Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 627

Rīgā 2021. gada 14. septembrī (prot. Nr. 61 17. §)
Gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību organizēto bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
117.4 pantu un 117.7 panta 2. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) izsniedz atļauju gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības organizētiem bezpilota gaisa kuģu lidojumiem, kā arī groza, pagarina, ierobežo, atsauc vai aptur atļaujas darbību;

1.2. kārtību, kādā gaisa kuģu modeļu klubi vai apvienības organizē bezpilota gaisa kuģu lidojumus;

1.3. kārtību, kādā Civilās aviācijas aģentūra uzrauga gaisa kuģu modeļu klubus vai apvienības, kurām ir izsniegta atļauja.

2. Civilās aviācijas aģentūra izsniedz atļauju bezpilota gaisa kuģu lidojumu organizēšanai Latvijā reģistrētiem gaisa kuģu modeļu klubiem vai apvienībām uz laiku līdz diviem gadiem un pagarina uz laiku līdz diviem gadiem.

3. Bezpilota gaisa kuģu lidojumus gaisa kuģu modeļu klubs vai apvienība organizē, ievērojot šo noteikumu 11. punktā minētajā atļaujā ietvertos nosacījumus.

4. Eiropas aviācijas drošības aģentūras izstrādātie dokumenti Komisijas 2019. gada 24. maija Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (turpmāk – regula Nr.  2019/947) 16. panta prasību piemērošanai – "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas" (turpmāk – AMC) ‒ ir tulkoti latviešu valodā un publicēti Civilās aviācijas aģentūras tīmekļvietnē. Pretendentam ir pienākums pirms šo noteikumu 9. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas iepazīties ar AMC.

5. Ja šajos noteikumos minētie Civilās aviācijas aģentūras sniegtie pakalpojumi ir maksas pakalpojumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Civilās aviācijas aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi, pretendentam ir pienākums samaksāt par pakalpojumu pirms tā saņemšanas.

6. Šo noteikumu 9. punktā minētais iesnieguma paraugs atļaujas saņemšanai bezpilota gaisa kuģu lidojumu organizēšanai vai grozījumu izdarīšanai minētajā atļaujā ir publicēts Civilās aviācijas aģentūras tīmekļvietnē.

7. Civilās aviācijas aģentūras lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

II. Prasības gaisa kuģu modeļu klubiem un apvienībām, kas vēlas saņemt atļauju bezpilota gaisa kuģu lidojumu organizēšanai

8. Regulas Nr. 2019/947 16. pantā minēto atļauju var iegūt gaisa kuģu modeļu klubs vai apvienība (turpmāk – pretendents), kas atbilst šādām prasībām:

8.1. pretendentam ir izstrādāta regulas Nr. 2019/947 16. panta 2. punkta "b" apakšpunktā minētā organizatoriskā struktūra, vadības sistēma un procedūras;

8.2. pretendents ir reģistrējies Civilās aviācijas aģentūras pakalpojumu portālā saskaņā ar noteikumiem par bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra noteikumiem;

8.3. pretendents ir nokārtojis obligāto apdrošināšanu atbilstoši likuma "Par aviāciju" 117.10 panta prasībām;

8.4. pretendents ir saņēmis nepieciešamos saskaņojumus ar pašvaldību iestādēm vai zemes īpašnieku, kura teritorijā plānots organizēt bezpilota gaisa kuģu lidojumus (ja piemērojams).

9. Lai saņemtu atļauju bezpilota gaisa kuģu lidojumu organizēšanai, pretendents Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz šo noteikumu pielikumā minēto rokasgrāmatu un procedūras, kas izstrādātas atbilstoši regulas Nr.  2019/947 16. panta 2. punkta "b" apakšpunktam, un iesniegumu, kurā ietverta šāda informācija:

9.1. gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā un faktiskā adrese, tālrunis, e-pasts, kontaktpersonas vārds, uzvārds, ekspluatācijas (darbības) vieta(-as), kur plānots organizēt bezpilota gaisa kuģa lidojumus;

9.2. atbildīgā vadītāja vārds, uzvārds.

10. Papildus šo noteikumu 9. punktā minētajam iesniegumam pretendents iesniedz:

10.1. dokumentus, kas apliecina, ka pretendentam ir bezpilota gaisa kuģu lidojumu organizēšanai nepieciešamais personāls (piemēram, dokumentu, kas apliecina darba tiesisko attiecību nodibināšanu);

10.2. civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi (ja piemērojams);

10.3. gaisa telpas izmantošanas saskaņojumu (ja piemērojams);

10.4. dokumentu, kas apliecina, ka pretendentam ir atbildīgais vadītājs (piemēram, dokumentu, kas apliecina darba tiesisko attiecību nodibināšanu).

11. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju bezpilota gaisa kuģu lidojumu organizēšanai, ja pretendents:

11.1. nav iesniedzis visus šo noteikumu 9. un 10. punktā minētos dokumentus;

11.2. neatbilst šo noteikumu un regulas Nr. 2019/947 prasībām.

