Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 36

Jūrmalā 2021. gada 26. augustā (prot. Nr. 14, 54. p.)
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti
Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma
12. panta 6.2 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta finansēta aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti (turpmāk – aprūpes pakalpojums) piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai, apjoma noteikšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējiem.

2. Tiesības saņemt aprūpes pakalpojumu ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā deklarētam bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuram ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi (turpmāk – bērns) un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – Valsts komisija) ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, izņemot bērnu, kurš atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības, izglītības iegūšanas, sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas, ārstniecības pakalpojumu saņemšanas, Nodarbinātības valsts aģentūras sniegto pakalpojumu saņemšanas rezultātā nevar nodrošināt šī bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde (turpmāk – Labklājības pārvalde) ir konstatējusi šādas aprūpes nepieciešamību šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

3. Aprūpes pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta bērna aprūpe (palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā, palīdzība apģērbties un noģērbties, ēdiena gatavošana vai uzsildīšana un palīdzība paēst, palīdzība iekļūt gultā un izkļūt no tās, pozicionēšana un pārvietošanās, ārstniecības personu izsaukšana, medikamentu lietošanas nodrošināšana) un uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana. Aprūpes pakalpojums tiek sniegts Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

4. Aprūpes pakalpojumu ir tiesīga sniegt bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes izvēlēta fiziska persona, kurai ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, ja izvēlētā persona nav bērna pirmās pakāpes radinieks vai nedzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā (turpmāk – aprūpētājs). Aprūpētājs aprūpes pakalpojumu var sniegt vairākām personām ar invaliditāti, nepārsniedzot 40 stundas nedēļā.

5. Labklājības pārvalde publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir tiesīga aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai piesaistīt juridisku personu, kuras pamatdarbība vai kuras attiecīgās struktūrvienības pamatdarbība ir sociālo pakalpojumu sniegšana un kura attiecīgā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī spēj nodrošināt, ka aprūpes pakalpojumu sniedz personas, kurām ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti un ir apgūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā Ministru kabineta noteiktajā apjomā (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs), ja bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis rakstveidā ir darījis zināmu šādu vajadzību.

6. Aprūpes pakalpojums tiek finansēts no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta, sedzot aprūpes pakalpojuma vienas pakalpojuma stundas izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, Ministru kabineta noteikumos par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti noteiktajā minimālajā apmērā, izņemot, ja aprūpes pakalpojumu sniedz pakalpojuma sniedzējs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5. punktu.

II. Aprūpes pakalpojuma piešķiršana

7. Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene Labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu. Iesniegumu iesniedz personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.

8. Iesniegumā norāda:

8.1. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto un faktisko dzīvesvietas adresi, kurā nepieciešams sniegt aprūpes pakalpojumu;

8.2. bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru;

8.3. aprūpes pakalpojuma pieprasīšanas mērķi un vēlamo pakalpojuma apjomu, norādot kopējo stundu skaitu kalendāra nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad aprūpes pakalpojums būs nepieciešams (ja zināms). Ja aprūpes pakalpojums tiek pieprasīts vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai, jānorāda tikai nepieciešamo stundu skaitu kalendāra nedēļā;

8.4. vēlamā aprūpētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu.

9. Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:

9.1. bērna pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju un uzrāda oriģinālu, ja dokuments tiek iesniegts klātienē un šāda informācija nav Labklājības pārvaldes rīcībā vai informācija nav pieejama valsts un pašvaldības datu reģistros;

9.2. Valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam, ja šī informācija nav pieejama valsts un pašvaldību datu reģistros;

9.3. darba devēja apliecinājumu, ka bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir darba ņēmējs, norādot darba pienākumu veikšanai izmantotās darba stundas kalendāra nedēļā;

9.4. saimnieciskās darbības veicēja pašapliecinājumu par saimnieciskās darbības izpildei veicamajām darbībām izmantojamajām stundām kalendāra nedēļā, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir pašnodarbināta persona vai individuālais komersants;

9.5. izglītības iestādes apliecinājumu, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis apgūst attiecīgu programmu konkrētajā izglītības iestādē. Ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis apgūst izglītības programmu neklātienē, pakalpojumu piešķir tikai studiju dienās mācību gada laikā un sesijas laikā;

9.6. Nodarbinātības Valsts aģentūras (turpmāk – NVA) apliecinājumu par piedalīšanos NVA organizētajos pasākumos, norādot pasākumos pavadāmās stundas kalendāra nedēļā, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir reģistrēts NVA kā darba meklētājs vai bezdarbnieks;

9.7. dienas aprūpes centra, dienas centra vai cita sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis izmanto attiecīgus pakalpojumus, norādot tajos pavadāmās stundas kalendāra nedēļā;

9.8. ģimenes ārsta vai ārsta speciālista apliecinājumu, ja bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenes loceklim nepieciešami veselības aprūpes pakalpojumi vai medicīniskā rehabilitācija;

9.9. vēlamā aprūpētāja apliecinājumu par piekrišanu sniegt aprūpes pakalpojumu, norādot aprūpētāja personas datus, kontaktinformāciju un norēķinu rekvizītus;

9.10. citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai pēc Labklājības pārvaldes pieprasījuma, ja tie nav valsts vai pašvaldību iestāžu rīcībā.

10. Iesniedzot Labklājības pārvaldē šo noteikumu 7. punktā minēto iesniegumu, bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene dod atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, izbeigšanu, pārtraukšanu vai atteikumu piešķirt aprūpes pakalpojumu un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā.

