Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Jēkabpils novadā 2021. gada 23. septembrī
Pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža" nolikums
APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils novada domes
23.09.2021. lēmumu Nr. 247
(prot. Nr. 9, 83. §)

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28. pantu,
Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu un 16. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Jēkabpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža" (turpmāk – Aģentūra) ir Jēkabpils novada domes (turpmāk – Dome) izveidota iestāde.

2. Lēmumu par aģentūras izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidāciju pieņem Jēkabpils novada dome.

3. Aģentūras adrese ir "Pansionāts Jaunā Muiža", Jaunā muiža, Kūku pagasts, Jēkabpils novads, LV-5222.

4. Aģentūrai ir iestādes zīmogs ar pilnu iestādes nosaukumu un ir noteikta parauga veidlapa.

5. Aģentūra darbojas saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, likumu "Par pašvaldībām", Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sociālo pakalpojumu sniedzēju darbību, kā arī saskaņā ar Jēkabpils novada domes lēmumiem, rīkojumiem, saistošajiem noteikumiem.

6. Aģentūra ir reģistrēta Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

7. Pildot savas funkcijas un uzdevumus, Aģentūra sadarbojas ar Jēkabpils novada pašvaldību, sociālo dienestu, pašvaldības nodaļām, iestādēm, citām pašvaldībām, valsts institūcijām, fiziskām un juridiskām personām, sabiedriskām un starptautiskām organizācijām un to apvienībām.

II. Aģentūras darbības mērķis, funkcijas, kompetence un uzdevumi

8. Aģentūra ir izveidota ar mērķi sniegt ilgstošu un īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pensijas vecuma sasniegušajām personām, pirmās un otrās grupas invalīdiem, pārejām personām, kuras nonākušas krīzes situācijā, lai sniegtu tām visu nepieciešamo pamatvajadzību apmierināšanu.

9. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

9.1 nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – nodrošināt ar mājokli, diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecumu sasniegušām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un kuru dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un no citām pašvaldībām (izņemot personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem);

9.1. nodrošināt īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu – personām darbspējīgā vecumā, kuras nonākušas krīzes situācijā, vai atveseļošanās periodā pēc smagām slimībām un traumām; kuras funkcionālo traucējumu dēļ nevar pašas sevi aprūpēt un kurām ārstēšanās nav pamatota ar medicīniskām indikācijām atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, vai atgriešanās pēc deklarētās dzīvesvietas;

9.2. nodrošināt atbalsta pakalpojumu bērniem un ģimenēm ar bērniem – krīzes situācijā nonākušām personām, kā arī īslaicīgas mājvietas nodrošināšanu, ieskaitot psiholoģisko atbalstu;

9.3. dienas sociālā aprūpe – personām ar I un II grupas invaliditāti un pensijas vecumu sasniegušām personām, kas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj veikt pašaprūpi. Personas iestādē uzturas dienas laikā un saņem sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu.

10. Pildot nolikumā minētās funkcijas, Aģentūrai ir šādi uzdevumi:

10.1. nodrošināt klientus ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais aprīkojums un sanitārajām telpām, kuras ir iekārtotas atbilstoši klienta funkcionālajām vajadzībām;

10.2. apgādāt klientu ar veļu, apģērbu, apaviem, higiēnas līdzekļiem un citu inventāru, nodrošināt to individuālu lietošanu;

10.3. nodrošināt klientiem viņu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu;

10.4. veikt klientu medicīnisko aprūpi saskaņā ar ģimenes ārsta vai citu speciālistu norādījumiem un, nepieciešamības gadījumā, jebkurā diennakts laikā sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību;

10.5. pēc nepieciešamības organizēt klientiem nokļūšanu līdz veselības aprūpes vai rehabilitācijas iestādēm un citām institūcijām;

10.6. sniegt klientiem sociālos pakalpojumus, nodrošināt to plānošanu, vadīšanu un koordinēšanu, ievērojot datu aizsardzību attiecībā pret klientu;

10.7. ievērot sociālo darbinieku ētikas kodeksu;

10.8. sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, izstrādāt un īstenot klientiem individuālos sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes plānus;

10.9. nodrošināt iespēju klientiem tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem, saskaņā ar Aģentūras direktora apstiprinātajiem apmeklētāju kārtības noteikumiem;

10.10. nodrošināt iespēju klientiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem iesniegt sūdzības vai priekšlikumus par Aģentūras darbu un sociālo pakalpojumu kvalitāti;

10.11. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt klientiem, atbilstoši viņu vajadzībām, nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus;

10.12. nodrošināt klientiem saturīgu brīvā laika pavadīšanu, organizēt kultūras un atpūtas pasākumus;

10.13. pēc klienta vēlēšanās, organizēt viņa garīgo aprūpi, atbilstoši konfesionālajai piederībai;

10.14. atbilstoši vajadzībai organizēt palīdzību klienta individuālo sociālo problēmu risināšanā;

10.15. nepieciešamības gadījumā nodrošināt Aģentūras klientu apbedīšanas organizēšanu.

