Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 661

Rīgā 2021. gada 28. septembrī (prot. Nr. 64 25. §)
Nacionālie antidopinga noteikumi
Izdoti saskaņā ar Sporta likuma 11.1 panta pirmo un otro daļu,
11.3 panta 2.3 un sesto daļu un 11.4 panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dopinga definīciju, antidopinga noteikumu pārkāpumus, reglamentē to pierādīšanas kārtību un termiņus, rezultātu anulēšanu un sankcijas, kārtību un termiņus, kādos iesniedz un izskata pārsūdzības par antidopinga jomā iesaistīto institūciju pieņemtajiem lēmumiem, antidopinga jomā iesaistīto institūciju lēmumu atzīšanas kārtību un termiņus, ierobežojošos noteikumus sankciju piemērošanai, kā arī citus noteikumus atbilstoši antidopinga 2005. gada 19. oktobra Starptautiskajai konvencijai pret dopingu sportā un 1989. gada 16. novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijai Nr. 135;

1.2. kārtību un termiņus, kādos Latvijas Antidopinga birojs (turpmāk – birojs), sportists un sporta darbinieks vēršas Disciplinārajā antidopinga komisijā, un kārtību un termiņus, kādos Disciplinārā antidopinga komisija izskata iespējamos antidopinga noteikumu pārkāpumus un pieņem par tiem lēmumus;

1.3. kārtību, nosacījumus un termiņus, kādos birojs pieņem lēmumus par antidopinga noteikumu pārkāpumiem, slēdz vienošanos ar sportistu vai sporta darbinieku par antidopinga noteikumu pārkāpuma atzīšanu un piemēro sankcijas;

1.4. kārtību un termiņus, kādos sportists iesniedz terapeitiskās lietošanas izņēmumu pieteikuma anketu, kā arī kārtību un termiņus, kādos Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisija pieņem lēmumu par terapeitiskās lietošanas izņēmumiem.

2. Nacionālo antidopinga regulējumu nosaka  šie noteikumi un Pasaules Antidopinga aģentūras pieņemtais Pasaules Antidopinga kodekss (turpmāk – kodekss). Definīcijas, kuras nav ietvertas Sporta likumā un šajos noteikumos, tiek lietotas atbilstoši kodeksa 1. papildinājumam.

3. Dopinga definīcija ir noteikta kodeksa 1. pantā un antidopinga noteikumu pārkāpumi – kodeksa 2. pantā.

4. Aizliegto vielu un metožu starptautiskais standarts ir iekļauts 2005. gada 19. oktobra Starptautiskās konvencijas pret dopingu sportā 1. pielikumā. Īpašās vielas un metodes ir noteiktas kodeksa 4. panta 2. punkta 2. apakšpunktā, ļaunprātīgi lietotas vielas – kodeksa 4. panta 2. punkta 3. apakšpunktā, bet Pasaules Antidopinga aģentūras tiesības noteikt aizliegtās vielas un metodes, kuras tiks iekļautas vai izslēgtas no aizliegto vielu un metožu starptautiskā standarta, – kodeksa 4. panta 3. punkta 3. apakšpunktā.

5. Antidopinga jomā iesaistīto institūciju lēmumu atzīšanas kārtību nosaka atbilstoši kodeksa 15. pantam un šiem noteikumiem.

6. Ja sportists ir nepilngadīga persona, šajos noteikumos noteiktās tiesības uz pārsūdzību, kā arī citas tiesības un pienākumus, izņemot dopinga kontroles parauga nodošanu, tas īsteno ar likumiskā pārstāvja starpniecību vai citas personas starpniecību, kuru likumiskais pārstāvis pilnvarojis, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un Civillikumā noteiktajā kārtībā. Sportistam, kurš ir nepilngadīga persona, ir tiesības pieaicināt jebkuru pilngadīgu personu kā pārstāvi dopinga kontroles parauga nodošanai.

II. Antidopinga noteikumu pārkāpumi un to pierādīšana

7. Antidopinga noteikumu pārkāpumus pierāda atbilstoši kodeksa 3. pantam, tos izmeklē un pierādījumus iegūst atbilstoši kodeksa 5. panta 7. punktam, nodrošinot antidopinga pārbaužu veikšanu un paziņošanu atbilstoši kodeksa 5. panta 4. punktam un šiem noteikumiem, un paraugu analīzi veic atbilstoši kodeksa 6. pantam.

8. Antidopinga noteikumu pārkāpumu individuālās sankcijas un sankcijas komandu sporta veidos, vienošanās par antidopinga noteikumu pārkāpuma atzīšanu un sankciju pieņemšanu, kā arī statusu diskvalifikācijas laikā nosaka atbilstoši kodeksa 10., 11. un 12. pantam, rezultātu anulēšanas kārtību – atbilstoši kodeksa 9. un 10. pantam, ierobežojošos noteikumus sankciju piemērošanai – atbilstoši kodeksa 17. pantam, bet pārsūdzības tiesības īsteno Pārsūdzības komisijā atbilstoši šo noteikumu 81. punktam vai Starptautiskajā Sporta arbitrāžas tiesā atbilstoši Sporta likuma 11.5 panta 1.1 daļai un 11.6 pantam, kā arī kodeksa 13. pantam.

9. Dopinga kontroli var veikt:

9.1. pēc biroja iniciatīvas vai atbilstoši biroja apstiprinātam ikgadējam dopinga kontroļu analīžu plānam;

9.2. saskaņā ar Latvijā atzītas sporta federācijas, starptautiskās sporta federācijas, biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja", biedrības "Latvijas Paralimpiskā komiteja", biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" vai ar sporta nozari saistītās ministrijas iesniegumu par dopinga kontroles veikšanu;

9.3. pēc citu valstu antidopinga organizāciju pieprasījuma, kad birojs darbojas kā pakalpojumu sniedzējs.

10. Izdevumus, kas saistīti ar dopinga kontrolēm, sedz:

10.1. šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētajos gadījumos un Latvijas olimpisko un paraolimpisko spēļu kandidātiem – birojs no tam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem;

10.2. šo noteikumu 9.2. un 9.3. apakšpunktā minētajos gadījumos (izņemot izdevumus, kas saistīti ar dopinga kontrolēm Latvijas olimpisko un paraolimpisko spēļu kandidātiem) – dopinga kontroles pieprasītājs par saviem līdzekļiem.

11. Sportista dopinga kontroles paraugus var savākt:

11.1. biroja nodarbināta persona, pamatojoties uz biroja rakstveida pilnvaru;

11.2. citas personas – citu valstu antidopinga organizācijas, starptautiskās federācijas, lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas, Pasaules Antidopinga aģentūra vai neatkarīgas starptautiskās dopinga kontroles institūcijas.

