Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Salaspils novada domes 2024. gada 16. maija saistošos noteikumus "Pašvaldības atbalsts interešu izglītībai Salaspils novadā".

Saistošie noteikumi Salaspils novada domes konsolidētajā redakcijā uz 29.09.2021.
 

Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 45/2016

Rīgā 2016. gada 28. decembrī
Pašvaldības atbalsts interešu izglītībai Salaspils novadā
Apstiprināti Salaspils novada domes sēdē
2016. gada 28. decembrī (prot. Nr. 26, 2. §)

Precizējumi: 25.01.2017. domes sēdē (prot. Nr. 2, 6. §)

Grozīti ar 30.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2018
16.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2021


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu interešu izglītības iegūšanai Salaspils novadā, kompensējamās interešu izglītības programmas, atbalsta apmēru un personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt atbalstu.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. pašvaldības atbalsts – noteikumos noteikts ikgadējs kompensācijas apmērs par izdevumiem interešu izglītībai, kas apgūta Ministru kabineta noteiktajā mācību gada laikā;

2.2. kompensējamās interešu izglītības programmas – interešu izglītība kultūras, mākslas un tehniskās jaunrades jomā, kurā tiek īstenotas personas individuālās izglītības vajadzības un vēlmes.

3. Tiesības saņemt noteikumos paredzēto pašvaldības atbalstu ir nepilngadīgai personai no 5 gadu vecuma, kuras pamata dzīvesvieta ir deklarēta vecāku vai likumiskā pārstāvja deklarētajā dzīvesvietā Salaspils novada administratīvajā teritorijā.

II. Pašvaldības atbalsta apmērs, nosacījumi atbalsta saņemšanai un tā piešķiršanas kārtība

4. Pašvaldības atbalsts par vienas kompensējamās interešu izglītības programmas, izņemot tehniskās jaunrades programmu apguvi ir 6 euro vienam bērnam mēnesī. Pašvaldības atbalsts par tehniskās jaunrades programmas jomas "konstruēšana un tehniskā modelēšana" apguvi ir 15 euro vienam bērnam mēnesī.

(Salaspils novada domes 30.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 22/2018 redakcijā)

5. Pašvaldības atbalstu piešķir, ja ir kāds no šādiem nosacījumiem:

5.1. interešu izglītības pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu sniegšanas periodā ir spēkā esoša interešu izglītības licence, kas izsniegta saskaņā ar Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu;

5.2. interešu izglītības pakalpojumu sniedzējs ir valsts akreditēta izglītības iestāde, kas reģistrēta Valsts izglītības informācijas sistēmā ar norādītu realizējamo interešu izglītības programmu un tās realizācijas vietu Salaspils novada administratīvajā teritorijā.

(Salaspils novada domes 30.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 22/2018 redakcijā)

6. Ja interešu izglītības pakalpojumu sniedzējam noteikumu 5. punktā minētā licence nav bijusi spēkā visu pakalpojuma sniegšanas periodu, pašvaldības atbalstu piešķir par periodu, kad licence ir spēkā, aprēķina periodā iekļaujot vienīgi pilnus mēnešus.

7. Ja noteikumu 3. punktā minētai personai, kura saņem interešu izglītības pakalpojumus, un vienam no personas vecākiem vai likumiskam pārstāvim dzīvesvieta ir deklarēta Salaspils novadā ne visā pakalpojumu saņemšanas periodā, pašvaldības atbalstu piešķir par periodu, kurā dzīvesvieta ir deklarēta Salaspils novadā, aprēķina periodā iekļaujot vienīgi pilnus mēnešus.

8. Pašvaldības atbalstu piešķir vienu reizi gadā pamatojoties uz personas iesniegumu, ja tas iesniegts noteikumos noteiktajā kārtībā, termiņā un tam pievienoti attaisnojuma dokumenti par izdevumiem interešu izglītības apguvei.

9. Lai saņemtu pašvaldības atbalstu persona (bērniem – likumiskais pārstāvis) Salaspils novada domei vienu reizi gadā līdz 15. jūnijam iesniedz iesniegumu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi (bērniem – likumisko pārstāvju tālruņa numuru un e-pasta adresi), kompensējamo interešu izglītības programmu, kompensējamā pašvaldības atbalsta apmēru un kredītiestādes konta numuru, uz kuru pārskaitāms pašvaldības atbalsts, iesniegumam pievienojot attaisnojuma dokumentus par sniegtajiem interešu izglītības pakalpojumiem.

