Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 42

Saldū 2021. gada 26. augustā
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus novadā
Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 26. augusta sēdes lēmumu (prot. Nr. 16, 38. §)

Izdoti saskaņā ar
Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu, 26. panta 7.¹ daļu un
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās
datubāzes noteikumi
" 69. punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Saldus novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām (ielu sarkanajām līnijām) izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze). Šie noteikumi attiecas arī uz zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldībā veic:

2.1. inženiertīklu un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā;

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšana vai zemes ierīcības darbus.

3. Novada administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Saldus novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai pašvaldība šādu uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem, kas noteikti šo noteikumu Pielikumā "Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis".

II. TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS PĀRBAUDE, SASKAŅOŠANA, REĢISTRĀCIJA UN IZSNIEGŠANA

4. Topogrāfisko informāciju topogrāfiskās uzmērīšana vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto teritoriju Datubāzes turētājs elektroniski izsniedz trīs darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma un samaksas saņemšanas dienas.

5. Obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus pirms to iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datubāzē ar šādiem inženierkomunikāciju turētājiem:

5.1. SIA "Tet";

5.2. AS "Sadales tīkls".

(Saldus novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

5.1 Bez 5. punktā norādītiem obligāti saņemamiem saskaņojumiem pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datubāzē to saskaņo arī ar šādiem inženiertīklu turētājiem, ja inženierkomunikācija skar uzmērāmo teritoriju:

5.1 1. elektronisko sakaru tīklu uzturētāju VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", SIA "Latvijas Mobilais Telefons", SIA "Tele2", SIA "Bite Latvija", SIA "Media Centrs Kurzeme";

5.1 2. Valsts meliorācijas kadastra informācijas sistēmas uzturētājs, pārzinis VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi";

5.1 3. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju VAS "Latvijas dzelzceļš";

5.1 4. Valsts autoceļu tīklu uzturētāju, pārvaldnieku, pašvaldības ceļu tīkla uzraugu VSIA "Latvijas valsts ceļi";

5.1 5. gāzes apgādes tīklu uzturētāju AS "Gaso", SIA "Latvijas Propāna gāze", AS "Conexus Baltic Grid";

5.1 6. siltumtīklu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uzturētāju, decentralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētāju SIA "Saldus komunālserviss", SIA "Saldus siltums", SIA "Brocēnu siltums", SIA "Lutriņi";

5.1 7. elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru AS "Augstsprieguma tīkls";

5.1 8. ar citiem inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem, ja tos skar noteikumu 5.² punktā minēto darbību veikšana".

(Saldus novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

5.2 konkrētās (lokālās) teritorijās ar atšķirīgiem inženiertīklu turētājiem, ar kuriem jāsaskaņo topogrāfiskie plāni konkrētās teritorijās, saraksts ir publicēts Saldus novada mājaslapā www.saldus.lv un Datubāzes turētāja tīmekļa vietnē.

(Saldus novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

6. Saldus novada pašvaldība, reģistrēšanai datubāzē – novada vienotajā digitālajā kartē (karšu lapās), pieņem tikai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā – izpilduzmērījumus, izpildshēmas, būvasu nospraušanas un būves novietnes pārbaudes aktus), kas sagatavoti digitālā formā (*dgn vai *dwg, formātā), Latvijas ģeodēziskās atskaites sistēmā.

7. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo divu darba dienu laikā pie nosacījuma, ka iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai un normatīvos noteiktajām prasībām. Saldus novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.

8. Ja veicot būvdarbus tiek atrasti topogrāfiskajos plānos neuzrādīti vai plānam neatbilstoši izvietoti inženiertīkli, tad jāfiksē to atrašanās apvidū, jāuzmēra un jāparāda topogrāfiskajā plānā vai inženiertīkla uzmērījumā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas, ja apakšzemes inženierkomunikācija ieguldīta, izmantojot atvērtas tranšejas metodi. Ja inženierkomunikācija izbūvēta, izmantojot automātisko kabeļu ierakšanas arklu, uzmērīšanu veic 10(desmit) dienu laikā un kamēr redzama tās izbūves vieta. Ja mērnieks konstatē, ka tranšeja aizbērta pirms viņa ierašanās, izpildmērījumu neveic. Šajā gadījumā mērnieks sastāda aktu par inženierkomunikācijas uzmērīšanas neiespējamību un iesniedz to būvvaldē un pasūtītājam.

