Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 82

Rīgā 2021. gada 5. augustā (prot. Nr. 30, 3. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 15.martā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RTO Elektrotīkli" (turpmāk - SIA "RTO Elektrotīkli") 2021.gada 15.marta iesniegumu Nr.02-10/21, ar kuru SIA "RTO Elektrotīkli" iesniedza elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu projektu. Papildus Regulators saņēma SIA "RTO Elektrotīkli" 2021.gada 23.marta iesniegumu Nr.02-12/21, 2021.gada 30.aprīļa iesniegumu Nr.02-19/21, 2021.gada 4.jūnija iesniegumu Nr.02-25/21, 2021.gada 5.jūlija iesniegumu Nr.02-29/21, 2021.gada 8.jūlija iesniegumu Nr.02-31/21, 2021.gada 27.jūlija iesniegumu Nr.02-34/21, kā arī 2021.gada 30.jūlija iesniegumu Nr.02-35/21, ar kuriem SIA "RTO Elektrotīkli" iesniedza nepieciešamo papildu informāciju un elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projekta 2021.-2025.gada regulatīvajam periodam precizējumus (turpmāk visi iesniegumi kopā - tarifu projekts). SIA "RTO Elektrotīkli" 2021.gada 27.jūlija iesniegumā lūdz piešķirt atļauju pašai noteikt elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus.

Regulators konstatē

1. Spēkā esošie SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2016.gada 22.decembra lēmumu Nr.171 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem" un stājās spēkā 2017.gada 1.februārī (Latvijas Vēstnesis, 2016, 252.nr).

2. SIA "RTO Elektrotīkli" tarifu projekts ir iesniegts saskaņā ar Regulatora 2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.1/32 "Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums).

3. SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pārskatīšanu pamato ar lietotājiem nodotās elektroenerģijas apjoma samazinājumu, ko izraisīja kravu apjoma samazinājums tranzīta nozarē un ogļu kraušanas termināļu pārcelšana uz teritoriju, kas ir cita elektroenerģijas sadales sistēmas operatora licences zonā, kā arī ar Covid-19 pandēmijas radīto ietekmi.

4. SIA "RTO Elektrotīkli" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatorā publicēja 2021.gada 25.martā (Latvijas Vēstnesis, 2021, 59.nr.).

5. Lai izzinātu sabiedrisko pakalpojumu lietotāju viedokli, ievērojot Likuma 13.panta otro daļu, Regulators 2021.gada 16.aprīlī organizēja uzklausīšanas sanāksmi par tarifu projektu. Sanāksmē piedalījās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TFS TRANS", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Riga fertilizer terminal", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIC CONTAINER TERMINAL", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FRIGO BALTIC", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SYSTEMS RECYCLING" un Valsts robežsardzes pārstāvji. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieki izteica viedokļus par tarifu projektu, kā arī pauda bažas par SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pieaugumu.

6. Regulators 2021.gada 28.aprīlī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FRIGO BALTIC", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Systems Logistics", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TFS TRANS" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "P&B Terminal" kopīgu iesniegumu, kurā tās aicināja atlikt jaunu SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu noteikšanu līdz brīdim, kad būs beigusies Covid-19 pandēmijas izraisītā krīze transporta nozarē, kā arī aicināja Regulatoru pirms jaunu SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu noteikšanas rūpīgi izvērtēt, vai SIA "RTO Elektrotīkli" tarifu projektā iekļautās izmaksas ir ekonomiski pamatotas un atbilstošas elektroenerģijas lietotāju interesēm.

7. Regulators ar 2021.gada 8.aprīļa vēstuli Nr.3-2.42/984, 2021.gada 24.maija vēstuli Nr.2-2.42/1492 un 2021.gada 22.jūnija vēstuli Nr.3-2.42/1760 nosūtīja informācijas pieprasījumus SIA "RTO Elektrotīkli" par tarifu projekta izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju un nepieciešamajiem precizējumiem. SIA "RTO Elektrotīkli" 2021.gada 23.aprīlī, 2021.gada 4.maijā, 2021.gada 4.jūnijā, 2021.gada 5.jūlijā, 2021.gada 8.jūlijā, 2021.gada 27.jūlijā un 2021.gada 30.jūlijā iesniedza Regulatora pieprasīto papildu informāciju un tarifu projekta precizējumus.

