Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8

Siguldā 2021. gada 12. augustā
Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā
Apstiprināti ar Siguldas novada
pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 6, 105. §)

Izdoti saskaņā Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu,
Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu un
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija
noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta
" 6. punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) sniegto un valsts nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus Pašvaldībā, to pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. sociālās rehabilitācijas plāns – personai vai personu grupai izstrādāts sociālās rehabilitācijas pasākumu kopums;

2.2. ģimenes locekļi – laulātie, bērni, vecāki un personas, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī;

2.3. sociālie resursi – personas personiskie resursi (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.), klienta rīcībā esošā nauda vai manta, kā arī atbalsta sistēmas (klienta apgādnieki, citi radinieki vai citas fiziskas/juridiskas personas, kuras apstiprinājušas, ka sniegs vai sniedz klientam nepieciešamo atbalstu un/vai palīdzību), ko iespējams izmantot klienta sociālo problēmu risināšanā;

2.4. objektīvie apstākļi – veselības stāvoklis, atrašanās ārstniecības iestādē vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, nodarbinātība, dzīvesvieta ārpus Latvijas Republikas vai citi apstākļi, kas var tikt atzīti par objektīvi pamatotiem sociālo pakalpojumu saņemšanai;

2.5. likumiskais pārstāvis – fiziska vai juridiska persona, kura īsteno pārstāvamās personas tiesības vai nodrošina likumisko interešu aizstāvību;

2.6. obligātais klients – klients, par kuru ir informējusi kāda institūcija vai persona un kurš nav brīvprātīgi izvēlējies sociālā darbinieka pakalpojumus.

3. Tiesības saņemt Pašvaldības:

3.1. nodrošinātos sociālos pakalpojumus ir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Siguldas novada administratīvajā teritorijā un krīzes situācijā ģimenēm (personām), kuras uzturas Siguldas novada administratīvajā teritorijā, bez noteiktas dzīvesvietas un personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Siguldas novada administratīvā teritorija;

3.2. nodrošināto patversmes vai naktspatversmes pakalpojumu ir personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, kā arī šo personu ģimenes locekļiem, kuri uzturas Siguldas administratīvajā teritorijā.

2. Sociālo pakalpojumu veidi

4. Pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

4.1. Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā:

4.1.1. sociālā darba pakalpojums;

4.1.2. aprūpe mājās;

4.1.3. asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti;

4.1.4. asistenta un pavadoņa pakalpojums bērniem ar invaliditāti;

4.1.5. aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti;

4.1.6. dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām;

4.1.7. dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

4.1.8. specializētās darbnīcas personām ar invaliditāti;

4.1.9. sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti;

4.1.10. sociālā rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;

4.1.11. sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām pilngadīgām personām;

4.1.12. sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām pilngadīgām personām;

4.1.13. atbalsta un izglītojošās grupas;

4.1.14. ģimenes asistenta pakalpojums;

4.1.15. speciālistu pakalpojumi;

4.1.16. pašvaldības transporta un /vai mobilā pacēlāja pakalpojums;

4.1.17. specializētā transporta pakalpojums;

4.1.18. grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums;

4.1.19. higiēnas pakalpojums.

4.2. Sociālie pakalpojumi institūcijā:

4.2.1. atelpas brīža pakalpojums;

4.2.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem vai ģimenēm ar bērniem;

4.2.3. patversmes vai naktspatversmes pakalpojums;

4.2.4. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālās rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

4.2.5. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;

4.2.6. īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā;

4.2.7. sociālās rehabilitācija pilngadīgām personām vai ģimenēm ar bērniem institūcijā.

3. Sociālie pakalpojumi
3.1. Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā
3.1.1. Sociālā darba pakalpojums

5. Sociālā darba pakalpojums tiek sniegts ar mērķi palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, kā arī veicināt sociālās atstumtības mazināšanu, attīstot personas pašas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

6. Pakalpojums ietver:

6.1. sociālo gadījumu risināšanu;

6.2.  individuālas sociālā darbinieka konsultācijas;

6.3. sociālo pakalpojumu organizēšanu personas sociālo problēmu risināšanai;

6.4.  informācijas sniegšanu par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;

6.5. uzvedības, sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrādi un individuālo sociālās korekcijas plānu realizēšanu nepilngadīgām personām, kuras ir izdarījušas likumpārkāpumu.

7. Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

7.1. iesniegumu;

7.2. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

8. Obligātajiem klientiem Sociālajā dienestā tiek uzsākts Sociālais darbs pēc ziņu saņemšanas no citām fiziskām vai juridiskām personām un datu pārbaudes.

9.  Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.1.2. Aprūpe mājās

10. Aprūpe mājās ir sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā, nodrošinot personas pamatvajadzību apmierināšanu, dzīves kvalitātes nepazemināšanos, palīdzību mājas darbu veikšanā un personīgajā aprūpē, kurai vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir objektīvie apstākļi sevi aprūpēt (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

11. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir:

11.1. pilngadīgai personai, kura vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus vai savu personisko aprūpi un kurai nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi;

11.2. pilngadīgai personai, kurai slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi un kurai nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi;

11.3. bērnam ar invaliditāti, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj bērnam nodrošināt nepieciešamo aprūpi.

