Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 20

Saldū 2021. gada 30. jūlijā
Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
Pieņemti ar Saldus novada domes 2021. gada 30. jūlija
ārkārtas sēdes lēmumu (prot. Nr. 15, 3. §)


Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu un 16. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk – Aģentūra) ir Saldus novada domes (turpmāk – Dome) izveidota un pārraudzībā esoša pastarpināta pārvaldes iestāde, kura darbojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, citiem ārējiem normatīvajiem aktiem, saistošiem noteikumiem "Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums" (turpmāk – Nolikums) un Domes lēmumiem.

2. Aģentūras pilns nosaukums ir – Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests". Aģentūra var lietot arī saīsinātu nosaukumu Saldus novada p/a "Sociālais dienests".

3. Aģentūrai ir apaļais zīmogs ar atveidotu Saldus novada ģerboņa attēlu un pilnu Aģentūras nosaukumu, veidlapa, kurā attēlots Saldus novada ģerbonis, Aģentūras pilns nosaukums valsts valodā un iestādes rekvizīti, un norēķinu konts kredītiestādē.

4. Aģentūras juridiskā adrese ir: Slimnīcas iela 3A, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

II. Aģentūras izveidošanas mērķis, uzdevumi un tiesības

5. Aģentūras mērķis ir, īstenojot pašvaldības funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, nodrošināt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu Saldus novada administratīvajā teritorijā.

6. Aģentūras uzdevumi ir:

6.1. veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;

6.2. sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;

6.3. novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;

6.4. noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;

6.5. sniegt sociālo palīdzību;

6.6. administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;

6.7. veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē;

6.8. informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;

6.9. koordinēt valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu novada iedzīvotājiem;

6.10. sadarbībā ar citām institūcijām, biedrībām un nodibinājumiem, sekmēt labvēlīgas sociālās vides veidošanu pašvaldības teritorijā;

6.11. piedalīties sociāli ekonomiskās situācijas izpētē, analīzē un attīstības prognozēšanā pašvaldības teritorijā, izstrādāt sociālās palīdzības attīstības koncepcijas un mērķprogrammas;

6.12. izstrādāt un īstenot pašvaldības un starptautiskus projektus un programmas, kas saistīti ar noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi;

6.13. veikt vienreizējus uzdevumus, kas Aģentūrai uzdoti ar Domes lēmumiem.

7. Lai izpildītu uzdevumus, Aģentūra veic sekojošo:

7.1. informē iedzīvotājus par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un Aģentūras darbu;

7.2. sniedz pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību;

7.3. pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus Aģentūrai nodoto pašvaldības funkciju ietvaros un Domes uzdoto uzdevumu īstenošanai;

7.4. pēc personas un tās ģimenes locekļu ienākumu un citu materiālo resursu izvērtēšanas lemj par normatīvajos aktos un pašvaldības saistošos noteikumos noteikto sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu personai, kas pabalstus pieprasījusi;

7.5. veido informatīvo datu bāzi, sagatavo statistikas pārskatus par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem un finansējuma izlietošanu;

7.6. organizē starpprofesionālo un starpinstitucionālo sadarbību pakalpojumu nodrošināšanā klientiem;

7.7. nodrošina informācijas par sociālās palīdzības pieprasītājiem un saņēmējiem konfidencialitāti;

7.8. piedalās projektu izstrādē un finansējuma piesaistē;

7.9. nodrošina iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;

7.10. plāno un koordinē sociālo darbu pašvaldības teritorijā;

7.11. saņem informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām;

7.12. sniedz publiskos pakalpojumus sociālajā jomā un saskaņā ar pašvaldības saistošiem noteikumiem;

7.13. sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, nodrošinot savstarpēju informācijas apmaiņu;

7.14. iesniedz pašvaldībai priekšlikumus un budžeta tāmju projektus par sociālo funkciju realizācijai nepieciešamo finansējumu.

8. Aģentūrai ir tiesības:

8.1. sniegt pakalpojumus, izstrādāt un īstenot pašvaldības un starptautiskus projektus un programmas;

8.2. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no fiziskajām un juridiskajām personām Aģentūras funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un ziņas;

8.3. atbilstoši Aģentūras darbības jomai, rīkot konferences, seminārus, kursus, mācības un citus izglītojošus un informatīvus pasākumus;

8.4. slēgt civiltiesiskus darījumus, iegūt tiesības un uzņemties pienākumus, būt par prasītāju vai atbildētāju tiesā;

8.5. atbilstoši Aģentūras kompetencei, slēgt līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī ārvalstu institūcijām un starptautiskām organizācijām;

8.6. realizēt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktās tiesības;

8.7. realizēt citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

III. Aģentūras pakalpojumi

9. Aģentūra, atbilstoši likumos noteiktajai pašvaldības kompetencei un saskaņā ar normatīvajiem aktiem, sniedz pakalpojumus, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības pašvaldības administratīvajā teritorijā.