12. Dopinga kontroles anketu aizpilda elektroniski vai papīra formātā.

13. Biroja nodarbināta persona uzrāda biroja izsniegtu pilnvaru un izsniedz sportistam rakstisku vai elektronisku uzaicinājumu nodot dopinga kontroles paraugu. Sportists uzrāda personu apliecinošu dokumentu un, pašrocīgi parakstoties uz dokumenta papīra formā vai uz paraksta attēla iegūšanas aparatūras sensora,  apliecina, ka ir saņēmis uzaicinājumu.

14. Ja dopinga kontroles anketu aizpilda elektroniski un sportistam tiek lūgta informācija, sportists sniegto informāciju apliecina, pašrocīgi parakstoties uz paraksta attēla iegūšanas aparatūras sensora.

15. Pabeidzot dopinga kontroles procesu, sportists pārbauda dopinga kontroles anketā norādītās informācijas pareizību un apliecina to, pašrocīgi parakstoties uz dokumenta papīra formā vai uz paraksta attēla iegūšanas aparatūras sensora. Biroja nodarbināta persona apliecina dopinga kontroles anketā norādītās informācijas atbilstību, kā arī dopinga kontroles pabeigšanu, pašrocīgi parakstoties uz dokumenta papīra formā vai uz paraksta attēla iegūšanas aparatūras sensora.

16. Ja sportists izvairās no parauga nodošanas dopinga kontrolei,  biroja nodarbināta persona par to nekavējoties informē biroju, kā arī sacensību organizatoru, ja dopinga kontroli veic sacensību laikā.

17. Saņemot nelabvēlīgus dopinga kontroles analīžu rezultātus, birojs veic pasākumus atbilstoši kodeksa 7. panta 2. un 4. punktam.

18. Par nelabvēlīgiem dopinga kontroles analīžu rezultātiem birojs triju darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas vienlaikus paziņo sportistam, attiecīgajai sporta organizācijai, valsts nacionālajai antidopinga organizācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai, kā arī ievieto informāciju antidopinga administrēšanas un vadības sistēmā (turpmāk – ADAMS).

19. Saņemot paziņojumu par netipisku dopinga kontroles atradi, birojs veic kodeksa 7. panta 2. punktā minētos pasākumus, tai skaitā pārbaudi.

20. Par saistībā ar netipisku dopinga kontroles atradi veikto pasākumu (tai skaitā pārbaudes) rezultātiem birojs triju darbdienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas vienlaikus paziņo sportistam, attiecīgajai sporta organizācijai, valsts antidopinga organizācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai, kā arī ievieto attiecīgu informāciju ADAMS.

21. Lai izvērtētu bioloģiskās pases parametrus, birojs veic ilgtermiņa analīžu rezultātu datu apkopošanu un salīdzināšanu, novērojot dopinga marķierus iespējamai aizliegtu vielu vai aizliegtu metožu lietošanas noteikšanai, un triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par nelabvēlīgiem sportista bioloģiskās pases parametriem paziņo par to sportistam.

22. Sportistam 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 21. punktā minētā paziņojuma saņemšanas ir tiesības sniegt paskaidrojumus par nelabvēlīgajos sportista bioloģiskās pases parametros norādītajiem datiem.

23. Birojs triju darbdienu laikā pēc sportista paskaidrojumu saņemšanas nosūta tos pārskatīšanai Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētajai Sportistu bioloģisko pasu pārvaldības vienības ekspertu grupai.

24. Ja, pārskatot sportista paskaidrojumus, šo noteikumu 23. punktā minētās ekspertu grupas viedoklis vienbalsīgi apstiprina iespējamu antidopinga noteikumu pārkāpumu, birojs triju darbdienu laikā pēc viedokļa saņemšanas par to vienlaikus paziņo sportistam, attiecīgajai sporta organizācijai, valsts antidopinga organizācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai atbilstoši kodeksa 7. panta 2. punktam, nosakot sportistam tiesības sniegt paskaidrojumus atbilstoši šo noteikumu 27.1. apakšpunktam. Ja, pārskatot sportista paskaidrojumus, šo noteikumu 23. punktā minētās ekspertu grupas viedoklis vienbalsīgi neapstiprina iespējamu antidopinga noteikumu pārkāpumu, birojs triju darbdienu laikā pēc viedokļa saņemšanas par to vienlaikus paziņo sportistam un Pasaules Antidopinga aģentūrai, kā arī ievieto attiecīgu informāciju ADAMS.

25. Citu iespējamu antidopinga noteikumu pārkāpumu gadījumā birojs triju darbdienu laikā pēc pārkāpuma fakta konstatēšanas par to vienlaikus paziņo sportistam vai sporta darbiniekam, attiecīgajai sporta organizācijai, valsts antidopinga organizācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai, kā arī ievieto attiecīgu informāciju ADAMS.

III. Antidopinga noteikumu pārkāpumu pārbaudes kārtība

26. Birojs, uzsākot antidopinga noteikumu pārkāpuma pārbaudi, apkopo Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētās laboratorijas vai Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētās Sportistu bioloģisko pasu pārvaldības vienības atzinumu, ja pārkāpums saistīts ar aizliegto vielu lietošanu, dopinga kontroles anketu un citus pierādījumus, kas apstiprina iespējamo antidopinga noteikumu pārkāpumu.

27. Sportists vai sporta darbinieks piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma par iespējamo antidopinga noteikumu pārkāpumu saņemšanas ir tiesīgs:

27.1. sniegt paskaidrojumus birojā personīgi vai rakstveidā, kā arī iesniegt citus attiecīgus dokumentus;

27.2. vērsties birojā ar lūgumu par saviem līdzekļiem veikt dopinga kontroles parauga B daļas analīzi Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētā laboratorijā.

28. Sportista vai sporta darbinieka tiesības, kuras nav minētas šo noteikumu 27. punktā, tiek norādītas paziņojumā par iespējamu antidopinga noteikumu pārkāpumu kā būtiska paziņojuma sastāvdaļa atbilstoši kodeksa 7. panta 2. punktam.

29. Birojs 40 darbdienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas sportistam vai sporta darbiniekam izvērtē iesniegto informāciju, veic papildu pierādījumu iegūšanu un pieņem lēmumu par iespējamo antidopinga noteikumu pārkāpuma konstatēšanu sportistam vai sporta darbiniekam. Ja sportists par nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem vēlas veikt parauga B daļas analīzi atbilstoši kodeksa 7. panta 2. punktam, iespējamā antidopinga noteikumu pārkāpuma pārbaude tiek apturēta līdz parauga B daļas analīžu rezultātu saņemšanai. Ja atbilstoši šo noteikumu 35. punktam tiek uzsākts vienošanās slēgšanas process, izmeklēšanas termiņš tiek apturēts uz vienošanās slēgšanas laiku.

30. Birojs par 20 darbdienām var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu saistībā ar iespējamā antidopinga noteikumu pārkāpuma konstatēšanu sportistam vai sporta darbiniekam, ja nepieciešams iegūt papildu pierādījumus lēmuma pieņemšanai vai ja konstatēta kavēšanās izmeklēšanas un pārbaudes veikšanā, kas nav atkarīga no biroja.

