Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ķekavas novada domes 2023. gada 24. maija saistošos noteikumus "Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju".
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 21/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 8. septembrī
Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 8. septembra
sēdes lēmumu Nr. 6 (prot. Nr. 11/2021)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības pabalstu veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību Ķekavas novadā.

2. Lēmumu par pašvaldības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Ķekavas novada sociālais dienests, (turpmāk – Sociālais dienests), neizvērtējot materiālo situāciju.

(Ķekavas novada domes 12.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 22/2022 redakcijā)

3. Tiesības saņemt noteikumos paredzētos pašvaldības pabalstus ir personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā sešus mēnešus pirms pabalsta saņemšanas, ja noteikumos nav noteikts citādi.

II. Pašvaldības pabalstu veidi

4. Pašvaldības pabalsts jaundzimušā aprūpei:

4.1. 270,00 euro, ja vienam no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas, un bērna pirmreizējā un esošā dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā;

4.2. iesniegumu pašvaldības pabalsta saņemšanai var iesniegt tas vecāks, kurš ir deklarējis savu dzīvesvietu Ķekavas novadā saskaņā ar noteikumu 4.1. punktu, ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas, uzrādot bērna dzimšanas apliecības oriģinālu un bērna vecāka personas apliecinošu dokumentu. Ja persona objektīvu iemeslu dēļ nokavējusi pabalsta pieprasīšanas termiņu, Sociālais dienests, izvērtējot konkrētos apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par pabalsta piešķiršanu;

4.3. pašvaldības pabalstu izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā;

4.4. pašvaldības pabalstu nepiešķir, ja viens no vecākiem pabalstu jaundzimušā aprūpei saņēmis citā Latvijas Republikas pašvaldībā.

5. Pašvaldības pabalsts apbedīšanai:

5.1. pašvaldības pabalstu apbedīšanai piešķir par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves bijusi Ķekavas novadā;

5.2. pašvaldības pabalstu apbedīšanai piešķir 200,00 euro apmērā;

5.3. pašvaldības pabalstu apbedīšanai izmaksā personai, kura uzņēmusies apbedīšanu;

5.4. ja mirusi persona, kurai nav apgādnieku vai personas, kura uzņemtos apbedīšanu, Sociālais dienests organizē apbedīšanu saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

5.5. pašvaldības pabalstu apbedīšanai var pieprasīt 3 mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas brīža;

5.6. pašvaldības pabalsta saņemšanai jāuzrāda:

5.6.1. miršanas apliecības oriģināls;

5.6.2. pašvaldības pabalsta saņēmēja personas apliecinošs dokuments;

5.7. pašvaldības pabalstu izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā.

6. Pašvaldības pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai/uzlabošanai:

6.1. pašvaldības pabalsts 2,00 euro dienā ambulatorās terapijas pasākumiem tuberkulozes slimniekiem:

6.1.1. pašvaldības pabalsta saņemšanai jāiesniedz ārsta izziņa par pabalsta nepieciešamību ambulatorās ārstēšanās laikā;

6.1.2. pašvaldības pabalstu izmaksā par faktisko ambulatorās ārstēšanās laiku, iesniedzot izziņu par apmeklējumu iepriekšējā mēnesī.

6.2. Ikmēneša pašvaldības pabalsts līdz 100,00 euro apmērā pacientiem ar hronisku nieru slimību, kuriem nepieciešama dialīze:

6.2.1. pašvaldības pabalsta saņemšanai jāiesniedz ārsta izziņa par dialīzes nepieciešamību;

6.2.2. lēmumu, ar kuru piešķir pašvaldības pabalstu, pieņem uz 6 mēnešiem.

7. Pašvaldības pabalsts bērniem, kuriem noteikta invaliditāte:

7.1. vienreizēji pašvaldības pabalsti bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, nepārsniedzot 270,00 euro kalendāra gadā, saņemot pakalpojumus ārstniecības iestāžu reģistrā esošā, sertificētā institūcijā vai pie sociālai rehabilitācijai atbilstošu sertificētu pakalpojumu sniedzēja, ja bērns saņem medicīnisko rehabilitāciju vai sociālo rehabilitāciju, vai pabalstu kompleksai terapijai, tai skaitā medikamentu iegādei, kas nepieciešami ar invaliditāti saistīto saslimšanu ārstēšanai;

7.2. pašvaldības pabalsta saņemšanai jāiesniedz:

7.2.1. ārsta izsniegta izziņa par rehabilitācijas pakalpojuma vai medikamentu lietošanas nepieciešamību;

7.2.2. ārstniecības iestādes vai sertificēta speciālista izrakstīts rēķins vai čeki ar rekvizītiem (bērna vārds, uzvārds, personas kods) par medicīnisko vai sociālo rehabilitāciju, komplekso terapiju vai medikamentu iegādi ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža;

7.2.3. apmaksa par saņemto rehabilitācijas pakalpojumu vai medikamentu iegādi tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā.

