Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21-20

Jelgavā 2021. gada 23. septembrī (prot. Nr. 14, 2. p.)
Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā.

2. Noteikumu izpratnē brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pabalsti, kurus piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju, lai nodrošinātu materiālo atbalstu noteiktai iedzīvotāju mērķa grupai vai personai svarīgos dzīves periodos, vai personas aktuālās problēmas risināšanai.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. apliecinošie dokumenti un izziņas – rakstiska informācija, kas apliecina mājsaimniecības tiesības saņemt brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu, kā arī saņemtā pabalsta izlietošanu atbilstoši paredzētajam mērķim (kvīts, čeks, kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas konta pārskats un citi);

3.2. iesniedzējs – viena no mājsaimniecības pilngadīgajām personām, kura noteikumos noteiktajā kārtībā vēršas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) pabalsta saņemšanai.

3.3. speciālists – persona, kura ir darba tiesiskajās attiecībās ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādi vai ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādi "Jelgavas Amatu vidusskola" par pedagoģiskā darba veikšanu.

4. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus piešķir mājsaimniecībai, kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

5. Lai saņemtu brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus, izņemot vienreizēju pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā, iesniedzējs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JSLP iesniegumu, kā arī citus dokumentus, kas noteikumos noteikti attiecīgā pabalsta saņemšanai. Lai saņemtu vienreizēju pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā, iesniedzējs iesniedz iesniegumu JSLP vai Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, vai Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļā.

6. Lēmumu par brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta, izņemot noteikumu 12.13. un 12.14. apakšpunktā noteikto pabalstu, piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ar JSLP vadītāja rīkojumu izveidota JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un noteikumos noteiktie un JSLP pieprasītie dokumenti. Lēmumu par noteikumu 12.13. un 12.14. apakšpunktā noteiktā brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP vadītājs ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un noteikumos noteiktie un JSLP pieprasītie dokumenti.

7. JSLP brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus, izņemot noteikumu 12.13. un 12.14. apakšpunktā noteikto pabalstu, izmaksā pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam. Noteikumu 12.13. un 12.14. apakšpunktā noteiktos brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus izmaksā 3 darbdienu laikā pēc JSLP vadītāja lēmuma pieņemšanas.

8. Noteikumu 12.3.–12.6., 12.9. apakšpunktā noteikto brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu piešķir ar nākamā mēneša 1. datumu pēc mēneša, kad pieņemts JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.

9. Noteikumu 12.3.–12.6. apakšpunktā noteiktais pabalsts netiek piešķirts, ja šim mērķim jau ir piešķirts papildu sociālās palīdzības pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai.

10. JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupai ir tiesības atteikt piešķirt brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu vai atcelt lēmumu par brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanu pilnībā vai daļēji, ja iesniedzējs bez pamatota iemesla nepilda kādu no noteikumu 11. punktā noteiktajiem pienākumiem.

11. Iesniedzēja pienākums ir:

11.1. iesniegt apliecinošus dokumentus un izziņas, kuri noteikti noteikumos un kurus JSLP pieprasa lēmuma pieņemšanai;

11.2. atļaut apsekot dzīvesvietu, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai;

11.3. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri bija par pamatu brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta saņemšanai;

11.4. sadarboties ar sociālā darba speciālistu.

II. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidi

12. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidi Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā ir:

12.1. vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;

12.2. pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni;

12.3. pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē;

12.4. pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē;

12.5. pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam;

12.6. pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai;

12.7. pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei;

12.8. pabalsts īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam;

12.9. pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai;

12.10. ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam;

12.11. ikgadējs pabalsts politiski represētai personai;

12.12. ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu;

12.13. vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes;

12.14. apbedīšanas pabalsts.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-15, kas piemērojami ar 01.07.2022.)

III. Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

13. Vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā (turpmāk III nodaļā – piedzimšanas pabalsts) 100,00 euro apmērā par bērnu, kuram ir piešķirts personas kods, piešķir vienam no vecākiem (aizbildnim), kurš savu pamata dzīvesvietu un bērna dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vienā mājsaimniecībā.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-1; sk. grozījumu 4. punktu)

14. Ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst vairāki bērni, neizmaksājot noteikumu 13. punktā noteikto piedzimšanas pabalstu, piešķir piedzimšanas pabalstu:

14.1. 1423,00 euro apmērā, ja piedzimst 2 bērni vienās dzemdībās;

14.2. 2846,00 euro apmērā, ja piedzimst 3 un vairāk bērnu vienās dzemdībās.

15. Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

16. Piedzimšanas pabalstu nepiešķir ja:

16.1. bērnam ir piemērota kāda no ārpusģimenes aprūpes formām;

16.2. viens no vecākiem (aizbildņiem) ir saņēmis bērna piedzimšanas pabalstu citā pašvaldībā.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-1 redakcijā)

17. Piedzimšanas pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

IV. Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni

18. Ikmēneša pabalstu transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni (turpmāk IV nodaļā – pabalsts) 43,00 euro apmērā piešķir katram bērnam līdz 3 gadu vecumam.

19. Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā noradītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

V. Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē

20. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk V nodaļā – pabalsts) piešķir par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu kalendārajā gadā izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes:

20.1. no pusotra gada līdz trīs gadu vecuma sasniegšanai, nepārsniedzot 65,00 euro;

20.2. no trīs gadu vecuma sasniegšanas līdz pirmsskolas izglītības programmas apguvei, nepārsniedzot 70,00 euro.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-15 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2022.)

21. Pabalstu par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu pārskaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

VI. Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē

22. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai kārtējā mācību gadā vispārējās izglītības iestādē (turpmāk VI nodaļā – pabalsts) par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes piešķir:

22.1. izglītojamajam 100 % apmērā no apstiprinātā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vai citas pašvaldības ēdināšanas pakalpojuma maksas apmēra;

22.2. izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei) līdz 70,00 euro mēnesī.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-15 redakcijā, kas grozīta ar 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-26, kas piemērojami ar 01.09.2022.)

23. Pabalstu par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu pārskaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

VII. Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam

24. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam (turpmāk VII nodaļā – pabalsts) 20 % apmērā no ēdināšanas pakalpojuma maksas vispārējās izglītības iestādē piešķir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes 5.–6. klases izglītojamajam kārtējā mācību gadā.

25. Pabalstu par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu pārskaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

VIII. Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai

26. Pabalstu izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai (turpmāk VIII nodaļā – pabalsts), nepārsniedzot 15,00 euro mēnesī piešķir kārtējā mācību gadā izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

27. Pabalstu pārskaita izglītības pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

IX. Pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei

28. Ikmēneša pabalstu 143,00 euro apmērā kalendārajā gadā piešķir personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk – persona ar invaliditāti) aprūpei (turpmāk IX nodaļā – pabalsts), ja persona ar invaliditāti atbilst:

28.1. visiem turpmāk norādītajiem kritērijiem:

28.1.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;

28.1.2. ir smagi garīgas veselības vai smagi garīgās attīstības traucējumi;

28.1.3. ir kustību un balsta aparāta slimība ar izteiktiem pārvietošanās traucējumiem;

28.2. un vienam no papildu kritērijiem:

28.2.1. no pusotra gada līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai veselības stāvokļa un izglītības pakalpojuma pieejamības dēļ nespēj apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi un ar Jelgavas valstspilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu ir ieteikts nodrošināt individuālo mājas apmācību;

28.2.2. no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai veselības stāvokļa dēļ nespēj apmeklēt izglītības iestādi un ar Jelgavas valstspilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu ir ieteikts nodrošināt individuālo mājas apmācību.

29. Pabalsta saņemšanai papildus noteikumu 5. punktā noteiktajam personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis, izņemot bērna vecāku, iesniedz apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt bērnu.

