Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 36

Saldū 2021. gada 30. jūlijā
Par Saldus novada pašvaldības stipendiju "Medusmaize"
Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 30. jūlija ārkārtas sēdes lēmumu
(prot. Nr. 15, 20. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Saldus novada pašvaldība (turpmāk tekstā – pašvaldība) piešķir un izmaksā stipendijas.

2. Tiek piešķirtas šādas pašvaldības stipendijas:

2.1. Studenta stipendija (turpmāk tekstā – studenta stipendija) ir stipendija, kas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirta studentam Latvijas Valsts akreditētas bakalaura studiju programmas vai profesionālās augstākās izglītības programmas iegūšanai;

2.2. Ārstniecības speciālista stipendija (turpmāk tekstā – rezidenta stipendija) ir stipendija, kas piešķirta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un piešķirta studentam sākot ar 4. kursu, kurš apgūst Latvijas Valsts akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā vai ārstam-rezidentam.

3. Stipendijas izvērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) ar atsevišķu lēmumu, nosaka atbalstāmās 2.1. un 2.2. punktā minēto studiju programmu specialitātes prioritārā secībā.

II. Stipendiju piešķiršanas kārtība

4. Stipendija vienam pretendentam tiek piešķirta par vienu apgūstamo specialitāti.

5. Studenta stipendijas apmērs ir puse no valstī noteiktās vienas minimālās mēneša algas mēnesī. Rezidenta stipendijas apmērs ir viena valstī noteiktā minimālā mēneša alga. No minētās summas pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ietur noteiktos obligātos nodokļu maksājumus.

6. Izvērtējot pretendentu iesniegumus par stipendijas piešķiršanu un ņemot vērā budžetā paredzētos līdzekļus, stipendijas piešķir konkursa kārtībā.

7. Ja konkursā minētajā termiņā (līdz 20. septembrim) neviens pretendents uz konkrēto atbalstāmo iesniedzēja izvēlēto specialitāti nav pieteicies, komisijai ir tiesības pieņemt un izskatīt pretendentu iesniegumus, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa to iesniegšanas secībā.

8. Persona ir tiesīga pretendēt uz stipendiju, ja atbilst šādiem kritērijiem:

8.1. pretendents ir students, kurš apgūst 2.1. vai 2.2. punktā minēto studiju programmu Domes apstiprinātajā atbalstāmajā specialitātē;

8.2. sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;

8.3. ir iesniegti visi 9. punktā minētie dokumenti;

8.4. pretendents pārvalda valsts valodu;

8.5. pretendents ir valsts pilsonis.

9. Studenta stipendiju vai rezidenta stipendijas pretendentam pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

9.1. iesniegums par stipendijas piešķiršanu, kurā norādīts – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, iegūstamā studiju kvalifikācija, studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte /attiecīgi norādot adresi, tālruņus/, studiju uzsākšanas gads augstskolā;

9.2. izziņa no augstskolas par studiju faktu; sekmju izraksts par iepriekšējo studiju periodu vai iepriekšējās izglītības iestādes sekmju izraksts (1. kursa 1. mācību semestra studentiem);

9.3. apliecinājumu, ka, stipendijas saņemšanas gadījumā, pretendents pēc bakalaura vai ārstniecības studiju beigšanas turpmākos 3 gadus slēgs darba tiesiskās attiecības ar pašvaldību vai pašvaldības kapitālsabiedrību, ja minētajās iestādēs ir atbilstošs piedāvājums.

10. Pie vienādiem kritērijiem primāri studenta stipendijas piešķir pretendentiem, kuri deklarēti Saldus novadā.

11. Pie vienādiem kritērijiem primāri rezidenta stipendijas piešķir pretendentiem, kuri deklarēti Saldus novadā.

III. Iesniegumu izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

12. Stipendija tiek piešķirta uz visu atlikušo studiju vai rezidentūras programmas apguves laiku. Ja students pilda noteikumus un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus, stipendija tiek ieskaitīta stipendijas pieprasītāja norādītajā kontā katru mēnesi līdz nākamā mēneša 15. datumam.