11. Aģentūrai ir šāda kompetence:

11.1. nodrošināt klientiem tiesību aizsardzību un nepieciešamības gadījumā pārstāvēt klientu intereses tiesībsargājošās institūcijās;

11.2. veikt Aģentūras darbības analīzi, paškontroli, pilnveidot Aģentūras darbību, paaugstināt kapacitāti, uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti;

11.3. izstrādāt Aģentūras sociālo pakalpojumu attīstības koncepciju, mērķprogrammas un projektus jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanai;

11.4. sniegt sociālos pakalpojumus citām pašvaldībām, saskaņā ar attiecīgo pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem un ar Aģentūru noslēgtajiem līgumiem;

11.5. slēgt darījumus, iegūt mantiskās un nemantiskās tiesības, uzņemties pienākumus, atbildēt un būt par atbildētāju tiesā;

11.6. sadarboties un slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Nolikumā noteiktajā kārtībā;

11.7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegādāties, nomāt, saņemt bezatlīdzības lietošanā un īpašumā Aģentūras darbības nodrošināšanai nepieciešamo mantu;

11.8. atsavināt, iznomāt un citādi rīkoties ar Aģentūras valdījumā esošo mantu, saskaņā ar šo Nolikumu;

11.9. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;

11.10. nodrošināt un kontrolēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības, darba drošības, darba aizsardzības, higiēnas un citās jomās;

11.11. nodrošināt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu teritorijā Kūku pagasta Jaunā muiža;

11.12. apsaimniekot Aģentūrai nodotās komunikācijas un tīklus (ūdens un kanalizācijas pieejamību) Kūku pagasta Jaunā muiža ciema iedzīvotājiem;

12. iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar noteikto cenrādi.

13. Aģentūras sniegtos pakalpojumus un to cenrādi nosaka ar atsevišķiem Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem.

14. Aģentūra nodrošina sociālo darbinieku un psihologu atbalsta pasākumus emocionālās spriedzes mazināšanai, sociālas funkcionēšanas spēju atjaunošanai, sociālā statusa un pašapziņas atgūšanai.

15. Lai sekmētu Aģentūras klientu tiesību ievērošanu, Aģentūra izveido Sociālās aprūpes padomi, kuras sastāvā ietilpst Aģentūras klienti, to radinieki, Aģentūras darbinieki un Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvji. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

III. Aģentūras struktūra

16. Aģentūras darbību vada Aģentūras direktors, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, Aģentūras Nolikumā minētajiem noteikumiem un Domes lēmumiem.

17. Aģentūras direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Jēkabpils novada dome.

18. Aģentūras direktoram var būt vietnieki, kurus pieņem darbā un atbrīvo no darba Aģentūras direktors.

19. Aģentūras darbu nodrošina:

19.1. Aģentūras administrācija;

19.2. sociālās aprūpes personāls;

19.3. medicīnas aprūpes personāls;

19.4. ēdināšanas personāls;

19.5. saimnieciskais personāls.

20. Aģentūras direktors:

20.1. plāno, vada un organizē Aģentūras darbu, nodrošina Aģentūras funkciju un uzdevumu izpildi;

20.2. atbilstoši Domes lēmumiem nosaka Aģentūras darbinieku atalgojumu;

20.3. apstiprina Aģentūras darbinieku amata aprakstus un nosaka to atbildību;

20.4. atbilstoši Domes lēmumiem nosaka Aģentūras struktūru un apstiprina struktūrvienību reglamentus;

20.5. nodrošina statistikas, finanšu un citu normatīvajos aktos noteikto atskaišu un pārskatu sagatavošanu;

20.6. izstrādā Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju un darba plānu kārtējam gadam;

20.7. pieņem darbā un atbrīvo no darba Aģentūras darbiniekus;

20.8. nodrošina Aģentūras personāla vadību;

20.9. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Aģentūru visās valsts un pašvaldību iestādēs, tiesu instancēs, citās organizācijās, institūcijās un attiecībās ar privātpersonām;

20.10. nodrošina Aģentūrai piešķirtā finansējuma izmantošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, Domes lēmumiem, nodrošina lietderīgu un tiesisku līdzekļu izlietojumu;

20.11. nodrošina Aģentūras atbilstību sociālo pakalpojumu sniedzējiem izvirzītajām prasībām;

20.12. rīkojas ar Aģentūrai valdījumā nodoto mantu, Nolikuma noteiktajā kārtībā;