30. JSLP pieprasa informāciju no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" par noteikumu 28.2. apakšpunktā noteikto.

31. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja:

31.1. beidzas termiņš, uz kuru noteikta invaliditāte;

31.2. beidzas termiņš, uz kuru noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;

31.3. uzsākta izglītības ieguve izglītības iestādē;

31.4. nav sniegts Jelgavas valstspilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par individuālo mājas apmācību;

31.5. ir sasniegta pilngadība.

32. Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā noradītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

X. Pabalsts īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam

33. Pabalstu īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam (turpmāk X nodaļā – pabalsts) piešķir, ja speciālists atbilst visiem turpmāk norādītajiem kritērijiem:

33.1. speciālists ir noslēdzis darba līgumu par pedagoģiskā darba veikšanu ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādi;

33.2. speciālists ir noslēdzis īres līgumu par citas personas, izņemot pašvaldību, īpašumā esošas dzīvojamās telpas īri, kura atrodas Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, un faktiski dzīvo īrētajā dzīvojamajā telpā;

33.3. speciālista vai viņa laulātā īpašumā nav dzīvojamās telpas Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

34. Pabalstu, nepārsniedzot 150,00 euro mēnesī, piešķir uz 10 mēnešiem vai uz īres līguma darbības laiku, ja tas ir īsāks par 10 mēnešiem, nepārsniedzot īres līgumā noteikto īres maksu.

35. Pabalsta saņemšanai speciālists papildus noteikumu 5. punktā noteiktajam iesniedz šādus dokumentus:

35.1. darba līguma par pedagoģiskā darba veikšanu kopiju;

35.2. īres līguma kopiju.

36. Pabalsta izmaksa pirms termiņa tiek pārtraukta, ja ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības vai speciālistam tiek izīrēta pašvaldības dzīvojamā telpa, kurai ir noteikts kvalificētam speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statuss.

37. Pabalstu pārskaita speciālista iesniegumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas maksājumu kontā.

38. Papildus noteikumu 11. punktā noteiktajam speciālista līdzdarbības pienākums ir vienu reizi 10 mēnešos uzrādīt JSLP apliecinošu dokumentu (kvīts, čeks, kredītiestādes maksājumu konta pārskats u.c.), kas noformēts uz speciālista vārda, par pabalsta izlietošanu tam paredzētajam mērķim.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-1)

XI. Pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai

(Nodaļa Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-8 redakcijā)

39. Pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai (turpmāk XI nodaļā – pabalsts) Jelgavas valstspilsētā Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutu tīklā 100 % apmērā no braukšanas maksas piešķir uz nenoteiktu laiku, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī:

39.1. pensionāram;

39.2. politiski represētai personai.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-8 redakcijā; punkts piemērojams ar 01.05.2022., sk. 67. punktu)

39.1 Noteikumu 39. punktā noteikto pabalstu piešķir ar iespēju neizmantotos braucienus izmantot nākamajos mēnešos, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-8 redakcijā, kas grozīta ar 29.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-32, kas piemērojami ar 01.10.2022.)

40. Pabalsta saņemšanai papildus noteikumu 5. punktā noteiktajam iesniedzējs uzrāda vai iesniedz attiecīgo sociālo statusu apliecinošu dokumentu.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-8 redakcijā)

41. Pabalstu pārskaita sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-8 redakcijā)

XII. Ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam

42. Ikgadējo pabalstu rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (turpmāk XII nodaļā – pabalsts) 50,00 euro apmērā piešķir reizi kalendārajā gadā.

43. Pabalsta saņemšanai iesniedzējs papildus noteikumu 5. punktā noteiktajam uzrāda attiecīgo sociālo statusu apliecinošu dokumentu.