13. Stipendijas saņēmējs viena mēneša laikā pēc kārtējā semestra beigām iesniedz pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu (sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm) mācību turpināšanu izvēlētajā specialitātē.

14. Pašvaldība stipendiju neizmaksā šādos gadījumos:

14.1. studiju pārtraukšanas gadījumā;

14.2. ja studentam ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums;

14.3. ja students nav izpildījis šos noteikumus un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus.

15. Pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata ar Saldus novada domes priekšsēdētāja rīkojuma izveidota stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

16. Lēmumu par stipendijas izmaksu, pārtraukšanu, neizmaksāšanu un izmaksas atsākšanu pieņem, izskata un izvērtē Komisija. Komisija sagatavo domes lēmuma projektu Domei.

17. Komisija vērtē tikai to pretendentu iesniegumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kas saņemti noteiktajā termiņā.

18. Komisija ir atbildīga par šo noteikumu un ar to saistīto Domes lēmumu izpildi konkrēto stipendiju piešķiršanā, kā arī par noteikumos noteiktās procedūras ievērošanu un nodrošināšanu.

19. Pamats stipendijas izmaksai ir Domes lēmums.

20. Studenta stipendiju piešķir 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā), bet rezidenta stipendiju piešķir 11 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir augustā).

21. Pirmajā gadā stipendiju par septembra un oktobra mēnesi piešķir līdz 15. novembrim, izņemot noteikumu 6. punkta otrajā teikumā minētos gadījumus. Pretendentiem, kuri iesniegumus ir iesnieguši pēc noteiktā termiņa, stipendiju uzsāk maksāt pēc Domes lēmuma pieņemšanas.

22. Stipendijas tiek plānotas pašvaldības budžetā.

23. Stipendijas piešķir budžetā paredzēto līdzekļu apmērā.

24. Studējošā persona var pretendēt vienā mācību gadā tikai uz vienu apmaksas veidu – uz studenta stipendiju vai uz rezidenta stipendiju.

25. Pretendentiem dokumenti Domē iesniedzami no 1. septembra līdz 20. septembrim, ja Dome šajā gadā ir noteikusi atbalstāmās studiju specialitātes.

26. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz komisijas sēdi.

27. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par stipendijas saņemšanu pretendents un pašvaldība slēdz līgumu par stipendijas izmaksu (līguma paraugs pielikumā).

IV. Noslēguma jautājumi

28. Ja students pārtrauc studijas vai nespēj izpildīt šo noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus, Dome vienpusēji lauž līgumu un pieprasa izmaksātās stipendijas atmaksu sešu mēneša laikā no Domes lēmuma spēkā stāšanas, ja starp pusēm netiek panākta vienošanās par citu atmaksas termiņu.

29. Lēmumu pretendentam pašvaldība paziņo Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot minētā lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

30. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Saldus novada domes 2019. gada 19. decembra lēmums "Par Saistošo noteikumu apstiprināšanu" (sēdes protokols Nr. 15, 48. §).

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums
Saldus novada domes
saistošiem noteikumiem Nr. 36
LĪGUMS

Saldū, 20____. gada _____________________

Saldus novada pašvaldība, nodokļu maksātāja Nr. 90009114646, pašvaldības izpilddirektora _____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Saldus novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā Pašvaldība,

Un ___________________________, personas kods __________________, turpmāk tekstā Stipendiāts, turpmāk tekstā katrs atsevišķi un visi kopā saukti arī Puse/Puses,

pamatojoties uz Saldus novada domes _____________ lēmumu Nr.______, turpmāk tekstā Lēmums, izskatot savu brīvu gribu, bez viltus, spaidiem un maldiem, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā līgums:

I. Līguma priekšmets

1. Pašvaldība apņemas Stipendiātam maksāt _________ stipendiju _________ mēnesī, lai Stipendiāts apgūtu ___________________________ (specialitāti) (turpmāk tekstā stipendija).

