Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7

Siguldā 2021. gada 12. augustā
Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā
Apstiprināti ar Siguldas novada
pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 6, 103. §)


Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka braukšanas maksas atvieglojumus un to saņemšanas kārtību Siguldas novada sabiedriskā transporta maršrutos:

1.1. 3113 "Sigulda – Ķipari";

1.2. 3112 "Sigulda – Turaida – Krimulda";

1.3. 3113 "Sigulda – Kaķīši – Institūts – Sigulda";

1.4. 3117 "Sigulda – Saltavots – Pelītes – Sigulda";

1.5. 5607 "Sigulda – Nurmiži";

1.6. 6645 "Sigulda – Institūts – Jūdaži";

1.7. 6876 "Sigulda – Allaži – Mālpils";

1.8. 5624 "Stīveri – Skola – Sigulda – Stīveri";

1.9. 5087 "Sigulda – Jūdaži – More – Eglaine";

1.10. 5610 "Nītaure – Ķēči – More – Nītaure".

2. Braukšanas maksas atvieglojumus noteikumos noteiktajā kārtībā var saņemt noteikumu II nodaļā noteiktās personu kategorijas, kuras neizmanto Ministru kabineta noteikumos paredzētos braukšanas maksas atvieglojumus.

II. Pasažieru kategorijas un tām piešķirtie braukšanas maksas atvieglojumi

3. Braukšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā no biļetes cenas ir tiesības saņemt šādas Siguldas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas:

3.1. Siguldas novadā reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie;

3.2. trūcīgas un maznodrošinātas personas;

3.3. ģimenes, kurām ir piešķirts Siguldas novada pašvaldības statuss "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni";

3.4. pensionāri;

3.5. pilna laika studenti;

3.6. personas ar III grupas invaliditāti;

3.7. personas, kuras piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;

3.8. darbspējas vecuma personas no 18 gadu vecuma, kuru mēneša vidējie ienākumi (pirms nodokļu nomaksas) pēdējos 12 mēnešos nepārsniedz 70 % no Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētā valstī strādājošo pagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēra pirms nodokļu nomaksas.

4. Neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas braukšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā no biļetes cenas ir tiesības saņemt pavadošajai personai, kura nav jaunāka par 13 gadiem un pavada:

4.1. obligātās pirmsskolas izglītības vecuma bērnu, kas apmeklē kādu Siguldas novadā reģistrēto pirmsskolas izglītības iestādi;

4.2. Siguldas novadā reģistrētās vispārējās izglītības iestādes 1. klases izglītojamo.

5. Noteikumu 4. punktā noteiktajos gadījumos bērna (izglītojamā), kuru pavada, dzīvesvietai jābūt deklarētai Siguldas novada administratīvajā teritorijā.

6. Noteikumos minēto pasažieru kategoriju, kuriem piemērots braukšanas maksas atvieglojums, pārvadājumu uzskaites kontroli norēķiniem ar pārvadātāju veic Siguldas novada pašvaldības Transporta nodaļa, pēc pārvadātāja iesniegtām atskaitēm par izsniegtajām biļetēm.

III. Braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas kārtība

7. Atvieglojuma saņemšanai novadā deklarētie iedzīvotāji izmanto Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karti. Noteikumu 4. punktā noteiktā pavadošā persona braukšanas maksas atvieglojumu saņem, validējot pavadāmā bērna karti atpazīšanas iekārtā un saņemot divas biļetes – vienu pavadāmajam bērnam, otru – pavadošajai personai.

8. Lai saņemtu karti vai lai saņemtai kartei aktivizētu noteikumos paredzēto atvieglojumu, jāiesniedz pieteikums Siguldas novada pašvaldības iekšējo noteikumu "Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un pieejas karšu izsniegšanas kārtību" noteiktajā kārtībā Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā vai Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā, vai kādā no valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem Siguldas novadā (turpmāk – klientu apkalpošanas punkti), uzrādot dokumentu, kas apstiprina tiesības saņemt noteikumos paredzēto braukšanas maksas atvieglojumu.

9. Informāciju par noteikumu 3.3. apakšpunktā minētā statusa atbilstību klientu apkalpošanas punktos speciālisti iegūst patstāvīgi.