12. Pakalpojums tiek piešķirts nepieciešamajā aprūpes līmenī, izvērtējot personas individuālās vajadzības un resursus un nosakot veicamo darbu apjomu saskaņā ar noteikto aprūpes līmeni atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem:

12.1. 1. aprūpes līmenis līdz 6 stundām nedēļā;

12.2. 2. aprūpes līmenis līdz 12 stundām nedēļā;

12.3. 3. aprūpes līmenis līdz 24 stundām nedēļā;

12.4. 4. aprūpes līmenis līdz 35 stundām nedēļā.

13. Pakalpojums saskaņā ar Sociālā dienesta veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu, var tikt nodrošināts ar Drošības pogas pakalpojumu (t.i. nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī).

14. Pakalpojuma pieprasīšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

14.1. iesniegumu;

14.2. iztikas līdzekļu deklarāciju;

14.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī vēlamās rekomendācijas personas sociālajai aprūpei;

14.4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

15. Ja personai ir piešķirts Pakalpojums, bet nepieciešamība pēc Pakalpojuma apjoma mainās, tad persona atkārtoti iesniedz iesniegumu un ģimenes ārsta izziņu.

16. Pašvaldība no tās budžeta līdzekļiem pilnībā apmaksā Pakalpojumu, ja personas un ar viņu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumi nepārsniedz vienu valstī noteikto minimālo darba algu mēnesī katram ģimenes loceklim.

17. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz vienas valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru mēnesī, persona veic līdzmaksājumu par summu, kas pārsniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru. Pašvaldība apmaksā starpību no klienta maksājuma daļas līdz pilnai Pakalpojuma maksai.

18. Lēmumu par Pakalpojumu apmaksas pārtraukšanu no Pašvaldības budžeta līdzekļiem Sociālais dienests pieņem, ja:

18.1. netiek veikts noteiktais līdzmaksājums;

18.2. persona pakalpojuma sniegšanas laikā ir noslēgusi uzturlīgumu, kurā paredzēta personas aprūpe.

19. Pakalpojumu persona var saņemt saskaņā ar Pašvaldības iepirkumu un noslēgto līgumu.

3.1.3. Asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti

20. Asistenta pakalpojums tiek sniegts pilngadīgām personām, kurām ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk VDEĀVK) lēmumu ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte un, veicot asistenta pakalpojuma nepieciešamības un atbalsta intensitātes novērtējumu, Sociālais dienests ir pieņēmis lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, lai nodrošinātu socializāciju ārpus mājas (turpmāk šajā nodaļā Pakalpojums).

21. Pakalpojuma pieprasīšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

21.1. iesniegumu;

21.2. citus dokumentus, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

22. Pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

23. Pakalpojums tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

3.1.4. Asistenta un pavadoņa pakalpojums bērniem ar invaliditāti

24. Asistenta pakalpojums tiek sniegts bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem ar VDEĀVK lēmumu ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, lai nodrošinātu socializāciju ārpus mājas (turpmāk šajā nodaļā Pakalpojums).

25. Pavadoņa pakalpojums tiek sniegts bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem ar VDEĀVK lēmumu ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par pavadoņa nepieciešamību, lai nodrošinātu socializāciju ārpus mājas (turpmāk šajā nodaļā Pakalpojums).

26. Pakalpojuma pieprasīšanai likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

26.1. iesniegumu;

26.2. citus dokumentus, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

27. Pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

28. Pakalpojums tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

3.1.5. Aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti

29. Aprūpes pakalpojums tiek sniegts bērniem ar invaliditāti, lai nodrošinātu aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstīšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dzīvesvietā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

30. Tiesības saņemt pakalpojumu ir bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem ar VDEĀVK lēmumu ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šī bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un Sociālais dienests ir konstatējis šādas aprūpes nepieciešamību.

31. Sociālais dienests, nosakot Pakalpojuma nepieciešamību novērtē:

31.1. kopā ar bērnu dzīvojošo ģimenes (mājsaimniecības) locekļu iespējas sniegt nepieciešamo atbalstu bērnam;

31.2. bērna likumisko pārstāvju vai audžuģimenes apgrūtinājumus iesaistīties aprūpē un uzraudzībā;

31.3. bērna atrašanās laiku izglītības iestādē;

31.4. bērnam pieejamās aktivitātes, saņemtos sociālos un ārstniecības pakalpojumus;

31.5. citus apstākļus, faktus, kuriem ir nozīme lēmuma pieņemšanā.

32. Pakalpojuma pieprasīšanai, bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene Sociālajā dienestā uzrāda personas apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

32.1. bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru un/ vai e-pasta adresi;

32.2. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi;

32.3. Pakalpojuma pieprasīšanas iemeslus un vēlamo Pakalpojuma apjomu, Pakalpojuma sniegšanas faktisko adresi;

32.4. bērnam uz Pakalpojuma pieprasīšanas brīdi piešķirto valsts vai citu pašvaldības atbalstu;

32.5. vēlamo Pakalpojuma sniedzēju, tā kontaktinformāciju, ja tā ir zināma;

32.6. citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

33. Sociālais dienests izvērtē iesniegumā minēto informāciju un dokumentus, mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

33.1. par Pakalpojuma piešķiršanu, nosakot:

33.1.1. Pakalpojuma apjomu (t. i. stundas mēnesī), atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā veiktajam Pakalpojuma nepieciešamības novērtējumam;

33.1.2. Pakalpojuma periodu uz 1 (vienu) mēnesi, vairākiem mēnešiem, vai atbilstoši bērnam noteiktajam invaliditātes periodam, bet ne ilgāk par 3 (trīs) gadiem;

33.2. par Pakalpojuma atteikšanu, ja:

33.2.1. Pakalpojuma pieprasīšana neatbilst Invaliditātes likuma noteiktajām prasībām;

33.2.2. Sociālajam dienestam netiek sniegta informācija un dokumenti par objektīviem iemesliem, kas ierobežo bērna likumisko pārstāvju, audžuģimenes iespējas nodrošināt bērna aprūpi.

34. Pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta uz laiku, kamēr bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā aprūpes iestādē vai ieslodzījuma vietā.

35. Sociālais dienests Pakalpojuma sniegšanu izbeidz, ja:

35.1. bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par atteikšanos no piešķirtā Pakalpojuma;

35.2. bērna deklarētā dzīvesvieta ir deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

35.3. beidzies šo noteikumu 33.1.2. punktā noteiktais Pakalpojuma periods;

35.4. mainījušies apstākļi, kas atbilstoši Sociālā dienesta lēmumā noteiktajam dod pamatu bērnam saņemt Pakalpojumu.

36. Pakalpojumu piešķir līdz 80 stundām mēnesī, neizvērtējot bērna ģimenes vai audžuģimenes ienākumus un materiālo stāvokli.

37. Pakalpojumu ir tiesīga sniegt juridiska persona, kura ir reģistrējusi aprūpes mājās pakalpojumu Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī fiziska persona (tostarp bērna pirmās pakāpes radinieks vai vienas mājsaimniecības loceklis, ja izņēmuma gadījumā atbilstošu aprūpes pakalpojuma sniedzēju trūkuma vai citu objektīvi pamatotu iemeslu dēļ aprūpes pakalpojumu nav iespējams nodrošināt vispār), kam ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar bērnu ar invaliditāti.

38. Pēc lēmuma pieņemšanas par Pakalpojuma piešķiršanu Sociālais dienests slēdz līgumu ar bērna likumisko pārstāvi vai audžuģimeni un Pakalpojuma sniedzēju, kuram ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar bērniem ar invaliditāti.

39. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.1.6. Dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām

40. Dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām tiek sniegts, lai dienas laikā pieaugušām personām nodrošinātu izglītošanās un brīvā laika pavadīšanas iespējas (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

41. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personām, kuras vēlas izmantot Noteikumu 43. punktā minētos Dienas centra pakalpojumus.

42. Pakalpojumu var saņemt, personai reģistrējoties Dienas centrā.

43. Dienas centrā var saņemt šādus pakalpojumus:

43.1. praktiskās nodarbības;

43.2. izglītojošas lekcijas;

43.3. individuālas konsultācijas;

43.4. domubiedru tikšanās;

43.5. veselības veicināšanas nodarbības;

43.6. radošas aktivitātes un citus pakalpojumus.

44. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.1.7. Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

45. Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā tiek sniegts, lai sekmētu personu sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu vai attīstību un lai veicinātu personu iekļaušanos sabiedrībā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

46. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

47. Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

47.1. iesniegumu;

47.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

47.3. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai;

47.4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

48. Pakalpojumu persona var saņemt saskaņā ar Pašvaldības iepirkumu un noslēgto līgumu.

49. Lēmumu piešķirt, uzņemt personu rindā vai atteikt Pakalpojuma piešķiršanu pieņem Sociālais dienests.

50. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.1.8. Specializētās darbnīcas personām ar invaliditāti

51. Specializēto darbnīcu pakalpojums nodrošina speciālistu atbalstu personām darbspējīgā vecumā darba prasmju un iemaņu attīstīšanā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

52. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personām ar invaliditāti.

53. Persona tiek reģistrēta Pakalpojuma reģistrā, ja tā Saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt Pakalpojumu. Pakalpojumu nodrošina rindas kārtībā.

54. Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

54.1. iesniegumu;

54.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

54.3. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem;

54.4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

55. Pakalpojumu persona var saņemt saskaņā ar Pašvaldības veikto iepirkumu un noslēgto līgumu.

56. Lēmumu par personas tiesībām saņemt Pakalpojumu un uzņemšanu rindā vai par atteikumu piešķirt Pakalpojumu pieņem Sociālais dienests.

57. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.1.9. Sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti

58. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiek sniegts, lai sekmētu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās funkcionēšanas spēju attīstību vai uzlabošanu, lai veicinātu bērnu iekļaušanos sabiedrībā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

59. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti. Persona tiek reģistrēta Pakalpojuma reģistrā, ja tā Saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt Pakalpojumu. Pakalpojumu nodrošina rindas kārtībā.

60. Pakalpojuma pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

60.1. iesniegumu;

60.2. ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

60.3. nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;

60.4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

61. Pakalpojumu bērns var saņemt saskaņā ar Pašvaldības iepirkumu un noslēgto līgumu.

62. Lēmumu par bērna tiesībām saņemt Pakalpojumu un uzņemšanu rindā vai par atteikumu piešķirt Pakalpojumu pieņem Sociālais dienests.

63. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.1.10. Sociālās rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām

64. Sociālās rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, ir sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopums, kas tiek nodrošināts personām, lai tās spētu atgūt fizisko, psihisko veselību un integrētos sabiedrībā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

65. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām (vardarbības).

66. Pakalpojuma pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis vai institūcijas vadītājs iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

67. Pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

68. Pakalpojums tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

3.1.11. Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām pilngadīgām personām

69. Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām pilngadīgām personām kā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopums, kas tiek nodrošināts personām, lai tās spētu atgūt fizisko, psihisko veselību un integrētos sabiedrībā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

70. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir vardarbībā cietušām pilngadīgām personām.

71. Pakalpojumu pieprasa persona vai tās likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu Sociālajā dienestā.

72. Pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

73. Pakalpojums tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

3.1.12. Sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām pilngadīgām personām

74. Sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām personām ir sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopums, kas tiek nodrošināts personām, lai novērstu vai mazinātus turpmākus vardarbības riskus (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

75. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir vardarbību veikušām pilngadīgām personām.

76. Pakalpojumu pieprasa persona vai tās likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu Sociālajā dienestā.

77. Pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

78. Pakalpojums tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

3.1.13. Atbalsta un izglītojošās grupas

79. Atbalsta un/vai izglītojošās grupas pakalpojums nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību, grupā risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt atbalstu un informāciju to risināšanai, lai uzlabotu savu funkcionēšanu un sociālo situāciju (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

80. Pakalpojums ietver profesionāli vadītu nodarbību ciklu saskaņā ar atbilstošu programmu un nodarbību plānu.

81. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personai, kura izteikusi vēlēšanos tajā darboties vai to dalībai grupā norīkojis sociālais darbinieks vai cits speciālists.

82. Pakalpojuma pieprasīšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

82.1. iesniegumu;

82.2. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

83. Lēmumu piešķirt, uzņemt personu rindā vai atteikt piešķirt Pakalpojumu pieņem Sociālais dienests.

84. Pakalpojums tiek nodrošināts nodarbību īstenošanas gadījumā, komplektējot grupu.

85. Pakalpojums tiek finansēts no valsts vai Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.1.14. Ģimenes asistenta pakalpojums

86. Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

87. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir:

87.1. ģimenēm, kurām ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē – līdz 15 stundām nedēļā;

87.2. personai, kurai nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā – līdz 10 stundām nedēļā;

87.3. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai – līdz 10 stundām nedēļā.

88. Pakalpojuma pieprasīšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

88.1. iesniegumu;

88.2. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

89. Lēmumu piešķirt, uzņemt personu rindā vai atteikt piešķirt Pakalpojumu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu.

90. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

91. Pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, ja nav sasniegts Pakalpojuma mērķis Sociālais dienests var pieņemt lēmumu par Pakalpojuma turpināšanu.

92. Pakalpojumu sniedz Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts Pakalpojumu sniedzējs.

93. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.1.15. Speciālistu pakalpojumi

94. Speciālistu pakalpojumi nodrošina personai klātienes profesionālu psihologa vai citu speciālistu palīdzību, kura objektīvu apstākļu dēļ to nespēj pati sev nodrošināt (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

95. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir ģimenēm (personām):

95.1. krīzes situācijās;

95.2. atkarības problēmu risināšanai;

95.3. psiholoģiskai izpētei;

95.4. bērnu uzvedības problēmu gadījumos u.c.

96. Pakalpojuma pieprasīšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

96.1. iesniegumu;

96.2. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

97. Lēmumu piešķirt vai atteikt Pakalpojuma piešķiršanu personai pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu.

98. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.1.16. Pašvaldības transporta un / vai mobilā pacēlāja pakalpojums

99. Pašvaldības transporta un vai mobilā pacēlāja pakalpojums ir atbalsta pakalpojums personai, nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādēm, valsts vai pašvaldības institūcijām (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

100. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir:

100.1. personām ar trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nespēj patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu;

100.2. vientuļām personām bez apgādniekiem krīzes situācijā pēc sociālā darbinieka izvērtējuma, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt sev transportu;

100.3. ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt sev transportu;

100.4. citos gadījumos pēc sociālā darbinieka izvērtējuma.

101. Pakalpojuma pieprasīšanai persona, tās likumiskais pārstāvis vai ārstniecības iestādes darbinieks Sociālajā dienestā piesaka Pakalpojumu vismaz 1 (vienu) darbdienu pirms plānotā brauciena, ja brauciens ir Siguldas novada administratīvajā teritorijā, un vismaz 3 (trīs) darbdienas iepriekš, ja brauciens ir ārpus Siguldas novada administratīvās teritorijas.

102. Personai ir tiesības izmantot Pakalpojumu līdz 10 (desmit) reizēm kalendārajā gadā.

103. Pakalpojums tik finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.1.17. Specializētā transporta pakalpojums

104. Specializētā transporta pakalpojums ir pakalpojums personām, kurām veselības stāvokļa dēļ nepieciešama pārvietošana guļus stāvoklī uz/no ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

105. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir

105.1. personām ar trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu;

105.2. personām krīzes situācijā.

