Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 1/2021

Ludzā 2021. gada 2. jūlijā
Ludzas novada pašvaldības nolikums
APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada domes
02.07.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, 1. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
I. PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS, PAŠVALDĪBAS DOMES UN ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA

1. Ludzas novada teritorijai ir šāds iedalījums:

1.1. Blontu pagasts;

1.2. Briģu pagasts;

1.3. Ciblas pagasts;

1.4. Cirmas pagasts;

1.5. Goliševas pagasts;

1.6. Isnaudas pagasts;

1.7. Istras pagasts;

1.8. Kārsavas pilsēta;

1.9. Lauderu pagasts;

1.10. Līdumnieku pagasts;

1.11. Ludzas pilsēta;

1.12. Malnavas pagasts;

1.13. Mežvidu pagasts;

1.14. Mērdzenes pagasts;

1.15. Nirzas pagasts;

1.16. Ņukšu pagasts;

1.17. Pasienes pagasts;

1.18. Pildas pagasts;

1.19. Pureņu pagasts;

1.20. Pušmucovas pagasts;

1.21. Rundēnu pagasts;

1.22. Salnavas pagasts;

1.23. Zaļesjes pagasts;

1.24. Zilupes pilsēta;

1.25. Zvirgzdenes pagasts.

2. Ludzas novada pašvaldības administratīvais centrs ir Ludzas pilsēta.

3. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta Ludzas novada dome (turpmāk tekstā – pašvaldības dome), kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

4. Dome atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam sastāv no 15 (piecpadsmit) deputātiem.

5. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl pastāvīgas komitejas (turpmāk tekstā – komitejas):

5.1. finanšu komiteju 5 (piecu) locekļu sastāvā;

5.2. sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 5 (piecu) locekļu sastāvā;

5.3. teritoriālo un attīstības komiteju 5 (piecu) locekļu sastāvā.

6. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas darbojas uz domes apstiprinātu nolikumu pamata:

6.1. Ludzas novada pašvaldības centrālā administrācija;

6.2. Kārsavas pilsētas pārvalde;

6.3. Zilupes pilsētas pārvalde;

6.4. Blontu pagasta pārvalde;

6.5. Briģu pagasta pārvalde;

6.6. Ciblas pagasta pārvalde;

6.7. Cirmas pagasta pārvalde;

6.8. Goliševas pagasta pārvalde;

6.9. Isnaudas pagasta pārvalde;

6.10. Istras pagasta pārvalde;

6.11. Lauderu pagasta pārvalde;

6.11.1 Līdumnieku pagasta pārvalde;

6.12. Malnavas pagasta pārvalde;

6.13. Mežvidu pagasta pārvalde;

6.14. Mērdzenes pagasta pārvalde;

6.15. Nirzas pagasta pārvalde;

6.16. Ņukšu pagasta pārvalde;

6.17. Pasienes pagasta pārvalde;

6.18. Pildas pagasta pārvalde;

6.19. Pureņu pagasta pārvalde;

6.20. Pušmucovas pagasta pārvalde;

6.21. Rundēnu pagasta pārvalde;

6.22. Salnavas pagasta pārvalde;

6.23. Zvirgzdenes pagasta pārvalde;

6.24. Ludzas novada Izglītības pārvalde;

6.25. Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš";

6.26. Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa";

6.27. Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis";

6.28. Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;

6.29. Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;

6.30. (svītrots ar Ludzas novada domes 25.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2023);

6.31. Blontu pagasta pirmskolas izglītības iestāde;

6.32. Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde;

6.33. Kārsavas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde "Taurenītis";

6.34. Malnavas pagasta pirmskolas izglītības iestāde "Sienāzītis";

6.35. Ludzas pilsētas vidusskola;

6.36. Ludzas 2. vidusskola;

6.37. Kārsavas vidusskola;

6.38. Zilupes vidusskola;

6.39. Ciblas vidusskola;

6.40. Pildas pamatskola;

6.41. (svītrots ar Ludzas novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 34/2022);

6.42. Mežvidu pagasta pirmskolas izglītības iestāde "Saulīte";

6.43. Mērdzenes pamatskola;

6.44. (svītrots ar Ludzas novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 34/2022);

6.45. Ludzas novada Sporta skola;

6.46. J.Soikāna Ludzas mākslas skola;

6.47. Ludzas Mūzikas pamatskola;

6.48. Zilupes Mūzikas un mākslas skola;

6.49. Kārsavas Mūzikas un mākslas skola;

6.50. Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs;

6.51. (svītrots ar Ludzas novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 34/2022);

6.52. Ludzas novada Sociālais dienests;

6.53. Ludzas novada Bāriņtiesa;

6.54. Ludzas novadpētniecības muzejs;

6.55. Ludzas novada tūrisma centrs;

6.56. Ludzas novada Kultūras centrs;

6.57. (svītrots ar Ludzas novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2021);

6.58. (svītrots ar Ludzas novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2021);

6.59. Ludzas novada bibliotēka;

6.60. (svītrots ar Ludzas novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2021);

6.61. (svītrots ar Ludzas novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2021);

6.62. Ludzas novada Sociālās aprūpes centrs "Ludza";

6.63. Pansionāts "Mūsmājas";

6.64. Ludzas novada vēlēšanu komisija.

(Grozīts ar Ludzas novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2021; 29.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2022; 21.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 44/2022; 25.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2023)

7. Pašvaldības administrācijas funkcijas pilda pašvaldības iestāde "Ludzas novada pašvaldības centrālā administrācija" (turpmāk tekstā – pašvaldības centrālā administrācija), kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, organizē pašvaldības pārvaldību, Domes lēmumprojektu sagatavošanu un to virzību, pārvaldes vienību darba organizēšanu, atbild par normatīvo aktu ievērošanu un to piemērošanu pašvaldības darbā un tā sastāv no:

7.1. Administratīvās nodaļas;

7.2. Attīstības un plānošanas nodaļas;

7.3. Būvvaldes;

7.4. Dzimtsarakstu nodaļas;

7.5. Finanšu un grāmatvedības nodaļas;

7.6. Juridiskās nodaļas;

7.7. Informācijas tehnoloģiju nodaļas;

7.8. Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas;

7.9. Pašvaldības policija.

(Grozīts ar Ludzas novada domes 29.09.2002. saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2022; 7.9. apakšpunkts stājas spēkā 01.11.2022., sk. grozījumu 3. punktu)

8. Pašvaldības centrālā administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata.

 (Ludzas novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 7/2021 redakcijā)

9. Centrālās administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz pašvaldības centrālās administrācijas nolikumu un centrālās administrācijas vadītāja apstiprinātiem centrālās administrācijas struktūrvienību nolikumiem.

(Ludzas novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 7/2021 redakcijā)

10. Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

10.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS";

10.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS";

10.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs";

10.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kārsavas slimnīca";

10.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs";

10.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZILUPES LTD";

10.7. (svītrots ar Ludzas novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 34/2022);

10.8. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALAAS".

11. Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādā privātajās kapitālsabiedrībās:

11.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas tūrisma aģentūra".

12. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos);

12.1. biedrībā "Latvijas Pašvaldību savienība";

12.2. biedrībā "Latgales reģiona attīstības aģentūra";

12.3. biedrībā "Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome";

12.4. biedrībā "Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija";

12.5. biedrībā "Skolu muzeju biedrība";

12.6. biedrībā "Reģionālo attīstības centru apvienība";

12.7. biedrībā "Eiroreģions "Pleskava, Livonija";

12.8. biedrībā "Ludzas rajona partnerība";

12.9. biedrībā "Latvijas Handbola federācija";

12.10. biedrībā "Latvijas Vieglatlētikas savienība";

12.11. biedrībā "Latvijas Futbola federācija";

12.12. biedrībā "Latvijas Svarcelšanas federācija";

12.13. biedrībā "Latvijas Bibliotekāru biedrība";

12.14. biedrībā "Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijā "LATTŪRINFO"";

12.15. biedrībā "Latvijas Sporta deju federācija";

12.16. biedrībā "Latvijas Muzeju biedrība";

12.17. biedrībā "Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja".

(Ludzas novada domes 25.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 20/2023 redakcijā)

13. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādas pagastu un pilsētu pārvaldes:

13.1. Blontu pagasta pārvalde;

13.2. Briģu pagasta pārvalde;

13.3. Ciblas pagasta pārvalde;

13.4. Cirmas pagasta pārvalde;

13.5. Goliševas pagasta pārvalde;

13.6. Isnaudas pagasta pārvalde;

13.7. Istras pagasta pārvalde;

13.8. Kārsavas pilsētas pārvalde;

13.9. Lauderu pagasta pārvalde;

13.9.¹ Līdumnieku pagasta pārvalde;

13.10. Malnavas pagasta pārvalde;

13.11. Mežvidu pagasta pārvalde;

13.12. Mērdzenes pagasta pārvalde;

13.13. Nirzas pagasta pārvalde;

13.14. Ņukšu pagasta pārvalde;

13.15. Pasienes pagasta pārvalde;

13.16. Pildas pagasta pārvalde;

13.17. Pureņu pagasta pārvalde;

13.18. Pušmucovas pagasta pārvalde;

13.19. Rundēnu pagasta pārvalde;

13.20. Salnavas pagasta pārvalde;

13.21. Zilupes pilsētas pārvalde;

13.22. Zvirgzdenes pagasta pārvalde.

(Grozīts ar Ludzas novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2021)

14. Pagasta un pilsētas pārvaldes vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata dome. Priekšlikumus par pagasta un pilsētas pārvaldes vadītāju kandidatūrām iesniedz domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieki, deputāti, pašvaldības izpilddirektors. Pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs nedrīkst būt domes deputāts.

 (Ludzas novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 7/2021 redakcijā)

15. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome ir izveidojusi:

15.1. komisijas:

15.1.1. (svītrots ar Ludzas novada domes 25.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2023);

15.1.2. Administratīvo komisiju;

15.1.3. atbalsta sporta veicināšanai pieteikumu izvērtēšanas komisija;

15.1.4. Administratīvo aktu strīdu komisiju;

15.1.5. Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju;

15.1.6. Iepirkumu komisiju;

15.1.7. Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisiju;

15.1.8. Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju;

15.1.9. Dzīvokļu komisiju;

15.1.10. (svītrots ar Ludzas novada domes 25.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2023);

15.1.11. Pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisiju;

15.1.12. Ludzas novada pašvaldības ētikas komisiju;

15.1.13. Uzņēmējdarbības licencēšanas komisiju;

15.1.14. darījumu ar lauksaimniecības zemēm tiesiskuma izvērtēšanas komisija;

15.1.15. nekustamo īpašumu komisija;

15.1.16. Medību koordinācijas komisiju;

15.1.17. Pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisiju;

15.1.18. (svītrots ar Ludzas novada domes 25.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2023);

15.1.19. Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju;

15.1.20. starpinstitucionālās sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā;

15.1.21. Pašvaldības apbalvojumu komisija.

15.2. padomes:

15.2.1. uzņēmēju konsultatīvo padomi;

15.2.2. tradicionālo konfesiju konsultatīvo padomi.

(Grozīts ar Ludzas novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 34/2022; 25.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2023)

16. Komisijas vai padomes darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts nolikums. Nolikumā norāda:

16.1. komisijas vai padomes izveidošanas kārtību;

16.2. valdes, padomes un komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka, ja tāds ir, ievēlēšanas kārtību;

16.3. komisijas vai padomes kompetenci;

16.4. komisijas vai padomes organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību;

16.5. domes pastāvīgo komiteju, citu institūciju amatpersonu, kuras padotībā atrodas izveidotā komisija vai padome;

16.6. citus jautājumus, kurus pašvaldības dome uzskata par svarīgiem.

17. Dome var lemt par komisiju un darba grupu izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai. Šādas komisijas un darba grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāro gadu. Izveidotās darba grupas un komisijas darbojas uz pašvaldības domes apstiprināta nolikuma pamata vai to kompetence var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru tā tiek izveidota.

II. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKU UN IZPILDDIREKTORA PILNVARAS

18. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs:

18.1. ir politiski un likumā "Par pašvaldībām" noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par pašvaldības domes darbu;

18.2. pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti, citām pašvaldībām, kā arī juridiskām un fiziskām personām Latvijas Republikā un ārvalstīs;

18.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā;

18.4. domes vārdā paraksta līgumus, finanšu un citus juridiskos dokumentus šajā nolikumā noteiktajā kārtībā;

18.5. vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās;

18.6. vada finanšu komitejas darbu;

18.7. pārstāv pašvaldību kredītiestādēs;

18.8. ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības domē, pastāvīgajās komitejās un komisijās, valdēs, padomēs un darba grupās;

18.9. sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;

18.10. atbild par pašvaldības budžeta izpildes procesa organizāciju un vadību;

18.11. domes noteiktajā kārtībā rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar fiziskām un juridiskām personām;

18.12. atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome;

18.13. koordinē deputātu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību;

18.14. koordinē starptautisko sadarbību;

18.15. organizē pašvaldības iesaistīšanos dažādās starppašvaldību, valsts un nevalstiskās programmās, sadarbojas ar nevalstiskām organizācijām;

18.16. organizē sadarbību ar pašvaldības komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem;

18.17. dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem;

18.18. var ierosināt Ludzas novada pašvaldības teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata;

18.19. amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu pašvaldības izpilddirektoram;

18.20. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, domes lēmumos un šajā nolikumā.

(Grozīts ar Ludzas novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2021)

19. Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki:

19.1. Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks;

19.2. Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks.