11. Labklājības pārvalde izskata šo saistošo noteikumu 7. punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos šo saistošo noteikumu 9. punktā minētos dokumentus un:

11.1. pārliecinās valsts un pašvaldības datu reģistros vai bērnam ir noteikta invaliditāte un Valsts komisija izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, kā arī, vai bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis:

11.1.1. ir reģistrēts kā darba ņēmējs vai saimnieciskās darbības veicējs un apmeklē NVA rīkotos nodarbinātību veicinošos pasākumus;

11.1.2. apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē, ja persona mācās vai studē;

11.1.3. saņem dienas aprūpes centra, dienas centra vai cita sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus.

11.2. ja nepieciešams, pieprasa lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu informāciju no valsts un pašvaldības iestādēm, juridiskām vai fiziskām personām;

11.3. izvērtē aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, bērna pašaprūpes, neatkarības un patstāvības līmeni un nosaka aprūpes pakalpojuma apjomu atbilstoši šo saistošo noteikumu pielikumā minētajiem kritērijiem.

12. Labklājības pārvalde mēneša laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

12.1. par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, nosakot:

12.1.1. aprūpes pakalpojuma apjomu (stundas mēnesī) atbilstoši šo saistošo noteikumu pielikuma 7.3. apakšpunktam, nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti noteikto maksimālo stundu skaitu kalendāra mēnesī;

12.1.2. aprūpes pakalpojuma saņemšanas periodu (ne ilgāku par kalendāro gadu);

12.2. par atteikumu piešķirt aprūpes pakalpojumu, ja:

12.2.1. bērns neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta 2.4 daļā un šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem aprūpes pakalpojuma piešķiršanas kritērijiem un saņemšanas nosacījumiem;

12.2.2. bērns saņem sociālās aprūpes pakalpojumu vai aprūpes pakalpojumu, kas tiek nodrošināts Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros tādā apjomā, ka bērna aprūpe un uzraudzība bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes locekļa prombūtnes laikā sakarā ar nodarbinātību, izglītības iegūšanu vai citiem objektīviem apstākļiem atbilstoši šo saistošo noteikumu pielikumā noteiktajiem kritērijiem tiek nodrošināta pilnā apmērā.

13. Labklājības pārvalde par pieņemto lēmumu informē bērna likumisko pārstāvi vai audžuģimeni piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

14. Ja bērnam nepieciešams saņemt aprūpes pakalpojumu atkārtoti vai ir mainījies aprūpes pakalpojuma pieprasīšanas mērķis un tādēļ bērnam nepieciešams mainīt piešķirtā aprūpes pakalpojuma apjomu, bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene iesniedz Labklājības pārvaldē iesniegumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

III. Aprūpes pakalpojuma nodrošināšana

15. Pēc lēmuma pieņemšanas par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu Labklājības pārvalde slēdz līgumu ar bērna likumisko pārstāvi vai audžuģimeni un aprūpētāju vai izsniedz bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei norīkojumu aprūpes pakalpojuma saņemšanai (turpmāk – norīkojums) pie pakalpojuma sniedzēja, ar kuru Labklājības pārvalde noslēgusi līgumu par aprūpes pakalpojuma sniegšanu. Līgumā nosaka pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas periodu un kārtību, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus. Norīkojumā norāda:

15.1. norīkojuma numuru un sastādīšanas datumu;

15.2. bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes locekļa vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni;

15.3. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un piešķirtā aprūpes pakalpojuma periodu un apjomu;

15.4. norīkotāja amatu, vārdu, uzvārdu.

16. Bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei ir pienākums piecu darbdienu laikā informēt Labklājības pārvaldi par:

16.1. bērna deklarētās dzīvesvietas maiņu;

16.2. bērna ievietošanu stacionārā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ieslodzījuma vietā;

16.3. izmaiņām šo saistošo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6. un 9.7. apakšpunktā norādītajā informācijā;

16.4. citiem apstākļiem, kas varētu būt par pamatu izmaiņām aprūpes pakalpojumā vai aprūpētāja vai pakalpojuma sniedzēja maiņai.

17. Bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene ne biežāk kā divas reizes kalendāra gada laikā ir tiesīga atteikties no aprūpētāja vai pakalpojuma sniedzēja un izvēlēties citu aprūpētāju, iesniedzot Labklājības pārvaldē pamatotu iesniegumu.

18. Aprūpes pakalpojuma sniegšanu bērnam izbeidz, ja:

18.1. bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene iesniedz Labklājības pārvaldē iesniegumu par atteikšanos no piešķirtā aprūpes pakalpojuma;

18.2. bērna dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldības administratīvajā teritorijā;

18.3. beidzies Labklājības pārvaldes lēmumā noteiktais aprūpes pakalpojuma saņemšanas periods;

18.4. Labklājības pārvalde konstatē, ka iestājies šo saistošo noteikumu 12.2.1. apakšpunktā minētais nosacījums;

18.5. Labklājības pārvalde konstatē, ka aprūpes pakalpojums faktiski netiek izmantots, izņemot šo saistošo noteikumu 19. punktā minētos gadījumus;

18.6. notikušas izmaiņas šo saistošo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6. un 9.7. apakšpunktā norādītajā informācijā, kas dod tiesības saņemt aprūpes pakalpojumu šo saistošo noteikumu 12.1. apakšpunktā noteiktajā apjomā un periodā.

19. Aprūpes pakalpojuma sniegšana bērnam tiek pārtraukta uz laiku, kamēr bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.

