Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Saldus novada domes 2023. gada 24. augusta saistošos noteikumus Nr. 25 "Par pabalstiem bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas Saldus novadā".
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 25

Saldū 2021. gada 30. jūlijā
Par pabalstiem bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas Saldus novadā
Pieņemti ar Saldus novada domes 2021. gada 30. jūlija
ārkārtas sēdes lēmumu (prot. Nr. 15, 8. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
25.² panta pirmo un piekto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43. panta
trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta piekto daļu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās
" 22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu
(Grozīts ar Saldus novada domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk – bērns), tiek nodrošināts materiālais atbalsts (turpmāk – pabalsts) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pēc pilngadības sasniegšanas Saldus novadā.

2. Tiesības saņemt pabalstus pilngadību sasniegušam bērnam ir, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi ir pieņēmusi Saldus novada bāriņtiesa.

3. Pabalsta pieprasījumus izskata, lēmumu pieņem un pabalstus izmaksā Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk – Aģentūra).

4. Tiek noteikti šādi pabalstu veidi:

4.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

4.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

4.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai;

4.4. mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam (turpmāk – Mājokļa pabalsts).

II. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs un saņemšanas kārtība

5. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 218,00 euro, personām ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro.

6. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns Aģentūrā iesniedz iesniegumu un Saldus novada bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos (ja lēmums nav Aģentūras rīcībā), izņemot, ja bērns pilngadību sasniedz ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.

7. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts no Aģentūras budžeta līdzekļiem un tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

III. Vienreizēja pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs un saņemšanas kārtība

8. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 820,05 euro.

9. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns Aģentūrā iesniedz iesniegumu un Saldus novada bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos (ja lēmums nav Aģentūras rīcībā), izņemot, ja bērns pilngadību sasniedz ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.

10. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei tiek izmaksāts no Aģentūras budžeta līdzekļiem un tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

11. Pēc pilngadību sasniegušā bērna lūguma, vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai var izsniegt sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.

IV. Pabalsta ikmēneša izdevumu segšanai apmērs un saņemšanas kārtība

12. Pabalsta ikmēneša izdevumu segšanai apmērs ir 109,00 euro, personām ar invaliditāti kopš bērnības 163,00 euro.

13. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai pilngadību sasniegušam bērnam tiek piešķirts saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem.

14. Pabalsta ikmēneša izdevumu segšanai saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns Aģentūrā iesniedz iesniegumu, kurā norāda izglītības iestādi, augstskolu vai koledžu, kurā bērns apgūst izglītības programmu vai studiju programmu.

15. Saldus novada bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos (ja lēmums nav Aģentūras rīcībā).

16. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai tiek izmaksāts no Aģentūras budžeta līdzekļiem un tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā vienu reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 20. datumam.

V. Mājokļa pabalsta apmērs un saņemšanas kārtība

17. Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam tiek piešķirts bez ienākumu izvērtēšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

18. Mājokļa pabalsts tiek piešķirts arī pilngadību sasniegušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kurš īrē pašvaldības dzīvokli/sociālo dzīvokli kā pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

19. Mājokļa pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns Aģentūrā iesniedz iesniegumu, līgumu par dzīvojamo telpu īri, apsaimniekošanu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu pakalpojumu līgumus.

20. Aģentūra pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu pilngadību sasniegušajam bērnam uz dzīvojamo telpu īres līguma termiņu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

21. Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam tiek aprēķināts pēc faktiskajiem izdevumiem normatīvajos aktos noteikto izdevumu segšanai pēc Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktajām Mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālajām normām. Izdevumi individuālas apkures nodrošināšanai mājoklī ar cieto kurināmo (piemēram, malka, ogles, briketes, granulas) mājokļa pabalsta aprēķinā tiek iekļauti atbilstoši izdevumus apliecinošajā dokumentā norādītajai summai, bet ne vairāk kā 10 euro par mājokļa 1 m2 (nepārsniedzot normatīvajos aktos norādītās mājokļa platības normas) kalendāra gadā.

(Grozīts ar Saldus novada domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

22. Pilngadību sasniegušais bērns līdz kārtējā mēneša 20. datumam iesniedz Aģentūrā rēķinus no izīrētāja un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu pakalpojumu sniedzējiem (klātienē vai e-pastā (bez droša elektroniskā paraksta)).

23. Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam tiek izmaksāts no Aģentūras budžeta līdzekļiem un tiek ieskaitīts:

23.1. par dzīvokļa īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītiem pakalpojumiem – apsaimniekotāja vai pakalpojumu sniedzēja kredītiestādes kontā līdz kārtējā mēneša 25.datumam;

23.2. par kurināmā iegādi – veicot pārskaitījumu piegādātājam vai pārskaitot uz pabalsta pieprasītāja norādīto kredītiestādes kontu līdz kārtējā mēneša 25. datumam.

VI. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

24. Aģentūra lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no dienas, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

25. Aģentūra informē pilngadību sasniegušo bērnu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā piecu darba dienu laikā rakstiski informē par atteikuma iemeslu un lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

26. Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā (Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801).

VII. Noslēguma jautājumi

27. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Saldus novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošos noteikumus Nr. 22 "Par pabalstiem bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas".

28. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Brocēnu novada pašvaldības domes 2019. gada 27. jūnija saistošos noteikumus Nr. 3 "Par pabalstiem bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas".

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pabalstiem bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saldus novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 25Pieņemts: 30.07.2021.Stājas spēkā: 31.08.2021.Zaudē spēku: 08.09.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 166, 30.08.2021. OP numurs: 2021/166.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325703
{"selected":{"value":"05.08.2022","content":"<font class='s-1'>05.08.2022.-07.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.08.2022","iso_value":"2022\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2022.-07.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2021","iso_value":"2021\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2021.-04.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.08.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)