Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 609

Rīgā 2021. gada 7. septembrī (prot. Nr. 60 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumos Nr. 1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu"
8. panta 3. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumos Nr. 1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 233. nr.; 2016, 159. nr.; 2017, 158. nr.; 2019, 13., 206. nr.; 2020, 66. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "akciju sabiedrība "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu saņemšanas:

3.1. šo noteikumu 10. un 10.1 punktā minētajā kārtībā pieņem un uzskaita valstij piekritīgo mantu;

3.2. līdz valstij piekritīgās mantas realizācijai, nodošanai bez maksas vai iznīcināšanai:

3.2.1. valstij piekritīgo mantu, kas novietota glabāšanai Nodrošinājuma valsts aģentūrā, nodod glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai;

3.2.2. valstij piekritīgos dzīvniekus glabā vietā, kur tie atrodas;

3.2.3. valstij piekritīgo mantu (izņemot šo noteikumu 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā minēto mantu) glabā Valsts ieņēmumu dienestā vai atbilstoši konkrēto jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem izvēlas valstij piekritīgās mantas glabāšanas vietu un slēdz līgumu ar juridisko vai fizisko personu par mantas glabāšanu."

3. Svītrot 5. un 5.1 punktu.

4. Svītrot 6. punktā vārdu "realizē".

5. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Valsts ieņēmumu dienests vismaz divas darbdienas pirms valstij piekritīgās mantas iznīcināšanas ievieto attiecīgu informāciju Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē. Informāciju par valstij piekritīgās mantas realizāciju un nodošanu bez maksas Valsts ieņēmumu dienests reizi mēnesī publicē Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē."

6. Izteikt 10. un 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu saņemšanas šo noteikumu 10.1 punktā minētajā termiņā pieņem un uzskaita valstij piekritīgo mantu atbilstoši mantas atrašanās vietai, sastādot mantas pieņemšanas un nodošanas aktu divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienestā, otru - iestādē, kas nodevusi valstij piekritīgo mantu. Par nekustamo īpašumu sastāda fakta konstatācijas aktu vienā eksemplārā, ko glabā Valsts ieņēmumu dienestā. Mantas pieņemšanas un nodošanas aktu nesastāda par bezskaidras naudas līdzekļiem un par mantu, kas līdz brīdim, kad pieņemts lēmums par mantas piekritību valstij, ir nodota bez maksas, iznīcināta vai realizēta. Saņemot informāciju par valstij piekritīgās mantas esību pēc kapitālsabiedrības izslēgšanas no komercreģistra atbilstoši Komerclikuma 317. panta otrajai daļai, Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 10.1 punktā minētajā termiņā pieņem un uzskaita nekustamo īpašumu, kam nav kreditoru pretenziju (publiskā reģistrā ierakstītas hipotēkas, ķīlas vai aizlieguma atzīmes), bezskaidru naudu, ja zināma tās atrašanās vieta, un kustamo mantu, kuras īpašumtiesības ir redzamas publiskā reģistrā un kuras fiziskā atrašanās vieta ir zināma.

10.1 Valstij piekritīgo mantu saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu pieņem un uzskaita 20 darbdienu laikā (izņemot valstij piekritīgos dzīvniekus, - tos pieņem un uzskaita piecu darbdienu laikā)."

7. Svītrot 11. punktā skaitli un vārdu "(2. pielikums)".

8. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Par valstij piekritīgās mantas realizāciju un nodošanu bez maksas sastāda valstij piekritīgās mantas aprakstes un novērtējuma aktu (turpmāk - mantas aprakstes un novērtējuma akts) divos eksemplāros:

12.1. ja valstij piekritīgo mantu realizē, vienu mantas aprakstes un novērtējuma akta eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienestā, otru nodod personai, kurai manta realizēta;

12.2. ja valstij piekritīgo mantu nodod bez maksas, vienu mantas aprakstes un novērtējuma akta eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienestā, otru nodod iestādei, institūcijai, juridiskajai vai fiziskajai personai, kurai manta nodota."

9. Svītrot 13. punktā vārdus "un apstiprina Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarota persona".

10. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Valstij piekritīgo mantu reģistrē valstij piekritīgās mantas uzskaites reģistrā un attaisnojuma dokumentus noformē atbilstoši vispārējām grāmatvedības kārtošanas prasībām."

11. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Pirms valstij piekritīgās mantas nodošanas bez maksas vai iznīcināšanas Valsts ieņēmumu dienests izveido komisiju. Komisija, valstij piekritīgo mantu nododot bez maksas vai iznīcinot (izņemot gadījumu, ja valstij piekritīgo mantu iznīcina Valsts ieņēmumu dienests), pieaicina iesaistītās puses pārstāvi."

12. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Valstij piekritīgo kustamo mantu realizē par tā pretendenta piedāvāto cenu, kas izvēlēts saskaņā ar šo noteikumu 26. punktu. Ja nepieciešams, šo noteikumu 27. punktā minētā komisija, izvēloties pretendentu, ņem vērā sertificēta vērtētāja (eksperta) atzinumu."

13. Svītrot 25. punktā skaitli un vārdu "(6. pielikums)".

14. Izteikt 26. un 27. punktu šādā redakcijā:

"26. Lai realizētu valstij piekritīgo kustamo mantu juridiskajām un fiziskajām personām, Valsts ieņēmumu dienests veic cenu aptauju. Sludinājumu par cenu aptauju ievieto Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē, norādot saprātīgu pieteikšanās termiņu, bet ne mazāk kā trīs darbdienas.

27. Valsts ieņēmumu dienests cenu aptaujas veikšanai izveido komisiju ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā. Cenu aptaujā komisija izvēlas finansiāli izdevīgāko piedāvājumu. Valstij piekritīgo kustamo mantu nerealizē personai, kurai uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas pārsniedz 150 euro, vai ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process."

15. Izteikt 32.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.4. saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" vai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu privatizācijai vai atsavināšanai nododamās:

32.4.1. valstij piekritīgās dzīvojamās mājas, dzīvokļu īpašumus, kopīpašuma daļas valsts un pašvaldības kopīpašumā esošajās viendzīvokļa dzīvojamās mājās un dzīvokļu īpašumos - attiecīgajai pašvaldībai īpašumā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, bet, ja mēneša laikā pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas saņemšanas attiecīgā pašvaldības dome nav pieņēmusi lēmumu vai atsakās pārņemt, - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā;

32.4.2. valstij piekritīgās kopīpašuma daļas valsts, pašvaldības un privātpersonas, kā arī valsts un privātpersonas kopīpašumā esošajās viendzīvokļa dzīvojamās mājās un dzīvokļu īpašumos - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā;".

16. Izteikt 32.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.11. valstij piekritīgos dzīvniekus (izņemot šo noteikumu 32.13. apakšpunktā minētos dzīvniekus), kurus nevar realizēt šo noteikumu 26. punktā minētajā kārtībā, - juridiskajai vai fiziskajai personai, valsts vai pašvaldības iestādei, kuras glabāšanā tie atrodas;".

17. Izteikt 32.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.13. mantu, kuras sastāvā ietilpst Padomes 1996. gada 9. decembra Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, pielikumos un noteikumos par īpaši aizsargājamo un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu uzskaitītās sugas (tai skaitā dzīvu dzīvnieku vai augu eksemplāri), - Dabas aizsardzības pārvaldei lēmuma pieņemšanai par tālāko mantas izmantošanu."

18. Papildināt 32.2 punktu aiz skaitļa "32.3." ar skaitli "32.4.2.".

19. Aizstāt 32.3, 32.4, 32.5, 32.6 punktā un 32.7 3. apakšpunktā skaitli "32.4." ar skaitli "32.4.1.".

20. Papildināt noteikumus ar 32.8 punktu šādā redakcijā:

"32.8 Ja institūcija, kura bez maksas pārņēmusi šo noteikumu 32.3., 32.4., 32.5., 32.6., 32.7., 32.8. vai 32.9. apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu, tajā konstatē atkritumus, kas rada vai var radīt kaitējumu vai apdraudējumu videi vai cilvēka dzīvībai vai veselībai, tā par konstatēto faktu informē Valsts policiju un Valsts vides dienestu turpmākai rīcībai."

21. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Mantas aprakstes un novērtējuma akts, kā arī nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas akts ir pavaddokuments, ja Valsts ieņēmumu dienests mantu realizē vai nodod bez maksas."

22. Izteikt 38.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.3. naftas produktus - sadedzinot sadedzināšanas iekārtās, kuras saņēmušas piesārņojošas darbības atļauju naftas produktu atkritumu sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai."

23. Svītrot 1., 2., 3., 4. un 6. pielikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumos Nr. 1354 "Kārtība, kādā veicama valstij .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 609Pieņemts: 07.09.2021.Stājas spēkā: 10.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 09.09.2021. OP numurs: 2021/174.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
325953
10.09.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)