106. Pakalpojuma pieprasīšanai persona, tās likumiskais pārstāvis vai ārstniecības iestādes darbinieks Sociālajā dienestā piesaka Pakalpojumu vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms plānotā brauciena un iesniedz:

106.1. iesniegumu;

106.2. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

107. Lēmumu piešķirt vai atteikt Pakalpojuma piešķiršanu personai pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu.

108. Pakalpojums tik finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.1.18. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums

109. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem, kurai ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

110. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar dzīvot patstāvīgi.

111. Pakalpojuma pieprasīšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz :

111.1. iesniegumu;

111.2. iztikas līdzekļu deklarāciju;

111.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

111.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

111.5. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

112. Lēmumu piešķirt, atteikt vai pārtraukt Pakalpojumu personai pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu.

113. Pakalpojumu var saņemt saskaņā ar starp Sociālo dienestu, personu vai tās likumisko pārstāvi un Pakalpojuma sniedzēju noslēgto līgumu par Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma nodrošināšanu.

114. Pašvaldība no tās budžeta līdzekļiem pilnībā apmaksā Pakalpojumu, ja personas ienākumi nepārsniedz 50 % no vienas valstī noteiktās minimālās darba algas mēnesī.

115. Ja personas ienākumi pārsniedz 50 % no vienas valstī noteiktās minimālās darba algas mēnesī, persona veic līdzmaksājumu par summu, kas pārsniedz 50 % robežu no valstī noteiktās minimālās darba algas. Pašvaldība apmaksā starpību no klienta maksājuma daļas līdz pilnai Pakalpojuma maksai.

3.1.19. Higiēnas pakalpojums

116. Higiēnas pakalpojums ietver mazgāšanos dušā, veļas mazgāšanu un veļas žāvēšanu ar mērķi nodrošināt pakalpojumus personām, kurām, sociālo apstākļu vai sociālo prasmju trūkuma dēļ, nav iespējams nodrošināt savu un savu ģimenes locekļu personisko higiēnu (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

117. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir ģimenēm (personām), kuras nevar veikt savu personisko aprūpi un/vai kurām dzīvesvietā nav veļas mazgāšanas un mazgāšanās iespēju un kuri atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

117.1. ģimenei (personai) ir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

117.2. ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā.

118. Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai viņas likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz dokumentus, ja tie nepieciešami Pakalpojuma saņemšanai.

119. Pakalpojums tiek piešķirts līdz 4 (četrām) reizēm mēnesī.

120. Pakalpojuma saņēmēju uzskaiti veic Sociālais dienests.

121. Pakalpojums tik finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.2. Sociālie pakalpojumi institūcijā
3.2.1. Atelpas brīža pakalpojums

122. Atelpas brīža pakalpojums nodrošina īslaicīgu diennakts sociālās aprūpes pakalpojumu personām no 3 gadu vecuma ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuras dzīvo ģimenēs un kurām ir izsniegts VDEAK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

123. Pakalpojuma pieprasīšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

123.1. iesniegumu;

123.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

123.3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

123.4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

124. Persona tiek reģistrēta Pakalpojuma reģistrā, ja tā Saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt Pakalpojumu. Pakalpojumu nodrošina rindas kārtībā.

125. Lēmumu par personas tiesībām saņemt Pakalpojumu un uzņemšanu rindā vai par atteikumu piešķir Pakalpojumu pieņem Sociālais dienests.

126. Pakalpojums tiek piešķirts līdz 30 (trīsdesmit) diennaktīm kalendārā gada ietvaros.

127. Pakalpojums tiek finansēts no valsts vai Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem vai ģimenēm ar bērniem

128. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem vai ģimenēm ar bērniem nodrošina profesionālu psihosociālu palīdzību ar diennakts izmitināšanu (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

129. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir bērniem vai ģimenēm ar bērniem, kuri:

129.1. nonākuši krīzes situācijā;

129.2. cietuši no prettiesiskām darbībām.

130. Pakalpojuma pieprasīšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

130.1. iesniegumu;

130.2. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

131. Lēmumu piešķirt, atteikt vai pārtraukt Pakalpojumu personai pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu.

132. Pakalpojums tiek piešķirts Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

133. Ja ģimene (persona) saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir izmantojusi valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tad Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.2.3. Patversmes vai naktspatversmes pakalpojums

134. Patversmes pakalpojums institūcijā personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu pakalpojumus (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

135. Naktspatversmes pakalpojums institūcijā, personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

136. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir:

136.1. personām, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Siguldas novada administratīvajā teritorijā un krīzes situācijā ģimenēm (personām), kuras uzturas Siguldas novada administratīvajā teritorijā, bez noteiktas dzīvesvietas un personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Siguldas novada administratīvā teritorija;

136.2. personām, kuras uzturas Siguldas novadā un kurām piešķirts alternatīvais statuss, kā arī šo personu ģimenes locekļiem, kuri uzturas Siguldas novada administratīvajā teritorijā.

137. Pakalpojuma pieprasīšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, ja tāds ir un iesniedz:

137.1. iesniegumu;

137.2. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

138. Lēmumu piešķirt, atteikt vai pārtraukt Pakalpojumu personai pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu.

139. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.2.4. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālās rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

140. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pilngadīgām personām ir pakalpojums, kas nodrošina pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

141. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir:

141.1. pensijas vecuma personām;

141.2. personām ar invaliditāti;

141.3. personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām nepieciešamā aprūpe pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu.