8. SIA "RTO Elektrotīkli" 2021.gada 27.jūlija iesniegumā lūdz piešķirt atļauju katram tarifu periodam pašai noteikt elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus saskaņā ar Metodiku, ja atbilstoši Metodikas 39.5punktam nepieciešams veikt plānoto ieņēmumu korekciju.

9. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 5.panta otro daļu elektroenerģijas tirgus dalībniekam ir tiesības elektroenerģijas transportēšanai izmantot pārvades un sadales sistēmas par šajā likumā un Likumā paredzētajā kārtībā noteiktajiem sistēmas pakalpojumu tarifiem. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 1.panta otrās daļas 18.punktam elektroenerģijas tirgus dalībnieki ir gan elektroenerģijas lietotāji, gan elektroenerģijas ražotāji.

10. Likuma 1.pants noteic Likuma un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas mērķi - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs. Saskaņā ar Likuma 5.pantu Regulators pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, lai aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principiem.

11. Atbilstoši Likuma 20.panta pirmajai daļai tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie normatīvie akti neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

12. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 20.panta otro daļu elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi vienā licences darbības zonā nav atkarīgi no attāluma starp lietotāja un ražotāja atrašanās vietām. Tarifu atšķirības ir pieļaujamas starp sprieguma un patēriņa līmeņiem, ja tās ir ekonomiski pamatotas un visiem attiecīgā sprieguma un patēriņa līmeņa grupas lietotājiem vienādas.

13. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5.jūnija Regulu Nr. 2019/943 par elektroenerģijas iekšējo tirgu (turpmāk - Regula Nr. 2019/943):

13.1. lai visiem tirgus dalībniekiem nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, tīkla tarifi būtu jānosaka un jāpiemēro tā, lai nebūtu ne pozitīvas, ne negatīvas diskriminācijas starp ražošanu, kas pieslēgta sadales līmenī, un ražošanu, kas pieslēgta pārvades līmenī (preambulas 39.punkts un 18.panta 1.punkts);

13.2. regulatīvajām iestādēm, nosakot vai apstiprinot elektroenerģijas pārvades tarifus un sadales tarifus, jāņem vērā Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūras (turpmāk - ACER) paraugprakses ziņojums (18.panta 10.punkts).

14. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2010.gada 23.septembra Regulas Nr. 838/2010, ar ko nosaka pamatnostādnes par pārvades sistēmu operatoru savstarpējo kompensāciju mehānismu un kopējo regulatīvo pieeju pārvades maksu noteikšanai (turpmāk - Regula Nr. 838/2010) pielikuma B daļas 1. un 3.punktu vidējā pārvades maksas vērtība gadā, ko maksā ražotāji, nepārsniedz 0,50 EUR/MWh.

15. Saskaņā ar Metodikas 15.punktu elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu atļautie ieņēmumi sedz šādas tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas:

15.1. kapitāla izmaksas, kas ietver kapitāla atdevi un pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu. Kapitāla izmaksas nosaka, ņemot vērā šādus apstākļus:

15.1.1. Regulators ar 2020.gada 20.augusta lēmumu Nr.110 "Par kapitāla atdeves likmi elektroenerģijas pārvades sistēmas un elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai" (turpmāk - Lēmums Nr.110) noteica kapitāla atdeves likmi 4,37% apmērā komersantam, kurš, pēc pēdējā pieejamā gada pārskata datiem, atbilst mikrouzņēmumu vai mazo uzņēmumu kategorijai, un šo kapitāla atdeves likmi piemēro, aprēķinot tarifu projektu, kura spēkā stāšanās datums plānots 2021.gadā;