(Ludzas novada domes 25.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 20/2023 redakcijā)

20. Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks:

20.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus un realizē tā tiesības domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;

20.2. Ludzas novada administratīvajā teritorijā ietilpstošajās teritoriālajās iedalījuma vienībās (Kārsavas pilsētā, Goliševas pagastā, Malnavas pagastā, Mežvidu pagastā, Mērdzenes pagastā, Salnavas pagastā, Blontu pagastā, Ciblas pagastā, Līdumnieku pagastā, Pušmucovas pagastā, Zvirgzdenes pagastā):

20.2.1. koordinē pašvaldības autonomo funkciju izpildi;

20.2.2. pārzina un koordinē pašvaldības darbības komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, siltumapgāde, sadzīves atkritumu savākšana, izvešana, uzglabāšana vai pārstrāde) sniegšanu;

20.2.3. sagatavo un iesniedz domei priekšlikumus komunālo saimniecību uzturēšanā un komunālo pakalpojumu attīstībā;

20.2.4. sagatavo un iesniedz domei priekšlikumus par esošo pilsētas un pagastu pārvalžu izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu, pilētas un pagastu pārvalžu nolikumu apstiprināšanu;

20.2.5. koordinē teritoriālajās vienībās esošo pašvaldības objektu apsaimniekošanu;

20.2.6. koordinē komisiju, valžu un darba grupu darbību atbilstoši savai kompetencei;

20.2.7. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu un uzņēmumu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

20.2.8. koordinē fizisku un juridisku personu iesniegumu apriti, atbild par informācijas apriti starp pagastu un pilsētu pārvaldēm, domi, pašvaldības administrāciju, kā arī citām pašvaldības institūcijām;

20.2.9. koordinē pilsētas un pagastu pārvalžu darbības un sniegto pakalpojumu un informācijas pieejamību;

20.3. veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.

(Ludzas novada domes 25.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 20/2023 redakcijā)

21. Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks:

21.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus un realizē tā tiesības domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;

21.2. Ludzas novada administratīvajā teritorijā ietilpstošajās teritoriālajās iedalījuma vienībās (Zilupes pilsētā, Briģu pagastā, Istras pagastā, Lauderu pagastā, Pasienes pagastā, Rundēnu pagastā, Zaļesjes pagastā, Cirmas pagastā, Isnaudas pagastā, Nirzas pagastā, Ņukšu pagastā, Pildas pagastā, Pureņu pagastā):

21.2.1. koordinē pašvaldības autonomo funkciju izpildi;

21.2.2. pārzina un koordinē pašvaldības darbības komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, siltumapgāde, sadzīves atkritumu savākšana, izvešana, uzglabāšana vai pārstrāde) sniegšanu;

21.2.3. sagatavo un iesniedz domei priekšlikumus komunālo saimniecību uzturēšanā un komunālo pakalpojumu attīstībā;

21.2.4. sagatavo un iesniedz domei priekšlikumus par esošo pilsētas un pagastu pārvalžu izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu, pilētas un pagastu pārvalžu nolikumu apstiprināšanu;

21.2.5. koordinē teritoriālajās vienībās esošo pašvaldības objektu apsaimniekošanu;

21.2.6. koordinē komisiju, valžu un darba grupu darbību atbilstoši savai kompetencei;

21.2.7. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu un uzņēmumu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

21.2.8. koordinē fizisku un juridisku personu iesniegumu apriti, atbild par informācijas apriti starp pagastu un pilsētu pārvaldēm, domi, pašvaldības administrāciju, kā arī citām pašvaldības institūcijām;

21.2.9. koordinē pilsētas un pagastu pārvalžu darbības un sniegto pakalpojumu un informācijas pieejamību;

21.3. veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.

(Ludzas novada domes 25.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 20/2023 redakcijā)

22. (Svītrots ar Ludzas novada domes 25.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2023)

23. Pašvaldības izpilddirektors šajā nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. Pašvaldības izpilddirektors:

23.1. atbild par visas pašvaldības izpildinstitūcijas darbu, nodrošinot pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi;

23.2. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

23.3. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus;

23.4. veic Ludzas pilsētas teritorijā esošo pašvaldības iestāžu darbības un sniegto pakalpojumu un informācijas pieejamības pārraudzību;

23.5. dod saistošos rīkojumus, darba uzdevumus un izdod pilnvaras Ludzas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, kā arī pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekiem;

23.6. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

23.7. organizē, vada un kontrolē domes lēmumu, rīkojumu, saistošo noteikumu un noteikumu izpildi savas pakļautības un pārraudzības sfērā;

23.8. pārstāv pašvaldību kredītiestādēs;

23.9. ierosina grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos vai jaunu saistošo noteikumu izdošanu;

23.10. organizē pašvaldības publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi;

23.11. kontrolē pašvaldības teritorijā esošās infrastruktūras, dabas resursu, kultūrvēsturisko, dabas un citu tūrisma objektu uzturēšanu, apsaimniekošanu un saglabāšanu;

23.12. organizē un pārzina pašvaldības īpašuma pārvaldi, to izmantošanu pašvaldības iedzīvotāju interesēs;

23.13. organizē informācijas aprites darbu pašvaldībā, koordinē informatīvo sistēmu un tehnoloģiju ieviešanu un pielietošanu, kā arī koordinē datu bāzu uzturēšanu un lietošanu, organizē personas datu aizsardzības pasākumu ieviešanu pašvaldībā;

23.14. organizē pašvaldības iepirkumu funkciju izpildi pašvaldības iestāžu vajadzībām;

23.15. apstiprinātā budžeta līdzekļu ietvaros, šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;

23.16. organizē un kontrolē līgumsaistību izpildi;

23.17. regulāri seko apstiprinātā budžeta faktiskajam izlietojumam;

23.18. organizē iedzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši savai kompetencei izskata iesniegumus un sūdzības;

23.19. pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam, kā arī pašvaldības vārdā paraksta līgumus, finanšu un citus juridiskos dokumentus, kā arī pārstāv pašvaldību kredītiestādēs;

23.20. ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes pastāvīgajās komitejās;

23.21. piedalās komiteju sēdēs un sniedz informāciju un paskaidrojumus par tajās izskatāmajiem jautājumiem;

23.22. pēc domes pieprasījuma sniedz pārskatu par domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī pēc domes, priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieku pieprasījuma sniedz ziņojumus par administrācijas un iestāžu darbu;

23.23. (svītrots ar Ludzas novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2021);

23.24. atbilstoši apstiprinātajam administrācijas skaitliskajam sastāvam, darba algas fondam un darba samaksas un sociālo garantiju nolikumam, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, pieņem darbā un atbrīvo no darba Ludzas novada pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekus un saskaņā ar domes lēmumiem- Ludzas novada pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī saskaņo darbinieku pieņemšanu darbā pašvaldības iestādēs Ludzas pilsētā (izņemot izglītības iestādēs), realizē darba devēja pienākumus un tiesības saskaņā ar Darba likuma prasībām;

23.25. paraksta koplīgumu ar pašvaldības darbiniekiem;

23.26. ir tiesīgs administrācijas ikdienas funkciju un atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai izveidot un likvidēt darba grupas un komisijas;

23.27. organizē pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku lietošanā nodotās mantas uzskaiti un tās saglabāšanu;

23.28. ir tiesīgs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilnīgi vai daļēji pārņemt centrālās administrācijas lietvedībā esošo lietu savā kompetencē;

23.29. apstiprina centrālās administrācijas struktūrvienību (nodaļu) nolikumus un izdod citus iekšējos normatīvos aktus – instrukcijas, noteikumus, nolikumus u.c.;

23.30. organizē pašvaldības pretkorupcijas pasākumu ieviešanu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanu pašvaldībā;

23.31. saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus.

24. Pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un pašvaldības domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā pašvaldības izpilddirektors organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanas procedūru. Divu nedēļu laikā tiek sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaras zaudējušais domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un Finanšu un grāmatvedības nodaļas pārstāvis.

25. Pašvaldības izpilddirektoru apstiprina pašvaldības dome.

26. Pašvaldības izpilddirektors strādā uz darba līguma pamata atbilstoši Darba likuma nosacījumiem. Darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektoru slēdz domes priekšsēdētājs.

27. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī izpilddirektors, pašvaldības iestāžu vadītāji un citi pašvaldības administrācijas darbinieki atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saņem atbilstoši pašvaldības darbinieku atlīdzību reglamentējošiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un attiecīgiem domes lēmumiem, ciktāl to pieļauj Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.

(Ludzas novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 7/2021 redakcijā)

III. DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCE, TO DARBA ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS

28. Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts izvēlas komiteju atbilstoši interesēm un vēlmēm. Ja domstarpību gadījumā šo principu nav iespējams ievērot, komitejās ievēl pēc proporcionalitātes principa.

29. Komitejas priekšsēdētāju, izņemot Finanšu komiteju, ievēl komitejas locekļi no sava vidus balsojot. Finanšu komiteju vada domes priekšsēdētājs. Komitejas priekšsēdētājs un tā vietnieks nedrīkst būt tās pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības vai to struktūrvienības vadītājs, kuras darbu saskaņā ar pašvaldības nolikumu kontrolē attiecīgā komiteja.

30. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai finanšu komitejai. Finanšu komiteja:

30.1. izskata komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;

30.2. sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;

30.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;

30.4. pēc domes vai deputātu pieprasījuma sniedz atskaiti par pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par līdzekļu izlietojumu;

30.5. virza domē lēmuma projektu par pašvaldības gada pārskata apstiprināšanu;

30.6. sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;

30.7. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;

30.8. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;

30.9. analizē pašvaldības kapitālsabiedrību, iestāžu, aģentūru pusgada bilances un gada pārskatus;

30.10. kontrolē pašvaldības darbu ar kreditoriem un debitoriem;

30.11. sniedz atzinumus par nekustamā īpašuma nodokļa termiņu pagarinājumiem un atvieglojumiem un pašvaldības nodevu atvieglojumiem;

30.12. sniedz priekšlikumus par kārtību rīcībai ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem, kā arī par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības vajadzībām;

30.13. pārrauga audita darbu pašvaldībā;

30.14. sagatavo savā kompetencē esošos jautājumus izskatīšanai domes sēdē;

30.15. veic citus normatīvajos aktos, domes lēmumos un šajā nolikumā noteiktos pienākumus.

31. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:

31.1. par sociālo palīdzību;

31.2. par dzīvojamo telpu sociālā statusa noteikšanu;

31.3. par veselības aprūpi un aizsardzību;

31.4. par kultūras pieminekļu uzturēšanu;

31.5. par izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām;

31.6. par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;

31.7. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;

31.8. izstrādā un iesniedz apstiprināšanai domē konkrētās jomas attīstības stratēģiju;

31.9. saskaņo kopējo ikgadējo pašvaldības sporta un kultūras pasākumu plānu;

31.10. analizē un sniedz priekšlikumus pašvaldības izpilddirektoram un domei par pirmsskolas izglītības iestādēm, skolas vecumu sasniegušo bērnu uzskaiti un nodrošināšanu ar vietām izglītības iestādēs, šo iestāžu izveidošanu un darbības nodrošināšanu;

31.11. nosaka kultūras, izglītības, tūrisma un sporta īstermiņa un ilgtermiņa attīstības pamatprincipus pašvaldībā;

31.12. veic citus normatīvajos aktos, domes lēmumos un šajā nolikumā noteiktos pienākumus.

32. Teritoriālā un attīstības komiteja:

32.1. sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par:

32.1.1. pilsētu un pagastu pārvalžu darbības jautājumiem, to skaitā, finanšu, materiāltehniskajiem, personāla politikas jautājumiem;

32.1.2. pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes pilsētu/pagastu pārvaldēs uzlabošanu;

32.1.3. jaunu pašvaldības struktūrvienību izveidošanu pagastu/pilsētas pārvaldēs;

32.1.4. citiem ar pilsētu/pagastu pārvalžu darbību saistītiem jautājumiem;

32.1.5. teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;

32.1.6. zemes reformas lietām;

32.1.7. īpašumu un teritorijas izmantošanu, teritorijas apstādījumu plānošanu;

32.1.8. vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem;

32.1.9. starptautisko sadarbību un tūrismu;

32.1.10. investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;

32.1.11. komunālajiem pakalpojumiem;

32.1.12. teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;

32.1.13. dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, par nedzīvojamo telpu nomu;

32.1.14. nedzīvojamo telpu izmantošanu;

32.1.15. būvniecību pašvaldības teritorijā;

32.1.16. uzņēmējdarbību;

32.1.17. pašvaldības un saimniecisko struktūru veiktās dzīvokļu celtniecības un ekspluatācijas vispārējo uzraudzību;

32.1.18. satiksmes organizāciju;

32.2. nosaka īstermiņa un ilgtermiņa plānu vadlīnijas pašvaldības īpašuma pārvaldei, infrastruktūrai, tautsaimniecībai un sadarbībai ar citām pašvaldībām un valsts institūcijām Latvijā un ārvalstīs, tūrisma attīstībai;

32.3. veic citus normatīvajos aktos, domes lēmumos un šajā nolikumā noteiktos pienākumus.

33. Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības:

33.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, iestāžu, kapitālsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju sēdēs;

33.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus.

34. Domstarpību starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām gadījumus izskata domes priekšsēdētājs vai dome. Domes priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpības izskata dome.

35. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Tajās var piedalīties ikviens deputāts. Komitejām un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības. Visās komitejās papildus informācijas sniegšanai par izskatāmiem jautājumiem piedalās izpilddirektors. Ar komitejas sēdes gaitu (norisi) nesaistītos video un audio ierakstus sēžu zālē var atļaut tikai komitejas priekšsēdētājs.

36. Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:

36.1. komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā;

36.2. attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.

