Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Kuldīgas novada domes 2023. gada 25. maija saistošos noteikumus "Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti".
Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/8

Kuldīgā 2021. gada 26. augustā
Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti
APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
26.08.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, p. 25)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Kuldīgas novada svētku pabalstu (turpmāk – pabalsti) veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību Kuldīgas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība), personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstus, kā arī lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Svētku pabalstus piešķir un izmaksā Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) un Kuldīgas novada pagastu pārvaldes (turpmāk – pagastu pārvaldes).

3. Saistošie noteikumi nosaka šādus pašvaldības pabalstu veidus:

3.1. pabalsts jaundzimušajam;

3.2. pabalsts senioram nozīmīgā jubilejā;

3.3. pabalsts nozīmīgā laulības jubilejā.

II. Pabalsts jaundzimušajam

4. Pabalsts jaundzimušajam paredzēts jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.

5. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu par katru jaundzimušo bērnu, kura dzīvesvieta ir deklarēta Kuldīgas novadā, ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods, ja viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

6. Personām, kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, nav tiesību saņemt pabalstu.

7. Pabalsta apmērs:

7.1. 200 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja abu bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas;

7.2. 200 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja aizbildņa vai adoptētāja deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna nodošanas aizbildnībā vai adopcijā;

7.3. 100 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja viena vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas;

7.4. 200 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja bērna dzimšanas apliecībā ir ieraksts tikai par vienu no vecākiem, vai viens no vecākiem miris un vecāka, kurš pieprasa pabalstu, deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas.

8. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un izmaksu pieņem Sociālais dienests.

9. Sociālais dienests pabalstu piešķir un izmaksā:

9.1. vienam no bērna vecākiem;

9.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 mēnešu vecumam, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

10. Lai saņemtu pabalstu, Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – Dzimtsarakstu nodaļa) uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt, nosūtot to uz Kuldīgas novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi vai oficiālo e-adresi portālā www.latvija.lv.

11. Ja bērna piedzimšana ir reģistrēta ārvalstīs, dokumentiem, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju nepieciešams pievienot likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

12. Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas, adopcijas vai aizbildnības nodibināšanas dienas.

13. Pabalstu piešķir un izmaksā viena mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas. Pabalstu pārskaita pieprasītāja iesniegumā norādītajā norēķinu kontā.

14. Pabalstu nepiešķir, ja jaundzimušais ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā vai miris.

III. Pabalsts senioram nozīmīgā jubilejā

15. Tiesības saņemt pabalstu senioram nozīmīgā jubilejā ir sasniedzot 75., 80., 85., 90. un katru nākamo dzimšanas dienu, ja pabalsta saņēmēja dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

16. Informāciju par personām, kurām ir tiesības saņemt pabalstu, Sociālajam dienestam un pagastu pārvaldēm sniedz Dzimtsarakstu nodaļa.

17. Pabalsta apmērs:

17.1. 30 euro personai 75., 80., 85., 90. un katrā nākamajā dzimšanas dienā līdz 99 gadu vecuma sasniegšanai;

17.2. 150 euro personai 100 gadu un katrā nākamajā dzimšanas dienā.

18. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu.

19. Kuldīgas pilsētas iedzīvotāji iesniegumu pabalsta saņemšanai iesniedz Dzimtsarakstu nodaļā, bet pārējā Kuldīgas novada teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji iesniegumu iesniedz sev tuvākajā pagasta pārvaldē pēc savas dzīvesvietas. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt, nosūtot to uz Kuldīgas novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi vai oficiālo e-adresi portālā www.latvija.lv.

20. Kuldīgas pilsētas iedzīvotājiem – Dzimtsarakstu nodaļa, Kuldīgas novada iedzīvotājiem – pagasta pārvalde, pārbauda pabalsta pieprasītāja iesniegumā sniegto informāciju, izmantojot valsts un pašvaldības datu reģistros pieejamās ziņas un, ja nepieciešams, iegūst informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām.

21. Pēc datu pārbaudes, Sociālais dienests vai pagasta pārvaldes vadītājs pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

22. Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no 75., 80., 85., 90. un katras nākamās dzimšanas dienas.

23. Pabalstu piešķir un izmaksā viena mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas. Pabalstu pēc pabalsta pieprasītāja izvēles pārskaita iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja norēķinu kontā vai izmaksā skaidrā naudā.

IV. Pabalsts nozīmīgā laulības jubilejā

24. Tiesības saņemt pabalstu nozīmīgā laulības jubilejā ir sasniedzot 50., 55., 60., 65., 70. laulības jubileju, vismaz viena laulātā dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

25. Informāciju par personām, kurām ir tiesības saņemt pabalstu, Sociālajam dienestam un pagastu pārvaldēm sniedz Dzimtsarakstu nodaļa.

26. Dzimtsarakstu nodaļa pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegto informāciju, izmantojot valsts un pašvaldības datu reģistros pieejamās ziņas un, ja nepieciešams, iegūst informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām.