20. Aprūpētājs šo saistošo noteikumu 15. punktā minētajā līgumā vai pakalpojuma sniedzējs ar Labklājības pārvaldi noslēgtajā līgumā par aprūpes pakalpojuma sniegšanu bērnam noteiktajā kārtībā reizi mēnesī iesniedz Labklājības pārvaldē atskaiti par iepriekšējā mēnesī sniegto aprūpes pakalpojumu, un Labklājības pārvalde kontrolē līguma saistību izpildi. Atskaitē norāda dienas, kad tika sniegts aprūpes pakalpojums, un tajās nostrādāto stundu skaitu sadalījumā pa darbībām, kurām attiecīgajās dienās aprūpes pakalpojums ticis izmantots atbilstoši šo saistošo noteikumu pielikuma 4.1. apakšpunktā noteiktajiem mērķiem, kā arī pušu apliecinājumus par sniegto un saņemto pakalpojumu.

21. Aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai nepamatoti izlietotos finanšu līdzekļus Labklājības pārvaldei atmaksā:

21.1. bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene, ja bērns vairs neatbilst pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem vai mainījies piešķirtā pakalpojuma apjoms (atmaksā finansējuma starpību par piešķirtā pakalpojuma apjomu un konkrētā bērna izmantotā pakalpojuma apjomu);

21.2. aprūpētājs un pakalpojuma sniedzējs, ja sniegta nepatiesa informācija par sniegto pakalpojumu vai Labklājības pārvalde konstatējusi citus pārkāpumus saistībā ar aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

22. Labklājības pārvaldes lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

23. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

24. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis
Pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 36
(prot. Nr. 14, 54. p.)
Aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšana un apjoma noteikšana
1. Bērna vārds uzvārds 

2. Bērna personas kods ___/___/___/___/___/___/ - ___/___/___/___/___/

3. Bērna deklarētā dzīvesvietas adrese 
 
 
4. Aprūpes pakalpojuma pieprasīšana
4.1. Aprūpes pakalpojuma pieprasīšanas mērķi un vēlamais pakalpojuma apjoms (norādīt visus aktuālos iemeslus)
lai strādātu algotu darbu ____ stundas mēnesī
lai gūtu ienākumus no saimnieciskās darbības ____ stundas mēnesī
lai apgūtu vispārējās vai profesionālās pamata, vidējās vai augstākās izglītības programmu:

klātienē ____ stundas mēnesī;

neklātienē ____ stundas mēnesī

lai piedalītos Nodarbinātības Valsts aģentūras rīkotajos nodarbinātību veicinošos pasākumos ____ stundas mēnesī
lai saņemtu dienas aprūpes centra, dienas centra vai cita sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja ____ stundas mēnesī
vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai ____ stundas mēnesī
lai saņemtu ārstniecības pakalpojumus vai medicīnisko rehabilitāciju saņemšanai ____ stundas mēnesī
Kopējais vēlamais pakalpojuma apjoms _____ stundas mēnesī.
4.2. Bērna ikdienas aktivitātes (norādīt visas atbilstošās)
4.2.1. apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi _____________________________________________

____ dienas nedēļā; ____ stundas dienā; ____ stundas mēnesī

4.2.2. apgūst izglītību:

vispārējās pamatizglītības iestādes _______________________________ _____. klasē

klātienē ____ dienas nedēļā; ____ stundas dienā; ____ stundas mēnesī;

mājapmācībā;

vispārējās vidējās izglītības iestādes _______________________________ _____. klasē:

klātienē ____ dienas nedēļā; ____ stundas dienā; ____ stundas mēnesī;

mājapmācībā;

speciālās izglītības iestādes _______________________________ _____. klasē:

klātienē ____ dienas nedēļā; ____ stundas dienā; ____ stundas mēnesī;

mājapmācībā;

cits variants _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

4.2.3. izmanto izglītības iestādes pagarinātās dienas pakalpojumu

jā ____ dienas nedēļā; ____ stundas dienā; ____ stundas mēnesī;

nē (norādiet iemeslu kāpēc neizmanto) _______________________________________________

______________________________________________________________________________________________

4.2.4. apgūst profesionālās ievirzes izglītības iestādes izglītības programmu

jā __________________________________________________________

____ dienas nedēļā; ____ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;

4.2.5. saņem sociālos pakalpojumus:

dienas aprūpes centrā ____ dienas nedēļā; ____ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;

dienas centrā ____ dienas nedēļā; ____ stundas dienā; ____ stundas mēnesī;

specializētajās darbnīcās ____ dienas nedēļā; ____ stundas dienā; stundas mēnesī;

"atelpas brīža" pakalpojums ____ dienas nedēļā; ____ stundas dienā; stundas mēnesī;

cits variants

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

4.2.6. saņem regulārus ārstniecības pakalpojumus (piemēram, ergoterapija, fizioterapija u.c.)

jā ____ dienas nedēļā; ____ stundas dienā; ____ stundas mēnesī;

4.2.7. saņem pašvaldības administrētu asistenta pakalpojumu:

jā ____ dienas nedēļā; ____ stundas dienā; ____ stundas mēnesī;

4.3. Institūcijās bērna aprūpe un uzraudzība nodrošināta ____ stundas mēnesī

5. Bērna aprūpes un uzraudzības nodrošināšana
5.1. Mājsaimniecības pilngadīgo locekļu skaits _____
5.2. Mājsaimniecības pilngadīgā locekļa, kurš ikdienā pastāvīgi īsteno bērna aprūpi un uzraudzību prombūtnes laikā bērna aprūpi un uzraudzību pārējie mājsaimniecības pilngadīgie locekļi

var nodrošināt ____ dienas nedēļā; ____ stundas dienā; ____ stundas mēnesī;

nevar nodrošināt (norādiet iemeslu, kāpēc nevar)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