12. Gaisa kuģu modeļu klubs vai apvienība iesniedz šo noteikumu 9. punktā minēto iesniegumu, ja nepieciešamas izmaiņas:

12.1. bezpilota gaisa kuģu lidojumu organizēšanas atļaujā vai jāpagarina šo noteikumu 8. punktā minētās atļaujas darbības termiņš;

12.2. rokasgrāmatā un procedūrās.

13. Civilās aviācijas aģentūra atsaka apstiprināt iesniegtās izmaiņas, ja tās neatbilst šo noteikumu vai regulas Nr. 2019/947 prasībām.

14. Gaisa kuģu modeļu klubs vai apvienība informē Civilās aviācijas aģentūru par veiktajiem grozījumiem šo noteikumu 10. punktā minētajos dokumentos.

III. Kārtība, kādā uzrauga gaisa kuģu modeļu klubus vai apvienības, kas ieguvušas atļauju bezpilota gaisa kuģu lidojumu organizēšanai

15. Civilās aviācijas aģentūra uzrauga gaisa kuģu modeļu klubus un apvienības, kas ieguvušas atļauju bezpilota gaisa kuģu lidojumu organizēšanai, saskaņā ar regulas Nr.  2019/947 18. panta "i" punktā noteikto atbilstības uzraudzības programmu.

16. Īstenojot atbilstības uzraudzības programmu, Civilās aviācijas aģentūra:

16.1. izvērtē, vai gaisa kuģu modeļu klubs vai apvienība, kas ieguvusi atļauju bezpilota gaisa kuģu lidojumu organizēšanai, atbilst šo noteikumu 8. punktā minētās atļaujas nosacījumiem, gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību rokasgrāmatām un procedūrām, Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulas (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (turpmāk – regula Nr.  2018/1139), regulas Nr.  2019/947 un šo noteikumu prasībām;

16.2. veic plānotus un pēc nepieciešamības neplānotus gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību auditus un inspekcijas. To nepieciešamību un biežumu Civilās aviācijas aģentūra nosaka, pamatojoties uz Civilās aviācijas aģentūras veiktu drošuma riska novērtējumu. Gaisa kuģu modeļu klubam vai apvienībai par plānotā audita vai inspekcijas uzsākšanu paziņo ne vēlāk kā desmit darbdienas pirms audita vai inspekcijas sākuma;

16.3. sagatavo 2. līmeņa neatbilstības ziņojumu, ja konstatē, ka gaisa kuģu modeļu klubs vai apvienība bezpilota gaisa kuģu lidojumu organizēšanā neievēro gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības rokasgrāmatas nosacījumus un procedūras vai bezpilota gaisa kuģu lidojumi neatbilst šo noteikumu 8. punktā minētās atļaujas nosacījumiem, regulas Nr. 2018/1139, regulas Nr. 2019/947 un šo noteikumu prasībām un tas varētu pazemināt lidojumu drošuma līmeni vai apdraudēt lidojumu drošumu;

16.4. sagatavo 1. līmeņa neatbilstības ziņojumu, ja konstatē, ka gaisa kuģu modeļu klubs vai apvienība bezpilota gaisa kuģu lidojumu organizēšanā neievēro gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības rokasgrāmatas nosacījumus un procedūras vai bezpilota gaisa kuģu lidojumi neatbilst šo noteikumu 8. punktā minētās atļaujas nosacījumiem, regulas Nr. 2018/1139, regulas Nr. 2019/947 un šo noteikumu prasībām un tas būtiski pazemina lidojumu drošuma līmeni vai ievērojami apdraud lidojumu drošumu.

17. Civilās aviācijas aģentūra sagatavo 1. līmeņa neatbilstības ziņojumu, ja:

17.1. gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības darba laikā un pēc diviem rakstveida pieprasījumiem Civilās aviācijas aģentūras inspektoriem netiek nodrošināta piekļuve gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības telpām vai dokumentiem;

17.2. gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos ir sniegta apzināti nepatiesa informācija;

17.3. gaisa kuģu modeļu klubs vai apvienība prettiesiski izmanto šo noteikumu 8. punktā minēto atļauju;

17.4. gaisa kuģu modeļu klubam vai apvienībai nav šo noteikumu 10.4. apakšpunktā minētā atbildīgā vadītāja.

18. Civilās aviācijas aģentūra sagatavo 2. līmeņa neatbilstības ziņojumu, ja neatbilstība pēc konstatēšanas uzreiz nav klasificējama kā 1. līmeņa neatbilstība.

19. Civilās aviācijas aģentūra katru gadu līdz 15. janvārim informē gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību par šo noteikumu 16. punktā minētajā atbilstības uzraudzības programmā plānotajiem auditiem un inspekcijām, norādot to veikšanas datumus.

20. Gaisa kuģu modeļu klubs vai apvienība desmit darbdienu laikā pēc šo noteikumu 19. punktā minētās informācijas saņemšanas var rakstiski informēt Civilās aviācijas aģentūru par nepieciešamību noteikt citus plānoto auditu un inspekciju veikšanas datumus, to pamatojot.