(Ludzas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 34/2022 redakcijā)

36.1 Gadījumā, ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas loceklim jāinformē komitejas priekšsēdētājs ne vēlāk kā 2 (divas) stundas pirms komitejas sēdes.

(Ludzas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 34/2022 redakcijā)

36.2 Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņa rīcībā esošie tehniskie līdzekļi nodrošina iespēju piedalīties sēdē un ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē autorizējoties dokumentu vadības sistēmas "Lietvaris" sēžu modulī.

(Ludzas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 34/2022 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.11.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

37. Izskatot jautājumus, kas saistīti ar fizisko personu datu vai ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanu, jāievēro attiecīgo normatīvo aktu prasības, un komitejas sēdē piedalās tikai tās personas, kuras saistītas ar konkrētā jautājuma izskatīšanu.

38. Komitejas var noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Kopīgās komitejas sēdes vada domes priekšsēdētājs, ja komiteju priekšsēdētāji nevienojas citādi.

39. Pēc komitejas priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vai vienas trešdaļas komitejas locekļu pieprasījuma var sasaukt komitejas ārkārtas sēdi. Ārkārtas sēdes sasauc 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

40. Komitejas sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju un paziņojot pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas atbildīgajam darbiniekam. Komiteju sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir domes sēdes.

41. Administratīvā nodaļa nodrošina komiteju darba tehnisko apkalpošanu:

41.1. paziņo komitejas locekļiem par komitejas kārtējām un ārkārtas sēdēm šajā nolikumā noteiktā kārtībā;

41.2. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs;

41.3. nodrošina komitejas sēžu protokolēšanu un sagatavo komitejas sēžu protokolus;

41.4. sagatavo domes lēmumu projektus par savas kompetences jautājumiem, kas tiek izskatīti komitejā;

41.5. kārto komitejas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu atbilstoši lietvedības noteikumiem;

41.6. sagatavo un izsniedz komitejas lēmumu izrakstus;

41.7. veic citus uzdevumus komitejas darba tehniskai nodrošināšanai komitejas priekšsēdētāja vai viņa prombūtnes laikā vietnieka uzdevumā.

42. No komitejas locekļiem ar vienkāršu balsu vairākumu var ievēlēt komitejas priekšsēdētāja vietnieku, kas pilda komitejas priekšsēdētāja pienākumus prombūtnes laikā.

43. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks:

43.1. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas lēmumu un uzdevumu izpildi;

43.2. izstrādā komitejas sēdes kārtību;

43.3. sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes;

43.4. pārstāv komitejas viedokli domes sēdēs, komisijās un citās institūcijās;

43.5. kontrolē komitejas lēmumu izpildi;

43.6. veic citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.

44. Par komiteju sēžu vietu un laiku Administratīvās nodaļas atbildīgais darbinieks informē deputātus telefoniski un ar elektroniskā pasta vēstuli ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms kārtējās komitejas sēdes, par darba kārtību - ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms kārtējās komitejas sēdes. Par ārkārtējās komitejas sēdes vietu, laiku un darba kārtību Administratīvās nodaļas atbildīgais darbinieks informē deputātus telefoniski un ar elektroniskā pasta vēstuli ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas pirms ārkārtējās komitejas sēdes.

45. Komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komitejas sastāva.

46. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par lēmumu, balsis sadalās vienādi, izšķiroša ir komitejas priekšsēdētāja balss.

(Ludzas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 34/2022 redakcijā)

47. Komiteju sēdēs nepiedalīties balsošanā deputāts ir tiesīgs tikai likumā "Par interešu konflikta ierobežošanu valsts amatpersonu darbībā" paredzētajos gadījumos, par nepiedalīšanās iemesliem informējot sēdes vadītāju pirms balsošanas uzsākšanas. Nepiedalīšanās balsošanas iemesls tiek fiksēts komiteju sēdes protokolā.

48. Komiteju sēdes tiek protokolētas. Protokolā tiek fiksēts katra deputāta balsojums par attiecīgo jautājumu. Ja komitejas loceklis nepiekrīt protokolā rakstītajam par izskatāmo jautājumu, viņš rakstveidā var iesniegt sava viedokļa izklāstu, ko pievieno protokolam. Komitejas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komitejas locekļi.

49. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc 3 (trim) un ne vēlāk kā pēc 7 (septiņām) dienām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo domei.

50. Komitejas priekšsēdētāju, izņemot finanšu komitejas priekšsēdētāju, no saviem locekļiem ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas attiecīgā komiteja.

51. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (un viņu vietniekiem) ar pašvaldības lēmumu var noteikt iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās. Attiecīgās pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju vai tā vietniekiem un izpilddirektoru.

IV. PAŠVALDĪBAS LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA

52. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas iepriekš ir izskatīts kādā no komiteju sēdēm vai kas iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kārtējās domes sēdes. Par citu jautājumu iekļaušanu domes darba kārtībā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā lemj dome.

53. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā, tajos jābūt norādītam:

53.1. lēmuma projekta nosaukumam, kas nepārprotami norāda uz lēmuma saturu;

53.2. pamatojumam, atsaucei uz normatīvajiem aktiem;

53.3. lēmuma tekstam (nepieciešamības gadījumā norādot lēmuma izpildes termiņu un atbildīgo par izpildi);

53.4. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja jautājumu izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;

53.5. priekšlikumiem par attiecīgajā jautājumā iepriekš pieņemto lēmumu vai rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem vai to grozīšanu;

53.6. priekšlikumiem par lēmuma spēkā stāšanās kārtību;

53.7. norādei, ja lēmuma projektā ir ierobežotas pieejamības informācija;

53.8. norādei par pielikumiem;

53.9. kas un kad šos lēmuma projektus ir gatavojis, šīs personas paraksts;

53.10. kādās institūcijās projekts izskatīts;

53.11. kas ir projekta iesniedzējs;

53.12. norādei par personām, kas uzaicināmas uz lēmuma izskatīšanu domes sēdē;

53.13. norādei par personām, kam izsniedzams domes lēmums;

53.14. kad projektu vēlams izskatīt domes sēdē.

54. Domes lēmumu projektus pirms to iesniegšanas lēmuma projekta sagatavotājs nodod izskatīšanai un rakstveida atzinuma sniegšanai šādā secībā:

54.1. visām pašvaldības centrālās administrācijas nodaļām, pašvaldības institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši kompetencei;

54.2. pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai, ja lēmuma projekts ir saistīts ar pašvaldības finanšu jautājumiem;

54.3. pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai.

55. Lēmuma projekti šo dokumentu atbilstības izvērtēšanai spēkā esošās likumdošanas prasībām pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai jāiesniedz ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms to izskatīšanas kārtējā komitejas sēdē. Atbildīgais jurists rakstveida atzinumā norāda, ja attiecīgais lēmums ir pretrunā ar tiesiskajām normām vai lēmuma projektā esošās juridiskā rakstura nepilnības, kļūdas. Novērš nepilnības lēmuma projekta sagatavotājs.

56. Lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi domes sēdē, jāiesniedz pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvajā nodaļā, kura tos nodod domes priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma projektu un nosaka pastāvīgo komiteju (ja projekts netiek virzīts no komitejas vai ja tas attiecas uz vairākām komitejām) un pašvaldības institūciju vai tās darbinieku, kam jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto projektu. Pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas atbildīgais darbinieks nodod lēmuma projektu attiecīgajām komitejām, pašvaldības darbiniekiem vai iestādēm atzinuma sniegšanai.

57. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj dome. Pasākumi, kas nav saistīti ar gada budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā. Ja šādi pasākumi ir paredzēti ar likumu vai citu ārēju normatīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti bez domes iepriekšēja pilnvarojuma, bet pēc tam steidzami šāda atļauja jāsaņem.

58. Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai jāiesniedz domei cits lēmuma projekta variants, par kuru domes sēdē ziņo pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai kāds no komitejas locekļiem.

59. Par iesniegtajā lēmuma projektā un tam pievienotajos materiālos minēto faktu un datu pareizību, atbilstību valodas normām un normatīvajiem aktiem ir atbildīgs lēmuma projekta sagatavotājs.

60. Dokumenti, kas iesniegti izskatīšanai domes sēdē neievērojot šajā nolikumā noteikto kārtību, tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

61. Domes sēdes darba kārtība un lēmumu projekti domes deputātiem pieejami dokumentu vadības sistēmas "Lietvaris" sēžu modulī ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienas pirms domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas pirms ārkārtas sēdes. Ar domes sēdes darba kārtībā izskatāmo lēmumu projektu atzinumiem, izziņas materiāliem, deputātu iesniegumiem, priekšlikumiem un jautājumiem domes deputāti var iepazīties dokumentu vadības sistēmas "Lietvaris" sēžu modulī ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienas pirms domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas pirms ārkārtas sēdes.

(Ludzas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 34/2022 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.11.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

62. Ja pastāvīgā komiteja izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai uzliek tai pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.

V. DOMES DARBA REGLAMENTS

63. Katra deputāta pienākums ir piedalīties domes sēdēs un komiteju sēdēs. Ja deputāts nevar ierasties uz domes vai komitejas sēdi, viņa pienākums ir paziņot par neierašanos un tā iemesliem pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai līdz sēdes sākumam.

64. Domes sēdes ir kārtējas un ārkārtas.

65. Domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

66. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.

67. Pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas atbildīgais darbinieks reģistrē deputātu piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpiedalās pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja norīkotam pašvaldības juristam. Citu pašvaldības darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā nepieciešamības gadījumā nodrošina attiecīgās nodaļas vadītājs.

68. Domes sēdes ir atklātas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

69. Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:

69.1. domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā;

69.2. attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.

(Ludzas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 34/2022 redakcijā)

69.1 Gadījumā, ja deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, deputātam jāinformē domes priekšsēdētājs ne vēlāk kā 2 (divas) stundas pirms domes sēdes.

(Ludzas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 34/2022 redakcijā)

69.2 Deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņa rīcībā esošie tehniskie līdzekļi nodrošina iespēju piedalīties sēdē un ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē autorizējoties dokumentu vadības sistēmas "Lietvaris" sēžu modulī.

(Ludzas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 34/2022 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.11.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

70. Pašvaldības iedzīvotāji un citas personas, kuras ir klāt domes sēdē, nav tiesīgas piedalīties debatēs vai traucēt sēdes gaitu.

71. Domes sēdes laikā mobilo sakaru līdzekļiem jābūt uzstādītiem režīmā bez skaņas signāla.

72. Domes priekšsēdētājs:

72.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi;

72.2. dod vārdu ziņotājam;

72.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;

72.4. vada debates;

72.5. ierosina jautājumu nobalsošanu;

72.6. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;

72.7. nodod sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu domes priekšsēdētāja vietniekam, ja par to viņš vēlas uzstāties debatēs.

73. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:

73.1. ziņojums;

73.2. deputātu jautājumi;

73.3. debates;

73.4. ziņotāja galavārds;

73.5. priekšsēdētāja viedoklis,

73.6. balsošana;

73.7. balsošanas rezultātu paziņošana.

74. Domes sēdes laikā pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas atbildīgais darbinieks, izmantojot datortehniku, nodrošina domes sēdē izskatāmo jautājumu (lēmumu projektu) demonstrēšanu.

75. Par Komiteju sēdēs izskatītajiem jautājumiem Domes sēdē ziņo Komitejas priekšsēdētājs vai kāds no komitejas locekļiem. Par jautājumiem, kas netika izskatīti komiteju sēdēs, ziņo lēmuma projekta iesniedzējs. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt citas personas sniegt papildus vai precizējošu informāciju. Par debašu beigām paziņo priekšsēdētājs. Debates var pārtraukt, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 klātesošo deputātu.

76. Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt domes sēdēs kārtību. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro deputāts, tas tiek fiksēts protokolā. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro citas personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no domes sēdes norises telpas.

77. Ja deputāts neievēro domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad domes priekšsēdētājs pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, viņam vairs netiek dots vārds.

78. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē domes sēdes.

79. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā. Ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots dokumenta tulkojums valsts valodā. Uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, ja dome var nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā.

80. Pašvaldības izpilddirektors domes sēdes sākumā pēc domes priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz īsu pārskatu par veikto darbu un par pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes.

81. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, pašvaldības izpilddirektors sniedz informāciju, norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šādas atskaites ir obligāti iekļaujamas domes sēdes darba kārtībā.

82. Ja dome sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc 7 (septiņām) un ne vēlāk kā pēc 14 (četrpadsmit) dienām.

83. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo jautājumu tiek dotas ne vairāk kā 10 (desmit) minūtes. Ja nepieciešams, ziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo deputātu vairākums.

84. Par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas, tad pēc domes priekšsēdētāja vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek dots vārds un tikai pēc tam notiek debates.

85. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam komitejas pārstāvim ir jāziņo domes sēdē par visiem atšķirīgajiem viedokļiem. Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.

86. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā 5 (piecas) minūtes. Debatēs par attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā 2 (divas) reizes.

87. Uzstājoties debatēs, deputātiem ir jāievēro konstruktīvas kritikas un diskusiju pamatprincipi:

87.1. nevienu priekšlikumu nevar noraidīt bez argumentācijas;

87.2. kritikas objektam ir jābūt idejai, koncepcijai, bet ne personai, kuras izteikto viedokli, nostāju kritizē vai pret to iebilst;

87.3. izsakot iebildumus pret iesniegto projektu vai tā daļu, jādod konkrēts priekšlikums grozījumiem, labojumiem.

88. Visi labojumi domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam un, ja iespējams, tiem ir jābūt pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām. Iesniegtie domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.

89. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, domes priekšsēdētājs var izlemt par mutisku priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem.

90. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā domes priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas, kura gatavoja atzinumu par lēmuma projektu, priekšsēdētāju. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmumu projektu labojumiem, nosaka domes priekšsēdētājs.

