Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 21/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 8. septembrī
Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 8. septembra
sēdes lēmumu Nr. 6 (prot. Nr. 11/2021)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības pabalstu veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību Ķekavas novadā.

2. Lēmumu par pašvaldības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Ķekavas novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests), neizvērtējot materiālo situāciju, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.

3. Tiesības saņemt noteikumos paredzētos pašvaldības pabalstus ir personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā sešus mēnešus pirms pabalsta saņemšanas, ja noteikumos nav noteikts citādi.

II. Pašvaldības pabalstu veidi

4. Pašvaldības pabalsts jaundzimušā aprūpei:

4.1. 270,00 euro, ja vienam no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas, un bērna pirmreizējā un esošā dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā;

4.2. iesniegumu pašvaldības pabalsta saņemšanai var iesniegt tas vecāks, kurš ir deklarējis savu dzīvesvietu Ķekavas novadā saskaņā ar noteikumu 4.1. punktu, ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas, uzrādot bērna dzimšanas apliecības oriģinālu un bērna vecāka personas apliecinošu dokumentu. Ja persona objektīvu iemeslu dēļ nokavējusi pabalsta pieprasīšanas termiņu, Sociālais dienests, izvērtējot konkrētos apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par pabalsta piešķiršanu;

4.3. pašvaldības pabalstu izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā;

4.4. pašvaldības pabalstu nepiešķir, ja viens no vecākiem pabalstu jaundzimušā aprūpei saņēmis citā Latvijas Republikas pašvaldībā.

5. Pašvaldības pabalsts apbedīšanai:

5.1. pašvaldības pabalstu apbedīšanai piešķir par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves bijusi Ķekavas novadā;

5.2. pašvaldības pabalstu apbedīšanai piešķir 200,00 euro apmērā;

5.3. pašvaldības pabalstu apbedīšanai izmaksā personai, kura uzņēmusies apbedīšanu;

5.4. ja mirusi persona, kurai nav apgādnieku vai personas, kura uzņemtos apbedīšanu, Sociālais dienests organizē apbedīšanu saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

5.5. pašvaldības pabalstu apbedīšanai var pieprasīt 3 mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas brīža;

5.6. pašvaldības pabalsta saņemšanai jāuzrāda:

5.6.1. miršanas apliecības oriģināls;

5.6.2. pašvaldības pabalsta saņēmēja personas apliecinošs dokuments;

5.7. pašvaldības pabalstu izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā.

6. Pašvaldības pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai/uzlabošanai:

6.1. pašvaldības pabalsts 2,00 euro dienā ambulatorās terapijas pasākumiem tuberkulozes slimniekiem:

6.1.1. pašvaldības pabalsta saņemšanai jāiesniedz ārsta izziņa par pabalsta nepieciešamību ambulatorās ārstēšanās laikā;

6.1.2. pašvaldības pabalstu izmaksā par faktisko ambulatorās ārstēšanās laiku, iesniedzot izziņu par apmeklējumu iepriekšējā mēnesī.

6.2. Ikmēneša pašvaldības pabalsts līdz 100,00 euro apmērā pacientiem ar hronisku nieru slimību, kuriem nepieciešama dialīze:

6.2.1. pašvaldības pabalsta saņemšanai jāiesniedz ārsta izziņa par dialīzes nepieciešamību;

6.2.2. lēmumu, ar kuru piešķir pašvaldības pabalstu, pieņem uz 6 mēnešiem.

7. Pašvaldības pabalsts bērniem, kuriem noteikta invaliditāte:

7.1. vienreizēji pašvaldības pabalsti bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, nepārsniedzot 270,00 euro kalendāra gadā, saņemot pakalpojumus ārstniecības iestāžu reģistrā esošā, sertificētā institūcijā vai pie sociālai rehabilitācijai atbilstošu sertificētu pakalpojumu sniedzēja, ja bērns saņem medicīnisko rehabilitāciju vai sociālo rehabilitāciju, vai pabalstu kompleksai terapijai, tai skaitā medikamentu iegādei, kas nepieciešami ar invaliditāti saistīto saslimšanu ārstēšanai;

7.2. pašvaldības pabalsta saņemšanai jāiesniedz:

7.2.1. ārsta izsniegta izziņa par rehabilitācijas pakalpojuma vai medikamentu lietošanas nepieciešamību;

7.2.2. ārstniecības iestādes vai sertificēta speciālista izrakstīts rēķins vai čeki ar rekvizītiem (bērna vārds, uzvārds, personas kods) par medicīnisko vai sociālo rehabilitāciju, komplekso terapiju vai medikamentu iegādi ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža;

7.2.3. apmaksa par saņemto rehabilitācijas pakalpojumu vai medikamentu iegādi tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā.

8. Pašvaldības pabalsts svētkos personām, kurām ir noteikts politiski represētās personas statuss:

8.1. vienreizējs pašvaldības pabalsts 100,00 euro apmērā personām, kurām ir noteikts politiski represētās personas statuss, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā – 18. novembrī;

8.2. Sociālais dienests sastāda un aktualizē politiski represēto personu – pabalsta saņēmēju sarakstu;

8.3. pabalstu piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datubāzi, novembra mēnesī un pārskaita uz norādīto kredītiestādes kontu.

