Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2023. gada 28. jūnija saistošos noteikumus "Smiltenes novada pašvaldības nolikums".
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 1

Smiltenē 2021. gada 8. jūlijā
Smiltenes novada pašvaldības nolikums
Apstiprināti
ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 8. jūlija lēmumu Nr. 6
(prot. Nr. 3, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus Pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2. Pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. Pašvaldības teritorija tiek pārvaldīta nedalīti.

II. PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS

3. Smiltenes novadu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam veido šādas teritoriālās vienības:

3.1. Smiltenes pilsēta – novada administratīvais centrs;

3.2. Apes apvienība, kurā ietilpst šādas teritoriālās vienības:

3.2.1. Apes pilsēta:

3.2.2. Apes pagasts;

3.3. Brantu un Smiltenes pagastu apvienība, kurā ietilpst šādas teritoriālās vienības:

3.3.1. Brantu pagasts;

3.3.2. Smiltenes pagasts;

3.4. Bilskas pagasts;

3.5. Blomes pagasts;

3.6. Drustu pagasts,

3.7. Gaujienas pagasts,

3.8. Grundzāles pagasts,

3.9. Launkalnes pagasts,

3.10. Palsmanes pagasts,

3.11. Raunas pagasts,

3.12. Trapenes pagasts,

3.13. Variņu pagasts,

3.14. Virešu pagasts.

(Smiltenes novada domes 23.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 9/22 redakcijā)

III. PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES STRUKTŪRA

4. Smiltenes novada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta Pašvaldības lēmējinstitūcija – Smiltenes novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome), kas pieņem lēmumus, nosaka Pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā Pašvaldība nodrošina tai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda Pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par Pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstošu izlietojumu.

5. Domi atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam veido 15 deputāti.

6. Lai nodrošinātu savu darbību un izskatītu Domes lēmumu projektus, Dome no Domes deputātiem ievēlē šādas pastāvīgās komitejas:

6.1. Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgo komiteju vienpadsmit locekļu sastāvā;

6.2. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgo komiteju septiņu locekļu sastāvā;

6.3. Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgo komiteju septiņu locekļu sastāvā.

7. Pašvaldības darbību nodrošina Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieki, izpilddirektors, izpilddirektora vietnieki, kā arī Pašvaldības iestāžu darbinieki atbilstoši Pašvaldības pārvaldes struktūrai saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

8. Dome ir izveidojusi šādas Pašvaldības iestādes un struktūrvienības:

8.1. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Centrālā administrācija";

8.2. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Izglītības pārvalde" ar tās pārraudzībā esošām iestādēm:

8.2.1. pašvaldības iestāde "Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola";

8.2.2. pašvaldības iestāde "Smiltenes vidusskola";

8.2.3. pašvaldības iestāde "Smiltenes mūzikas skola";

8.2.4. pašvaldības iestāde "Smiltenes mākslas skola";

8.2.5. pašvaldības iestāde "Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis";

8.2.6. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada speciālā pamatskola";

8.2.7. pašvaldības iestāde "Bilskas pamatskola";

8.2.8. pašvaldības iestāde "Blomes pamatskola";

8.2.9. pašvaldības iestāde "Grundzāles pamatskola";

8.2.10. pašvaldības iestāde "Launkalnes sākumskola";

8.2.11. pašvaldības iestāde "Palsmanes pamatskola";

8.2.12. pašvaldības iestāde "Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde";

8.2.13. pašvaldības iestāde "Variņu pamatskola";

8.2.14. pašvaldības iestāde "Raunas vidusskola";

8.2.15. pašvaldības iestāde "Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola";

8.2.16. pašvaldības iestāde "Apes Pirmsskolas izglītības iestāde "Vāverīte"";

8.2.17. pašvaldības iestāde "Gaujienas mūzikas un mākslas skola";

8.2.18. pašvaldības iestāde "Gaujienas pamatskola";

8.2.19. pašvaldības iestāde "Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola";

8.2.20. pašvaldības iestāde "Trapenes pamatskola";

8.2.21. pašvaldības iestāde "Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs";

8.2.22. (svītrots ar Smiltenes novada domes 29.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/21).