20.13. atbild par Aģentūras resursu lietderīgumu un racionālu izmantošanu;

20.14. atbild par Aģentūras darbības tiesiskumu;

20.15. sniedz priekšsēdētājam, vietniekam, izpilddirektoram un atbildīgajiem darbiniekiem nepieciešamo informāciju un priekšlikumus par Aģentūras darbības jautājumiem;

20.16. pieņem lēmumus, izdod rīkojumus par Aģentūras darbības jautājumiem;

20.17. atver un slēdz kontus bankās, saskaņojot ar Domi;

20.18. nodrošina grāmatvedības kārtošanu un gada pārskata sagatavošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;

20.19. veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības Aģentūras funkciju īstenošanai.

IV. Aģentūras darbības pārraudzība

21. Aģentūras darbības pārraudzību nodrošina Jēkabpils novada dome.

22. Dome pārraudzības ietvaros:

22.1. lemj par Aģentūras izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu;

22.2. lemj par Aģentūras saistošo noteikumu apstiprināšanu un grozījumiem;

22.3. lemj par finanšu līdzekļu piešķiršanu;

22.4. izvērtē Aģentūras darbības rezultātus, pieprasa no Aģentūras direktora jebkuru informāciju par Aģentūras darbību;

22.5. apstiprina Aģentūras sniegtos pakalpojumus un to cenrādi;

22.6. ieceļ vai atbrīvo no amata Aģentūras direktoru;

22.7. lemj par direktora lēmumu/rīkojumu atcelšanu;

22.8. lemj par pašvaldības mantas nodošanu Aģentūras valdījumā;

22.9. lemj par Aģentūras īpašuma ieķīlāšanu, atsavināšanu un citu saistību uzņemšanos;

22.10. veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

23. Aģentūra atrodas izpilddirektora pakļautībā.

V. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

24. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

24.1. pašvaldības budžeta līdzekļi;

24.2. valsts budžeta līdzekļi – mērķdotācija;

24.3. ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

24.4. pašvaldību savstarpējo norēķinu iemaksa par sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem veido starpību starp Aģentūras noteikto un faktisko pensijas lielumu;

24.5. valsts investīciju programmas, fondu u.c. līdzekļi projektu īstenošanai;

24.6. ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi;

24.7. privātpersonu ziedojumi un dāvinājumi;

24.8. līdzekļi, kas iegūti atsavinot Aģentūras valdījumā esošo kustamo īpašumu.

25. Aģentūras manta ir Aģentūras valdījumā nodotā pašvaldības manta.

26. Aģentūras finansiālā un saimnieciskā darbība tiek veikta saskaņā ar Domes apstiprināto ieņēmumu un izdevumu tāmi, Domes lēmumiem, izpilddirektora rīkojumiem un šim Nolikumam.

27. Aģentūrai ir tiesības likuma noteiktajā kartībā iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu, kā arī atsavināt Aģentūras valdījumā esošo pašvaldības kustamo mantu, saskaņā ar Domes lēmumiem. Līdzekļus, kas iegūti pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas rezultātā, ieskaita pašvaldības budžetā atbilstoši Domes lēmumiem.

28. Aģentūrai ir tiesības ierosināt Aģentūras valdījumā nodotā nekustamā īpašuma atsavināšanu. Līdzekļus, kas iegūti nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā, ieskaita pašvaldības budžetā atbilstoši Domes lēmumiem.

29. Aģentūra organizē un atbild par lietvedību, grāmatvedību, kā arī sastāda un iesniedz pārskatus par finanšu resursu izlietojumu un bilanci atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam, likumam "Par grāmatvedību", Likumam par budžetu un finanšu vadību un citiem normatīvajiem aktiem un šī Nolikuma noteikumiem.

VI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

30. Aģentūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem izdod administratīvos aktus.

31. Aģentūras izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Jēkabpils novada domē.

32. Jēkabpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).

VII. Noslēguma jautājumi

33. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Krustpils novada domes 2011. gada 23. marta saistošos noteikumus Nr. 2011/4 "Pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža" nolikums".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Jēkabpils novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 8 "Pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža" nolikums"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu un Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu un 16. pantu.

Tāpat Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts pienākums izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņemt jaunus novada saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāstsAr saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts Jēkabpils novada pašvaldības iestādes "Pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža"" nolikums.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNetiek prognozēts.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāAr saistošajiem noteikumiem tiek noteiktas iestādes funkcijas, uzdevumi, sniedzamie pakalpojumi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmIestādes izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Jēkabpils novada domē. Bet Jēkabpils novada domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav veiktas.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža" nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 06.10.2021. OP numurs: 2021/193.37
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326550
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)