5.3. Bērns bez pilngadīgas personas klātbūtnes var palikt viens (aizpilda, ja bērna vecuma ir no 7 līdz 18 gadiem)

jā, nepārtraukti ____ stundas dienā;

6. Bērna fizisko un garīgo spēju izvērtējums
Pašaprūpes, neatkarības un patstāvīgās dzīves prasmju novērtēšanas kritēriji

spēj

prot

1. Veic patstāvīgi/funkcionalitāte nav traucēta – 3 punkti.

2. Mēģina un spēj patstāvīgi ar palīdzību, funkcionalitāte biežāk nav traucēta – 2 punkti.

3. Mēģina un spēj patstāvīgi ar palīdzību, funkcionalitāte biežāk ir traucēta – 1 punkts.

4. Nespēj veikt patstāvīgi/funkcionalitāte ir traucēta – 0 punktu.

Piezīmes:

1. "Spēj" – novērtē personas psihiskās vai fiziskās īpašības, kas rada iespēju sekmīgi veikt konkrētu darbību, uzdevumu, uztvert un reaģēt atbilstoši situācijai un sociālai videi.

2. "Prot" – novērtē personas zināšanas, iemaņas un prasmes veikt kādu darbību, uzdevumu.

(Sadaļās, kur tiek vērtētas spējas un prasmes (spēj un prot), vērtējums tiek dubultots un katrā ailē maksimālais punktu skaits – 6 = 3 + 3)

  
6.1. Sevis apzināšanās
6.1.1. Spēj un prot nosaukt (zina) savu vārdu un uzvārdu.

Kontroljautājums: Kāds ir Jūsu vārds, uzvārds?

  
6.1.2. Zina savu dzimšanas gadu un datumu, vecumu, dzimumu, dzīvesvietu.

Kontroljautājums: Cik Jums gadu? Kad Jums ir dzimšanas diena? Kāda ir Jūsu adrese?

  
6.1.3. Spēj apzināties savas stiprās un vājās puses.

Kontroljautājums: Ko Jūs spējat darīt vislabāk? Ko vislabāk patīk darīt? Ko nepatīk darīt?

  
6.1.4. Spēj izprast un apzināties savas rīcības sekas.

Kontroljautājums: Izstāstiet (klients spēj informēt), kas būs, ja Jūs kaitināsiet svešu suni?

  
6.1.5. Spēj un prot pastāstīt (spēj informēt) par savu ģimeni, tuviniekiem.

Kontroljautājums atkarīgs no tā, vai klientam ir ģimene, tuvinieki: Kādas Jums ir attiecības ar ģimeni?

  
Punktu skaits 12/9  
Maksimālais punktu skaits 21 
Piezīmes
 
 
6.2. Ēšana, ēdiena gatavošana, šķidruma uzņemšana
6.2.1. Spēj ēst patstāvīgi.

Kontroljautājums: Kur ēdat brokastis, pusdienas, vakariņas?

  
6.2.2. Spēj sakošļāt un norīt barību.

Kontroljautājums: Kas vislabāk garšo? Ko visgrūtāk apēst/norīt?

  
6.2.3. Spēj un prot atbilstoši lietot galda piederumus.

Kontroljautājums: Kādus galda piederumus parasti izmantojat, lai paēstu?

  
6.2.4. Spēj un prot sevi apkalpot pie galda, ielikt ēdienu šķīvī, ieliet tēju, sagriezt maizi.

Kontroljautājums: Kā ieliekat ēdienu šķīvī? Kādas sviestmaizes vislabāk garšo?

  
6.2.5. Spēj un prot sagatavot uzkodas.

Kontroljautājums: Kā var pagatavot, piemēram, sviestmaizes?

  
6.2.6. Spēj un prot uzņemt nepieciešamo šķidruma daudzumu.

Kontroljautājums: Ko Jūs labprāt dzerat – tīru ūdeni, sulu, tēju, kafiju vai kādu citu dzērienu? Cik daudz šķidruma dienā izdzerat?

  
6.2.7. Spēj un prot lietot virtuves tehniku: plīti, mikroviļņu krāsni utt.

Kontroljautājums: Uz kā var pagatavot ēst? Ar ko var uzvārīt ūdeni?

  
6.2.8. Spēj un prot uzklāt un novākt galdu.

Kontroljautājums: Kādi trauki nepieciešami, lai paēstu, piemēram, zupu? Pastāstiet (klients zina), kā uzklājat un novācat galdu?

  
6.2.9. Spēj un prot nomazgāt, noslaucīt un nolikt vietā traukus.

Kontroljautājums: Kad paēdat, ko dara ar netīriem traukiem? Kur liek tīros traukus?

  
6.2.10. Spēj un prot izvērtēt, ko drīkst ēst un ko nedrīkst ēst atbilstoši noteiktai diētai.

Kontroljautājums: Kādi produkti ir veselīgi un kādus nav ieteicams ēst bieži un daudz? Pastāstiet (klients zina vai spēj informēt), vai ir kādi produkti, kurus nedrīkstat lietot? Kādēļ?

  
Punktu skaits 30/24  
Maksimālais punktu skaits 54 
Piezīmes
 
 
6.3. Ģērbšanās
6.3.1. Spēj un prot apģērbties un noģērbties pats.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Cik reižu dienā Jūs pārģērbjaties?

  
6.3.2. Spēj un prot aizpogāt un atpogāt apģērbu.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kādas pogas kreklam/blūzei Jums patīk vislabāk – lielas vai mazas? Cik laika paiet, kamēr aizpogājat vai atpogājat savu kreklu/blūzi?