31. Ja dopinga kontroles parauga B daļas analīze neapstiprina nelabvēlīgus analīžu rezultātus un sportistam jau ir piešķirts pagaidu aizliegums, tas tiek atcelts un piecu darbdienu laikā pēc dopinga kontroles parauga B daļas analīzes rezultātu saņemšanas birojs paziņojumu par parauga B daļas rezultātiem vienlaikus nosūta sportistam, sporta organizācijai, nacionālajai antidopinga organizācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai, kā arī ievieto attiecīgu informāciju ADAMS.

32. Ja dopinga kontroles parauga B daļas analīze neapstiprina nelabvēlīgus analīžu rezultātus, birojs turpina veikt izmeklēšanu un pārbaudi šo noteikumu 29. punktā minētajā termiņā, lai iegūtu papildu pierādījumus par kodeksa 2. panta 2. punktā noteiktā pārkāpuma izdarīšanu. Birojs piecu darbdienu laikā pēc izmeklēšanas veikšanas paziņo sportistam, attiecīgajai sporta organizācijai, valsts antidopinga organizācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai par izmeklēšanas un pārbaudes rezultātiem, kā arī ievieto attiecīgu informāciju ADAMS.

33. Ja pēc sportista vai sporta darbinieka paskaidrojumu sniegšanas termiņa beigām, kā arī pēc iegūtajiem papildu pierādījumiem birojs joprojām konstatē antidopinga noteikumu pārkāpumu, tas piecu darbdienu laikā nosūta sportistam vai sporta darbiniekam, attiecīgajai sporta organizācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai paziņojumu par antidopinga noteikumu pārkāpuma konstatēšanu, kā arī ievieto attiecīgu informāciju ADAMS.

34. Sportistam vai sporta darbiniekam piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 18., 20., 24. un 25. punktā minētā paziņojuma, kā arī paziņojuma par antidopinga noteikumu pārkāpuma konstatēšanu saņemšanas ir tiesības atzīt antidopinga noteikumu pārkāpumu, piekrist biroja noteiktajām sankcijām un nosūtīt šo informāciju birojam. Ja nepieciešams, noteiktais termiņš var tikt pagarināts par piecām darbdienām. Birojs 15 darbdienu laikā pēc dienas, kad saņemta antidopinga noteikumu pārkāpuma atzīšana, sagatavo lēmumu atbilstoši kodeksa 14. pantam un triju darbdienu laikā paziņo to sportistam, sporta darbiniekam, attiecīgajai sporta organizācijai, valsts antidopinga organizācijai, Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai vai Starptautiskajai Paralimpiskajai komitejai, ja lēmums varētu ietekmēt olimpiskās vai paraolimpiskās spēles (tostarp gadījumos, kad lēmums ietekmē tiesības piedalīties olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs), un Pasaules Antidopinga aģentūrai, kā arī ievieto attiecīgu informāciju ADAMS. Lēmumu var pārsūdzēt Pārsūdzības komisijā atbilstoši šo noteikumu 83. punktam vai Starptautiskajā Sporta arbitrāžas tiesā atbilstoši Sporta likuma 11.5 panta 1.1 daļai un 11.6 pantam.

35. Sportistam vai sporta darbiniekam piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 18., 20., 24. un 25. punktā minētā paziņojuma, kā arī paziņojuma par antidopinga noteikumu pārkāpuma konstatēšanu saņemšanas ir tiesības atzīt antidopinga noteikumu pārkāpumu un slēgt vienošanos ar biroju saistībā ar antidopinga noteikumu pārkāpumu. Pirms vienošanās slēgšanas ar biroju sportists vai sporta darbinieks ir tiesīgs lūgt slēgt vienošanos par sniegtās informācijas neizmantošanu, ja vienošanās par antidopinga noteikumu pārkāpuma atzīšanu netiek noslēgta. Pēc vienošanās projekta sagatavošanas birojs triju darbdienu laikā nosūta vienošanās projektu Pasaules Antidopinga aģentūrai saskaņošanai. Pēc Pasaules Antidopinga aģentūras saskaņojuma saņemšanas birojs triju darbdienu laikā nosūta vienošanos sportistam vai sporta darbiniekam parakstīšanai. Vienošanās par antidopinga noteikumu pārkāpuma atzīšanu nav pārsūdzama.

36. Ja vienošanās netiek noslēgta, atsāk izmeklēšanu atbilstoši šo noteikumu 29. punktam.

37. Sportistam vai sporta darbiniekam piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par antidopinga noteikumu pārkāpuma konstatēšanu ir tiesības rakstveidā apstrīdēt biroja konstatēto antidopinga noteikumu pārkāpumu vai noteiktās sankcijas, kā arī rakstveidā pieprasīt birojam lietas izskatīšanu Disciplinārajā antidopinga komisijā. Pēc pieprasījuma saņemšanas birojs triju darbdienu laikā nodod lietu Disciplinārajai antidopinga komisijai izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai.

38. Ja sportists vai sporta darbinieks norādītajā termiņā nav veicis šo noteikumu 34., 35. vai 37. punktā minētās darbības, tiek konstatēts, ka sportists vai sporta darbinieks ir atteicies no savām tiesībām uz lietas izskatīšanu un atzinis antidopinga noteikumu pārkāpumu, kā arī pieņēmis sankcijas, kuras birojs noteicis paziņojumā par antidopinga noteikumu pārkāpuma konstatēšanu. Birojs 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 34., 35. vai 37. punktā minēto darbību veikšanas termiņa sagatavo lēmumu atbilstoši kodeksa 14. pantam un triju darbdienu laikā paziņo to sportistam, sporta darbiniekam, attiecīgajai sporta organizācijai, valsts antidopinga organizācijai, Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai vai Starptautiskajai Paralimpiskajai komitejai, ja lēmums varētu ietekmēt olimpiskās vai paraolimpiskās spēles (tostarp gadījumos, kad lēmums ietekmē tiesības piedalīties olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs), un Pasaules Antidopinga aģentūrai, kā arī ievieto attiecīgu informāciju ADAMS. Lēmumu var pārsūdzēt Pārsūdzības komisijā atbilstoši šo noteikumu 83. punktam vai Starptautiskajā Sporta arbitrāžas tiesā atbilstoši Sporta likuma 11.5 panta 1.1 daļai un 11.6 pantam.