142. Pakalpojuma pieprasīšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

142.1. iesniegumu;

142.2. iztikas līdzekļu deklarāciju;

142.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

142.4. nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

142.5. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

143. Sociālais dienests izvērtē personu iespējas samaksāt par aprūpes institūcijā saņemto pakalpojumu, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju, ievērojot nosacījumus, ka persona sedz izdevumus par aprūpes institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem normatīvajos aktos noteiktajā apmērā no pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, un/vai citiem ienākumiem.

144. Pakalpojumu apmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā, ja:

144.1. personas likumīgie apgādnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem vai maznodrošinātiem;

144.2. pilngadīgo bērnu un viņu ģimenes locekļu ienākumi, kas pēc pakalpojuma samaksas paliek ģimenes rīcībā ir mazāki par attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēru, katram ģimenes loceklim. Šajā gadījumā pilngadīgie bērni tiek atbrīvots no maksas par pakalpojumu uz laiku līdz gadam.

144.3. personas likumīgie apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, objektīvu apstākļu dēļ nav spējīgi nodrošināt samaksu par Pakalpojumu.

145. Ja pilngadīgo bērnu un viņu ģimenes locekļu ienākumi pārsniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru, personas veic līdzmaksājumu par summu, kas pārsniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru. Pašvaldība apmaksā starpību no veiktā līdzmaksājuma daļas līdz pilnai Pakalpojuma maksai.

146. Pakalpojums netiek apmaksāts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem vai tiek pārtraukts, ja:

146.1. netiek veikts noteiktais līdzmaksājums;

146.2. persona ir noslēgusi uzturlīgumu, kurā paredzēta nekustamā īpašuma nodošana uzturdevējam.

147. Lēmumu piešķirt, atteikt vai pārtraukt Pakalpojumu personai pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli.

3.2.5. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

148. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina  pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju, ja nav iespējama aprūpe un audzināšana audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja bērni nesaņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.1pantu (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

149. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

3.2.6. Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā

150. Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā ir pakalpojums pilngadīgām personām ar diennakts sociālo un veselības aprūpi minimālā apjomā atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

151. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir pilngadīgām personām, kuru veselības stāvokļa dēļ pašas vai to ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi.

152. Pakalpojuma pieprasīšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

152.1. iesniegumu;

152.2. iztikas līdzekļu deklarāciju;

152.3. ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādes ārsta izsniegtu izrakstu, kurā norādīta sociālās aprūpes nepieciešamība un kontrindikāciju neesamība pakalpojuma saņemšanai.

152.4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

153. Pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 90 kalendārajām dienām gada laikā.

154. Lēmumu piešķirt, atteikt vai pārtraukt Pakalpojumu personai pieņem Sociālais dienests.

155. Samaksa par Pakalpojumu tiek veikta saskaņā ar likumu, kā arī Ministru kabineta noteikumos noteikto kārtību no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.2.7. Sociālās rehabilitācija pilngadīgām personām vai ģimenēm ar bērniem institūcijā

156. Sociālās rehabilitācija pilngadīgām personām un ģimenēm ar bērniem institūcijā ir sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā personām, kurām objektīvu apstākļu dēļ pakalpojums ir nepieciešams, lai sekmētu personu sociālās funkcionēšanas spēju attīstību vai uzlabošanu, lai veicinātu personu iekļaušanos sabiedrībā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

157. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir pilngadīgām personām vai ģimenēm ar bērniem, kuriem nav pietiekamu iemaņu dzīvot patstāvīgi un nodrošināt savas pamatvajadzības.

158. Pakalpojuma pieprasīšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

158.1. iesniegumu;

158.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

158.3. nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

158.4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

159. Lēmumu piešķirt, atteikt vai pārtraukt Pakalpojumu personai pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu.

160. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

161. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Siguldas novada pašvaldības domē.

162. Siguldas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

5. Noslēguma jautājums

163. Ar Saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

163.1. Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 21. marta saistošie noteikumi Nr. 8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā" (prot. Nr. 5, 7. §);

163.2. Krimuldas novada domes 2020. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par sociālajiem pakalpojumiem Krimuldas novada pašvaldībā" (prot. Nr. 5, 25. p.);

163.3. Inčukalna novada pašvaldības 2018. gada 21. februāra saistošie noteikumi Nr. 2/2018 "Sociālie pakalpojumi Inčukalna novadā" (prot. Nr. 4–5 §);

163.4. Mālpils novada domes 2013. gada 27. novembra saistošie noteikumi Nr. 33 "Par sociālajiem pakalpojumiem Mālpils novadā" (prot. Nr. 18/84–5 §).