10. Attaisnojuma dokuments šo noteikumu izpratnē ir stingrās uzskaites kvīts, čeks, bezskaidras naudas norēķinu veida maksājuma uzdevums. Attaisnojuma dokumentā jābūt norādītam interešu izglītības pakalpojuma sniedzēja rekvizītiem, pakalpojuma nosaukumam un pakalpojuma sniegšanas laikam, bērna, kuram pakalpojums sniegts, vārdam, uzvārdam un personas kodam.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 30.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2018)

11. Noteikumu 9. punktā minēto iesniegumu ar attaisnojuma dokumentiem var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti. Iesniegumu iesniedz Salaspils novada domes apmeklētāju apkalpošanas centrā (Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169) vai nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā. Iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, nosūta uz pašvaldības elektronisko pasta adresi dome@salaspils.lv.

12. Salaspils novada domes administrācijas Izglītības daļas vadītāja mēneša laikā pēc noteikumu 9.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto attaisnojuma dokumentu saņemšanas, izvērtē tos, pārbauda personas tiesības saņemt pašvaldības atbalstu un pieņem lēmumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu ievērojot noteikumu 4. punktā noteikto atbalsta apmēru, vai par atteikumu piešķirt pašvaldības atbalstu.

13. Gadījumā, ja daļa no iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem nav attiecināmi uz izdevumiem par interešu izglītības apguvi, kas tiek kompensēta atbilstoši šiem noteikumiem, noteikumu 12. punktā minēto lēmumu pieņem par pašvaldības atbalsta piešķiršanu samazinātā apmērā par attiecināmo izdevumu daļu, lēmumā norādot pamatojumu apmēra samazinājumam par neattiecināmo daļu.

14. Iesniegumi par pašvaldības atbalsta piešķiršanu, kas Salaspils novada domē iesniegti pēc noteikumu 9. punktā minētā termiņa, tiek noraidīti.

15. Noteikumi neattiecas un noteikumu ietvaros netiek kompensēti:

15.1. interešu izglītības pakalpojumi par valodu apguvi;

15.2. pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtā interešu izglītības programmu apguve un tam pielīdzināmu programmu apguve (piemēram, bērna attīstības, potenciālo spēju un tml. programmu apguve), kurās notiek bērna personības daudzpusīga veidošanās, veselības stiprināšana, sagatavošanās pamatizglītības ieguvei;

15.3. ja persona par sniegtajiem interešu izglītības pakalpojumiem saņem vai ir tiesīga saņemt atbalstu kā daudzbērnu ģimenes loceklis atbilstoši Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem, kas reglamentē pašvaldības atbalstu daudzbērnu ģimenēm Salaspils novadā;

15.4. ja persona par sniegtajiem interešu izglītības pakalpojumiem saņem vai ir tiesīga saņemt atbalstu kā individuālais sportists vai arī ir dalībnieks sporta organizācijā, kura ir tiesīga saņemt vai saņem atbalstu saskaņā ar Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem par atbalstu Salaspils novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem.

15.5. interešu izglītības pakalpojumi, kurus sniedz pašvaldības kultūras iestādes, to darbinieki savu amata pienākumu ietvaros vai juridiskas vai fiziskas personas, kuru darbība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no pašvaldības kultūras iestāžu puses.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 16.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2021)

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

16. Salaspils novada domes Izglītības daļas vadītājas lēmumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt persona var apstrīdēt Salaspils novada domē lēmumā noteiktajā termiņā.

17. Salaspils novada domes pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā lēmumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums

18. Kompensācija tiek veikta par interešu izglītības programmām, kuras ir realizētas no 2017.gada 1.janvāra.

19. Grozījumi par noteikumu 4. un 5. punkta izteikšanu jaunā redakcijā piemērojami ar 2018. gada 1. septembri un izdevumu kompensācija par tehniskās jaunrades programmas jomas "konstruēšana un tehniskā modelēšana" apguvi tiek veikta par programmām, kuras realizētas sākot no 2018/2019. mācību gadu.

(Salaspils novada domes 30.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 22/2018 redakcijā)

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pašvaldības atbalsts interešu izglītībai Salaspils novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Salaspils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 45/2016Pieņemts: 28.12.2016.Stājas spēkā: 04.02.2017.Zaudē spēku: 25.05.2024.Publicēts: Salaspils Vēstis, 3 (649), 03.02.2017.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326406
{"selected":{"value":"29.09.2021","content":"<font class='s-1'>29.09.2021.-24.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"29.09.2021","iso_value":"2021\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2021.-24.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
29.09.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"