  
6.3.3. Spēj un prot tikt galā ar rāvējslēdzēju apģērbā.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kuram apģērbam ir rāvējslēdzējs? Cik bieži Jūs to velkat?

  
6.3.4. Spēj un prot sasiet un atsiet auklas apģērbā un apavos.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kuram apģērbam ir sienamās auklas? Vai bieži to nēsājat? Kurām kurpēm vai zābakiem ir sienamās auklas? Kā Jūs tiekat galā ar auklām?

  
6.3.5. Spēj un prot izvēlēties apģērbu un apavus atbilstoši laikapstākļiem.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kurš apģērbs Jums vislabāk patīk? Ko Jūs parasti valkājat vasarā, ko ziemā? Kad jāsāk vilkt kādu siltāku jaku?

  
Punktu skaits 15/15  
Maksimālais punktu skaits 30 
Piezīmes
 
 
6.4. Personīgās higiēnas uzturēšana
6.4.1. Saprot personīgās higiēnas nepieciešamību (klients zina vai spēj informēt).

Kontroljautājums: Pastāstiet, kādēļ cilvēks mazgājas?

  
6.4.2. Spēj un prot nomazgāties dušā, vannā.

Kontroljautājums: Kur jūs parasti mazgājaties? Kur vēl var nomazgāties?

  
6.4.3. Spēj un prot rūpēties par saviem matiem (mazgāt, ķemmēt, žāvēt, skūties).

Kontroljautājums: Kurš Jums mazgā matus? Kad Jūs ķemmējat matus? Kad Jūs parasti skujaties – no rītiem vai vakaros?

  
6.4.4. Spēj un prot iztīrīt savus zobus/kopt mutes dobumu un zobu protēzes.

Kontroljautājums: Kad Jūs parasti tīrāt zobus? Ja klientam ir zobu protēzes – kā tīrāt savas zobu protēzes?

  
6.4.5. Spēj un prot lietot higiēnas procedūrām nepieciešamos līdzekļus (ziepes, sūkli, šampūnus, krēmus, kabatas lakatiņu, dezodorantu u. c.).

Kontroljautājums: Kādā krāsā ir Jūsu sūklis? Kādas ziepes vai šampūns Jums vislabāk patīk? Kādus higiēnas līdzekļus pazīstat, kādus parasti lietojat? Kur Jūs tos glabājat?

  
6.4.6. Spēj un prot apmeklēt tualeti pats gan pa dienu, gan naktī.

Kontroljautājums: Kur atrodas tualetes telpa? Kas Jums palīdz nokļūt līdz tualetes telpai? Kā Jūs varat aiziet līdz tualetei naktī, kad ir tumšs?

  
6.4.7. Spēj un prot lietot autiņbikses, ieliktņus, higiēniskās paketes.

Kontroljautājums: Kad vajag lietot autiņbikses? Ja klientam nepieciešamas autiņbikses – kurš palīdz uzlikt autiņbikses? Ja kliente ir sieviete – kad vajag lietot higiēniskās paketes?

  
Punktu skaits 21/18  
Maksimālais punktu skaits 39 
Piezīmes
 
 
6.5. Veselības uzturēšana
6.5.1. Ir izpratne par medikamentu lietošanu, ja tas nepieciešams (klients zina vai spēj informēt).

Kontroljautājums: Kādos gadījumos ir jālieto medikamenti? Kādus medikamentus Jums ir nepieciešams lietot?

  
6.5.2. Spēj izprast uzvedības traucējumu saistību ar medikamentu lietošanas regularitāti, ja ir vai mēdz būt uzvedības traucējumi (klients zina vai spēj informēt).

Kontroljautājums: Kā medikamentu lietošana ietekmē Jūsu veselības stāvokli/uzvedību?

  
6.5.3. Spēj un prot ievērot medikamentu lietošanas laikus (klients zina vai spēj informēt).

Kontroljautājums: Kā Jūs parasti lietojat medikamentus?

  
6.5.4. Spēj un prot pateikt (klients zina vai spēj informēt), ka jūtas slikti vai par sāpēm (zobu, vēdera, galvas, muguras, kāju, roku) un spēj aprakstīt pašsajūtu.

Kontroljautājums: Kā parasti stāstāt, ja Jums kaut kas sāp?

  
6.5.5. Spēj un prot meklēt medicīnisko palīdzību (klients zina vai spēj informēt), ja nepieciešams (traumas, saslimšanas u. c.).

Kontroljautājums: Kam Jūs parasti stāstāt, ka kaut kas sāp vai ka jūtaties slims?

  
6.5.6. Spēj atpazīt un aprakstīt maņu sajūtas (klients spēj informēt).

Kontroljautājums: Pastāstiet par to, kā redzat un dzirdat? Var iedot iepriekš sagatavotus maisiņus ar zirņiem, pupām, putraimiem, miltiem un iedot klientam aptaustīt – Kādas atšķirības sajūtat?

  
Punktu skaits 15/12  
Maksimālais punktu skaits 27 
Piezīmes
 
 
6.6. Mobilitāte
6.6.1. Spēj un prot mainīt pozu un sēdēt.

Novēro klientu izvērtēšanas intervijas laikā, jautā: Kā jūtaties, ilgstoši sēžot?

  
6.6.2. Spēj un prot apsēsties uz krēsla, piecelties no tā.

Novēro klientu izvērtēšanas intervijas laikā, jautā (klients spēj informēt): Kādas grūtības sagādā piecelšanās vai apsēšanās uz/no krēsla?