91. Ja notiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta variantiem, tad lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem deputātiem. Ja neviens no lēmuma projektiem nesaņem pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem lēmuma projektiem, kuri pirmajā balsošanā saņēmuši visvairāk balsu. Ja nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.

92. Ja lēmuma projekta izskatīšanas laikā domes sēdē rodas neskaidrības, pamatotas pretenzijas vai būtiski labojumi, lēmuma projektu nodod otrreizējai izskatīšanai attiecīgajai komitejai.

93. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis priekšsēdētājs. Priekšroka uzstāties debatēs ir tam deputātam, kurš rakstiski iesniedzis priekšsēdētājam priekšlikumu piedalīties debatēs.

94. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm.

95. Domes lēmumus pieņem balsojot. Balsošana ir atklāta un vārdiska. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem deputātiem, ja likumā nav paredzēts citādi.

(Grozīts ar Ludzas novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2021)

96. Domes sēdēs nepiedalīties balsošanā deputāts ir tiesīgs tikai likumā "Par interešu konflikta ierobežošanu valsts amatpersonu darbībā" paredzētajos gadījumos, par nepiedalīšanās iemesliem informējot sēdes vadītāju pirms balsošanas uzsākšanas. Nepiedalīšanās balsošanas iemesls tiek fiksēts domes sēdes protokolā.

97. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo domes priekšsēdētājam pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.

98. Balsošanas rezultātus paziņo domes priekšsēdētājs.

99. Domes deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un ir izteicis pretēju priekšlikumu vai balsojis pret priekšlikumu ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami protokolam. Personas, kuras ir balsojušas pret priekšlikumu nav atbildīgas par pieņemto lēmumu.

100. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un protokoli ir brīvi pieejami. Informācijas pieejamību nodrošina pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvā nodaļa.

101. Sēdes protokolu paraksta ne vēlāk kā piektajā darbdienā pēc sēdes, norādot parakstīšanas datumu. Ja kāds no domes deputātiem nepiekrīt ierakstam protokolā, viņam nākamajā domes kārtējā sēdē ir tiesības prasīt ieraksta precizēšanu.

102. Pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvā nodaļa pēc domes sēdes sagatavo un deputātiem dara brīvi pieejamus sēžu protokolus, ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma normas.

103. Domes pieņemto lēmumu izrakstus pēc to noformēšanas pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvā nodaļa izsniedz:

103.1. juridiskām un fiziskām personām, kuru intereses tieši skar pieņemtais lēmums;

103.2. administrācijas darbiniekiem, kuriem uzdota lēmuma izpilde vai kontrole.

104. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un iesniegumus. Tos iesniedz pašvaldības centrālā administrācijā. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti kārtējā domes sēdē un pieņemts lēmums par to izpildes organizēšanas kārtību. Atbilde uz deputāta iesniegumu jāsniedz Pašvaldības domes deputātu statusa likumā noteiktajā termiņā.

105. Pašvaldības saistošos noteikumus 3 (trīs) darba dienu laikā pēc parakstīšanas elektroniski un rakstveidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai (izņemot likumā "Par pašvaldībām" noteiktos gadījumos). Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja šajos noteikumos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks. Saistošajiem noteikumiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības centrālās administrācijas ēkā un pagastu/pilsētu pārvaldēs un publicētiem pašvaldības interneta mājaslapā www.ludzasnovads.lv.

106. Ja dome ir pieņēmusi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu likumīgās tiesības un intereses, tad šo personu informēšanai par pieņemto administratīvo aktu domes priekšsēdētājs vai administratīvā akta projekta izstrādātājs var ierosināt informāciju par tā pieņemšanu publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

VI. PAŠVALDĪBAS LĪGUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA UN NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA

107. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki (laikā, kad pilda domes priekšsēdētāja pienākumus) un pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgi bez domes saskaņojuma parakstīt līgumus domes apstiprinātā budžeta līdzekļu ietvaros, ievērojot apstiprinātā budžeta izdevumu tāmes.

108. Starptautiskos sadarbības līgumus paraksta domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieki (laikā, kad pilda domes priekšsēdētāja pienākumus), pamatojoties uz domes lēmumu.

109. Administratīvo līgumu slēdz domes priekšsēdētājs, kurš saskaņo to ar domi.

110. Pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma objektu pirkuma līgumus paraksta domes priekšsēdētājs saskaņā ar domes pieņemtajiem lēmumiem.

111. Darba līgumus ar pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekiem un pašvaldības iestāžu vadītājiem paraksta pašvaldības izpilddirektors. Darba līgumus ar iestāžu darbiniekiem paraksta iestāžu vadītāji.

112. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisijas pieņemtajiem lēmumiem nekustamā īpašuma nomas līgumus sagatavo centrālā administrācija un attiecībā uz nekustamajiem īpašumiem Ludzas pilsētas teritorijā paraksta pašvaldības izpilddirektors, bet ārpus Ludzas pilsētas – paraksta attiecīgās pilsētas vai pagasta pārvaldes vadītājs. Nekustamā īpašuma nomas līgumus attiecībā uz nekustamajiem īpašumiem Ludzas pilsētā reģistrē centrālā administrācija, ārpus Ludzas pilsētas reģistrē attiecīgās pilsētas vai pagasta pārvalde. Līgumus par komunālo pakalpojumu sniegšanu, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un dzīvojamo telpu īres līgumus ārpus Ludzas novada pilsētām – sagatavo un reģistrē attiecīgās pagasta pārvalde un paraksta attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs.

(Ludzas novada domes 29.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 37/2022 redakcijā)

113. Privāttiesiskiem līgumiem uzdotās kompetences jomā visos gadījumos nepieciešama attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes saskaņojums, ja likumā, Ministru kabineta noteikumos vai valsts tiešās pārvaldes izdotā iekšējā normatīvā aktā nav noteikts citādi. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām.

114. Līgumus pašvaldības iepirkumu vajadzībām paraksta pašvaldības izpilddirektors.

115. Ja lēmumu par līgumu noslēgšanu pieņem dome, tad lēmumā norāda līguma noslēgšanas datumu.

116. Dome ar lēmumu vai līgumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus citiem pašvaldības orgāniem, kā arī vēlētajām un administratīvajām amatpersonām, izņemot jautājumos, kas ir domes ekskluzīvā kompetencē.

117. Līgumu projektu sagatavošanu un reģistrēšanu nodrošina pašvaldības centrālā administrācija un pilsētas vai pagasta pārvaldes.

(Ludzas novada domes 29.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 37/2022 redakcijā)

VII. IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

118. Domes priekšsēdētājs pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, katru ceturtdienu no pulksten 9.00 līdz 11.00.

119. Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, katru trešdienu no pulksten 10.00 līdz 12.00.

120. Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās Raiņa ielā 13, Zilupē, Ludzas novadā, katru ceturtdienu no pulksten 09.00 līdz 12.00.

