Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 91

Rīgā 2021. gada 22. septembrī (prot. Nr. 33, 35. §)
Par pašvaldības atbalstu tehnoloģiju uzstādīšanai viedpilsētas tehnoloģiju pilotteritorijās
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) atbalsta un piešķir finanšu līdzekļus (turpmāk – līdzfinansējums) atbalsta programmas "Atbalsts tehnoloģiju uzstādīšanai viedpilsētas tehnoloģiju pilotteritorijās" (turpmāk – Programma) ietvaros. Saistošo noteikumu mērķis ir sekmēt ērtāku Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumu pieejamību un jauno tehnoloģiju potenciāla izmantošanu pilsētas ekonomikas izaugsmei, veicinot viedpilsētas tehnoloģiju izvietošanu pilsētvidē.

2. Lai persona būtu tiesīga saņemt līdzfinansējumu, tai pieteikuma iesniegšanas brīdī jāatbilst šādiem kritērijiem:

2.1. ne vēlāk kā 12 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums, vienotā publisko personu un iestāžu sarakstā iekļauta institūcija vai arī minēto juridisko personu apvienība (turpmāk – Pretendents);

2.2. Pretendentam nav nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parāda, kas pārsniedz 150 euro;

2.3. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un nav uzsākta likvidācija.

3. Līdzfinansējuma apmērs vienam Pretendentam nedrīkst pārsniegt 10 000 euro gada laikā.

4. Līdzfinansējums ir paredzēts:

4.1. tehnoloģijas vai prototipa uzstādīšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai;

4.2. tehnoloģijas vai prototipa uzstādīšanas izmaksām;

4.3. tehnoloģijas vai prototipa ekspluatācijas izmaksām;

4.4. uzstādītās tehnoloģijas vai prototipa demontāžas izmaksām pēc noslēgtajā atbalsta līgumā noteiktā ekspluatācijas perioda beigām;

4.5. citām pamatotām atbalstāmām aktivitāšu izmaksām, par ko pieņem lēmumu Departamenta izveidota līdzfinansējuma piešķiršanas komisija (turpmāk – Komisija).

5. Komisija apstiprina Programmas nolikumu un pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu.

6. Komisijas lēmumu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja.

7. Programmas nolikumā nosaka:

7.1. pieteikuma iesniegšanas kārtību;

7.2. pieteikuma izskatīšanas kārtību;

7.3. lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņemšanas kārtību;

7.4. līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu projektu;

7.5. līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas kārtību;

7.6. līdzfinansējuma saņēmēja pārskatu iesniegšanas kārtību;

7.7. citus noteikumus, kas nepieciešami Programmas īstenošanai.

8. Paziņojums par Programmu tiek publicēts tīmekļvietnē www.riga.lv, norādot:

8.1. pieteikumu iesniegšanas vietu;

8.2. pieteikumu iesniegšanas termiņu;