15.1.2. Regulējamo aktīvu bāze (turpmāk - RAB) atbilst ilgtermiņa pakalpojumu sniegšanai piesaistītā kapitāla vērtībai (pašu kapitāls un ilgtermiņa kredīti). RAB vērtībā iekļauj elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu sniegšanai efektīvi izmantojamos pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus (turpmāk - aktīvi) vai to vērtības daļu prognozēto vērtību (Metodikas 19.punkts);

15.1.3. RAB vērtībā neietilpst finanšu ieguldījumi, debitoru parādi, vērtspapīri un līdzdalība kapitālos, naudas līdzekļi, krājumi, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu vērtības daļa, kas finansēta no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta, pamatlīdzekļi vai to vērtības daļa, kas iegūta par maksu (pieslēguma maksa), kura saņemta no lietotāja, kā arī par citu pušu līdzekļiem izveidoto aktīvu vai to vērtības daļu pārvērtēšanas rezultātā radušās vērtības izmaiņas (Metodikas 19.punkts);

15.2. nodokļu izmaksas, kas ietver nekustamā īpašuma nodokļa izmaksas;

15.3. ekspluatācijas izmaksas, kas ietver:

15.3.1. citas elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu izmaksas, ja konkrētā elektroenerģijas sadales sistēmas operatora elektroietaises ir pieslēgtas citai elektroenerģijas sadales sistēmai (Metodikas 34.2.apakšpunkts);

15.3.2. ar elektroenerģijas sadales zudumiem un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanu sadales sistēmā saistītās izmaksas (Metodikas 36.punkts);

15.3.3. personāla un sociālās izmaksas (Metodikas 37.punkts);

15.3.4. īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un citu komersantu veikto kārtējo ekspluatācijas remontu izmaksas (Metodikas 38.punkts);

15.3.5. pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, kas ietver ar elektroenerģijas sadales sistēmas operatora saimniecisko darbību saistītās izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu sniegšanu, un nav iekļautas citos izmaksu posteņos (Metodikas 39.punkts).

16. Saskaņā ar Metodiku:

16.1. regulatīvā perioda ilgums ir no diviem līdz pieciem gadiem. Tarifu perioda ilgums ir viens gads. Iesniedzot tarifu projektu, komersants iesniedz pamatojumu tarifu aprēķinā izmantotajam regulatīvajam periodam. Regulators ar lēmumu nosaka regulatīvo periodu (Metodikas 6.1punkts);

16.2. ja regulatīvajā periodā ir vairāki tarifu periodi, uz katru no tarifu periodiem tiek attiecināta vienāda plānoto ieņēmumu daļa. Plānotie ieņēmumi nemainās, izņemot, ja mainās uz tarifu periodu attiecināmie Metodikas 39.11.apakšpunktā norādītie lielumi (Metodikas 6.2punkts);

16.3. Regulators, ņemot vērā pamatotus, objektīvus rādītājus un sistēmas operatora pamatotu viedokli par izmaksu efektivitātes koeficienta apmēru un tā ietekmi uz elektroenerģijas sadales sistēmas drošu darbību, var noteikt izmaksu efektivitātes koeficientu regulatīvajam periodam (Metodikas 15.1punkts);

16.4. sistēmas operators izveido regulatīvo rēķinu, kurā uzskaita starpību starp plānotajiem un faktiskajiem ieņēmumiem kalendārajā gadā, starpību starp plānotajām elektroenerģijas zudumu izmaksām un faktiskajām elektroenerģijas zudumu izmaksām, starpību starp plānoto inflācijas radīto izmaksu pieaugumu regulatīvajā periodā un faktiskās inflācijas radīto izmaksu pieaugumu kalendārajā gadā un starpību starp plānotajām sadales sistēmas operatora citas sadales sistēmas pakalpojumu izmaksām un faktiskajām sadales sistēmas operatora citas sadales sistēmas pakalpojumu izmaksām kalendārajā gadā (Metodikas 39.1punkts). Regulatīvā rēķina attiecināšana uz nākamajiem tarifu un regulatīvajiem periodiem ietverta Metodikas 39.5punktā;