39. Ja pēc paziņojuma par antidopinga noteikumu pārkāpuma konstatēšanu nosūtīšanas sportistam vai sporta darbiniekam birojs pieņem lēmumu atcelt noteiktās sankcijas, birojs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta paziņojumu par sankciju atcelšanu sportistam, sporta darbiniekam, attiecīgajai sporta organizācijai, valsts antidopinga organizācijai, Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai vai Starptautiskajai Paralimpiskajai komitejai, ja lēmums varētu ietekmēt olimpiskās vai paraolimpiskās spēles (tostarp gadījumos, kad lēmums ietekmē tiesības piedalīties olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs), un Pasaules Antidopinga aģentūrai, kā arī ievieto attiecīgu informāciju ADAMS. Lēmumu var pārsūdzēt Pārsūdzības komisijā atbilstoši šo noteikumu 83. punktam vai Starptautiskajā Sporta arbitrāžas tiesā atbilstoši Sporta likuma 11.5 panta 1.1 daļai un 11.6 pantam.

40. Birojs pieņem pārbaudāmo sportistu reģistru, kā arī citus reģistrus atbilstoši Sporta likuma 11.2 panta pirmās daļas 2. punktam, nosaka tajos iekļaujamos sportistus, kā arī informāciju par sportista atrašanās vietu (dopinga kontroļu plānošanas un veikšanas nolūkā). Ja pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļautais sportists nav sniedzis informāciju par savu atrašanās vietu, uzskatāms, ka viņš izdarījis antidopinga noteikumu pārkāpumu atbilstoši kodeksa 2. panta 4. punktam. Birojs piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo sportistam un attiecīgajai sporta organizācijai par iekļaušanu pārbaudāmo sportistu reģistrā vai citos reģistros vai izslēgšanu no tiem, kā arī ievieto attiecīgu informāciju ADAMS.

41. Pasaules Antidopinga aģentūrai un citām antidopinga organizācijām, kurām ir tiesības veikt dopinga paraugu savākšanu, ADAMS ir pieejama pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļauto sportistu informācija par atrašanās vietām.

42. Ja birojs konstatē, ka pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļautais sportists noteiktajā termiņā (līdz noteiktam termiņam ceturksnī) nav sniedzis precīzu informāciju par savu atrašanās vietu vai nav papildinājis to atbilstoši kodeksa 5. panta 5. punkta prasībām, birojs 10 darbdienu laikā no dienas, kad konstatēta neprecīza informācija par atrašanās vietu, nosūta paziņojumu sportistam. Sportists piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas var sniegt paskaidrojumus, kā arī 48 stundu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža var veikt labojumus, lai izvairītos no turpmākiem pārkāpumiem attiecībā uz informācijas nesniegšanu par savu atrašanās vietu. Birojam ir pienākums pārbaudīt, vai sportists ir veicis labojumus ADAMS iekļautajā informācijā par atrašanās vietu.

43. Birojs 10 darbdienu laikā pēc paskaidrojumu sniegšanas termiņa izvērtē biroja rīcībā esošo informāciju un dokumentus un pieņem lēmumu par brīdinājuma izteikšanu, kā arī triju darbdienu laikā lēmumu vienlaikus nosūta sportistam, attiecīgajai sporta organizācijai, valsts antidopinga organizācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai, kā arī ievieto attiecīgu informāciju ADAMS. Pieņemto lēmumu ir tiesības pārsūdzēt Pārsūdzības komisijā atbilstoši šo noteikumu 83. punktam vai Starptautiskajā arbitrāžas tiesā atbilstoši Sporta likuma 11.5 panta 1.1 daļai un 11.6 pantam. Saņemot starptautiskās sporta organizācijas lēmumu par brīdinājuma izteikšanu sportistam, birojs triju darbdienu laikā lēmumu paziņo attiecīgajai sporta organizācijai.

44. Ja birojs konstatē, ka pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļautais sportists noteiktajā termiņā nav ieradies uz dopinga kontroles parauga nodošanu, birojs 10 darbdienu laikā pēc sportista neierašanās uz dopinga kontroles parauga nodošanu par to informē sportistu un pieprasa piecu darbdienu laikā sniegt paskaidrojumus par neierašanās iemesliem.

45. Pēc paskaidrojumu sniegšanas termiņa birojs 10 darbdienu laikā izvērtē saņemto informāciju un dokumentus par sportista neierašanos uz dopinga kontroles parauga nodošanu un pieņem lēmumu par brīdinājuma izteikšanu, kā arī triju darbdienu laikā par to vienlaikus informē sportistu, attiecīgo sporta organizāciju, valsts antidopinga organizāciju un Pasaules Antidopinga aģentūru, kā arī ievieto attiecīgu informāciju ADAMS. Pieņemto lēmumu ir tiesības pārsūdzēt Pārsūdzības komisijā atbilstoši šo noteikumu 83. punktam vai Starptautiskajā arbitrāžas tiesā atbilstoši Sporta likuma 11.5 panta 1.1 daļai un 11.pantam. Saņemot starptautiskās sporta organizācijas lēmumu par brīdinājuma izteikšanu sportistam, birojs triju darbdienu laikā lēmumu paziņo attiecīgajai sporta organizācijai.

46. Sportistam piecu darbdienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas ir tiesības vērsties birojā ar rakstveida iesniegumu par izteiktā brīdinājuma pamatotības pārskatīšanu. Izteiktā brīdinājuma pamatotības pārskatīšanu veic birojā nodarbināta persona, kura nebija iesaistīta izvērtēšanā un lēmuma pieņemšanā par brīdinājuma izteikšanu. Pēc izteiktā brīdinājuma pamatotības pārskatīšanas tiek veiktas darbības atbilstoši šo noteikumu 45. punktam.

47. Pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļautajiem sportistiem, kuri ir pārtraukuši savu aktīvo karjeru, tiesības atgriezties sportā ne agrāk kā sešus mēnešus pēc sportista iesnieguma saņemšanas birojā nosaka atbilstoši kodeksa 5. panta 6. punkta 1. apakšpunktam, sportistiem, kuri ir pārtraukuši aktīvo karjeru pēc sankciju piešķiršanas, tiesības atgriezties sportā ne agrāk kā sešus mēnešus pēc sportista iesnieguma saņemšanas birojā nosaka atbilstoši kodeksa 5. panta 6. punkta 2. apakšpunktam, un biroja tiesības turpināt antidopinga noteikumu pārkāpuma pārbaudi un izmeklēšanu pēc sportista vai sporta darbinieka aktīvās karjeras pārtraukšanas nosaka atbilstoši kodeksa 7. panta 7. punktam.

IV. Disciplinārās antidopinga komisijas darbība un lēmumu pieņemšana

48. Sekretariāta funkcijas Disciplinārajā antidopinga komisijā veic tās ievēlēti Disciplinārās antidopinga komisijas locekļi.

49. Birojam, sportistam vai sporta darbiniekam, kā arī Sporta likuma 11.pantā noteiktajām organizācijām ir tiesības iesniegt Disciplinārajai antidopinga komisijai lūgumu par veidu, kādā izskatāma informācija par antidopinga noteikumu pārkāpumu vai sportista vai sporta darbinieka sūdzība. Disciplinārās antidopinga komisijas priekšsēdētājs lēmumu par Disciplinārās antidopinga komisijas locekļu skaitu lietas izskatīšanai un veidu, kādā tiks izskatīta informācija par antidopinga noteikumu pārkāpumu vai sportista vai sporta darbinieka sūdzība, pieņem triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Disciplinārās antidopinga komisijas loceklim, kurš konstatē interešu konflikta pastāvēšanu, jāatstata sevi no lietas izskatīšanas.