8.3. Programmas nolikumu.

9. Informācija par apstiprinātajiem pieteikumiem tiek publicēta tīmekļvietnē www.riga.lv.

10. Departaments, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, slēdz līgumu ar līdzfinansējuma saņēmēju.

11. Departaments izmaksā līdzfinansējumu līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

12. Informācija par līdzfinansējuma saņēmēju tiek publicēta tīmekļvietnē www.riga.lv.

13. Ja līdzfinansējums nav izlietots atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ir pārkāpti līguma noteikumi, Departaments pieņem lēmumu par līdzfinansējuma atgūšanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 22. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 "Par pašvaldības atbalstu tehnoloģiju uzstādīšanai viedpilsētas tehnoloģiju pilotteritorijās"
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Par pašvaldības atbalstu tehnoloģiju uzstādīšanai viedpilsētas tehnoloģiju pilotteritorijās" nosaka kārtību, kādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments nodrošina Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalsta programmas "Atbalsts tehnoloģiju uzstādīšanai viedpilsētas tehnoloģiju pilotteritorijās" īstenošanu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 3. pantam pašvaldība savas funkcijas pilda, ievērojot attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Savukārt komersanti ir ieinteresēti izvietot savas inovatīvās tehnoloģijas un prototipus pilsētvidē. Tāpēc pašvaldībai ir nepieciešams sadarboties ar komersantiem pašvaldības funkciju īstenošanā, piemēram, no likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktajām funkcijām organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana) izriet tādi pārvaldes uzdevumi, kuri saistīti ar inovatīvo tehnoloģiju ieviešanu pilsētvidē un investīciju piesaisti pilsētā, attīstot inovatīvos risinājumus pakalpojumu sniegšanas procesos. Likuma "Par pašvaldībām" 12. pantā noteikts, ka pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi īstenot savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Pašvaldība brīvprātīgās iniciatīvas var īstenot, tikai pamatojoties uz tiesību normu – pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā arī ievērojot likuma atrunas principu un likuma prioritātes principu (J. Briede, E. Danovskis, A. Kovaļevska, Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Otrais izdevums, Tiesu namu aģentūra, Rīga, 2021, 160. un 161. lpp).

Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam ir noteikts, ka viens no Rīgas ilgtermiņa attīstības mērķiem ir "Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide". Viens no instrumentiem, kā to var veicināt, ir izveidot pilsētas daļu, kurā, izmantojot tehnoloģijas, tiek ievākti dati, lai, tos pielietojot, risinātu pilsētas problēmas, uzlabotu resursu pārvaldību un pakalpojumu efektivitāti. Pašvaldības un tās kapitālsabiedrību un iestāžu iesaiste ir nepieciešama, lai sekmētu viedpilsētas produktu radīšanu, iniciējot organizāciju mērķiem nepieciešamo inovāciju veidošanos, un iesaistītos to testēšanā un attīstībā. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai reglamentētu minētā atbalsta sniegšanu, kas ir pašvaldības brīvprātīga iniciatīva.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Finansējums tiek piešķirts no pašvaldības budžeta programmas 01.09.00. "Uzņēmējdarbības atbalstam Rīgas pilsētā" līdzekļiem.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi veicina uzņēmējdarbības vides attīstīšanu, sekmējot Rīgas pilsētas kā viedpilsētas izaugsmi, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu kā iedzīvotāju labklājības, tā pakalpojumu pieejamības veicināšanai. Viedpilsētas attīstība sekmē vismaz divu Latvijas viedās specializācijas jomu – informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un viedās enerģētikas – izaugsmi. Līdztekus izglītības jomas koncentrācijai galvaspilsētā atrodas nozīmīgākie vietējie un ārvalstu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumi, kas veido zināšanu un tehnoloģiju komercializācijas potenciālu. Šie priekšnosacījumi veido Latvijas lielākās pilsētas konkurētspējas priekšrocību attiecībā pret citām Latvijas pilsētām un dod iespēju kvalitatīvi konkurēt ar citām reģiona pilsētām.

Viedpilsētu tehnoloģiju testēšana sniedz iespēju pašvaldības struktūrvienībām un kapitālsabiedrībām iepazīt un pārbaudīt jaunākās tehnoloģijas, bet akadēmiskajam sektoram un uzņēmumiem – pārbaudīt prototipu funkcionēšanu reālā pilsētvidē un demonstrēt to saviem potenciālajiem partneriem un klientiem.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldības atbalsta piešķiršanas nolikumā tiek noteiktas administratīvās procedūras. Nolikumā regulējamo jautājumu loks definēts saistošajos noteikumos. Saistošie noteikumi paredz administratīvas procedūras komersantiem, kas pretendē uz finansiālo atbalstu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Ir veiktas konsultācijas ar jaunuzņēmumu (Start-up) ekosistēmas dalībniekiem un citiem inovatīvo risinājumu attīstības veicinātājiem, kā arī izvērtēta līdzšinējā pašvaldības pieredze šāda finansējuma piešķiršanā.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības atbalstu tehnoloģiju uzstādīšanai viedpilsētas tehnoloģiju pilotteritorijās Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 91Pieņemts: 22.09.2021.Stājas spēkā: 06.10.2021.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 192, 05.10.2021. OP numurs: 2021/192.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
326517
06.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"