8.3. Pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde" ar šādām iestādes struktūrvienībām:

8.3.1. struktūrvienība "Smiltenes novada bibliotēka" ar apakšstruktūrām:

8.3.3.1. struktūrvienība "Apes bibliotēka";

8.3.3.2. struktūrvienība "Bilskas bibliotēka" ar Birzuļu nodaļu un Lobērģu nodaļu;

8.3.3.3. struktūrvienība "Blomes bibliotēka";

8.3.3.4. struktūrvienība "Brantu bibliotēka";

8.3.3.5. struktūrvienība "Drustu bibliotēka ar Gatartas nodaļu";

8.3.3.6. struktūrvienība "Gaujienas bibliotēka";

8.3.3.7. struktūrvienība "Grundzāles bibliotēka";

8.3.3.8. struktūrvienība "Launkalnes bibliotēka";

8.3.3.9. struktūrvienība "Palsmanes bibliotēka";

8.3.3.10. struktūrvienība "Raunas bibliotēka ar Rozes nodaļu";

8.3.3.11. struktūrvienība "Trapenes bibliotēka";

8.3.3.12. struktūrvienība "Variņu bibliotēka";

8.3.3.13. struktūrvienība "Vidagas bibliotēka";

8.3.2. struktūrvienība "Smiltenes novada Kultūras centrs" ar apakšstruktūru "Tautas lietišķās mākslas studija "Smiltene"";

8.3.3. struktūrvienība "Apes tautas nams";

8.3.4. struktūrvienība "Birzuļu tautas nams";

8.3.5. struktūrvienība "Blomes tautas nams";

8.3.6. struktūrvienība "Drustu tautas nams"

8.3.7. struktūrvienība "Gaujienas tautas nams";

8.3.8. struktūrvienība "Grundzāles kultūras nams";

8.3.9. struktūrvienība "Launkalnes tautas nams";

8.3.10. struktūrvienība "Palsmanes kultūras nams";

8.3.11. struktūrvienība "Raunas kultūras centrs";

8.3.12. struktūrvienība "Trapenes kultūras nams";

8.3.13. struktūrvienība "Variņu tautas nams";

8.3.14. struktūrvienība "Virešu Saieta nams";

8.3.15. struktūrvienība "Elīnas Zālītes memoriālā māja";

8.3.16. struktūrvienība "Trapenes novadpētniecības centrs";

8.3.17. struktūrvienība "Virešu novadpētniecības centrs "Mājvieta"";

8.3.18. struktūrvienība "Smiltenes tūrisma informācijas centrs";

8.3.19. struktūrvienība "Raunas tūrisma informācijas centrs";

8.3.20. struktūrvienība "Smiltenes novada muzejs";

8.3.21. struktūrvienība "Drustu novadpētniecības muzejs";

8.3.22. struktūrvienība "Raunas muzejs";

8.3.23. struktūrvienība "Jāzepa Vītola memoriālais muzejs "Anniņas"";

8.3.1 Pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Sporta pārvalde";

8.4. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Apes apvienības pārvalde";

8.5. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Bilskas feldšeru punkts";

8.6. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Blomes pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Blomes pagasta feldšeru – vecmāšu punkts";

8.7. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Brantu un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde";

8.8. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Drustu pagasta pārvalde";

8.9. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Gaujienas pagasta pārvalde";

8.10. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Grundzāles ambulance";

8.11. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Launkalnes pagasta feldšerpunkts";

8.12. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Palsmanes pagasta pārvalde";

8.13. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Raunas pagasta pārvalde";

8.14. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Trapenes pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Trapenes feldšeru punkts";

8.15. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Variņu pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Variņu pagasta feldšerpunkts";

8.16. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Virešu pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Virešu feldšeru punkts";

8.17. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Sociālais dienests" ar tās pārraudzībā esošām iestādēm:

8.17.1. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs";

8.17.2. pašvaldības iestāde "Gatartas pansionāts";

8.17.3. pašvaldības iestāde "Sociālās aprūpes centrs "Trapene"";

8.18. (svītrots ar Smiltenes novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/22);

8.19. (svītrots ar Smiltenes novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/22);

8.20. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Būvvalde";

8.21. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Pašvaldības policija";

8.22. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Bāriņtiesa".