2. Pašvaldība pirms stipendijas izmaksas budžetā pārskaita normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

3. Stipendija tiek maksāta ____ mēnešus gadā visu studiju laiku.

II. Norēķinu kārtība

4. Stipendiju izmaksā vienu reizi mēnesī un tā tiek pārskaitīta uz Stipendiāta norādīto bankas kontu Nr._______ katru mēnesi līdz nākamā mēneša 15. datumam. Stipendiju par ___.gada septembra un oktobra mēnesi piešķir līdz ______.gada 15. novembrim.

5. Par stipendijas saņemšanas dienu Puses atzīst datumu, kad Pašvaldība veikusi maksājumu.

III. Pašvaldības tiesības un pienākumi

6. Pašvaldībai ir tiesības:

6.1. pieprasīt no Stipendiāta ar studijām saistītos dokumentus un informāciju;

6.3. pārtraukt stipendijas izmaksu un atprasīt izmaksāto stipendiju pilnā apmērā, tajā skaitā ieturētos nodokļus, ja:

6.3.1. Stipendiāts sniedzis nepatiesas ziņas;

6.3.2. sekmju vidējais vērtējums ir zemāks par 7 ballēm;

6.3.3. Stipendiāts nepilda saistošo noteikumu Nr. ___ un šī līguma nosacījumus;

6.3.4. Stipendiāts pārtrauc darba tiesiskās attiecības pirms Līguma 9.3. punktā noteiktā termiņa;

6.3.5. Stipendiāts izbeidz mācības, neiegūstot noteikto specialitāti;

6.3.6. Stipendiāts nav iesniedzis noteiktajā termiņā Līguma 9.6. punktā noteiktos dokumentus;

6.4. pārtraukt stipendijas izmaksu, ja Stipendiāts pārtrauc studijas Līguma 1. punktā minētajā specialitātē (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.). Ja studiju pārtraukums ir ilgāks par pusotru gadu vai studijas netiek atsāktas, Pašvaldībai ir tiesības atprasīt izmaksāto stipendiju, tajā skaitā ieturētos nodokļus, kā arī līgumsodu 10 % apmērā no izmaksātās summas;

6.5. vienpusēji grozīt stipendijas apmēru atbilstoši attiecīgā gada budžeta apropriācijai mērķa izpildei.

7. Pašvaldības pienākumi:

7.1. Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā pārskaitīt stipendiju;

7.2. Maksāt no stipendijas ienākumiem nodokļus likumos paredzētajos gadījumos un kārtībā.

IV. Stipendiāta tiesības un pienākumi

8. Stipendiātam ir tiesības saņemt līgumā noteikto stipendiju.

9. Stipendiāta pienākumi:

9.1. apgūt (specialitāti) un iegūt izglītību apliecinošu dokumentu;

9.2. pēc Pašvaldības pieprasījuma 10 (desmit) dienu laikā sniegt pieprasīto informāciju;

9.3. sešu mēnešu laikā pēc studiju absolvēšanas nodibināt darba tiesiskās attiecības ar (Pašvaldību vai pašvaldības kapitālsabiedrību) un nostrādāt pamatdarbā (nosaukums) specialitātē pilnas slodzes darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem un maiņu grafikiem turpmākos trīs gadus;

9.4. ja Stipendiāts studijas pārtrauc vai izbeidz, tad 10 dienu laikā pēc šī fakta iestāšanās paziņot to Pašvaldībai;

9.5. informēt Pašvaldību gadījumā, ja uz laiku tiek pārtrauktas mācības (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.) un iesniegt rakstisku iesniegumu stipendijas izmaksu pagaidu pārtraukšanai. Mācību pārtraukuma laiks nevar būt garāks par pusotru gadu;

9.6. viena mēneša laikā pēc kārtējā semestra beigām iesniegt Saldus novada pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu (sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm) mācību turpināšanu izvēlētajā specialitātē un apliecinājumu par studiju turpināšanu;

9.7. līguma noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā atmaksāt stipendiju;

9.8. sekmīgi apgūt studiju programmu kursa apguves noteiktajā laikā.

10. Stipendiātam saņemtā stipendija Pašvaldībai jāatmaksā pilnā apmērā, tajā skaitā ieturētos nodokļus, kā arī līgumsodu 10 % apmērā no izmaksātās summas; ja iestājas kāds no līguma 6.3. vai 6.4. punktā minētajiem gadījumiem.