16.5. plānotos ieņēmumus elektroenerģijas sadales sistēmas operators attiecina uz Metodikas 40.punktā noteiktajām sprieguma pakāpēm atbilstoši izmaksu attiecināšanas modelim. Izmaksu attiecināšanas modeli, tā pamatprincipus un ieviešanu sadales sistēmas operators saskaņo ar Regulatoru (Metodikas 5.punkts);

16.6. diferencētie tarifi ir tarifi, pēc kuriem par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumiem norēķinās sadales sistēmas lietotāji, tajā skaitā elektroenerģijas ražotāji (Metodikas 2.1.apakšpunkts). Tarifus var diferencēt atkarībā no diennakts laika, nedēļas dienas un citiem rādītājiem ar mērķi sekmēt efektīvāku sadales sistēmas izmantošanu (Metodikas 51.2.apakšpunkts).

17. Saskaņā ar Metodikas 54.punktu Sadales sistēmas operators vienlaikus ar tarifu projektu var iesniegt Regulatoram pieprasījumu atļaut pašam noteikt diferencētos tarifus.

18. SIA "RTO Elektrotīkli" pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes sēdē uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto tarifu projektu.

Regulators secina

1. Tarifu projekts sagatavots un iesniegts atbilstoši Metodikas prasībām:

1.1. ievērojot Metodikas 15.punktu, tarifu aprēķinā iekļaujamie atļautie ieņēmumi sedz tarifu projekta aprēķinā iekļaujamās kopējās izmaksas;

1.2. atļauto ieņēmumu apmērs aprēķināts tādā apmērā, lai plānotie elektroenerģijas lietotāju maksājumi segtu SIA "RTO Elektrotīkli" izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti, kā to paredz Likuma 20.pants.

2. Salīdzinot ar spēkā esošo tarifu aprēķinu, iesniegtais tarifu projekts paredz vidēji 30,8% izmaksu samazinājumu gadā. SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas lietotājiem nodotais elektroenerģijas apjoms plānots par 42,1% mazāks nekā spēkā esošo tarifu aprēķinā.

3. Tarifu projekts sagatavots, paredzot 51 mēnesi ilgu regulatīvo periodu no 2021.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 31.decembrim. Lai nodrošinātu SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu kopējo izmaksu stabilitāti, tādējādi veicinot elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu prognozējamību elektroenerģijas sadales sistēmas lietotājiem un pēc iespējas ātrāku tarifu stāšanos spēkā, kā arī sadales sistēmas operatora pamatoto izmaksu segšanu, noteikti atšķirīgi tarifu periodu ilgumi - pirmais tarifu periods noteikts 15 mēnešus ilgs, savukārt pārējie - 12 mēnešus ilgi. Tarifu periodi noteikti no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.decembrim, no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim, no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim un no 2025.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim. Ievērojot atšķirīgo tarifu periodu ilgumu, lai nodrošinātu tarifu atbilstību Metodikas 6.2punktā noteiktajam, uz katru tarifu periodu attiecināmais atļauto ieņēmumu apmērs noteikts proporcionāli tarifu perioda mēnešu skaitam.

4. Atbilstoši Metodikas 15.punktam tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas veido kapitāla izmaksas, nodokļu izmaksas un ekspluatācijas izmaksas, kā arī izmaksu apmēru, kas sadales sistēmas operatoram jāsamazina, uzlabojot pamatlīdzekļu un citu resursu izmantošanas un saimnieciskās darbības efektivitāti. Regulatīvā perioda atļautie ieņēmumi ir 4 120 914 euro. SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas ir ekonomiski pamatotas:

4.1. kapitāla izmaksas ir aprēķinātas, ņemot vērā pamatlīdzekļu bilances vērtību un Regulatora apstiprināto kapitāla atdeves likmi. Atbilstoši kritērijiem SIA "RTO Elektrotīkli" atbilst mazo uzņēmumu kategorijai. RAB vērtībā iekļautie aktīvi ir nepieciešami efektīvai elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu nodrošināšanai;

4.2. nodokļu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā plānotās nekustamā īpašuma nodokļa izmaksas, kuras aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem tikai no RAB sastāvā iekļautajiem aktīviem;

4.3. ekspluatācijas izmaksas ir aprēķinātas tādā apmērā, lai nodrošinātu nepārtrauktu un drošu sadales sistēmas pakalpojumu sniegšanu;

4.4. efektivitātes koeficients noteikts saskaņā ar Metodikas 15.2punktu 0,34% apmērā.

5. SIA "RTO Elektrotīkli", nosakot elektroenerģijas sadales sistēmas ekspluatācijas izmaksas 2023., 2024. un 2025.gada tarifu periodiem, ņēma vērā Latvijas Bankas prognozēto inflācijas koeficientu 2023.gadam, kas ir 2,0%. Pieņemts, ka 2024. un 2025.gadā inflācija saglabājas 2% apmērā. Inflācija nav piemērota šādām ekspluatācijas izmaksām - citām sadales sistēmas pakalpojumu izmaksām, elektroenerģijas zudumu un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanas izmaksām, kā arī atsevišķām pārējo saimnieciskās darbības izmaksu pozīcijām.

6. Katrā regulatīvā perioda tarifu periodā prognozētais lietotājiem nodotās elektroenerģijas apjoms noteikts proporcionāli tarifu perioda mēnešu skaitam un ir nemainīgs. Lietotājiem nodotās elektroenerģijas apjoma prognoze noteikta, ņemot vērā 2020.gada faktiskos apjomus, kā arī pieņemot, ka regulatīvā perioda laikā darbu atsāks SIA "RTO Elektrotīkli" licences darbības zonā esošās publiskās iestādes.

7. Vērtējot SIA "RTO Elektrotīkli" izvēlēto pieeju elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu noteikšanā elektroenerģijas ražotājiem kopsakarā ar tiesību aktos noteikto regulējumu, secināms, ka:

7.1. atbilstoši Regulas Nr. 2019/943 18.panta 9.punktam paraugprakses ziņojums, kas saistīts ar elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem, ACER bija jāsniedz līdz 2019.gada 5.oktobrim. Ievērojot, ka ACER paraugprakses ziņojums vēl nav pieejams, nosakot elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifus elektroenerģijas ražotājiem, ir pamats ņemt vērā Regulā Nr. 838/2010 noteikto regulējumu. Vienlaikus ir pamats ņemt vērā arī ACER 2014.gada 15.aprīļa dokumentā "Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūras viedoklis par atbilstošu elektroenerģijas pārvades maksu, ko maksā elektroenerģijas ražotāji"1 (turpmāk - ACER viedoklis) noteikto;

7.2. saskaņā ar ACER viedokļa B pielikuma 4.2.apakšpunktu Regulā Nr. 838/2010 noteiktā pārvades maksas vērtība gadā, kuru maksā ražotāji, attiecas uz pārvades sistēmas pakalpojumu maksu. Tomēr, ievērojot, ka elektroenerģijas ražotnes arvien vairāk tiek pieslēgtas elektroenerģijas sistēmai sadales līmenī, ja sistēmas pakalpojuma maksu piemēro elektroenerģijas ražotājiem, kuru objekti pieslēgti sistēmai sadales līmenī, nosakot maksas apmēru, būtu jāievēro tādi paši principi un nosacījumi, kādus nosaka Regula Nr. 838/2010. Tāpat Regulas Nr. 2019/943 18.panta 1.punktā noteikts, ka ar tīkla maksu noteikšanai izmantoto metodi neitrāli atbalsta vispārējo sistēmas efektivitāti ilgtermiņā, raidot cenas signālus lietotājiem un ražotājiem, un jo īpaši metodi piemēro tā, lai neradītu ne pozitīvu, ne negatīvu diskrimināciju starp ražošanu, kas pieslēgta sadales līmenī, un ražošanu, kas pieslēgta pārvades līmenī;

7.3. SIA "RTO Elektrotīkli" aprēķinātie elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi elektroenerģijas ražotājiem atbilst Regulas Nr. 838/2010 pielikuma B daļas 1. un 3.punktam, jo elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu maksas vērtība gadā, ko maksā ražotāji, nepārsniedz 0,5 EUR/MWh.