50. Disciplinārā antidopinga komisija informāciju par antidopinga noteikumu pārkāpumu vai sportista vai sporta darbinieka sūdzību pamatā izskata triju komisijas locekļu sastāvā. Izvērtējot saņemto informāciju par antidopinga noteikumu pārkāpumu vai sportista vai sporta darbinieka sūdzību, kā arī lietas apjomu un sarežģītību, Disciplinārās antidopinga komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs noteikt lielāku komisijas locekļu skaitu.

51. Disciplinārā antidopinga komisija piecu darbdienu laikā pēc informācijas par antidopinga noteikumu pārkāpumu saņemšanas nosūta sportistam vai sporta darbiniekam informāciju par antidopinga noteikumu pārkāpumu, kā arī nosūta sportistam vai sporta darbiniekam un birojam informāciju par lietas izskatīšanas veidu, Disciplinārās antidopinga komisijas sēdes vietu un laiku un komisijas locekļu sastāvu, par tiesībām pieaicināt lieciniekus, par tiesībām piecu darbdienu laikā pēc informācijas iegūšanas par interešu konfliktu apstrīdēt komisijas sastāvu, ņemot vērā esošo interešu konfliktu, kā arī par citām tiesībām atbilstoši kodeksa 8. pantam.

52. Sportists vai sporta darbinieks ir tiesīgs piecu darbdienu laikā pēc Disciplinārās antidopinga komisijas informācijas saņemšanas sniegt atbildi uz saņemto informāciju.

53. Disciplinārā antidopinga komisija vienas darbdienas laikā pēc sportista vai sporta darbinieka atbildes saņemšanas nosūta to birojam.

54. Disciplinārā antidopinga komisija divu darbdienu laikā pēc sportista vai sporta darbinieka sūdzības saņemšanas nosūta to birojam, kā arī nosūta sportistam vai sporta darbiniekam un birojam informāciju par lietas izskatīšanas veidu, Disciplinārās antidopinga komisijas sēdes vietu un laiku un komisijas locekļu sastāvu, par tiesībām vienas darbdienas laikā pēc informācijas iegūšanas par interešu konfliktu apstrīdēt komisijas sastāvu, ņemot vērā esošo interešu konfliktu, kā arī informāciju par liecinieku pieaicināšanu.

55. Birojs ir tiesīgs vienas darbdienas laikā pēc Disciplinārās antidopinga komisijas informācijas saņemšanas sniegt atbildi uz saņemto informāciju.

56. Disciplinārā antidopinga komisija vienas darbdienas laikā pēc atbildes saņemšanas nosūta to sportistam vai sporta darbiniekam.

57. Disciplinārā antidopinga komisija piecu darbdienu laikā pēc informācijas par antidopinga noteikumu pārkāpumu vai sportista vai sporta darbinieka sūdzības saņemšanas vienlaikus paziņo attiecīgajai sporta organizācijai, valsts antidopinga organizācijai, Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai vai Starptautiskajai Paralimpiskajai komitejai, ja lēmums varētu ietekmēt olimpiskās vai paraolimpiskās spēles (tostarp gadījumos, kad lēmums ietekmē tiesības piedalīties olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs), un Pasaules Antidopinga aģentūrai par lietas izskatīšanas veidu, Disciplinārās antidopinga komisijas sēdes vietu un laiku un komisijas locekļu sastāvu, kā arī par tiesībām piedalīties Disciplinārās antidopinga komisijas sēdē novērotāju statusā.

58. Disciplinārā antidopinga komisija slēgtā sēdē izskata biroja sagatavoto informāciju par sportista vai sporta darbinieka iespējamā antidopinga noteikumu pārkāpuma konstatēšanu vai sportista vai sporta darbinieka sūdzību par pagaidu aizlieguma piešķiršanu.

59. Sportistam vai sporta darbiniekam ir tiesības piecu darbdienu laikā pēc pagaidu aizlieguma piešķiršanas iesniegt sūdzību Disciplinārajā antidopinga komisijā.

60. Sportistam vai sporta darbiniekam ir tiesības uz publisku lietas izskatīšanu atbilstoši šo noteikumu 49. punktam vai to norādot atbildē, kas sniegta Disciplinārajai antidopinga komisijai šo noteikumu 52. punktā minētajā kārtībā. Birojam ir tiesības pieprasīt publisku lietas izskatīšanu atbilstoši šo noteikumu 49. punktam vai to norādot atbildē, kas sniegta Disciplinārajai antidopinga komisijai šo noteikumu 55. punktā minētajā kārtībā, ja ir saņemta sportista vai sporta darbinieka rakstiska piekrišana. Sportistam vai sporta darbiniekam ir tiesības atteikties no publiskas lietas izskatīšanas arī lietas izskatīšanas laikā.

61. Disciplinārā antidopinga komisija triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izvērtē pieprasījumu un var noraidīt lūgumu izskatīt lietu publiski, pamatojoties uz morāles, sabiedriskās kārtības, valsts drošības, nepilngadīgu personu vai pušu privātās dzīves aizsardzību vai ja publicitāte ietekmētu taisnīgu lietas izskatīšanu.

62. Disciplinārās antidopinga komisijas sēde tiek rīkota 10 darbdienu laikā pēc sportista vai sporta darbinieka atbildes sniegšanas termiņa atbilstoši šo noteikumu 52. punktam vai piecu darbdienu laikā pēc biroja atbildes sniegšanas termiņa atbilstoši šo noteikumu 55. punktam.

63. Ja Disciplinārā antidopinga komisija konstatē, ka sportists, sporta darbinieks vai birojs nav ieradies uz Disciplinārās antidopinga komisijas sēdi objektīvu iemeslu dēļ, Disciplinārā antidopinga komisija var lemt par lietas izskatīšanas atlikšanu objektīvu iemeslu dēļ, bet ne vairāk kā vienu reizi lietas izskatīšanas laikā. Ja Disciplinārās antidopinga komisijas sēde tiek atlikta, atkārtota komisijas sēde tiek rīkota:

63.1. 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad tika atlikta komisijas sēde par biroja iesniegto informāciju par antidopinga noteikumu pārkāpumu;

63.2. piecu darbdienu laikā pēc dienas, kad tika atlikta komisijas sēde par sportista vai sporta darbinieka iesniegto sūdzību par pagaidu aizlieguma piešķiršanu.