9. Inženierkomunikācijām, kas izbūvētas ar horizontālās vadāmās urbšanas un bezkanālu cauruļvadu ieguldīšanas iekārtām, izpildmērījuma plānu sagatavo, izmantojot urbšanas protokolu, kurā norādīts izbūvētās inženierkomunikācijas attālums un dziļums no urbšanas iekārtas.

10. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai noteiktu esošo un projektēto ielu sarkano līniju aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm vai veiktu to aktualizēšanu Pašvaldībā.

11. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja izpildmērījuma plāns vai būvju nojaukšanas (demontāžas) izpildmērījuma plāns nav reģistrēts Datubāzē. (Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.)

12. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

13. Inženiertīklu, ēku (būvju), ceļu būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas (izņemot atsevišķos gadījumos inženiertīklu pievadiem) tehnisko projektu izstrādi veikt par pamatu ņemot sertificēto personu izstrādāto topogrāfisko plānu, kas saskaņots ar inženiertīklu turētāju organizācijām un pašvaldības Datubāzes uzturētāju.

14. No jauna izbūvēto vai konstatēto objektu instrumentālo uzmērīšanu veic sertificēta persona.

15. Inženiertīklu turētāja saskaņojums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai Datubāzē.

16. Ja inženiertīklu turētājs vēlas konkrētās teritorijās skaņot savus inženiertīklus, tad pašvaldībai izvērtēšanai jāiesniedz dokumentus par inženiertīklu piederību un vektordatu formā informāciju par inženiertīklu objektiem un skaņojuma teritoriju.

17. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs 10 (desmit) darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas:

17.1. reģistrē topogrāfisko informāciju Datubāzē un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru);

17.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

18. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz Datubāzes turētājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas izmaiņas projektā, tad šos mērījumus var nodot kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

19. Sagatavojot būvju izpilmērījuma plānu par ceļa segumu, tajā jāuzrāda arī seguma virszemes situācijas elementi (aku vāki, gūlijas u.tml.).

20. Sagatavojot būvju izpilmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt – pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu Datubāzē.

21. Atbilstoši būvniecības regulējošajiem normatīviem, Būvvalde nesaskaņo būvprojektus, ja topogrāfiskais plāns nav reģistrēts Datubāzē.

22. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, Datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja Datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst Datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

23. Būvju situācijas plāns, ko izgatavojis mērnieks, ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo topogrāfisko informāciju ievietotu Pašvaldības Datubāzē.

24. Pēc inženiertīklu (arī pievadu) izbūves pabeigšanas, būvvaldē ir jāiesniedz noformēts ar drošu elektronisku parakstu inženiertīklu novietojuma ģeodēziskais uzmērījums (LKS 92 koordinātu sistēmā,) saskaņots ar komunikāciju turētāju un šo noteikumu 3. punktā minētās juridiskās personas apliecinājumu par uzmērījumu ievietošanu novada digitālajā kartē.

25. Saskaņojot pazemes inženiertīklu izpildmērījumus, klāt jāpievieno fotogrāfijas jpg. formātā, kas veiktas uzmērīšanas laikā, un tās tiek glabātas pie mērnieka. Inženierkomunikācijām uzmēra visus pagrieziena punktus. Taisnos posmos mērījumus veic ik pēc 15–20 metriem. Mērījumu vietās izpildmērījuma plānā norāda pazemes inženierkomunikācijas augstuma atzīmi. Uzmēra un attēlo visas attiecīgo inženierkomunikāciju šķērsojošās komunikācijas, ja tās redzamas atvērtā tranšejā.

(Grozīts ar Saldus novada domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

26. Inženierkomunikāciju izpildmērījuma izdrukās norāda inženierkomunikācijas sākuma, beigu un raksturīgāko pagrieziena punktu koordinātas.

27. Topogrāfiskajā uzmērīšanā izmatojot iepriekš iegūtu topogrāfisko informāciju par attiecīgo teritoriju un veicot tās pārbaudi, mērnieks plānā norāda visu attēloto inženierkomunikāciju diametru, materiālu un citus raksturlielumus.

28. Pēc objekta nodošanas mērniekam papildus izpildmērījumam pēc pieprasījuma jānodod izpildmērījums savietots ar pārējām esošām inženierkomunikācijām uzmērījuma robežās.

