Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13

Siguldā 2021. gada 26. augustā
Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu
Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot. Nr. 7, 24. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumu Nr. 414
"Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" 17. un 18. punktu

1. Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību un apmēru, kādā Siguldas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) no sava budžeta kompensē braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu vispārējās pamatizglītības (1.–9. klase) un vispārējās vidējās izglītības (10.–12. klase) iestāžu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – izglītojamie).

2. Braukšanas izdevumu kompensāciju 100 % apmērā ir tiesības saņemt:

2.1. ārpus Siguldas pilsētas teritorijas dzīvojošajiem izglītojamiem, kuri iegūst izglītību pašvaldības izglītības iestādēs, par braucieniem mācību gada laikā pašvaldības administratīvajā teritorijā no deklarētās dzīvesvietas līdz tuvākajai izglītības iestādei un atpakaļ, ja sabiedriskajā transportlīdzeklī, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutos, neizmanto Siguldas novada pašvaldības iedzīvotāja identifikācijas karti un šajos maršrutos netiek nodrošināts pašvaldības transports;

2.2. izglītojamiem par braucieniem mācību gada laikā ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas no deklarētās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ ar sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutos, ja izglītojamajam ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešams iegūt vispārējo izglītību pēc izglītības programmas, kura pašvaldības izglītības iestādēs netiek īstenota.

3. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laikiem.

4. Pašvaldība nekompensē braukšanas izdevumus, ja izglītojamais ietilpst Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumu Nr. 414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" 2.2. vai 2.3. apakšpunktā minētajā pasažieru kategorijā.

5. Kamēr nav ieviests Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumos Nr. 414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" paredzētais elektroniskās identifikācijas risinājums un identifikācijas līdzeklis reģionālās nozīmes maršrutu sabiedriskajos transportlīdzekļos, braukšanas izdevumi noteikumu 2. punktā noteiktajos gadījumos tiek kompensēti šādā kārtībā:

5.1. noteikumu 2.1. punktā minētajā gadījumā:

5.1.1. uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā, iestājoties izglītības iestādē, nepilngadīgā izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz izglītības iestādes direktoram iesniegumu atbilstoši noteikumu 1.pielikumam;

5.1.2. ja pašvaldībai ir noslēgts līgums ar pārvadātāju:

5.1.2.1. pārvadātājs saskaņā ar līguma noteikumiem līdz katra mēneša 10. datumam iesniedz izglītības iestādē pagājušā mēneša rēķinu par izglītojamā braucieniem iepriekšējā mēnesī;

5.1.2.2. izglītības iestāde pārbauda rēķina atbilstību noteikumu nosacījumiem un iesniedz rēķinu ar izglītības iestādes direktora saskaņojuma atzīmi apmaksai pašvaldības Finanšu pārvaldē;

5.1.3. ja pašvaldībai nav noslēgts līgums ar pārvadātāju:

5.1.3.1. likumiskais pārstāvis vai pilngadīgais izglītojamais līdz katra mēneša 10. datumam iesniedz izglītības iestādē pagājušā mēneša braukšanas biļetes (nebojātas, bez piezīmēm, labojumiem un svītrojumiem, kā arī ar skaidri salasāmu datumu un cenu), kas pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, maršrutu un attiecīgā mēneša braukšanas izdevumu kopsummu cipariem un vārdiem;

5.1.3.2. izglītības iestāde pārbauda iesniegto biļešu atbilstību noteikumu nosacījumiem (tajā skaitā, biļešu datumu, cenu, maršrutu) un līdz katra mēneša 15. datumam iesniedz pārbaudītās biļetes ar izglītības iestādes direktora saskaņojuma atzīmi par kompensācijas izmaksu pašvaldības Finanšu pārvaldē.