10. Aģentūrai ir tiesības par tās sniegtajiem pakalpojumiem iekasēt maksu.

11. Aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina Dome. Cenrādī nosaka maksāšanas kārtību, likmes un atvieglojumus.

12. Informāciju par Aģentūras sniegto pakalpojumu izcenojumiem un atbrīvojumiem no maksas publicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.saldus.lv un nodrošina to pieejamību Aģentūras telpās un pagastu pārvaldēs.

13. Aģentūra, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktos sadarbības ietvara pamatprincipus, sniedz pakalpojumus citām valsts un pašvaldību iestādēm un privātpersonām, kas īsteno pārvaldes uzdevumus, bez maksas, ja tas neprasa Aģentūrai papildu resursus datu apstrādei un analīzei.

IV. Aģentūras darbības pārraudzība

14. Aģentūras darbību pārrauga Dome.

15. Aģentūra ir Saldus novada pašvaldības izpilddirektora padotībā.

(Grozīts ar Saldus novada domes 22.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 53)

16. Īstenojot Aģentūras pārraudzību, Dome:

16.1. apstiprina pašvaldības aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju;

16.2. apstiprina kopējo gada budžeta apjomu;

16.3. apstiprina pašvaldības aģentūras darba plānu kārtējam gadam;

16.4. pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības aģentūras direktoru, kā arī nosaka viņa amatalgu;

16.5. novērtē Aģentūras darbības rezultātus;

16.6. ierosina pārbaužu veikšanu pašvaldības aģentūrā;

16.7. ierosina disciplinārlietu vai dienesta pārbaudi saistībā ar pašvaldības aģentūras direktora darbību (arī disciplināri soda);

16.8. veic citus normatīvajos aktos noteiktos pasākumus.

17. Domei un Saldus novada pašvaldības izpilddirektoram ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Aģentūras darbību.

(Grozīts ar Saldus novada domes 22.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 53)

V. Aģentūras manta un finansēšana

18. Aģentūras manta ir Saldus novada pašvaldībai piederošie nekustamie īpašumi un kustamā manta, kas atrodas Aģentūras valdījumā, turējumā un apsaimniekošanā., kā arī manta, kuru Aģentūra iegādājusies likumiski tiesisku darījumu, dāvinājuma un ziedojuma ceļā, un realizētajos projektos.

19. Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu.

20. Aģentūrai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atsavināt Aģentūras valdījumā esošo pašvaldības kustamo mantu, kuru tā iegādājusies savas darbības nodrošināšanai. Līdzekļus, kas iegūti, atsavinot pašvaldības kustamo mantu, ieskaita pašvaldības budžetā.

21. Aģentūrai ir jāpārvalda tai valdījumā nodotā manta un īpašumi, nodrošinot saglabāšanu, uzturēšanu, drošu ekspluatāciju un remontu, sedzot izdevumus no Aģentūras budžeta.

22. Būvniecību un pārplānošanu Aģentūrai nodotajā nekustamajā īpašumā, ēkās un telpās var veikt tikai, saskaņojot ar pašvaldību.

23. Tiesiskajās attiecībās ar privātpersonām Aģentūra atbild ar tās valdījumā nodoto pašvaldības mantu. Ja ar to nepietiek vai ja Aģentūras saistību izpilde var traucēt tās funkciju veikšanai, par Aģentūras saistībām atbild pašvaldība.

24. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

24.1. pašvaldības budžeta dotācija;

24.2. pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

24.3. ieņēmumi no valsts vai pašvaldības pasūtījumiem;

24.4. ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finanšu palīdzība;

24.5. pašvaldības, valsts un starptautisku projektu un programmu finanšu līdzekļi.

25. Norēķinu kontu atvēršanu kredītiestādēs un valsts kasē Aģentūra saskaņo ar Domes noteikto institūciju – pašvaldības finanšu nodaļu.

26. Gada beigās Aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no Aģentūras visu veidu ieņēmumiem (izņemot pašvaldības dotāciju), ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apjomu, paliek Aģentūras rīcībā, un to drīkst izlietot nākamajā gadā vai turpmākajos gados.

27. Aģentūra sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, kurā norāda Publisko aģentūru likumā noteikto informāciju.

28. Aģentūra organizē savu lietvedību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

29. Aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti un sniedz pārskatus Likumā par budžeta un finanšu vadību noteiktajā kārtībā.

30. Lai kontrolētu Aģentūras finansiālās darbības tiesiskumu un atbilstību Nolikumam un citiem normatīvajiem aktiem, Domei ir tiesības veikt Aģentūras revīziju un sagatavot revīzijas pārskatu.

VI. Aģentūras pārvalde un struktūra

31. Aģentūras darbu vada direktors, kurš pilda ārējos normatīvajos aktos un Aģentūras Nolikumā noteiktos uzdevumus, kā arī rīkojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.