64. Ja laikā, kad Disciplinārajā antidopinga komisijā tiek izskatīta lieta par antidopinga noteikumu pārkāpumu vai sūdzība par pagaidu aizliegumu, sportists, sporta darbinieks vai birojs iesniedz jaunus pierādījumus, Disciplinārā antidopinga komisija var lemt par pierādījumu pieņemšanu un lietas izskatīšanas atlikšanu, bet ne vairāk kā vienu reizi lietas izskatīšanas laikā. Disciplinārā antidopinga komisija saņemtos pierādījumus divu darbdienu laikā nosūta sportistam, sporta darbiniekam vai birojam un dod sportistam, sporta darbiniekam vai birojam tiesības piecu darbdienu laikā sniegt paskaidrojumus. Atkārtota Disciplinārās antidopinga komisijas sēde tiek rīkota 10 darbdienu laikā pēc komisijas saņemto pierādījumu nosūtīšanas sportistam, sporta darbiniekam vai birojam.

65. Sportistam vai sporta darbiniekam un birojam ir tiesības piecu darbdienu laikā pēc informācijas iegūšanas par interešu konfliktu informēt par to Disciplināro antidopinga komisiju.

66. Ja sportists, sporta darbinieks vai birojs iesniegumu par interešu konfliktu iesniedz pirms Disciplinārās antidopinga komisijas sēdes, Disciplinārās antidopinga komisijas priekšsēdētājs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to, pieņem lēmumu un paziņo pieņemto lēmumu sportistam, sporta darbiniekam vai birojam. Ja interešu konflikts ir saistīts ar Disciplinārās antidopinga komisijas priekšsēdētāju, iesniegumu izskata un lēmumu pieņem Disciplinārās antidopinga komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Ja interešu konflikts tiek konstatēts, attiecīgais Disciplinārās antidopinga komisijas loceklis nepiedalās lietas izskatīšanā un tiek noteikts jauns komisijas loceklis, kurš piedalīsies lietas izskatīšanā. Ja interešu konflikts netiek konstatēts, lietas izskatīšana tiek turpināta iepriekš noteiktajā Disciplinārās antidopinga komisijas locekļu sastāvā.

67. Ja sportists, sporta darbinieks vai birojs uz interešu konfliktu norāda Disciplinārās antidopinga komisijas sēdes laikā, komisijas sēdes vadītājs pieņem lēmumu par interešu konflikta pastāvēšanu. Ja interešu konflikts tiek konstatēts, lietas izskatīšana tiek atlikta un 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās Disciplinārās antidopinga komisijas sēdes tiek noteikts jauns komisijas loceklis, kurš piedalīsies lietas izskatīšanā, kā arī tiek noteikts jauns Disciplinārās antidopinga komisijas sēdes norises datums, vieta un laiks. Par minētajām izmaiņām paziņo sportistam, sporta darbiniekam vai birojam. Ja interešu konflikts netiek konstatēts, lietas izskatīšana tiek turpināta iepriekš noteiktajā Disciplinārās antidopinga komisijas locekļu sastāvā.

68. Disciplinārā antidopinga komisija lēmumu par antidopinga noteikumu pārkāpumu un sankciju piešķiršanu pieņem 15 darbdienu laikā, bet lēmumu par pagaidu aizlieguma piešķiršanu – triju darbdienu laikā pēc pēdējās komisijas sēdes. Ja lēmuma pieņemšanai par antidopinga noteikumu pārkāpumu objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešams papildu laiks, tas nedrīkst pārsniegt divus mēnešus pēc pēdējās Disciplinārās antidopinga komisijas sēdes dienas.

69. Sporta organizācijai, valsts nacionālajai antidopinga organizācijai, Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai vai Starptautiskajai Paralimpiskajai komitejai, ja lēmums varētu ietekmēt olimpiskās vai paraolimpiskās spēles (tostarp gadījumos, kad lēmums ietekmē tiesības piedalīties olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs), kā arī Pasaules Antidopinga aģentūrai ir tiesības piedalīties Disciplinārās antidopinga komisijas sēdē novērotāju statusā.

70. Disciplinārā antidopinga komisija triju darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas paziņojumu par pieņemto lēmumu vienlaikus nosūta sportistam vai sporta darbiniekam, nacionālajām sporta organizācijām un birojam. Birojs triju darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma saņemšanas paziņojumu par pieņemto lēmumu nosūta Sporta likuma 11.pantā noteiktajām organizācijām, kā arī Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai vai Starptautiskajai Paralimpiskajai komitejai, ja lēmums varētu ietekmēt olimpiskās vai paraolimpiskās spēles (tostarp gadījumos, kad lēmums ietekmē tiesības piedalīties olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs), kā arī ievieto attiecīgu informāciju ADAMS. Disciplinārās antidopinga komisijas lēmums var tikt pārsūdzēts Pārsūdzības komisijā atbilstoši šo noteikumu 83. punktam vai Starptautiskajā Sporta arbitrāžas tiesā atbilstoši Sporta likuma 11.5 panta 1.1 daļai un 11.6 pantam.

71. Antidopinga noteikumu pārkāpuma pārbaude un izmeklēšana, ieskaitot izskatīšanu Disciplinārajā antidopinga komisijā, veicama sešu mēnešu laikā, izņemot šo noteikumu 68. punktā minētos gadījumus.

V. Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas darbība un lēmumu pieņemšana

72. Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas sekretariāta funkcijas veic birojs.

73. Sportists, kuram nepieciešama terapeitiskās lietošanas atļauja, tiklīdz kļuvis zināms par aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanas nepieciešamību, bet ne vēlāk kā 20 darbdienas pirms sporta sacensību dienas, iesniedz birojā terapeitiskās lietošanas atļaujas piešķiršanas pieteikuma anketu (pieejama biroja tīmekļvietnē) (turpmāk – anketa) un medicīnisko dokumentāciju, kas apstiprina aizliegtās vielas vai aizliegtās metodes lietošanas nepieciešamību. Sportistam ir tiesības pieteikties terapeitiskās lietošanas izņēmuma atļaujai ar atpakaļejošu spēku atbilstoši 2005. gada 19. oktobra UNESCO konvencijas pret dopingu sportā 2. pielikumam un kodeksa 4. panta 4. punkta 5. apakšpunktam. Starptautiska līmeņa sportisti pieteikumus terapeitiskās lietošanas izņēmuma atļaujas izsniegšanai iesniedz starptautiskajā sporta veida federācijā.

74. Birojs triju darbdienu laikā pēc anketas un medicīniskās dokumentācijas saņemšanas pārbauda anketas un medicīniskās dokumentācijas atbilstību.

75. Ja anketa aizpildīta nepilnīgi vai iesniegta neatbilstoša medicīniskā dokumentācija, birojs triju darbdienu laikā pēc neatbilstoši aizpildītas anketas vai medicīniskās dokumentācijas saņemšanas atdod to sportistam un sportists 10 darbdienu laikā iesniedz birojam precizētu anketu vai atbilstošu medicīnisko dokumentāciju. Precizētās anketas vai atbilstošās medicīniskās dokumentācijas pārbaudi veic atbilstoši šo noteikumu 74. punktam.