8. Ievērojot, ka regulatīvajā periodā var iestāties apstākļi, kuros SIA "RTO Elektrotīkli" plānotie ieņēmumi neatbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, lai SIA "RTO Elektrotīkli" būtu tiesiska iespēja savlaicīgi reaģēt, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju SIA "RTO Elektrotīkli" pašai noteikt tarifus, ja iestājušies Metodikas 39.5punktā minētie apstākļi, ievērojot šādus nosacījumus:

8.1. lai nodrošinātu, ka SIA "RTO Elektrotīkli" regulatīvajā periodā gūst atļautos ieņēmumus to noteiktajā apmērā, Metodika paredz koriģēt plānotos ieņēmumus nākamajam tarifu periodam par ieņēmumu korekciju, ko nosaka atbilstoši Metodikas 39.5punktam;

8.2. atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi;

8.3. pēc atļaujas piešķiršanas SIA "RTO Elektrotīkli" pašai noteikt elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora iespējas uzraudzīt SIA "RTO Elektrotīkli" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

9. Ievērojot šā lēmuma konstatējošās daļas 6.punktā minēto, Regulators ņem vērā Likuma 19.panta otro daļu, kas paredz, ka Regulatoram jāizvērtē tarifu projekts 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Savukārt minētā panta septītā daļa noteic, ka Regulators izvērtēto tarifu projektu apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc tā izskatīšanas. Tāpat Likuma 19.panta otrā daļa skaidri noteic gadījumus, kuros Regulators ir tiesīgs noraidīt tarifu projektu, proti, ja tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifu aprēķina projektā minētās tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas. Citu pamatu noraidīt tarifu projektu Likums neparedz. Izvērtējot saņemto SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu un tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu, Regulators secina, ka tarifu projekts aprēķināts tādā apmērā, lai elektroenerģijas lietotāju izdarītie maksājumi segtu SIA "RTO Elektrotīkli" izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti, SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķins ir ekonomiski pamatots un aprēķinātie tarifi atbilst Elektroenerģijas tirgus likuma 20.panta otrās daļas un Likuma 20.panta pirmās daļas regulējumam. Ievērojot minēto, Regulatoram nav tiesiska pamata pieņemt lēmumu par tarifu projekta noraidīšanu. Tāpat Regulatoram nav pamata noteikt citu termiņu regulatīvajam periodam un tarifu periodiem (tādējādi ietekmējot tarifu spēkā stāšanās datumu), ņemot vērā, ka SIA "RTO Elektrotīkli" spēkā esošie elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi šobrīd nesedz SIA "RTO Elektrotīkli" ekonomiski pamatotās izmaksas.

10. Ievērojot visu iepriekš minēto, secināms, ka SIA "RTO Elektrotīkli" iesniegtā tarifu projekta apstiprināšana atbilst Likuma 1.pantā ietvertajam mērķim - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs. Regulators, izvērtējot tarifu projektu, ir guvis pārliecību par tarifu atbilstību enerģētikas nozari reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un Likuma 5.pantā ietvertajiem sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas pamatprincipiem.