32. Aģentūras direktora kompetence:

32.1. izstrādāt Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un budžeta projektu, darba plānu kārtējam gadam, iesniegt tos apstiprināšanai Domes noteiktajā kārtībā;

32.2. nodrošināt Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas, budžeta un kārtējā gada darba plāna izpildi;

32.3. nodrošināt Aģentūras grāmatvedības uzskaites kārtošanu un pārskatu sniegšanu Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā;

32.4. sniegt Aģentūras pārskatu par vidēja termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada darba plāna izpildi Domes noteiktajā kārtībā;

32.5. nodrošināt Aģentūras gada publiskā pārskata sagatavošanu, atbilstoši Publisko aģentūru likumā noteiktajam, iesniegšanu Domei un publicēšanu;

32.6. vadīt, plānot un organizēt Aģentūras administratīvo darbu un nodrošināt tās darbības nepārtrauktību;

32.7. pieņemt darbā un atbrīvot no darba Aģentūras darbiniekus; slēgt darba, saimnieciskos, nomas līgumus un citus civiltiesiskus darījumus, izsniegt pilnvaras;

32.8. noteikt Aģentūras struktūru un amata vienību sarakstu;

32.9. apstiprināt Aģentūras darbinieku amata aprakstus, noteikt darbinieku kompetenci un atbildību;

32.10. noteikt Aģentūras darbinieku atalgojumu Domes apstiprinātā Aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros, saskaņā ar Domes apstiprinātiem darba samaksas noteikumiem un atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam;

32.11. apstiprināt iekšējos normatīvos aktus, izdot rīkojumus Aģentūras darbiniekiem;

32.12. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Aģentūru valsts un pašvaldību institūcijās, attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām Aģentūras kompetencē esošajos jautājumos;

32.13. atbildēt par Aģentūras darbības tiesiskumu;

32.14. atbildēt par Aģentūras uzdevumu veikšanu un uzdoto mērķu sasniegšanu;

32.15. atbildēt par Aģentūras finanšu līdzekļu racionālu izlietošanu un citu resursu lietderīgu izmantošanu atbilstoši veicamajiem uzdevumiem;

32.16. organizēt Aģentūras nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un drošu ekspluatāciju;

32.17. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības un uzdevumus.

33. Uz Aģentūras direktora amatu izsludina atklātu konkursu pašvaldības administratīvās teritorijas laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.saldus.lv.

34. Aģentūras direktoru amatā apstiprina Dome uz pieciem gadiem. Darba līgumu ar Aģentūras direktoru slēdz pašvaldības izpilddirektors. Novērtējot Aģentūras darbības rezultātus, Aģentūras direktoru var apstiprināt amatā atkārtoti vai atbrīvot no amata pirms noteiktā termiņa.

35. Aģentūras direktoram ir direktora vietnieks, kurš pilda uzdevumus saskaņā ar amata aprakstu un direktora uzdevumā, kā arī aizvieto direktoru tā prombūtnes laikā.

36. Aģentūras struktūru veido atbalsta personāls un šādas nodaļas:

36.1. Ģimenes atbalsta nodaļa;

36.2. Atbalsta nodaļa pilngadīgām personām;

36.3. Sociālās palīdzības nodaļa;

36.4. Sociālo pakalpojumu nodaļa.

37. Sociālos pakalpojumus nodrošina sekojošas struktūrvienības:

37.1. Sociālās aprūpes centrs "Ābeles";

37.2. Daudzfunkcionālais centrs "Jumis";

37.3. Dienas aprūpes centrs "Saulespuķe";

37.4. Sociālais nams;

37.5. Grupu dzīvoklis Pampāļu pagastā, Ozolu ielā 6-13;

37.6. Grupu dzīvoklis Ezeres pagastā, Parka ielā 5-13;

37.7. Specializētās darbnīcas.

VII. Administratīvo aktu izdošanas un apstrīdēšanas kārtība

38. Aģentūra izdod administratīvos aktus saskaņā ar attiecīgajām spēkā esošajām tiesību normām, kurās ir paredzētas tiesības un pienākums izdot administratīvos aktus.

39. Aģentūras izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VIII. Aģentūras reorganizēšana un likvidēšana

40. Aģentūru Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā reorganizē vai likvidē Dome pēc savas iniciatīvas, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. pantā noteiktās prasības.

41. Dome izvērtē Aģentūras reorganizēšanas vai likvidēšanas nepieciešamību atkarībā no lietderīguma, efektivitātes un citiem Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem pamatprincipiem.

42. Ja aģentūru reorganizē vai likvidē, sastāda slēguma bilanci, norāda mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu citai institūcijai.

43. Grozījumus nolikumā izstrādā Aģentūra un apstiprina Dome.

IX. Noslēguma jautājums

44. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Saldus novada domes 2013. gada 26. novembra saistošos noteikumus Nr. 33 "Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums" (protokols Nr. 18, 9. §).

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saldus novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20Pieņemts: 30.07.2021.Stājas spēkā: 31.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 166, 30.08.2021. OP numurs: 2021/166.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325697
{"selected":{"value":"30.12.2022","content":"<font class='s-1'>30.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.12.2022","iso_value":"2022\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2021","iso_value":"2021\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2021.-29.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.12.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"