības veidojošo bijušo pašvaldību saistošajos noteikumos ir noteiktas dažāds līdzfinansējuma apmērs, samaksas kārtība, kā ari atbrīvojumi no līdzfinansējuma maksas, nepieciešams jau šobrīd, līdz 2021./2022. mācību gada sākumam apstiprināt jaunus Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumus par visu Ropažu novadā esošo profesionālās ievirzes Mūzikas un mākslas skolu līdzfinansējuma maksas vienotu apmēru un iemaksas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Ropažu novadā esošo profesionālās ievirzes Mūzikas un mākslas skolu līdzfinansējuma maksas vienotu apmēru un iemaksas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSalīdzinājumā ar regulējumu bijušo pašvaldību saistošajos noteikumos par vecāku līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, šajos saistošajos noteikumos ir plānotas izmaiņas līdzfinansējuma apmērā, tās pielīdzinot visās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs vienādas, kā arī paredzot vienādus atbrīvojumus no līdzfinansējuma maksas, taču šīm izmaiņām nav būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu, ņemot vērā, ka līdzfinansējuma maksa tiek noteikta vadoties pēc bijušo pašvaldību vecāku līdzfinansējuma maksas novienādojot tās vidējā apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPēc Saistošo noteikumu apstiprināšanas Ropažu novada domē, saistošie noteikumi tiks nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ropažu novada profesionālās ievirzes Mūzikas un mākslas skolu līdzfinansējumu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ropažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9/21Pieņemts: 01.09.2021.Stājas spēkā: 07.10.2021.Zaudē spēku: 01.09.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 06.10.2021. OP numurs: 2021/193.40
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326560
07.10.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"