5.2. noteikumu 2.2. punktā minētajā gadījumā:

5.2.1. uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā, iestājoties izglītības iestādē, izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz pašvaldības Izglītības pārvaldei iesniegumu atbilstoši noteikumu 2. pielikumam;

5.2.2. izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadīgais izglītojamais līdz katra mēneša 10. datumam iesniedz pašvaldības Izglītības pārvaldē pagājušā mēneša braukšanas biļetes (nebojātas, bez piezīmēm, labojumiem un svītrojumiem, kā arī ar skaidri salasāmu datumu un cenu), kas pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, maršrutu un attiecīgā mēneša braukšanas izdevumu kopsummu cipariem un vārdiem;

5.2.3. pašvaldības Izglītības pārvalde pārbauda iesniegto biļešu atbilstību noteikumu nosacījumiem (tajā skaitā, biļešu datumu, cenu, maršrutu) un līdz katra mēneša 15. datumam iesniedz pārbaudītās biļetes ar pārvaldes vadītāja saskaņojuma atzīmi par kompensācijas izmaksu pašvaldības Finanšu pārvaldē.

6. Izglītojamā likumiskajam pārstāvim vai pilngadīgajam izglītojamam biļešu izdevumu kompensācija tiek izmaksāta tikai par noteikumu 5.1.3.1. un 5.2.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā iesniegtajām biļetēm.

7. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 20. februāra saistošie noteikumi Nr. 6 "Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
1. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 13
"Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē vispārējās
pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus
par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu"
  
  

/izglītības iestādes nosaukums/

  

direktoram

   

Izglītojamā vārds, uzvārds

 

Izglītojamā personas kods

 

Izglītojamā deklarētās dzīvesvietas adrese

 
  
  

Likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds*

 

Likumiskā pārstāvja personas kods

 

Likumiskā pārstāvja tālruņa Nr. vai e-pasta adrese

 

IESNIEGUMS
par braukšanas izdevumu kompensāciju

Lūdzu kompensēt braukšanas izdevumus 20___./20__. māc.g. par braucieniem ar sabiedrisko transportlīdzekli no dzīvesvietas uz izglītības iestādi ____________________________ un atpakaļ.

Sabiedriskā transporta maršruts: 
 

(norādīt pieturvietas, kurās iekāpj)

Braukšanas izdevumu kompensāciju pārskaitīt uz šādu kredītiestādes kontu (šo sadaļu aizpilda, ja izmanto tāda pārvadātāja sabiedriskā transporta maršrutu, ar kuru Siguldas novada pašvaldībai NAV noslēgts līgums):

Saņēmēja vārds, uzvārds 
Kredītiestāde 
Konta Nr. 

Apliecinājums:

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir precīza un patiesa.

Jūsu personas datu apstrādās pārzinis – Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads.

Personas datu apstrādes nolūks – braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšana saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem "Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu".

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem "Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku" vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

* Ja izglītojamais ir nepilngadīga persona, iesniegumu aizpilda un iesniedz tā likumiskais pārstāvis. Ja izglītojamais ir pilngadīgs, sadaļu par likumisko pārstāvi izglītojamais neaizpilda.

Siguldā, 20____. gada ____.____________________

______________________(paraksts) __________________________(atšifrējums)

2. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 13
"Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē vispārējās
pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus
par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu"

Siguldas novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes vadītājai

Izglītojamā vārds, uzvārds

 

Izglītojamā personas kods

 

Izglītojamā deklarētās dzīvesvietas adrese

 
  
  

Likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds*

 

Likumiskā pārstāvja personas kods

 

Likumiskā pārstāvja tālruņa Nr. vai e-pasta adrese

 

IESNIEGUMS
par braukšanas izdevumu kompensāciju

Lūdzu kompensēt braukšanas izdevumus 20___./20__. māc.g. par braucieniem ar sabiedrisko transportlīdzekli no dzīvesvietas uz izglītības iestādi ____________________________ un atpakaļ.