8. Pašvaldības pabalsts svētkos personām, kurām ir noteikts politiski represētās personas statuss:

8.1. vienreizējs pašvaldības pabalsts 100,00 euro apmērā personām, kurām ir noteikts politiski represētās personas statuss, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā – 18. novembrī;

8.2. Sociālais dienests sastāda un aktualizē politiski represēto personu – pabalsta saņēmēju sarakstu;

8.3. pabalstu piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datubāzi, novembra mēnesī un pārskaita uz norādīto kredītiestādes kontu.

9. Pašvaldības pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem:

9.1. vienreizējs pašvaldības pabalsts 100,00 euro apmērā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Černobiļas AES avārijas gadadienā – 26. aprīlī;

9.2. Sociālais dienests sastāda un aktualizē Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku – pabalsta saņēmēju sarakstu;

9.3. pabalstu piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datubāzi, aprīļa mēnesī un pārskaita uz norādīto kredītiestādes kontu.

10. Pašvaldības pabalsts jubilejās:

10.1. vienreizējs naudas pabalsts 100 (simts) un vairāk gadu vecumu sasniegušiem Ķekavas novada iedzīvotājiem katru gadu dzimšanas dienā 150,00 euro apmērā, ja personas dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā;

10.2. vienreizējs naudas pabalsts 80 (astoņdesmit), 85 (astoņdesmit piecu), 90 (deviņdesmit) gadu vecumu sasniegušiem Ķekavas novada iedzīvotājiem, bet no 91 līdz 99 gadu vecumu sasniegušiem Ķekavas novada iedzīvotājiem katru gadu dzimšanas dienā 50,00 euro apmērā, ja personas dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā;

10.3. pabalstu piešķir mēnesī, kad persona sasniegusi noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktos noteikto vecumu, un pārskaita uz personas norādīto kredītiestādes kontu vai nogādā pabalsta saņēmējiem dzīvesvietā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc dzimšanas dienas datuma;

10.4. pabalstu piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datubāzi.

11. (Svītrots ar Ķekavas novada domes 12.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2022)

12. Vienreizējs naudas pabalsts no brīvības atņemšanas iestādes (ieslodzījuma vietas) atbrīvotai personai pēc soda izciešanas:

12.1. vienreizējs pabalsts 40,00 euro personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, paredzēts personu pamatvajadzību nodrošināšanai, ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Ķekavas novadā un tā atradusies ieslodzījuma vietā ne mazāk kā sešus mēnešus;

12.2. pabalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu un izziņu par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas;

12.3. pabalstu pieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas un tas tiek izmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā.

(Grozīts ar Ķekavas novada domes 12.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2022)

12.1 Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai:

12.11. pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķir klientam individuālās sociālās rehabilitācijas procesā;

12.12. Sociālais dienests, pēc klienta individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanas, izstrādā individuālo sociālās rehabilitācijas plānu;

12.13. pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai vienai personai piešķir līdz 300,00 euro kalendāra gadā;

12.14. pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai pārskaita pakalpojumu sniedzējam vai izņēmuma gadījumā, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu un individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, pārskaita klientam uz kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

(Ķekavas novada domes 12.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 22/2022 redakcijā)

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

13. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ķekavas novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

14. Ķekavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

15. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

16. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

16.1. Ķekavas novada pašvaldības 2015. gada 24. septembra saistošie noteikumi Nr. 14/2015 "Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus";

16.2. Baldones novada pašvaldības 2013. gada 20. februāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem".

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietniece A. Geduševa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21/2021Pieņemts: 08.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 22.06.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 27.09.2021. OP numurs: 2021/186.16
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326357
{"selected":{"value":"25.10.2022","content":"<font class='s-1'>25.10.2022.-21.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.10.2022","iso_value":"2022\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2022.-21.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-24.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.10.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)