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 29.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/21; 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/22; 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/22)

9. Pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Vēlēšanu komisija" kā pastāvīga Pašvaldības iestāde darbojas atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam.

10. Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

10.1. SIA "Smiltenes NKUP";

10.2. SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca";

10.3. SIA "Līvena aptieka";

10.4. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca";

10.5. Akciju sabiedrībā "CATA";

10.6. SIA "ZAAO".

11. Pašvaldība ir biedrs šādās biedrībās:

11.1. biedrībā "Latvijas Pašvaldību savienība";

11.2. biedrībā "Vidzemes tūrisma asociācija";

11.3. biedrībā "Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija";

11.4. biedrībā "Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācija";

11.5. biedrībā "Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju asociācija";

11.6. biedrībā "Lauku partnerība "Ziemeļgauja"";

11.7. biedrībā "Eiroreģions "Pleskava, Livonija";

11.8. biedrībā "Vidzemes Futbola centrs";

11.9. biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība";

11.10. biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība";

11.11. biedrība "Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība";

11.12. biedrībā "Cēsu rajona lauku partnerība";

11.13. Zosēnu kooperatīva krājaizdevu sabiedrība;

11.14. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība".

12. Dome ir dibinātājs šādos nodibinājumos un/vai biedrībās:

12.1. nodibinājumā "Vidzemes attīstības aģentūra";

12.2. biedrībā "Smiltenes sporta centrs";

12.3. nodibinājumā "Smiltenes muzeja fonds";

12.4. biedrībā "Palsmanes pieaugušo tālākizglītības atbalsta centrs";

12.5. biedrībā "Abulas lauku partnerība";

12.6. nodibinājumā "Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas atbalsta fonds";

12.7. nodibinājumā "Alūksnes un Apes novada fonds".

13. Profesionālās ievirzes izglītības iestāde "Smiltenes pilsētas Bērnu un jauniešu sporta skola" ir biedrs sporta klubos vai sporta federācijās saskaņā ar Domes lēmumā saņemto pilnvarojumu.

14. Pašvaldības iestādes pienākumus, tiesības nosaka un to darbību reglamentē normatīvie akti un Domes apstiprināts iestādes nolikums, par kura sagatavošanu un aktualizāciju atbild iestādes vadītājs, izpilddirektors un tā vietnieki. Pašvaldības iestādes struktūrvienības nolikumu apstiprina iestādes vadītājs, izņemot, ja normatīvajos aktos noteikts, ka to apstiprina Dome. Kapitālsabiedrību tiesības un pienākumi noteikti to statūtos.

15. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības, šā nolikuma 8.1., 8.2. punktā, 8.2.1.–8.2.21. apakšpunktā, 8.3. un 8.3.1 punktā, 8.4.–8.17. punktā, 8.17.1.–8.17.3. apakšpunktā, 8.19.–8.22. punktā noteiktās iestādes ir atzīstamas par darba devēju.

(Smiltenes novada domes 29.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 26/21 redakcijā)

16. Pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Centrālā administrācija" (turpmāk – Pašvaldības administrācija) nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī Pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus tās nolikumā noteiktos uzdevumus, un tās struktūrvienības ir:

16.1. Finanšu nodaļa;

16.2. Kancelejas un personāla nodaļa;

16.3. Attīstības un plānošanas nodaļa;

16.4. Juridiskā nodaļa;

16.5. Sabiedrisko attiecību nodaļa;

16.6. Nekustamo īpašumu nodaļa;

16.7. Dzimtsarakstu nodaļa;

16.8. Saimnieciskās darbības nodaļa;

16.9. Informācijas tehnoloģiju nodaļa;

16.10. Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ar apakšstruktūrām:

16.10.1. Apes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs;

16.10.2. Raunas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.

17. Neatkarīgas un objektīvas Pašvaldības iestāžu darbības novērtējumam, Pašvaldībā izveidots un darbojas iekšējais audits, ko nodrošina Pašvaldības iekšējais auditors, kas atrodas Pašvaldības domes priekšsēdētāja tiešā institucionālā padotībā.