121. (Svītrots ar Ludzas novada domes 25.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2023)

122. Pašvaldības izpilddirektors pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, katru otrdienu no pulksten 9.00 līdz 11.00.

123. Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retāk kā reizi divos mēnešos, par ko informācija izliekama uz informācijas stenda un publicējama domes interneta mājas lapā – www.ludzasnovads.lv.

124. Pašvaldības institūciju vadītāji un novada pašvaldības atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar izpilddirektora apstiprinātu apmeklētāju pieņemšanas sarakstu, kurš izliekams uz informācijas stenda pašvaldības centrālās administrācijas ēkā un pagastu/pilsētu pārvaldēs, kā arī publicējams pašvaldības interneta mājas lapā – www.ludzasnovads.lv.

125. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja tie satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav tiesīga atteikt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, izņemot, ja informācija ir komercnoslēpums. Atteikumu informācijas pieejamībai jāpamato.

126. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība var iekasēt nodevu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

127. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē Administratīvās nodaļas vadītājs. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības struktūrvienībās un citās institūcijās nosaka domes izdoti iekšēji normatīvie akti.

128. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida iesniegumiem.

129. Saņemot anonīmu iesniegumu, vai iesniegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo aktu prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka pienākums ir to noteiktajā kārtībā virzīt reģistrēšanai. Pēc iesnieguma reģistrēšanas atbildīgā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku virzību. Ja pašvaldībai ir pienākums atbilstoši kompetencei ir reaģēt uz iesniegumā norādīto informāciju, tad pašvaldības darbinieks, kurš izskata attiecīgo iesniegumu, sastāda dienesta ziņojumu un par to informē tiešo vadītāju.

130. Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju ir attiecīgās pašvaldību institūcijas vai amatpersonas pienākums, izņemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana ir personas pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un izvērtēšanā.

131. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.

132. Atsevišķos gadījumos iedzīvotājiem ar viņu piekrišanu var dot mutisku atbildi pa tālruni, vai atbildi nosūtīt pa elektronisko pastu, ievērojot normatīvo aktu prasības.

VIII. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA

133. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var tikt organizētas publiskās apspriešanas.

134. Publiskā apspriešana jārīko:

134.1. par pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanu;

134.2. par pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu;

134.3. par citiem normatīvajos aktos noteiktajiem jautājumiem.

135. Dome var pieņemt lēmumu rīkot publisko apspriešanu par citiem jautājumiem, kas nav minēti šā nolikuma 134. punktā, izņemot jautājumus, kas:

135.1. saistīti ar amatpersonu iecelšanu vai atcelšanu un citiem personāla jautājumiem;

135.2. attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu, it sevišķi administratīvu aktu;

135.3. saistīti ar valsts pārvaldes funkciju īstenošanu;

135.4. budžetu un nodokļu maksājumu atbrīvojumiem;

135.5. ir citu publisko institūciju kompetencē.

136. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas pašvaldības dome var lemt:

136.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;

136.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;

136.3. pēc domes priekšsēdētāja iniciatīvas;

136.4. citos likumā noteiktos gadījumos.

137. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti no attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktā kārtībā vēršas domē. Šajā nolikumā noteiktā publiskās apspriešanas kārtība nav piemērojama attiecībā uz publisko apspriešanu, kas tiek organizēta Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos.

138. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.

139. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:

139.1. tās datumu un termiņus;

139.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;

139.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;

139.4. publiskās apspriešanas lapas formu;

139.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu.

140. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir pašvaldības izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt vietējā laikrakstā informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem, kā arī publicēt pieņemto domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.

IX. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

141. Pašvaldības administrācija un pašvaldības iestādes var izdot administratīvos aktus autonomās kompetences jautājumos, ja administratīvā akta izdošanas tiesības izriet no likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem. Dome, atbilstoši likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, ar saistošajiem noteikumiem var deleģēt tiesības izdot administratīvos aktus autonomās kompetences jautājumos pašvaldības iestādēm, komisijām un amatpersonām citos jautājumos, ja tas nav pretrunā ar augstāka spēka normatīvajiem aktiem.

142. Lai nodrošinātu pašvaldības administrācijas, autonomās kompetences jomā atbilstoši augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem, izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanu pašvaldības ietvaros, pašvaldībā izveido Administratīvo aktu strīdu komisiju.

143. Komisijas vadītājs ar rīkojumu komisijas darbā var papildus piesaistīt pašvaldības administrācijas darbiniekus, ekspertus, kā arī konsultatīvos nolūkos nevalstisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldības iedzīvotājus un citas piemērotas personas.

144. Šā nolikuma 145. punkta kārtībā izdotos pašvaldības administrācijas administratīvos aktus apstrīd Administratīvo aktu strīdu komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu pieņemšanas kārtību un darba organizāciju nosaka domes apstiprināts nolikums.

145. Administratīvo aktu strīdu komisijā apstrīd pašvaldības padotībā esošo institūciju un amatpersonu faktisko rīcību un administratīvos aktus, kurus pieņēmusi:

145.1. pagastu un pilsētu pārvaldes;

145.2. Ludzas novada Sociālais dienests,

145.3. dzīvojamo māju privatizācijas komisija;

145.4. Ludzas novada būvvalde;

145.5. pašvaldības dzīvokļu komisija.

146. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj pašvaldības dome.

X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

147. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

148. Laika posmā no 2021. gada 1. jūlija turpina darboties apvienojamo Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes pašvaldību iestādes līdz brīdim, kad tās tiks likvidētas vai reorganizētas saskaņā ar Ludzas novada domes lēmumu atbilstoši Ludzas novada pašvaldības administratīvajai struktūrai.

149. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2014. gada 27. februāra Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6 "Ludzas novada pašvaldības nolikums".

150. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2017. gada 29. jūnija Ciblas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2 "Ciblas novada pašvaldības nolikums".

151. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2009. gada 8. jūlija Kārsavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 1 "Kārsavas novada pašvaldības nolikums".

152. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2009. gada 1. jūlija Zilupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 1 "Zilupes novada pašvaldības nolikums".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs
Pielikums Nr. 1
Ludzas novada domes
2021. gada 2. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2021
"Ludzas novada pašvaldības nolikums"

(Pielikums Ludzas novada domes 25.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 20/2023 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ludzas novada pašvaldības nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ludzas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1/2021Pieņemts: 02.07.2021.Stājas spēkā: 03.07.2021.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 147, 03.08.2021. OP numurs: 2021/147.4
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325084
{"selected":{"value":"02.11.2023","content":"<font class='s-1'>02.11.2023.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.11.2023","iso_value":"2023\/11\/02","content":"<font class='s-1'>02.11.2023.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-01.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2022","iso_value":"2022\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2022","iso_value":"2022\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2022.-31.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.08.2022","iso_value":"2022\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2022.-29.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2021","iso_value":"2021\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2021.-25.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2021","iso_value":"2021\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2021.-01.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.11.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"