  
6.6.3. Spēj un prot iekāpt un izkāpt no gultas.

Kontroljautājums: Pastāstiet (klients zina), kā parasti iekāpjat gultā? Kā tiekat ārā no gultas?

  
6.6.4. Spēj un prot piecelties pēc kritiena.

Kontroljautājums (klients zina): Ko darāt, ja nejauši paklūpat un nokrītat?

  
6.6.5. Spēj un prot pārvietoties telpā, lietot tehniskos palīglīdzekļus, ja ir nepieciešams.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Pastāstiet, apmēram, cik liela ir Jūsu istaba? Ar kādām kurpēm Jūs parasti staigājat pa istabu? Kur ejat skatīties televizoru? Ja persona izmanto tehniskos palīglīdzekļus – Kurš palīdz lietot, piemēram, ratiņus, spieķi u. c.

  
6.6.6. Spēj un prot pārvietoties pa kāpnēm.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kurš Jums palīdz nokāpt vai uzkāpt pa kāpnēm?

  
6.6.7. Spēj uzturēties un pārvietoties svaigā gaisā.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kur Jūs parasti pastaigājaties? Cik ilgi Jūs staigājat ārā?

  
Punktu skaits 21/18  
Maksimālais punktu skaits 39 
Piezīmes
 
 
6.7. Orientēšanās spējas telpā un vidē
6.7.1. Spēj un prot orientēties telpā.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Pastāstiet, kādas telpas ir tuvu Jūsu istabai.

  
6.7.2. Spēj un prot orientēties apkārtnē/teritorijā.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Uz kuru pusi ir parks, dīķis, u. c.? Kur Jums vislabāk patīk uzturēties, kad esat izgājis ārā?

  
6.7.3. Ir izpratne par drošību uz ielas un rīcību atbilstoši situācijai (klients zina vai spēj informēt).

Kontroljautājums: Pastāstiet, ko zināt par to, kā pareizi uzvesties uz ielas? Kur drīkst iet pāri ielai? Kur nedrīkst iet pāri ielai? Ja stāvat ielas malā un Jums ir nepieciešams iet pāri, ko darāt vispirms?

  
6.7.4. Spēj un prot lietot sabiedrisko transportu, nopirkt biļeti.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Pastāstiet, kad pēdējo reizi braucāt ar autobusu, vilcienu vai pilsētas sabiedrisko transportu? Kur Jūs parasti iekāpjat autobusā vai citā transportlīdzeklī (atkarībā no tā, ko klients izmanto vai ir izmantojis)? Kā Jūs zināt, kur jāizkāpj? Kur pērkat biļeti?

  
6.7.5. Spēj un prot atpazīt sev vajadzīgo braukšanas maršrutu, izkāpt vēlamajā pieturā.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Ar kuru autobusu Jums jābrauc, lai nokļūtu. (atbilstoši klienta braukšanas maršrutam)? Līdz kādai pieturai Jums jābrauc?

  
Punktu skaits 12/15  
Maksimālais punktu skaits 27 
Piezīmes
 
 
6.8. Drošība
6.8.1. Izprot tādus apzīmējumus kā "gājēju pāreja", "luksofors", "autobusa pietura", "tualete" u.c.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): klientam parāda attēlus ar šiem apzīmējumiem un jautā, ko tie nozīmē?

  
6.8.2. Ir zināšanas par ugunsdrošības noteikumiem, prot atbilstoši rīkoties.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Ko Jūs zināt par ugunsdrošību? Kā rīkotos, ja sajustu dūmu smaržu telpās? Kā rīkotos, ja redzētu, ka aizdedzies papīrgrozs?

  
Punktu skaits 3/3  
Maksimālais punktu skaits 6  
Piezīmes
 
 
6.9. Pamatizglītība
6.9.1. Spēj un prot pazīt skaitļus, prot skaitīt, atņemt, var veikt vienkāršas matemātiskas darbības līdz 10 (klients zina vai spēj informēt).

Klientam demonstrē iepriekš sagatavotus attēlus ar cipariem un matemātiskām darbībām, uzdod jautājumus, piemēram, cik ir 5 + 4; 6 – 4; 3 × 3 vai 10 : 5.

  
6.9.2. Spēj un prot lasīt. Pazīst burtus (klients zina vai spēj informēt).

Klientam iedod iepriekš sagatavotu tekstu un palūdz nolasīt

  
6.9.3. Spēj un prot rakstīt.

Klientam diktē dažus iepriekš sagatavotus teikumus.

  
6.9.4. Spēj un prot izmantot telefonu.

Kontroljautājums: Vai Jums ir telefons? Kam Jūs parasti zvanāt? Parādiet, kā lietojat telefonu?

  
6.9.5. Spēj un prot izmantot datoru.

Kontroljautājums: Vai Jums ir dators? Vai Jūs izmantojiet datoru, lai uzzinātu, kā jūtas draugi, radinieki? Parādiet, kā Jūs lietojat datoru?

  
6.9.6. Spēj un prot patstāvīgi pildīt mājasdarbus  
Punktu skaits 18/18  
Maksimālais punktu skaits 36 
Piezīmes
 
 
6.10. Orientācija laikā
6.10.1. Sapratne par laiku (klients zina vai spēj informēt).

Kontroljautājums: Kas tagad ir – rīts, pusdienlaiks, pēcpusdiena vai vakars?

  
6.10.2. Spēj saprast jēdzienus (klients zina vai spēj informēt): datums, diena, gads, mēnesis, sezona.

Kontroljautājums: Kāds šodien datums, kāda nedēļas diena? Kāds mēnesis? Kāds gads? Kāda sezona?