Sabiedriskā transporta maršruts: 
 

(norādīt pieturvietas, kurās iekāpj)

Braukšanas izdevumu kompensāciju pārskaitīt uz šādu kredītiestādes kontu:

Saņēmēja vārds, uzvārds 
Kredītiestāde 
Konta Nr. 

Apliecinājums:

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir precīza un patiesa.

Jūsu personas datu apstrādās pārzinis – Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads.

Personas datu apstrādes nolūks – braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšana saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem "Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu".

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem "Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku" vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

* Ja izglītojamais ir nepilngadīga persona, iesniegumu aizpilda un iesniedz tā likumiskais pārstāvis. Ja izglītojamais ir pilngadīgs, sadaļu par likumisko pārstāvi izglītojamais neaizpilda.

Siguldā, 20____. gada ____.____________________

______________________(paraksts) __________________________(atšifrējums)

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6. punktu ar 2021. gada 1. jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo centru Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Saistību pārņemšanas ietvaros konstatēts, ka Siguldas novada pašvaldības dome 2020. gada 20. februārī izdevusi saistošos noteikumus Nr. 6 "Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu", kas noteica kārtību un apmēru, kādā Siguldas novada pašvaldība no sava budžeta kompensē braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu vispārējās pamatizglītības (1.–9. klase) un vispārējās vidējās izglītības (10.–12. klase) iestāžu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novada administratīvajā teritorijā. Pārējām Siguldas novadu veidojošām pašvaldībām šādi noteikumi nav izdoti.

Lai nodrošinātu iespēju pieteikties uz sabiedriskā transporta izdevumu kompensāciju arī Krimuldas, Inčukalna, Lēdurgas, Mālpils pagastos deklarētiem vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus "Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu".

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) kompensē transporta izdevumus divām vispārējās izglītības izglītojamo kategorijām:

1) ārpus Siguldas pilsētas teritorijas dzīvojošajiem izglītojamiem, kuri iegūst izglītību pašvaldības izglītības iestādēs, par braucieniem mācību gada laikā pašvaldības administratīvajā teritorijā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja sabiedriskajā transportlīdzeklī, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutos, neizmanto Siguldas novada pašvaldības iedzīvotāja identifikācijas karti un šajos maršrutos netiek nodrošināts pašvaldības transports. Nosacījums par identifikācijas karti iekļauts tādēļ, ka saskaņā ar Siguldas pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā" tiek nodrošināta iespēja Siguldas novada izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novadā, validējot transporta līdzeklī Siguldas novada identifikācijas karti, saņemt braukšanas maksas atlaidi 100 % apmērā no biļetes cenas;

2) izglītojamiem par braucieniem mācību gada laikā ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ ar sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutos, ja izglītojamajam ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešams vispārējo izglītību iegūt pēc izglītības programmas, kura pašvaldības izglītības iestādēs netiek īstenota.

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. pantu un Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumiem Nr. 414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" saistošajos noteikumos ir palielināts noteiktais transporta izdevumu kompensācijas apmērs izglītojamajiem.

Šo noteikumu ietvaros nav paredzēts segt tādus braukšanas izdevumus, kas izglītojamiem radušies valsts svētku dienās un brīvdienās, izņemot gadījumus, ja šis brauciens saistāms ar izglītības iestādes organizētu pasākumu vai mācību procesu izglītojamiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas un/vai jaunas štata vietas. Precīzu saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognozi uz pašvaldības budžetu noteikt nav iespējams. Saistošo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto izglītojamo skaits šobrīd ir līdz 5 izglītojamiem, kas vērtējams kā ļoti mazs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidiSaistošie noteikumi neatstās ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir pašvaldībā deklarētie vispārējās izglītības izglītojamie un viņu likumiskie pārstāvji.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošina Siguldas novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas, pašvaldības Izglītības pārvalde, pašvaldības Finanšu pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē: www.sigulda.lv.
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 06.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 192, 05.10.2021. OP numurs: 2021/192.13
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326539
06.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)