9. Pašvaldības pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem:

9.1. vienreizējs pašvaldības pabalsts 100,00 euro apmērā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Černobiļas AES avārijas gadadienā – 26. aprīlī;

9.2. Sociālais dienests sastāda un aktualizē Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku – pabalsta saņēmēju sarakstu;

9.3. pabalstu piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datubāzi, aprīļa mēnesī un pārskaita uz norādīto kredītiestādes kontu.

10. Pašvaldības pabalsts jubilejās:

10.1. vienreizējs naudas pabalsts 100 (simts) un vairāk gadu vecumu sasniegušiem Ķekavas novada iedzīvotājiem katru gadu dzimšanas dienā 150,00 euro apmērā, ja personas dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā;

10.2. vienreizējs naudas pabalsts 80 (astoņdesmit), 85 (astoņdesmit piecu), 90 (deviņdesmit) gadu vecumu sasniegušiem Ķekavas novada iedzīvotājiem, bet no 91 līdz 99 gadu vecumu sasniegušiem Ķekavas novada iedzīvotājiem katru gadu dzimšanas dienā 50,00 euro apmērā, ja personas dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā;

10.3. pabalstu piešķir mēnesī, kad persona sasniegusi noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktos noteikto vecumu, un pārskaita uz personas norādīto kredītiestādes kontu vai nogādā pabalsta saņēmējiem dzīvesvietā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc dzimšanas dienas datuma;

10.4. pabalstu piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datubāzi.

11. Ziemassvētku pabalsts saldumu paciņas veidā:

11.1. Ziemassvētku pabalsts saldumu paciņas veidā līdz 6,00 euro piešķir sekojošām iedzīvotāju grupām:

11.1.1. Ķekavas novadā deklarētām personām, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss;

11.1.2. Ķekavas novadā deklarētiem daudzbērnu ģimeņu bērniem līdz 18 gadu vecumam;

11.1.3. politiski represētām personām;

11.1.4. Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem.

11.2. Ziemassvētku pabalstu saldumu paciņas veidā piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datubāzes un Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogramma SOPA datiem, kas pieejami uz kalendārā gada 1. novembri.

11.3. Sociālais dienests organizē saldumu paciņu iegādi un paciņu izsniegšanu līdz nākamā gada 31. janvārim.

12. Vienreizējs naudas pabalsts no brīvības atņemšanas iestādes (ieslodzījuma vietas) atbrīvotai personai pēc soda izciešanas:

12.1. vienreizējs pabalsts līdz 40,00 euro personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, paredzēts personu pamatvajadzību nodrošināšanai, ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Ķekavas novadā un tā atradusies ieslodzījuma vietā ne mazāk kā sešus mēnešus;

12.2. pabalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu un izziņu par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas;

12.3. pabalstu pieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas un tas tiek izmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā.

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

13. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ķekavas novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

14. Ķekavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

15. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

16. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

16.1. Ķekavas novada pašvaldības 2015. gada 24. septembra saistošie noteikumi Nr. 14/2015 "Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus";

16.2. Baldones novada pašvaldības 2013. gada 20. februāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem".

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietniece A. Geduševa
Saistošo noteikumu Nr. 21/2021 "Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauns Ķekavas novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz ar to ir jāizstrādā jauni Ķekavas novada saistošie noteikumi sociālās palīdzības jomā, proti, par pabalstiem, neizvērtējot materiālo situāciju.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekta mērķis ir noteikt Ķekavas novada pašvaldības pabalstu veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību, neizvērtējot materiālo situāciju, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetuĶekavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests":

Pabalsts svētkos politiski represētām personām – euro 8800,00

Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem – euro 2500,00.

Pašvaldības pabalsts jubilejās – euro 15200,00

Pašvaldības pabalsts bērniem ar invaliditāti – euro 8100,00

Pašvaldības pabalsts jaundzimušā aprūpei – euro 94500,00

Pabalsts no brīvības atbrīvošanas vietas – euro 320,00

Pašvaldības pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai/uzlabošanai – euro 8190,00

Pašvaldības pabalsts apbedīšanai – euro 40000,00

Kopā plānojamās pabalstu izmaksas ir – euro 177610,00

Ķekavas novada Baldones Sociālais dienests

Pabalsts svētkos politiski represētām personām – 5000,00 euro;

Pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem – 200,00 euro;

Pašvaldības pabalsts jubilejās – 7200,00 euro;

Pašvaldības pabalsts bērniem ar invaliditāti – 3240,00 euro;

Pašvaldības pabalsts jaundzimušā aprūpei – 20000,00 euro

Pabalsts no brīvības atbrīvošanas vietas – 300,00 euro;

Pašvaldības pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai/uzlabošanai – 6000,00 euro

Pašvaldības pabalsts apbedīšanai – 14000,00 euro.

Kopā plānojamās pabalstu izmaksas ir 55940,00 euro

Ziemassvētku saldumu paciņas (Baldone, Ķekava) 16023,00 euro

Pavisam kopā: 249573,00 euro

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ķekavas novada pašvaldības Sociālais dienests.

Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv un pieejami Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs Baldonē, Baložos un Daugmalē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas.

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietniece A. Geduševa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21/2021Pieņemts: 08.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 27.09.2021. OP numurs: 2021/186.16
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326357
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)