76. Birojs vienas darbdienas laikā pēc pilnīgi aizpildītas anketas un medicīniskās dokumentācijas saņemšanas nosūta to izvērtēšanai Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijai.

77. Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisija 15 darbdienu laikā pēc anketas un medicīniskās dokumentācijas saņemšanas slēgtā sēdē pieņem lēmumu par terapeitiskās lietošanas atļaujas piešķiršanu.

78. Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz viens no komisijas locekļiem. Ja Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijā piedalās vairāk par vienu komisijas locekli, lēmums tiek pieņemts ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas priekšsēdētāja balss.

79. Ja lēmumam par terapeitiskās lietošanas atļaujas piešķiršanu nepieciešams iegūt papildu medicīnisko dokumentāciju vai citu informāciju, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt par 20 darbdienām, par to iepriekš paziņojot sportistam.

80. Birojs triju darbdienu laikā pēc Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas lēmuma pieņemšanas paziņo to sportistam, kā arī 15 darbdienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas ievieto to ADAMS. Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt Pārsūdzības komisijā atbilstoši šo noteikumu 83. punktam. Pasaules Antidopinga aģentūrai ir tiesības pārskatīt pieņemto lēmumu atbilstoši kodeksa 4. panta 4. punktam.

VI. Antidopinga jomā iesaistīto institūciju lēmumu pārsūdzības kārtība

81. Pārsūdzības komisijas sekretāra funkcijas veic tās ievēlēti Pārsūdzības komisijas locekļi.

82. Pārsūdzības komisija izskata lēmumus atbilstoši Sporta likuma 11.panta pirmajai daļai, ņemot vērā kodeksā noteiktās sankcijas, izņemot gadījumus, kas saistīti ar starptautiska līmeņa sportistiem un starptautiska līmeņa pasākumiem. Lēmumus lietās, kas saistītas ar starptautiska līmeņa sportistiem vai izriet no starptautiska līmeņa pasākumiem, var pārsūdzēt Starptautiskajā Sporta arbitrāžas tiesā.

83. Iesniegumu par Sporta likuma 11.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem sportists, sporta darbinieks vai birojs, kā arī Sporta likuma 11.pantā noteiktās organizācijas izskatīšanai Pārsūdzības komisijā var iesniegt 20 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pasaules Antidopinga aģentūras sūdzības var iesniegt kodeksa 13. panta 2. punkta 3.5. apakšpunktā noteiktajos termiņos.

84. Sportists, sporta darbinieks vai birojs, kā arī Sporta likuma 11.pantā noteiktās organizācijas ir tiesīgas Pārsūdzības komisijai iesniegt pierādījumus, argumentus, kā arī prasījumus, kuri netika iesniegti vai izvirzīti Disciplinārajā antidopinga komisijā, ja tie izriet no sākotnējās biroja informācijas par antidopinga noteikumu pārkāpumu vai sportista vai sporta darbinieka sūdzības, lietas faktiem un apstākļiem.

85. Iesniegumu Pārsūdzības komisijas sēdē izskata mutvārdu procesā vai saskaņā ar Pārsūdzības komisijas lēmumu 40 darbdienu laikā pēc atbildes sniegšanas termiņa atbilstoši šo noteikumu 88. punktam. Sportistam vai sporta darbiniekam un birojam, kā arī Sporta likuma 11.pantā noteiktajām organizācijām ir tiesības iesniegt Pārsūdzības komisijai lūgumu par iesnieguma izskatīšanas veidu. Pārsūdzības komisijas priekšsēdētājs lēmumu par Pārsūdzības komisijas locekļu skaitu lietas izskatīšanai un veidu, kādā tiks izskatīts iesniegums, pieņem triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Pārsūdzības komisijas loceklim, kurš konstatē interešu konflikta pastāvēšanu, ir jāatstata sevi no iesnieguma izskatīšanas.

86. Pārsūdzības komisija iesniegumus pamatā izskata triju komisijas locekļu sastāvā. Izvērtējot saņemto iesniegumu, lietas apjomu un sarežģītību, Pārsūdzības komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs noteikt lielāku komisijas locekļu skaitu.

87. Pārsūdzības komisija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 85. punktā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta saņemto iesniegumu sportistam, sporta darbiniekam, birojam vai Sporta likuma 11.pantā noteiktajām organizācijām, kā arī paziņo par lietas izskatīšanas veidu, Pārsūdzības komisijas sēdes vietu un laiku un komisijas locekļu sastāvu, par tiesībām pieaicināt lieciniekus, par tiesībām piecu darbdienu laikā pēc informācijas iegūšanas par interešu konfliktu apstrīdēt komisijas sastāvu, ņemot vērā esošo interešu konfliktu, kā arī par citām tiesībām atbilstoši kodeksa 13. pantam.

88. Sportists, sporta darbinieks, birojs vai Sporta likuma 11.pantā noteiktās organizācijas ir tiesīgas piecu darbdienu laikā pēc Pārsūdzības komisijas informācijas saņemšanas sniegt atbildi uz saņemto informāciju.

89. Pārsūdzības komisija vienas darbdienas laikā pēc atbildes saņemšanas nosūta to sportistam, sporta darbiniekam, birojam vai Sporta likuma 11.pantā noteiktajām organizācijām.

90. Ja Pārsūdzības komisija konstatē, ka sportists, sporta darbinieks, birojs vai Sporta likuma 11.pantā noteiktās organizācijas nav ieradušās uz Pārsūdzības komisijas sēdi objektīvu iemeslu dēļ, Pārsūdzības komisija var lemt par lietas izskatīšanas atlikšanu, bet ne vairāk kā vienu reizi lietas izskatīšanas laikā. Ja Pārsūdzības komisijas sēde tiek atlikta, atkārtota komisijas sēde tiek rīkota 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad tika atlikta Pārsūdzības komisijas sēde.

91. Ja laikā, kad Pārsūdzības komisijā tiek izskatīts iesniegums, sportists, sporta darbinieks, birojs vai Sporta likuma 11.pantā noteiktās organizācijas iesniedz jaunus pierādījumus, Pārsūdzības komisija var lemt par pierādījumu pieņemšanu un lietas izskatīšanas atlikšanu, bet ne vairāk kā vienu reizi lietas izskatīšanas laikā. Pārsūdzības komisija saņemtos pierādījumus divu darbdienu laikā nosūta sportistam, sporta darbiniekam, birojam vai Sporta likuma 11.pantā noteiktajām organizācijām un dod sportistam, sporta darbiniekam, birojam vai Sporta likuma 11.pantā noteiktajām organizācijām tiesības piecu darbdienu laikā sniegt paskaidrojumus. Atkārtota Pārsūdzības komisijas sēde tiek rīkota 10 darbdienu laikā pēc komisijas saņemto pierādījumu nosūtīšanas sportistam, sporta darbiniekam, birojam vai Sporta likuma 11.pantā noteiktajām organizācijām.