44. Atkārtoti pabalstu izmaksā līdz katra turpmākā gada 30. aprīlim.

45. Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

XIII. Ikgadējs pabalsts politiski represētai personai

46. Ikgadējo pabalstu politiski represētai personai (turpmāk XIII nodaļā – pabalsts) 50,00 euro apmērā piešķir reizi kalendārajā gadā.

47. Pabalsta saņemšanai iesniedzējs papildu noteikumu 5. punktā noteiktajam uzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.

48. Atkārtoti pabalstu izmaksā līdz katra turpmākā gada 30. novembrim.

49. Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

XIV. Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu

50. Ikgadējo pabalstu veselības uzlabošanai 150,00 euro apmērā reizi kalendārajā gadā piešķir personai, kurai ir 100 un vairāk gadu (turpmāk XIV nodaļā – pabalsts).

51. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā mēneša laikā no personas 100 gadu vecuma sasniegšanas dienas.

52. Atkārtoti pabalstu izmaksā personas dzimšanas dienā vai, ja noteiktais datums iekrīt brīvdienā, tad pabalstu izmaksā nākamajā darbdienā.

53. Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā vai izmaksā JSLP kasē.

XV. Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes

54. Vienreizējo pabalstu personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes (turpmāk XV nodaļā – pabalsts) 50,00 euro apmērā piešķir personai, kura atbilst visiem turpmāk norādītajiem kritērijiem:

54.1. ir atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes;

54.2. pamata dzīvesvieta pirms ievietošanas brīvības atņemšanas iestādē bija deklarēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

55. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā mēneša laikā pēc personas atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes.

56. Iesniedzējs papildus noteikumu 5. punktā noteiktajam uzrāda Ieslodzījuma vietu pārvaldes izziņu par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes vai tiesas nolēmumu. Gadījumos, kad iesniedzējs no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvots citā valstī, viņš iesniedz attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izdotu izziņu, kas tulkota Latvijas Republikas valsts valodā.

57. Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā vai izmaksā JSLP kasē.

XVI. Apbedīšanas pabalsts

58. Apbedīšanas pabalstu 400,00 euro apmērā piešķir apbedīšanas izdevumu segšanai.

59. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja:

59.1. mirušais nav atpazīts;

59.2. mirušais bijis deklarēts Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA):

59.2.1. nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu;

59.2.2. piešķīrusi pabalstu, kas ir mazāks par noteikumos noteikto apbedīšanas pabalsta apmēru.

60. Ja VSAA piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par noteikumos noteikto apbedīšanas pabalstu, tad pabalsts tiek izmaksāts tādā apmērā, lai segtu starpību starp noteikumos noteikto un VSAA piešķirto pabalstu.

61. Tiesības pieprasīt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņemas apbedīšanu.

62. Apbedīšanas pabalstu pārskaita apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

XVII. Lēmuma par brīvprātīgas iniciatīvas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

63. JSLP vadītāja vai Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu par brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt JSLP paziņo iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

64. JSLP vadītāja vai Pabalstu piešķiršanas darba grupas pieņemto lēmumu par brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-15 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2022.)

XVIII. Noslēguma jautājumi

65. Noteikumi piemērojami ar 2021. gada 1. oktobri.

66. Pabalsti, kuri personai ir piešķirti līdz 2021. gada 30. septembrim uz periodu līdz 2021. gada 31. decembrim, tiek izmaksāti līdz 2021. gada 31. decembrim.

67. Noteikumu 39. un 39.1 punkts piemērojams ar 2022. gada 1. maiju.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-8 redakcijā)

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21-20Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 01.10.2021.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189, 30.09.2021. OP numurs: 2021/189.24
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326448
{"selected":{"value":"11.10.2022","content":"<font class='s-1'>11.10.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.10.2022","iso_value":"2022\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2022","iso_value":"2022\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2022.-10.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.07.2022","iso_value":"2022\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2022.-07.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2022","iso_value":"2022\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2022.-11.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2022","iso_value":"2022\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2022.-05.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2021","iso_value":"2021\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2021.-14.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.10.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"