29. Pabeidzot inženiertīklu nojaukšanas (demontāžas) darbus, tai skaitā tos, kas veikti pārbūves darbu ietvaros, darbu izpildītājam būvvaldē ir jāiesniedz Datubāzē reģistrēts, ģeodēziskajos darbos sertificētas personas izgatavots izpilduzmērījumu plāns, noformēts ar drošu elektronisku parakstu, par inženiertīklu nojaukšanu (demontāžas akts).

III. ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

30. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) sniedz saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumā noteikto cenrādi (turpmāk – cenrādis).

31. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

32. Pakalpojumu, kuru pasūtītājs ir pašvaldība, tās dibinātās iestādes un kapitālsabiedrības, pārbaude, reģistrācija Datubāzē, sagatavošana un izsniegšana no Datubāzes ir bez maksas. Šo darbu izpildītājam sagatavotās dokumentācijas (plānā, izpildshēmā, projektā, plānojumā u.c.) rakstlaukumā jānorāda pasūtītājs – "Saldus novada pašvaldība".

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Saldus novada pašvaldības 2010. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr. 22 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus novadā".

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Brocēnu novada pašvaldības 2011. gada 16. februāra saistošos noteikumus Nr. 4 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Brocēnu novadā".

35. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic pašvaldības Nekustamā īpašumu nodaļa un Saldus novada būvvalde.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums
Saldus novada 2021. gada 26. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 42
Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis*
Nr.
p.k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena, EUR*
(bez PVN)
1.Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tajā skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, reģistrēšana Datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai: (Ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) Objektos, kuros ir 2 (divi) vai mazāk inženiertīkli, tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8.

Piezīmes:
Ja topogrāfiskais plāns ir starp apdzīvoto un ārpus apdzīvoto teritoriju, tad pakalpojuma cenu aprēķina pēc uzmērāmās teritorijas procentuāli lielākās daļas.
Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem), kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudei, reģistrēšanai datubāzē un nosūtīšanai pašvaldībai.

1.1.platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot)1 objekts12,81
1.2.platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot)1 objekts15,65
1.3.platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)1 objekts21,35
1.4.platībā no 1,0 ha papildus par katru nākamo ha1 objekts7,10
 Ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) maksimālā cena par objektu 128,06
2.Inženiertīklu izpildmērījuma plāna (tajā skaitā būvju nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana Datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai:

Ja jauna inženiertīkla izpildmerījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

2.1.inženiertīklu garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot)1 objekts7,50
2.2.inženiertīklu garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot)1 objekts7,50
2.3.inženiertīklu garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m1 objekts2,50
2.4.Ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) maksimālā cena par objektu 85,40
3.Būvju demontāžas (nojaukšanas) plānus nodod kā izpildmērījumus!
4.Galveno būvasu reģistrēšana Datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai, viens objekts1 objekts6,40
5.Būves izpildmērījuma plāna pārbaude (nodošanai ekspluatācijā):
5.1.Būves (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana Datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai. Mērvienība – ēka un saistītās būves zemes vienībā līdz 0,3 ha platībai.

Ja būves izpildmērījuma plānā attēlotās būves platība pārsniedz 0,3 ha, tad cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

1 objekts12,00
5.2.Būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana Datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai, cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.  
6.Viena zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšana, ievadīšana Datubāzē (ielu sarkanās līnijas) un nosūtīšana pašvaldībai (tiek veikta tikai pilsētu, ciemu teritorijām)1 objekts5,95
7.Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrēšana Datubāzē.1 objekts6,40
8.Būvju situācijas plāna izsniegšana**:
8.1.platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot)1 zemes vienība29,50
8.2.par katru hektāru virs 1 hektāra1 zemes vienība6,50
9.Informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos.1 karšu lapa***1,70

* Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.

*** 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.

Objekts – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās informācijas pārrāvums). Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, tad to klasificē kā jaunu/atsevišķu objektu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saldus novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 42Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 28.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 27.09.2021. OP numurs: 2021/186.17
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326336
{"selected":{"value":"12.03.2022","content":"<font class='s-1'>12.03.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.03.2022","iso_value":"2022\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.09.2021","iso_value":"2021\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2021.-11.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.03.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"