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
1. pielikums
2021. gada 12. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 8
"Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā"
Nepieciešamības novērtēšana aprūpes pakalpojumam bērniem ar invaliditāti
1. Personas vārds, uzvārds 

2. Personas kods 

3. Personas dzīvesvietas adrese 
  
  
 
4. Aprūpes pakalpojuma pieprasīšana
4.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību
  ir , līdz_________. ________________________. _______________ . gads;
 nav
4.2. Aprūpes pakalpojuma nepieciešamības iemesli (norādīt visus aktuālos iemeslus)
lai veiktu darba pienākumus, vai saimniecisko darbību;
  lai apmeklētu izglītības iestādi , vai profesionālās pilnveides kursus;
  lai apmeklētu Nodarbinātības valsts aģentūras organizētos pasākumus;
 lai apmeklētu dienas aprūpes centru, dienas centru vai citu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju;
 lai apmeklētu vienreizēju pasākumu un saturīgi pavadīto brīvo laiku*( nodrošina Deinstucionalizācijas projekts);
  citi objektīvie iemesli, kur iemeslu dēļ nevar nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā
 
 
 
4.3. Vēlamais aprūpes pakalpojuma izmantošanas biežums, laiks
 pastāvīga palīdzība un uzraudzība (ikdienā);
  periodiska palīdzība un uzraudzība 3 dienas nedēļā un vairāk;
  periodiska palīdzība un uzraudzība 1–2 dienas nedēļā;
 epizodiska palīdzība dažas dienas mēnesī;
 epizodiska palīdzība vienu reizi mēnesī vai retāk.
 
5.  Valsts, pašvaldības un citu atbalsta resursu izmantošana bērna aprūpes un uzraudzības nodrošināšanaiStundu skaits diennaktī/mēnesī
5.1. Kopā dzīvojošo ģimenes (mājsaimniecības) personu iespējas sniegt nepieciešamo atbalstu aprūpei. Ir/nav
 mājsaimniecībā dzīvojošās pilngadīgās personas;4h/92 mēn.
Komentāri:

 

 
5.2. Likumisko pārstāvju vai audžuģimeņu locekļu apgrūtinājumi iesaistīties bērna aprūpē un uzraudzībā 
 bērnu skaits ģimenē,___________________________________________________________; 
 noslodze darbā ( norādīt darba slodzi)_______________________________________________; 
  nepieciešamība veikt privātas, veselības, darījumu lietas bez bērna klātbūtnes; 
 citi apgrūtinājumi. 
Komentāri

 

 
5.3.  Bērna skolas dienas pārklājums
 bērns apmeklē izglītības iestādi dzīves vietā; 
 bērns apgūst izglītību mājas apmācībā; 
 bērns izglītību apgūst speciālajā izglītības iestādē; 
 bērns izmanto skolas pagarinātās dienas pakalpojumu; 
 cits 

Komentāri

 
 5.4. Bērnam pieejamās aktivitātes, pasākumi, sociālie un ārstniecības pakalpojumi
  asistenta pakalpojums pašvaldībā; 
 dienas aprūpes centrs pašvaldībā; 
 atelpas brīža pakalpojumi pašvaldībā; 
 Deinstucionalizācijas projekta ietvaros saņemtie aprūpes pakalpojums; 
  citi Deinstucionalizācijas projekta ietvaros saņemtie pakalpojumi; 
 rehabilitācijas, terapijas pakalpojumi; 
 citi___________________________________________________ 

Komentāri

 
6. Aprūpes pakalpojuma apjoma (h) noteikšana. Novērtēšanas piezīmes
6.1.Sociālās aprūpes pakalpojuma noteikšana ir saistīta ar darba dienas nosacītu indikatīvu laika sadalījumu ( nosacīti pieņemot, ka 8 h diennaktī ir paredzētas miegam, 8h bērns ir iesaistījies izglītības aktivitātēs u 8 h bērns ir tiešā vecāku aprūpe; 
6.2.Pusei no laika kad bērns ir vecāku aprūpē, 4h dienā, jeb 80 h mēnesī, tiek sniegts valsts atbalsts asistenta pakalpojuma veidā; 
6.3.Šobrīd nodrošinātais sociālo pakalpojumu stundu skaits; 
6.4.Nepieciešamais stundu skaits mēnesī. 
 Komentāri:

 

 

Speciālista paraksts:
___________________________________________________

Aizpildīšanas datums:

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsLai Latvijas pašvaldību reģionālās reformas rezultātā apmierinātu jaunā Siguldas novada, kur atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam no 2021. gada 1. jūlija ietilpst Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts un Siguldas pilsēta, iedzīvotāju pieprasījumu un pamatvajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem, kā arī paredzētu vienotu saistošo noteikumu regulējumu sociālajā jomā visā jaunā Siguldas novada teritorijā, nodrošinot tā atbilstību aktuālajam normatīvajam regulējumam sociālo jomā, ir izstrādāti jauni Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi "Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi).No 2021. gada 1. jūlija paredzētas būtiskas izmaiņas asistenta pakalpojumā Latvijā, kas paredz ievērojami mainīt un paplašināt pakalpojumu bērniem ar invaliditāti (nosakot pavadoņa un asistenta pakalpojumus), un vienlaikus paredzot nodrošināt arī pašvaldības finansētu sociālo aprūpi, kā arī mainot pakalpojuma piešķiršanas kārtību, kā arī ir izdarīti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas 2021. gada 1. jūlijā stājušies spēkā:

1) Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumi Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" (turpmāk – MK noteikumi), kuru mērķis ir no 2021. gada 1. jūlija noteikt jaunu kārtību, kā nodrošina asistenta pakalpojuma pašvaldībā, augstskolā vai koledžā (turpmāk – asistenta pakalpojums), noteikt pavadoņa pakalpojuma personām ar invaliditāti no piecu līdz 18 gadu vecumam nodrošināšanas kārtību, kā arī aprūpes pakalpojuma personām ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam maksimālo apjomu un minimālās vienas stundas izmaksas;