  
6.10.3. Spēj izprast kalendāru (klients zina vai spēj informēt).

Kontroljautājums: Lūdzu, parādiet kalendārā – kā ir apzīmēta šodiena.

  
6.10.4. Spēj un prot nosaukt pulksteņa laiku (klients zina vai spēj informēt).

Kontroljautājums: Sakiet, lūdzu, cik ir pulkstenis?

  
6.10.5. Spēj un prot lietot pulksteņa modinātāju.

Kontroljautājums: Parādiet, kā lieto pulksteņa modinātāju.

  
6.10.6. Spēj saprast vajadzību būt laikā, nenokavēt (klients zina).

Kontroljautājums: Pastāstiet, cikos parasti ceļaties? Cikos parasti ir brokastis?

  
Punktu skaits 18/6  
Maksimālais punktu skaits 24 
Piezīmes
 
 
6.11. Saskarsme
6.11.1. Spēj verbāli komunicēt (klients spēj informēt): saprotamā valodā izteikties, risināt sarunu, veidot dialogu.

Novēro klientu izvērtēšanas intervijas laikā.

  
6.11.2. Izprot dažādus neverbālus signālus (klients zina vai spēj informēt): sejas mīmiku, balss toņa, žestu un pozu nozīmi.

Kontroljautājums: Kāds parasti izskatās, izklausās priecīgs cilvēks? Kāds skumjš? Kāds dusmīgs?

  
6.11.3. Spēj un prot saprotami pastāstīt par savām vēlmēm un jūtām.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Pastāstiet, kas Jūs iepriecina? Ko Jūs gribētu?

  
6.11.4. Spēj izprast un respektēt citu cilvēku vajadzības (klients zina).

Kontroljautājums: Kā jūs rīkojaties, ja kāds no tuviniekiem ir aizmidzis?

  
6.11.5. Spēj un prot adekvāti uzvesties konfliktsituācijās.

Kontroljautājums (klients zina): Kā Jūs rīkojaties, ja esat sastrīdējies ar kādu no tuviniekiem?

  
6.11.6. Spēj veidot kontaktu ar apkārtējiem.

Kontroljautājums: Vai Jums ir draugi?

  
6.11.7. Spēj atpazīt savējos, veidot kontaktu ar piederīgajiem.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kā sauc ..?

  
Punktu skaits 18/9  
Maksimālais punktu skaits 27 
Piezīmes
 
 
6.12. Uzvedība
6.12.1. Spēj un prot uzvesties atbilstoši savam vecumam un dzimumam.

Klientu novēro izvērtēšanas intervijas laikā.

  
6.12.2. Spēj un prot ievērot elementārās pieklājības normas (sasveicināties, pateikties, uzrunāt utt.).

Kontroljautājums (klients zina): Kā uzvedas pieklājīgi cilvēki? Novēro klienta uzvedību izvērtēšanas intervijas laikā

  
6.12.3. Spēj un prot novērtēt un kontrolēt savu uzvedību.

Kontroljautājums (klients zina): Kā Jūs rīkojaties, ja kāds Jūs lūdz pagaidīt, būt pacietīgam?

  
6.12.4. Spēj rīkoties ar apdomu, nav impulsīvs.

Kontroljautājums (klients zina): Kā rīkojaties, ja nenotiek tā, kā Jūs vēlaties? Ja kāds neļauj darīt to, ko Jūs gribat?

  
6.12.5. Spēj un prot rīkoties mērķtiecīgi, jēgpilni.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Vai Jūs lasāt? Kādēļ to darāt? (jautājums atbilstoši personas teiktajam par brīvā laika pavadīšanu un darītajiem darbiem)

  
Punktu skaits 15/12  
Maksimālais punktu skaits 27 
Piezīmes
 
 
6.13. Kognitīvās funkcijas
6.13.1. Spēja uztvert realitāti.

Kontroljautājums: Kur mēs šobrīd atrodamies? Kas šobrīd notiek?

  
6.13.2. Spēj koncentrēt uzmanību uz konkrētu uzdevumu, situāciju.

Klientu novēro izvērtēšanas intervijas laikā, vai viņš ir koncentrējies intervijai?

  
6.13.3. Spēj noturēt uzmanību konkrētā situācijā, veicot konkrētu uzdevumu.

Klientu novēro izvērtēšanas intervijas laikā – vai klients notur uzmanību uzdevuma izpildei.

  
6.13.4. Spēj atcerēties nesenos notikumus.

Klientu novēro izvērtēšanas intervijas laikā – vai klients stāsta (spēj informēt) par šodienas notikumiem, kas noticis no rīta. Var pajautāt: Ko Jūs darījāt šorīt? Ko ēdāt šorīt brokastīs?

  
Punktu skaits 12/0  
Maksimālais punktu skaits 12 
Piezīmes
 
 
6.14. Brīvais laiks
6.14.1. Spēj un prot pavadīt brīvo laiku efektīvi, konstruktīvi, atbilstoši vecumam, interesēm.

Kontroljautājums (klients spēj informēt): Pastāstiet, ko darāt savā brīvajā laikā? Kā pavadāt rītus, pēcpusdienas, vakarus?

  
6.14.2. Spēj izrādīt iniciatīvu un patstāvīgi plānot, organizēt savu brīvo laiku.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kurā dienas laikā Jums labāk patīk darīt interesējošas lietas, piemēram, lasīt, skatīties TV, spēlēt galda spēles u.c. (atbilstoši klienta interesēm)?