21. Ja Civilās aviācijas aģentūra ir sagatavojusi:

21.1. 2. līmeņa neatbilstības ziņojumu, – gaisa kuģu modeļu klubs vai apvienība pēc audita vai inspekcijas noslēguma Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par septiņām un garāks par 15 dienām, iesniedz Civilās aviācijas aģentūrai izvērtēšanai konstatētās neatbilstības cēloņu analīzi un neatbilstības novēršanas plānu un ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc neatbilstības ziņojuma saņemšanas novērš konstatēto neatbilstību. Pēc minētā termiņa beigām, ņemot vērā neatbilstības būtību, Civilās aviācijas aģentūrai pēc gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības atkārtoti iesniegta neatbilstību novēršanas plāna izvērtēšanas ir tiesības pagarināt konstatētās neatbilstības novēršanas termiņu uz laiku līdz trim mēnešiem. Ja gaisa kuģu modeļu klubs vai apvienība minētajā termiņā nav veikusi konstatētās neatbilstības cēloņu analīzi, nav izstrādājusi neatbilstības novēršanas plānu vai nenovērš konstatēto neatbilstību, Civilās aviācijas aģentūra to klasificē kā 1. līmeņa neatbilstību;

21.2. 1. līmeņa neatbilstības ziņojumu, – Civilās aviācijas aģentūra atbilstīgi lidojumu drošuma apdraudējumam ierobežo gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības darbību, kas apdraud lidojumu drošumu, vai uz laiku līdz sešiem mēnešiem aptur atļaujas darbību un norāda, kādas konstatētās neatbilstības modeļu klubam vai apvienībai jānovērš. Gaisa kuģu modeļu klubs vai apvienība pēc audita vai inspekcijas noslēguma Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par septiņām un garāks par 15 dienām, iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā konstatētās neatbilstības cēloņu analīzi un neatbilstības novēršanas plānu.

22. Civilās aviācijas aģentūra anulē šo noteikumu 8. punktā minēto atļauju, ja gaisa kuģu modeļu klubs vai apvienība sešu mēnešu laikā pēc atļaujas darbības ierobežošanas nav novērsusi Civilās aviācijas aģentūras konstatētās neatbilstības.

23. Civilās aviācijas aģentūra audita vai inspekcijas noslēguma ziņojumu sagatavo ne vēlāk kā desmit darbdienas pēc audita vai inspekcijas noslēguma.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 14. septembra
noteikumiem Nr. 627
Bezpilota gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību rokasgrāmatā un procedūrās iekļaujamā informācija

1. Vadība:

1.1. organizatoriskā struktūra un vadības sistēmas apraksts;

1.2. gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības vadītāja atbildība par šo noteikumu un bezpilota gaisa kuģu lidojumus regulējošo tiesību aktu ievērošanu.

2. Gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības vispārīgs apraksts, darbības veids, tai skaitā:

2.1. detalizēta informācija par gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības tālvadības pilotu grupām, kuras plāno veikt bezpilota gaisa kuģu lidojumus (piemēram, bērnu un jauniešu interešu izglītības, sporta sacensību ietvaros);

2.2. informācija par gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības tālvadības pilotu minimālo vecumu bezpilota gaisa kuģu lidojumu veikšanai. Minēto informāciju var nenorādīt regulas Nr. 2019/947 9. panta 2. punktā minētajos gadījumos;

2.3. informācija par vietu, kurā plānots organizēt bezpilota gaisa kuģu lidojumus.

3. Informācija par bezpilota gaisa kuģu lidojumu organizēšanai nepieciešamo personālu, tostarp personāla uzdevumu un pienākumu, apmācības, kompetences, tās uzturēšanas un novērtēšanas apraksts.

4. Informācija par drošības pasākumiem un procedūrām:

4.1. bezpilota gaisa kuģa lidojumu organizēšanā konstatētie riski un risku mazināšanas pasākumu apraksts;

4.2. gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības tālvadības pilotu darbības uzraudzība, drošības noteikumi uz zemes un bezpilota gaisa kuģu lidojumu laikā;

4.3. gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības tālvadības pilotu instruktāža un praktiskā apmācība, gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības darbības nosacījumi un ierobežojumi;

4.4. incidentos, nelaimes gadījumos un ārkārtas situācijās veicamās procedūras;

4.5. detalizēta informācija par veicamajiem pasākumiem, ja tiks konstatēts, ka tālvadības pilots, kurš veic gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības organizētos bezpilota gaisa kuģa lidojumus, neatbilst atļaujā ietvertajiem nosacījumiem un ierobežojumiem.

5. Informācija par šādu reģistru uzturēšanas un glabāšanas kārtību:

5.1. tālvadības pilotu saraksts, kuri piedalās gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības organizētajos lidojumos;

5.2. ar bezpilota gaisa kuģu lidojumu organizēšanu saistīto incidentu un nelaimes gadījumu reģistrācijas žurnāls.

Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību organizēto bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 627Pieņemts: 14.09.2021.Stājas spēkā: 21.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 181, 20.09.2021. OP numurs: 2021/181.6
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
326210
21.09.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"