2) nozīmīgi grozījumi Invaliditātes likumā, kas piešķir Latvijas pašvaldībām deleģējumu no š.g. 1. jūlija Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 4.2 punktā minētām personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir būtiski pārvietošanās traucējumi un kuras nesaņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā (izņemot personas, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, nodrošinot tiesības pašvaldībā pēc to deklarētās dzīvesvietas saņemt no valsts budžeta apmaksātu pavadoņa pakalpojumu), pašvaldību saistošajos noteikumos, atbilstoši Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļai, noteikt minētā aprūpes pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam;

3) grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta 1.1 daļā, kas paredz tiesības saņemt šajā likumā minētos pamata sociālās palīdzības pabalstus, patversmes un naktspatversmes pakalpojumus, kā arī sociālā dienesta informāciju un konsultācijas personām, kuras uzturas Latvijas Republikā un kurām piešķirts alternatīvais statuss, kā arī šo personu ģimenes locekļiem, kuri uzturas Latvijas Republikā.
 

Saistošo noteikumu projekta īss satura izklāstsNoteikumi noteic Siguldas novada pašvaldības sniegto un valsts nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus pašvaldībā, to pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtību. Saistošo noteikumu ietvaros paredzēts nodrošināt šādus sociālos pakalpojumus:1. Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā:

1.1. sociālā darba pakalpojums;

1.2. aprūpe mājās;

1.3. asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti;

1.4. asistenta un pavadoņa pakalpojums bērniem ar invaliditāti;

1.5. aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti;

1.6. dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām;

1.7. dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

1.8. specializētās darbnīcas personām ar invaliditāti;

1.9. sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti;

1.10. sociālā rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;

1.11. sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām pilngadīgām personām;

1.12. sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām pilngadīgām personām;

1.13. atbalsta un izglītojošās grupas;

1.14. ģimenes asistenta pakalpojums;

1.15. speciālistu pakalpojumi;

1.16. pašvaldības transporta un /vai mobilā pacēlāja pakalpojums;

1.17. specializētā transporta pakalpojums;

1.18. grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums;

1.19. higiēnas pakalpojums.

2. Sociālie pakalpojumi institūcijā:

2.1. atelpas brīža pakalpojums;

2.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem vai ģimenēm ar bērniem;

2.3. patversmes vai naktspatversmes pakalpojums;

2.4. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālās rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

2.5. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;

2.6. īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā;

2.7. sociālās rehabilitācija pilngadīgām personām vai ģimenēm ar bērniem institūcijā.

Saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un palīdzības likumā saistošajos noteikumos ir paredzēts, ka pašvaldības finansētu patversmes vai naktspatversmes pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras uzturas Siguldas novadā un kurām piešķirts alternatīvais statuss uzturēties Latvijas Republikā, kā arī šo personu ģimenes locekļi, kuri uzturas Latvijas Republikā.
 

Ietekme uz budžetuPrognozējams, ka jauno pakalpojumu ieviešanai Siguldas novadā 2021. gadā būs nepieciešams paredzēt finansējumu līdz 50000,00 euro.Ietekmi uz pašvaldības budžetu mazina apstāklis, ka pašvaldība primāri Siguldas novada iedzīvotājiem ir tiesīga Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim piešķirt sociālās aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam.

2020. gadā Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests ir noslēdzis līgumus par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu – 18 personām no 5–18 gadiem Siguldas novadā.

2020. gadā Inčukalna novada Sociālais dienests ir noslēdzis līgumus par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu – 8 personām no 5–18 gadiem Siguldas novadā.

2020. gadā Krimuldas novada Sociālais dienests ir noslēdzis līgumus par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu – 21 personai no 5–18 gadiem Siguldas novadā.

2020. gadā Mālpils novada pašvaldības aģentūras Sociālais dienests ir noslēdzis līgumus par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu – 35 personām no 5–18 gadiem Siguldas novadā.

No 2021. gada 1. janvāra līdz šim laikam pieprasījums pēc asistenta pakalpojuma ir saglabājies 2020. gada līmenī.

Paredzams, ka Siguldas novadā jaunais aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti būs nepieciešams līdz 25 personām, nosakot, pakalpojumu personai līdz 80 stundām mēnesī, (ne mazāk kā 4,50 euro stundā), atbilstoši saistošajiem noteikumiem un MK noteikumiem.
 

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
Informācija par administratīvajām procedūrāmJautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSiguldas novada pašvaldība, izstrādājot jaunus saistošos noteikumus par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā ir veikusi Inčukalna, Krimuldas, kā arī Mālpils saistošo noteikumu par sociālajiem pakalpojumiem izvērtēšanu. Saistošo noteikumu projekts ir saskaņots ar Inčukalna, Krimuldas, kā arī Mālpils pagastu Sociālā dienesta pārstāvjiem.Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts pirms apstiprināšanas ievietots Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.
 

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 12.08.2021.Stājas spēkā: 02.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 01.09.2021. OP numurs: 2021/168.8
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325763
02.09.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"