Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Siguldas novada domes 2022. gada 19. maija saistošos noteikumus Nr. 23 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs".
Saistošie noteikumi Siguldas novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2021. gada 11. septembri.

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 20

Siguldā 2018. gada 14. jūnijā
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Siguldas Sporta skola un Siguldas Mākslu skola "Baltais Flīģelis"

(Saistošo noteikumu nosaukums Siguldas novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes (prot. Nr. 9, 30. §)

Precizēti ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 10, 26. §)

Grozīti ar: 29.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 34;
26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 14

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta otro prim daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Siguldas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – Siguldas Sporta skolā un Siguldas Mākslu skolā "Baltais Flīģelis" (turpmāk – skolas).

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz skolu audzēkņu vecāku vai aizbildņu (turpmāk – vecāki) līdzfinansējumu par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi.

3. Līdzfinansējums tiek izmantots mācību līdzekļu, nodarbībām nepieciešamo materiālu, aprīkojuma iegādei, sacensību, izstāžu un konkursu organizēšanai, dalībai valsts un starptautiskos konkursos, izstādēs un sacensībās, pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

4. Skolai ir tiesības pārbaudīt datus, kas nepieciešami noteikumu izpildes nodrošināšanai, izmantojot skolas un pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pašvaldības un valsts reģistros pieejamo informāciju.

II. LĪDZFINANSĒJUMA NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA

5. Par līdzfinansējuma apmēru un tā izmaiņām lemj Siguldas novada pašvaldības dome.

6. Līdzfinansējumu noteikumos noteiktā kārtībā maksā vecāki, kuru bērni skolās apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas.

7. Līdzfinansējuma maksa attiecas uz mācību gada 9 kalendārajiem mēnešiem.

8. No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, attiecīgajā mācību gadā atbrīvo, ja:

8.1. audzēknis ir ar invaliditāti;

8.2. audzēknis ir bez vecāku gādības palicis bērns;

8.3. audzēknis ir no ģimenes, kurai ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgas ģimenes statuss.

9. No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz skolas iekšējiem noteikumiem atbrīvo, ja audzēknim ir:

9.1. izcilas sekmes un panākumi valsts un starptautiskos konkursos (Siguldas Mākslu skolā "Baltais Flīģelis");

9.2. augsti sasniegumi sacensībās vai audzēknis iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā, sākot no U16 izlašu vecuma (Siguldas Sporta skolā).

10. Līdzfinansējuma maksa, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, attiecīgajā mācību gadā tiek samazināta gadījumos:

10.1. ja ģimenei ir piešķirts statuss "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni", tad līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 60 %;

10.2. ja ģimenē, kurā kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu kādā no skolām, līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 35 %.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

11. Ja audzēknis apgūst divas vai vairākas profesionālās ievirzes izglītības programmas jebkurā no skolām, noteikumu 8. punktā minētais atbrīvojums un noteikumu 10. punktā minētā atlaide no līdzfinansējuma (turpmāk – atbalsts) piemērojas katrai programmai.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 29.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

12. Pieteikums atbalsta saņemšanai ir jāiesniedz katru mācību gadu.

13. Atbalsts līdzfinansējumam attiecas tikai uz Siguldas novadā deklarētiem (uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00) audzēkņiem, par kuriem aprūpi īsteno abi vecāki, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00) ir Siguldas novadā. Atbalsts attiecas arī uz Siguldas novada teritorijā deklarētiem (uz kalendārā gada 1. janvāri plkst.00.00) audzēkņiem, par kuriem aprūpi īsteno viens vecāks, kura dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada teritorijā (uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00). Viena vecāka aprūpes tiesību īstenošana attiecas tikai uz gadījumiem, kas saistīti ar kopdzīves pārtraukšanu ar otru vecāku vai gadījumiem, ja:

13.1. otrs likumiskais pārstāvis ir pazudis un izsludināts meklēšanā;

13.2. otram likumiskam pārstāvim ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;

13.3. otrs likumiskais pārstāvis atrodas brīvības atņemšanas iestādē vai izmeklēšanas cietumā;

13.4. otrs likumiskais pārstāvis ir miris vai izsludināts par mirušu;

13.5. otrs likumiskais pārstāvis nav zināms.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 29.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 34, 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

14. Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas atbalsts:

14.1. tiek piemērots ar kārtējā gada 2. septembri, ja iesniegums par atbalsta piemērošanu iesniegts no 1. jūlija līdz 25. augustam;

14.2. pārējos gadījumos – ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 29.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

15. Skolai pēc atbalsta piešķiršanas jebkurā brīdī ir tiesības pārbaudīt vai personas, kuras saņem atbalstu, atbilst noteikumos noteiktajām prasībām atbalsta saņemšanai.