92. Sportistam vai sporta darbiniekam, birojam un Sporta likuma 11.6 pantā noteiktajām organizācijām, kā arī Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai vai Starptautiskajai Paralimpiskajai komitejai, ja lēmums varētu ietekmēt olimpiskās vai paraolimpiskās spēles (tostarp gadījumos, kad lēmums ietekmē tiesības piedalīties olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs), ir tiesības piecu darbdienu laikā pēc informācijas iegūšanas par interešu konfliktu informēt par to Pārsūdzības komisiju.

93. Ja sportists, sporta darbinieks, birojs, Sporta likuma 11.6 pantā noteiktās organizācijas, kā arī Starptautiskā Olimpiskā komiteja vai Starptautiskā Paralimpiskā komiteja, ja lēmums varētu ietekmēt olimpiskās vai paraolimpiskās spēles (tostarp gadījumos, kad lēmums ietekmē tiesības piedalīties olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs), iesniegumu par interešu konfliktu iesniedz pirms Pārsūdzības komisijas sēdes, Pārsūdzības komisijas priekšsēdētājs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to, pieņem lēmumu un paziņo pieņemto lēmumu sportistam vai sporta darbiniekam un birojam. Ja interešu konflikts ir saistīts ar Pārsūdzības komisijas priekšsēdētāju, iesniegumu izskata un lēmumu pieņem Pārsūdzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Ja interešu konflikts tiek konstatēts, attiecīgais Pārsūdzības komisijas loceklis nepiedalās lietas izskatīšanā un tiek noteikts jauns komisijas loceklis, kurš piedalīsies lietas izskatīšanā. Ja interešu konflikts netiek konstatēts, lietas izskatīšana tiek turpināta iepriekš noteiktajā Pārsūdzības komisijas locekļu sastāvā.

94. Ja sportists, sporta darbinieks, birojs, Sporta likuma 11.6 pantā noteiktās organizācijas, kā arī Starptautiskā Olimpiskā komiteja vai Starptautiskā Paralimpiskā komiteja, ja lēmums varētu ietekmēt olimpiskās vai paraolimpiskās spēles (tostarp gadījumos, kad lēmums ietekmē tiesības piedalīties olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs), uz interešu konfliktu norāda Pārsūdzības komisijas sēdes laikā, komisijas sēdes vadītājs pieņem lēmumu par interešu konflikta pastāvēšanu. Ja interešu konflikts tiek konstatēts, lietas izskatīšana tiek atlikta un 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās Pārsūdzības komisijas sēdes tiek noteikts jauns Pārsūdzības komisijas loceklis, kurš piedalīsies lietas izskatīšanā, kā arī tiek noteikts jauns Pārsūdzības komisijas sēdes norises datums, vieta un laiks. Par minētajām izmaiņām paziņo sportistam vai sporta darbiniekam, birojam, Sporta likuma 11.pantā noteiktajām organizācijām, kā arī Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai vai Starptautiskajai Paralimpiskajai komitejai, ja lēmums varētu ietekmēt olimpiskās vai paraolimpiskās spēles (tostarp gadījumos, kad lēmums ietekmē tiesības piedalīties olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs). Ja interešu konflikts netiek konstatēts, lietas izskatīšana tiek turpināta iepriekš noteiktajā Pārsūdzības komisijas locekļu sastāvā.

95. Sportistam, sporta darbiniekam vai birojam ir tiesības uz publisku lietas izskatīšanu, to norādot iesniegumā, kas iesniegts Pārsūdzības komisijai šo noteikumu 85. punktā minētajā kārtībā, vai atbildē, kas sniegta šo noteikumu 88. punktā minētajā kārtībā. Birojam ir tiesības pieprasīt publisku lietas izskatīšanu, ja ir saņemta sportista vai sporta darbinieka rakstiska piekrišana. Sportistam vai sporta darbiniekam ir tiesības atteikties no publiskas lietas izskatīšanas arī lietas izskatīšanas laikā.

96. Pārsūdzības komisija triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē pieprasījumu un var noraidīt lūgumu izskatīt lietu publiski, pamatojoties uz morāles, sabiedriskās kārtības, valsts drošības, nepilngadīgu personu vai pušu privātās dzīves aizsardzību vai ja publicitāte ietekmētu taisnīgu lietas izskatīšanu.

97. Attiecīgajai sporta organizācijai, valsts nacionālajai antidopinga organizācijai, Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai vai Starptautiskajai Paralimpiskajai komitejai, ja lēmums varētu ietekmēt olimpiskās vai paraolimpiskās spēles (tostarp gadījumos, kad lēmums ietekmē tiesības piedalīties olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs), kā arī Pasaules Antidopinga aģentūrai ir tiesības piedalīties Pārsūdzības komisijas sēdē novērotāju statusā.

98. Pārsūdzības komisija lēmumu pieņem 15 darbdienu laikā, bet lēmumu par pagaidu aizlieguma piešķiršanu – triju darbdienu laikā pēc pēdējās komisijas sēdes atbilstoši kodeksa 13. panta 2. punkta 2. apakšpunktam un 14. pantam.

99. Pārsūdzības komisija triju darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas paziņojumu par pieņemto lēmumu vienlaikus nosūta sportistam vai sporta darbiniekam, nacionālajām sporta organizācijām un birojam. Birojs triju darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma saņemšanas paziņojumu par pieņemto lēmumu nosūta Sporta likuma 11.pantā noteiktajām organizācijām, kā arī Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai vai Starptautiskajai Paralimpiskajai komitejai, ja lēmums varētu ietekmēt olimpiskās vai paraolimpiskās spēles (tostarp gadījumos, kad lēmums ietekmē tiesības piedalīties olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs), un ievieto attiecīgu informāciju ADAMS.

100. Sportistam vai sporta darbiniekam ir tiesības vērsties birojā ar iesniegumu pārskatīt noteiktās soda sankcijas atbilstoši kodeksa 27. panta 3. punktam vai 27. panta 6. punktam. Šajā punktā minēto iesniegumu izskata šo noteikumu III un VI nodaļā minētajā kārtībā.

101. Ja sportistam vai sporta darbiniekam ir piešķirts sods par antidopinga noteikumu pārkāpumu, kas izdarīts pirms 2021. gada kodeksa stāšanās spēkā, un šis sportists vai sporta darbinieks pēc 2021. gada kodeksa stāšanās spēkā izdara vēl vienu antidopinga noteikumu pārkāpumu, noteiktais sods tiek aprēķināts atbilstoši kodeksa 27. panta 4. punktam.

VII. Noslēguma jautājums

102. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2019. gada 24. septembra noteikumus Nr. 448 "Nacionālie antidopinga noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 196. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nacionālie antidopinga noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 661Pieņemts: 28.09.2021.Stājas spēkā: 06.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 192, 05.10.2021. OP numurs: 2021/192.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
326512
06.10.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"