27. Pabalstu 150 euro apmērā piešķir 50 gadu laulības jubilejā (Zelta kāzas), 55 gadu laulības jubilejā (Smaragda kāzas), 60 gadu laulības jubilejā (Dimanta kāzas), 65 gadu kāzu jubilejā (Lielās dimanta) un 70 gadu kopdzīves jubilejā (Briljanta kāzas).

28. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu.

29. Kuldīgas pilsētas iedzīvotāji iesniegumu pabalsta saņemšanai iesniedz Dzimtsarakstu nodaļā, bet pārējā Kuldīgas novada teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji iesniegumu iesniedz sev tuvākajā pagasta pārvaldē pēc savas dzīvesvietas. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt, nosūtot to uz Kuldīgas novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi vai oficiālo e-adresi portālā www.latvija.lv.

30. Pēc datu pārbaudes Sociālais dienests vai pagasta pārvaldes vadītājs pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

31. Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no 50., 55., 60., 65., 70. kāzu jubilejas dienas.

32. Pabalstu piešķir un izmaksā viena mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas. Pabalstu pēc pabalsta pieprasītāja izvēles pārskaita iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja norēķinu kontā vai izmaksā skaidrā naudā.

33. Dzimtsarakstu nodaļa organizē svinīgu laulāto sveikšanu.

V. Nepamatoti izmaksāto sociālās palīdzības pabalstu atgūšana

34. Sociālais dienests vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā pabalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka pabalsts ir nepamatoti izmaksāts pabalsta saņēmēja vainas dēļ, pabalsta saņēmējam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz pabalstu vai tā apmēru.

35. Ja pabalsta saņēmējs nepamatoti izmaksāto pabalsta summu lēmumā noteiktajā termiņā labprātīgi neatmaksā, tad lēmumu izpilda tiesu izpildītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz Sociālā dienesta izpildrīkojumu.

VI. Lēmumu paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

36. Pēc lēmuma pieņemšanas persona tiek informēta par pieņemto lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja pieņemtais lēmums ir pieprasītājam nelabvēlīgs – lēmumā norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.

37. Sociālā dienesta, Sociālā dienesta sociālā darba speciālista vai pagasta pārvaldes vadītāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt Kuldīgas novada domei.

38. Kuldīgas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

39. Saistošie noteikumi stājas spēkā 01.10.2021.

40. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

40.1. Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2014/14 "Par Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalstiem" (apstiprināti ar Kuldīgas novada domes 27.11.2014. sēdes lēmumu (prot. Nr. 12, p. 69));

40.2. Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2020/2 "Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstu jaundzimušajiem" (apstiprināti ar Kuldīgas novada domes 23.01.2020. sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, p. 36));

40.3. Alsungas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3 "Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas novadā" (apstiprināti ar Alsungas novada domes 15.02.2018. sēdes protokollēmumu Nr. 2#8);

40.4. Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 23/2013 "Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem" (apstiprināti ar Skrundas novada domes 24.10.2013. sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, 17. §)).

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa
Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2021/8 "Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti"
Paskaidrojuma raksta sadaļaInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi "Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti" (turpmāk – saistošie noteikumi) paredz vienotus pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību Kuldīgas novada iedzīvotājiem īpašos dzīves gadījumos – pabalstu jaundzimušajam, pabalstu senioram nozīmīgā jubilejā un pabalsts nozīmīgā laulības jubilejā jaunizveidotajā Kuldīgas novadā pēc teritoriālās reformas īstenošanas.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu sagatavošana saistīta ar Administratīvi teritoriālo reformu, kas stājas spēkā 01.07.2021., Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, kas paredz izvērtēt novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Apvienojot saistošos noteikumus, tiek pieņemti iedzīvotājiem labvēlīgākie nosacījumi. Piešķirot pabalstu jaundzimušajam, saistošajos noteikumos saglabāta vēsturiskajā Kuldīgas un Alsungas novadā noteiktā piešķiršanas kārtība un pabalsta apmērs. Saistošajos noteikumos pārņemti augstākie pabalstu apmēri pabalstam senioram nozīmīgā jubilejā un nozīmīgā laulības jubilejā. Pabalstu apvienošana radīs tiesības vēsturiskās Skrundas novada pašvaldības iedzīvotājiem saņemt pabalstu nozīmīgā laulības jubilejā, kurā līdz šim šāda pabalsta nebija.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuTā kā tiek pieņemti iedzīvotājiem labvēlīgākie pabalstu piešķiršanas nosacījumi, tad prognozēts budžeta pieaugums pabalstam senioram nozīmīgā jubilejā un nozīmīgā laulības jubilejā vēsturiskās Skrundas un Alsungas novada iedzīvotājiem. Plānots, ka budžeta izdevumi palielināsies vidēji par 1/5 daļu jeb aptuveni 5500,00 euro.

Pabalstam jaundzimušajam būtiska ietekme uz budžetu netiek prognozēta.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" un Kuldīgas novada pagastu pārvaldes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Kuldīgas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: KNP/2021/8Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 01.10.2021.Zaudē spēku: 02.06.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 175, 10.09.2021. OP numurs: 2021/175.16
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326004
01.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"