11. Līguma 15. punktā noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā atmaksāt saņemto stipendiju.

12. Stipendiāts apliecina, ka piekrīt, ka Pašvaldībai ir tiesības līguma izpildes ietvaros pieprasīt un nodot informāciju, kas noteikta Fizisko personu datu aizsardzības likumā, tajā skaitā nodot Stipendiāta datus piedziņas kompānijām ar mērķi šī līguma izpilde.

V. Noslēguma noteikumi

13. Gadījumā, ja Stipendiāts bez Pašvaldības piekrišanas izvēlas citu darbavietu vai iestājas kāds no līguma 6.3. vai 6.4. punktā minētajiem gadījumiem, Pašvaldība vienpusēji pārtrauc stipendijas izmaksu, un Stipendiāts sešu mēnešu laikā no gadījuma iestāšanās brīža atmaksā Pašvaldībai izmaksāto stipendiju pilnā apmērā, tajā skaitā aprēķinātos un samaksātos nodokļus, kā arī līgumsodu 10% apmērā no piešķirtās summas, ja starp pusēm netiek panākta vienošanās par citu atmaksas termiņu.

14. Katru gadu Pašvaldība sastāda apliecinājumu par attiecīgajā periodā aprēķinātās, izmaksātās stipendijas un ieturēto nodokļu apmēru un iesniedz Stipendiātam. Stipendiātam 5 (piecu) dienu laikā no saņemšanas dienas, apliecinājums jāparaksta un jāiesniedz Pašvaldībai. Ja Stipendiāts noteiktajā termiņā neiesniedz apliecinājumu Pašvaldībai, tai ir tiesības vienpusēji pārtraukt stipendijas izmaksu līdz brīdim, kad iesniegts apliecinājums.

15. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

16. Visi strīdi un domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienoties nav iespējams, Puses iesniedz strīdu izskatīšanai tiesā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

17. Visi grozījumi līgumā izdarāmi rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties.

18. Pašvaldība var vienpusēji lauzt līgumu, ja Stipendiāts nepilda tā saistības vai uzņemtās saistības kļūst neizpildāmas.

19. Puses apliecina, ka līgumā norādītās adreses un rekvizīti ir patiesi.

20. Līgums sagatavots divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Katra Puse saņem vienu eksemplāru.

VI. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pašvaldība:Stipendiāts:
Saldus novada pašvaldība. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reģ.Nr.90009114646. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Striķu iela 3, Saldus, LV-3801 
  
Banka: AS "SEB banka". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
konts: _____________________. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Paskaidrojuma raksts
saistošiem noteikumiem Nr. 36 "Par Saldus novada pašvaldības stipendiju "Medusmaize""

Paskaidrojuma raksta sadaļas
 
Norādāmā informācija
 
1. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, realizējot pašvaldības autonomās funkcijas un brīvprātīgo iniciatīvu, lai finansiāli atbalstītu studentus/rezidentus viņu studiju laikā augstskolās, piešķirot ikmēneša stipendiju
2. Projekta nepieciešamības pamatojumsLai piesaistītu un ieinteresētu studentus pēc augstskolu absolvēšanas nāktu uz Saldus novadu strādāt, nodrošinoties ar jauniem, diplomētiem, kvalificētiem speciālistiem
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu2021. gadā stipendijām budžetā plānoti 43860,- euro
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projekts būtiski neskar uzņēmējdarbības vidi, bet ieinteresētie studenti/rezidenti ir aicināti nākt uz Saldus novadu un veidot savus uzņēmumus vai privātprakses
5. Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonāmSaistošos noteikumus sagatavoja Izglītības pārvaldes speciālisti, tie apspriesti un atbalstīti domes deputātu vadības sanāksmē

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Saldus novada pašvaldības stipendiju "Medusmaize" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saldus novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 36Pieņemts: 30.07.2021.Stājas spēkā: 04.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 03.09.2021. OP numurs: 2021/170.17
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325841
04.09.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)