10. Termiņš braukšanas atvieglojumu saņemšanai noteikumu:

10.1. 3.1. apakšpunktā minētām personu kategorijām – kamēr apmeklē Siguldas novadā reģistrēto vispārējās izglītības iestādi un profesionālās ievirzes izglītības iestādi;

10.2. 3.2. apakšpunktā minētajām personu kategorijām – uz statusa laiku, kāds bija norādīts dokumentā, iesniedzot pieteikumu par braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanu;

10.3. 3.3. apakšpunktā minētajām personu kategorijām – uz statusa laiku;

10.4. 3.4. apakšpunktā minētajām personu kategorijām – nenoteikts laiks;

10.5. 3.5. apakšpunktā minētajām personu kategorijām – līdz kārtēja gada 31. augustam;

10.6. 3.6. apakšpunktā minētajām personu kategorijām – uz invaliditātes apliecības derīguma laiku;

10.7. 3.7. apakšpunktā minētajām personu kategorijām – nenoteikts laiks;

10.8. 3.8. apakšpunktā minētajām personu kategorijām – līdz kārtējā gada 1. martam;

10.9. 4. punktā minētajām personu kategorijām – kamēr pavadāmā persona apmeklē Siguldas novadā reģistrēto pirmsskolas izglītības iestādi vai mācās Siguldas novadā reģistrētās vispārējās izglītības iestādes 1. klasē.

11. Pēc noteikumu 10.1., 10.2., 10.3., 10.5., 10.6., 10.8., 10.9. apakšpunktā noteiktā termiņa vai konstatējot, ka braukšanas atvieglojumu saņēmējs neatbilst noteikumu noteiktajām prasībām atvieglojumu saņemšanai, kartei tiek deaktivizēta braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas pozīcija.

12. Kartei deaktivizēto atvieglojumu var aktivizēt noteikumu 8. punktā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

13. Līdz Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu "Par statusa "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" piešķiršanu un atjaunošanu" spēkā stāšanās brīdim noteikumu 3.3. punktā minēto atbalstu saņem ģimenes, kuras statusu ieguvušas saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 20. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Par statusa "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" piešķiršanu un atjaunošanu" un Mālpils novada pašvaldības domes 2014. gada 26. marta saistošiem noteikumiem Nr. 10 "Par daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu".

14. Noteikumi stājas spēkā ar 2021. gada 1. septembri.

15. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 20. februāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas
 
Norādāmā informācija
 
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6. punktu ar 2021. gada 1. jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.2020. gada 20. februārī Siguldas novada pašvaldības dome izdevusi saistošos noteikumus Nr. 3 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā", kas nosaka kārtību braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai Siguldas novada sabiedriskā transporta maršrutos.

Lai nodrošinātu iespēju ar 2021. gada 1. septembri saņemt braukšanas maksas atbalstu Siguldas novada sabiedriskā transporta maršrutos ne tikai tiem izglītojamiem kuru dzīvesvieta deklarēta Mores pagastā, Siguldas pagastā, Siguldas pilsētā, Allažu pagastā, bet arī Inčukalna pagastā, Krimuldas pagastā, Lēdurgas pagastā, Mālpils pagastā, nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā".

Noteikumos paredzēto braukšanas maksas atvieglojumu nevar saņemt personas, kuras brauciena laikā izmanto Ministru kabineta noteikumos paredzētos braukšanas maksas atvieglojumus.
 

2. Īss projekta satura izklāstsŠie noteikumi nosaka kārtību, kādā var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus Siguldas novada sabiedriskā transporta maršrutos: Sigulda – Ķipari; Sigulda – Turaida – Krimulda; Sigulda – Kaķīši – Institūts – Sigulda; Sigulda – Jūdaži – More; Sigulda – Saltavots – Pelītes – Sigulda; Sigulda – Jūdaži – More – Eglaine; Sigulda – Nurmiži; Nītaure – More – Ķēči – Nītaure; Stīveri – Skola – Sigulda – Stīveri; Sigulda – Allaži – Mālpils.Noteikumos paredzēto braukšanas maksas atvieglojumu nevar saņemt personas, kuras brauciena laikā izmanto Ministru kabineta noteikumos paredzētos braukšanas maksas atvieglojumus.
 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas un/vai jaunas štata vietas. Projekta finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nepārsniedz 5 % būtiskuma līmeni pret pašvaldības pamatbudžeta plānotajiem ieņēmumiem, no kuriem atskaitīti plānotie transferta ieņēmumi no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumentu finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā), līdz ar to vērtējama kā nebūtiska.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidiProjekts atstās labvēlīgu ietekmi uz sociālekonomisko stāvokli. Noteikumos noteiktajām personu kategorijām, kuras strādā, ir iespēja izmantojot sabiedrisko transportu nokļūt uz darba vietu un atpakaļ.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošina pašvaldības Pakalpojumu centrs Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā; Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā; Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Siguldas novadā; Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Parka ielā 1, Raganā, Siguldas novadā, Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Siguldas novadā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 12.08.2021.Stājas spēkā: 01.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 166, 30.08.2021. OP numurs: 2021/166.23
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325696
01.09.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)