Saskaņā ar Regulatora 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.1/6 "Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" 56. un 57.punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un 13.daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Elektroenerģijas tirgus likuma 20.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. noteikt regulatīvo periodu no 2021.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 31.decembrim;

2. noteikt šādus tarifu periodus:

2.1. no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.decembrim;

2.2. no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim;

2.3. no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim;

2.4. no 2025.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim;

3. apstiprināt SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Tarifa veids

 Mērvienība

Pieslēguma spriegums un vieta

0,4 kV līnijas

0,4 kV kopnes

6 kV- 20kV līnijas

S-1: Vienas laika zonas tarifs mājsaimniecības lietotājiem EUR/kWh*

0,07161

 

 

S-1: Vienas laika zonas tarifs pārējiem lietotājiem EUR/kWh

0,07161

0,05259

0,03431

Maksa par ievadaizsardzības strāvas lielumu EUR /A/gadā**

6,00

6,00

 

Maksa par ievadaizsardzības strāvas lielumu EUR /kW/gadā***

 

 

24,00

S-2: Trīs laika zonu tarifs pārējiem lietotājiem:  

 

 

 

Maksimumstundu zona EUR/kWh

0,07792

0,05885

0,04023

Dienas zona EUR/kWh

0,07195

0,05286

0,03428

Nakts zona, nedēļas nogales zona EUR /kWh

0,06944

0,05035

0,03177

   

 

 

 

Maksa par ievadaizsardzības strāvas lielumu EUR /A/gadā

6,00

6,00

 

Maksa par ievadaizsardzības strāvas lielumu EUR /kW/gadā    

24,00

Elektroenerģijas ražotāju tarifs

EUR/MWh****

0,5

0,5

0,5

*EUR/kWh - euro par vienu kilovatstundu

**EUR/A/gadā - euro par vienu ampēru gadā

***EUR/kW/gadā - euro par vienu kilovatu gadā

**** EUR/MWh - euro par vienu elektroenerģijas sadales sistēmai pievadīto megavatstundu

Skaidrojums par laika zonu diferencēto tarifu izmantošanu:

- dienas zona - darba dienās no plkst.7.00 līdz 8.00, no plkst.10.00 līdz 17.00, no plkst.20.00 līdz 23.00,

- maksimumstundu zona - darba dienās no plkst.8.00 līdz 10.00 un no plkst.17.00 līdz 20.00,

- nakts zona, nedēļas nogales zona - darba dienās no plkst.23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās - visu diennakti.


4. piešķirt SIA "RTO Elektrotīkli" atļauju katram tarifu periodam saskaņā ar Metodiku pašai noteikt elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus, ja atbilstoši Metodikas 39.5punktam nepieciešams veikt plānoto ieņēmumu korekciju. Šādā gadījumā SIA "RTO Elektrotīkli" iesniedz Regulatoram aprēķinātos elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus kopā ar aprēķinu pamatojošo informāciju ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms attiecīgā tarifu perioda sākuma, nosakot diferencēto tarifu vērtības atbilstoši šajā Lēmumā apstiprinātajai diferencēto tarifu struktūrai;

5. noteikt, ka gadījumā, ja iestājas Metodikas 39.5punktā minētie apstākļi un to rezultātā samazinās atļauto vai plānoto ieņēmumu apmērs, SIA "RTO Elektrotīkli" pārskata elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus atbilstoši šā lēmuma lemjošās daļas 4.punktā noteiktajam;

6. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi;

7. noteikt, ka gadījumā, ja līdz 2025.gada 31.decembrim nav noteikti SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi, kas būs spēkā no 2026.gada 1.janvāra, 2025.gada 31.decembrī spēkā esošos SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus piemēro līdz jaunu SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu spēkā stāšanās dienai;

8. atcelt no 2021.gada 1.oktobra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 22.decembra lēmumu Nr.171 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 252.nr).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai normatīvais regulējums, kas bija par pamatu šā administratīvā akta pieņemšanai, tostarp kārtība, kādā aprēķina un nosaka elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Opinion of the agency for the cooperation of energy regulators on the appropriate range of transmission charges paid by elecricity producers

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 82Pieņemts: 05.08.2021.Stājas spēkā: 05.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 152, 10.08.2021. OP numurs: 2021/152.2
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
325248
05.08.2021
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"