  
6.14.3. Spēj izmantot piedāvātās brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Kontroljautājumi (klients spēj informēt): Kādos brīvā laika pavadīšanas pasākumos Jūs labprāt piedalāties?

  
Punktu skaits 9/3  
Maksimālais punktu skaits 12 
Piezīmes
 
 
Kopējais punktu skaits (maksimālais – 381) 
6.15. Noteiktais bērna pašaprūpes, neatkarības un patstāvības līmenis un atbilstošais aprūpes pakalpojuma apjoms:

līmenis

punktu skaits

aprūpes pakalpojuma maksimālais apjoms (st./mēn.)

augsts

286 – 381

40

vidējs

190 – 285

60

zems

0 – 189

80

7. Kopsavilkums
7.1. Nepieciešamais bērna aprūpes un uzraudzības kopējais apjoms mēnesī (starpība starp 7.1.1. apakšpunktā norādīto stundu skaitu un 7.1.2.–7.1.5. apakšpunktos norādīto stundu summu) 
7.1.1. Vidējais stundu skaits kalendāra mēnesī

730

7.1.2. Vidējais nepieciešamais stundu skaits bērna naktsmieram mēnesī (30 dienas x 8 stundas)

240

7.1.3. Mājsaimniecības pilngadīgo locekļu nodrošinātais bērna aprūpes un uzraudzības stundu skaits mēnesī (neieskaitot 7.1.2. apakšpunktā norādītās stundas) 
7.1.4. Institūciju nodrošinātais bērna aprūpes un uzraudzības stundu skaits mēnesī 
7.1.5. Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros piešķirtais sociālās aprūpes vai aprūpes mājās pakalpojums (st./mēnesī) 
7.2. Vēlamais aprūpes pakalpojuma apjoms (st./mēnesī) (4.1. apakšpunkts) 
7.3. Aprūpes pakalpojuma apjoms (st./mēnesī)

(nosakāms 7.2. apakšpunktā noteiktajā apmērā, nepārsniedzot 7.1. apakšpunktā noteikto apjomu un 6.15. apakšpunkta attiecīgajam bērna pašaprūpes, neatkarības un patstāvības līmenim noteikto aprūpes pakalpojuma apjomu)

 
 
Bērna likumiskā pārstāvja vai audžuvecāka paraksts un tā atšifrējums 
Sociālā darbinieka pilns amata nosaukums, paraksts un tā atšifrējums 

Datums _____________________

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 36 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu projekts izstrādāts pamatojoties uz Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļā ietverto deleģējumu pašvaldībām saistošajos noteikumos noteikt aprūpes pakalpojuma personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, izņemot personas, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā (turpmāk – bērni ar invaliditāti), piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam.
2. Īss projekta satura izklāsts2.1. Saistošie noteikumi nosaka aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai un apjoma noteikšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējiem.

2.2. Saistošajos noteikumos tiek paredzēts, ka aprūpes pakalpojumu varēs sniegt bērna ar invaliditāti likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes izvēlēta fiziska persona, kurai ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, ja minētā persona nav bērna pirmās pakāpes radinieks vai nedzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā (turpmāk – aprūpētājs). Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde (turpmāk – Labklājības pārvalde) ar aprūpētāju slēgs Uzņēmuma līgumu.

2.3. Labklājības pārvaldei būs tiesības, nepieciešamības gadījumā, aprūpes pakalpojuma sniegšanai piesaistīt arī juridisku personu, kuras pamatdarbība vai kuras attiecīgās struktūrvienības pamatdarbība ir sociālo pakalpojumu sniegšana un kura attiecīgā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī spēj nodrošināt, ka aprūpes pakalpojumu sniedz aprūpētājs, kuram ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti un ir apgūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā Ministru kabineta noteiktajā apjomā.

2.4. Aprūpes pakalpojuma apjoms tiks noteikts atkarībā no Labklājības pārvaldes noteiktā bērna ar invaliditāti pašaprūpes, neatkarības un patstāvības līmeņa, ikdienas aktivitāšu pārklājuma un mājsaimniecības locekļu iespējām sniegt nepieciešamo atbalstu, nepārsniedzot Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" (turpmāk – MK Nr. 316) un šo saistošo noteikumu pielikumā noteikto maksimālo apjomu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuŠobrīd Labklājības pārvaldē 20 bērni ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 18 gadiem saņem aprūpes pakalpojumu Eiropas Savienības politiku instrumentu deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. Ņemot par pamatu MK Nr. 316 noteiktās vienas pakalpojuma stundas minimālās izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu ir 4,50 euro/stundā. Nepieciešamais Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžets Invaliditātes likumā noteiktā aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai 2021. gada četros mēnešos sastādīs 18 242 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Saistoši noteikumi izpildi nodrošinās Labklājības pārvalde.

5.2. Saistošajos noteikumos tiek paredzēts, ka aprūpes pakalpojumu varēs sniegt bērna ar invaliditāti likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes izvēlēta fiziska persona, kurai ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, ja minētā persona nav bērna pirmās pakāpes radinieks vai nedzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā. Labklājības pārvalde ar aprūpētāju slēgs Uzņēmuma līgumu.

5.3. Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene Labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav veiktas, jo Labklājības pārvaldē 20 bērni ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 18 gadiem saņem aprūpes pakalpojumu Eiropas Savienības politiku instrumentu deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. Pēc minētā projekta noslēguma secināms, ka pakalpojumu būs nepieciešams turpināt sniegt, līdz ar to izdodami saistošie noteikumi.
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 36Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 09.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 08.09.2021. OP numurs: 2021/173.9
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325932
09.09.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"