16. Piešķirtais atbalsts tiek pārtraukts ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu vai atbalsts netiek piešķirts, ja:

16.1. vecākiem pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds, kura maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā par diviem mēnešiem;

16.1.1 audzēkņa vecvecāku īpašumam vai tiesiskā valdījumā esošajam īpašumam, kurā ir deklarēts audzēknis un tā ģimenes locekļi, ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds;

16.2. vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm ir citas parādsaistības, kuru maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā par diviem mēnešiem;

16.3. vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm kavēts samaksas termiņš vairāk kā par diviem mēnešiem pakalpojumam, kuru pašvaldība piesaistījusi iepirkuma ietvaros;

16.4. zuduši citi apstākļi, kas ir par pamatu atbalsta piešķiršanai.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 29.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

17. Vecākiem, kuri saņem atbalstu, ir pienākums informēt skolu, ja ir mainījušās ziņas, kas ir bija par pamatu atbalsta saņemšanai. Ja vecāks, kura bērnam piešķirts atbalsts, nepaziņo, ka ir mainījušās ziņas, kas bija par pamatu atbalsta saņemšanai, vai atbalsta saņemšanai sniedzis nepatiesu informāciju, tad izdevumi, kas radušies, tādēļ, ka vecāks ir nepamatoti izmantojis atbalstu, šiem vecākiem var tikt piedzīti saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

III. LĪDZFINANSĒJUMA IEMAKSAS KĀRTĪBA

18. Līdzfinansējumu vecāki maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu.

19. Līdzfinansējums par iepriekšējo mēnesi jāsamaksā līdz kārtējā mēneša 20. datumam, pamatojoties uz izsniegtajiem norēķinu dokumentiem.

20. Līdzfinansējuma maksu var veikt avansā. Avansā pārmaksātā līdzfinansējuma summa pāriet uz nākamo samaksas periodu. Ja audzēknis tiek atskaitīts no izglītības iestādes, avansā samaksātais līdzfinansējums vecākam tiek atmaksāts.

21. Noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina katras skolas direktors.

22. Ja vecāks nav veicis līdzfinansējuma maksu vairāk nekā divus mēnešus, audzēknis tiek atskaitīts no skolas. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja vecāks ir noslēdzis vienošanos ar skolu par parāda atmaksas kārtību un ievēro vienošanās noteikto.

23. (Svītrots ar Siguldas novada domes 29.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

24. Slimošanas periodā skola līdzfinansējumu samazina par 50 %, ja audzēknis slimojis vairāk kā 20 kalendārās dienas un skolai ir iesniegta ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izziņa trīs darba dienu laikā pēc audzēkņa izveseļošanās.

25. Slimošanas periodā skola no līdzfinansējuma atbrīvo, ja audzēknis slimojis vairāk kā 30 kalendārās dienas un skolai ir iesniegta ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izziņa trīs darba dienu laikā pēc audzēkņa izveseļošanās.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

26. Atbalsts piemērojams no 2018. gada 1. septembra.

27. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 24. oktobra saistošie noteikumi Nr. 28 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas".

28. Šo noteikumu izpratnē ar Siguldas novada teritoriju tiek saprasta Siguldas novada teritorija atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 36. punktam.

(Siguldas novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20Pieņemts: 14.06.2018.Stājas spēkā: 21.07.2018.Zaudē spēku: 01.12.2022.Publicēts: Rīgas Apriņķa Avīze, 53 (8876), 20.07.2018.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326033
{"selected":{"value":"11.09.2021","content":"<font class='s-1'>11.09.2021.-30.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"11.09.2021","iso_value":"2021\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2021.-30.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
11.09.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)