18. Centrālās administrācijas vadītāja kompetenci saskaņā ar Centrālās administrācijas nolikumu īsteno Pašvaldības izpilddirektors.

(Smiltenes novada domes 29.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 26/21 redakcijā)

19. Atsevišķu Pašvaldības funkciju pildīšanai vai administratīvās teritorijas pārvaldīšanai Dome no deputātiem un Pašvaldības iedzīvotājiem, pieaicinot speciālistus un ekspertus, veido komisijas, tai skaitā konsultatīvas (turpmāk – komisijas), vai darba grupas. Nepieciešamības gadījumā Dome var izveidot citas komisijas un darba grupas, kuru izveidošanas nepieciešamību nosaka atsevišķi normatīvie akti.

20. Komisijas vai darba grupas tiek izveidotas, pieņemot atsevišķus Domes lēmumus. Komisiju darbību reglamentē Domes apstiprināti nolikumi, kuros nosaka komisiju skaitlisko sastāvu, kompetenci, uzraudzību un kontroli. Komisiju vai darba grupu personālsastāvi tiek apstiprināti ar atsevišķu Domes lēmumu.

21. Par trīs pēc kārtas neattaisnotiem komisijas vai darba grupas sēžu kavējumiem vai vismaz piecu sēžu neattaisnotiem kavējumiem gada laikā komisijas vai darba grupas priekšsēdētājs var ierosināt Domei izslēgt attiecīgo komisijas vai darba grupas locekli no komisijas vai darba grupas sastāva.

22. Pašvaldības funkciju īstenošanas nolūkā Pašvaldībai pieder un var piederēt kapitāla daļas vai akcijas kapitālsabiedrībās.

23. Papildu Pašvaldības funkciju īstenošanai Domei ir tiesības dibināt nodibinājumus, aģentūras un iestādes, dibināt un kļūt par biedru biedrībās.

24. Domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku, deputātu, Pašvaldības izpilddirektora un viņa vietnieku, Pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un citu pašvaldības amatpersonu atlīdzība tiek noteikta atbilstoši Domes izdotajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un attiecīgiem Domes lēmumiem, ciktāl to pieļauj Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. Dome, atbilstoši apstiprinātajai Pašvaldības pārvaldes struktūrai (pielikumā), apstiprina Pašvaldības amatu sarakstu.

IV. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKU UN PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA, PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA VIETNIEKU PILNVARAS

25. Domes priekšsēdētāju un Domes priekšsēdētāja vietniekus atklāti un vārdiski balsojot ar vēlēšanu zīmēm ievēlē no Domes deputātiem uz Domes pilnvaru laiku. Domes priekšsēdētāja amats ir algots amats Domē.

26. Domes darbu vada Domes priekšsēdētājs, kurš pilnvaras iegūst ar ievēlēšanas brīdi. Domes priekšsēdētājs:

26.1. pilda likumā "Par pašvaldībām" noteiktos pienākumus;

26.2. vada Domes sēdes un Domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās, paraksta Domes sēžu protokolus un lēmumus;

26.3. ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības domē, pastāvīgajās komitejās un komisijās;

26.4. pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti, pašvaldībām, komercsabiedrībām, starptautiskajām organizācijām un citiem tiesību subjektiem;

26.5. Domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;

26.6. (svītrots ar Smiltenes novada domes 29.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/21);

26.7. atver un slēdz kontus kredītiestādēs, paraksta finanšu dokumentus;

26.8. veic biedra/dibinātāja funkcijas biedrībās un nodibinājumos, kurās Pašvaldība ir biedrs/dibinātājs vai pilnvaro šīs funkcijas veikt Domes priekšsēdētāja vietniekam vai citam Pašvaldības darbiniekam;

26.9. (svītrots ar Smiltenes novada domes 29.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/21);

26.10. izdod un paraksta rīkojumus attiecībā uz izpilddirektoru;

26.11. (svītrots ar Smiltenes novada domes 29.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/21);

26.12. paraksta nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatai;

26.13. veicina investīciju piesaisti, jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību, jaunu darba vietu izveidi un iniciē uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus, t.sk. uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo mācību programmu izveidi un nodrošināšanu;

26.14. koordinē Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta līdzekļu piesaistīšanu Pašvaldības attīstības projektiem;

26.15. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, Domes lēmumos un šajā nolikumā.

27. Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki: Domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sociālajos jautājumos un Domes priekšsēdētāja vietnieks sadarbībai ar uzņēmējiem. Domes priekšsēdētāja vietnieka kultūras un sociālajos jautājumos amats ir algots amats Domē.

28. Domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sociālajos jautājumos:

28.1. aizvieto Domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā un pilda citus pienākumus, ko uzdevis Domes priekšsēdētājs, kā arī aizvieto Domes priekšsēdētāja vietnieku sadarbībai ar uzņēmējiem viņa prombūtnes laikā;

28.2. vada sadarbību ar Pašvaldības sadraudzības pilsētām un ārvalstu partneriem;

28.3. koordinē veselības aprūpes pieejamības un veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu kopumu Pašvaldībā;

28.4. koordinē kultūras jomas un radošo industriju attīstību, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu;

28.5. nodrošina Pašvaldības sadarbību ar ministrijām savas kompetences jomā;

28.6. koordinē novada zīmolvedības un tūrisma attīstību novadā;

28.7. koordinē sociālo jomu Pašvaldībā;

28.8. organizē Pašvaldības iesaistīšanos dažādās pašvaldību, valsts un nevalstiskajās programmās, koordinē sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām;

28.9. savu pienākumu un tiesību īstenošanai iesniedz Domes priekšsēdētājam priekšlikumus par komisiju vai darba grupu izveidi, iesaistot tajās Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājus, kā arī pieaicinātos speciālistus un Pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

28.10. pārrauga un koordinē normatīvo aktu, Domes lēmumu un rīkojumu izpildi savas pārraudzības jomās;

28.11. pilnvaro personas, kas veic Pašvaldības pārstāvību tiesā vai citās institūcijās;

28.12. izdod pilnvaras un paraksta citus juridiskus dokumentus Pašvaldības vārdā atbilstoši savai kompetencei;

28.13. veic citus pienākumus, kas paredzēti šajā nolikumā, Domes lēmumos, kā arī normatīvajos aktos.

29. Domes priekšsēdētāja vietnieks sadarbībai ar uzņēmējiem:

29.1. aizvieto Domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā un pilda citus pienākumus, ko uzdevis Domes priekšsēdētājs, kā arī aizvieto Domes priekšsēdētāja vietnieku kultūras un sociālos jautājumos viņa prombūtnes laikā;

29.2. veido sadarbību ar uzņēmējiem, uzņēmēju organizācijām un uzņēmumiem investīciju piesaistīšanas jomā;

29.3. savu pienākumu un tiesību īstenošanai iesniedz Domes priekšsēdētājam priekšlikumus par komisiju vai darba grupu izveidi, iesaistot tajās Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājus, kā arī pieaicinātos speciālistus un Pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

29.4. nodrošina Pašvaldības sadarbību ar ministrijām savas kompetences jomā;

29.5. veic citus pienākumus, kas paredzēti šajā nolikumā, Domes lēmumos, kā arī normatīvajos aktos.

30. Pēc Domes priekšsēdētāja priekšlikuma Dome ieceļ amatā Pašvaldības izpilddirektoru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

31. Pašvaldības izpilddirektors:

31.1. pilda likumā "Par pašvaldībām" noteiktos pienākumus;

31.2. īsteno Centrālās administrācijas vadītāja kompetenci saskaņā ar Centrālās administrācijas nolikumu un Smiltenes novada būvvaldes, Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas, Smiltenes novada Pašvaldības policijas un Smiltenes novada Bāriņtiesas, Izglītības pārvaldes un Smiltenes novada Sociālā dienesta pārraudzību;

31.3. rīkojas ar Pašvaldības mantu un finanšu resursiem, Pašvaldības vārdā paraksta saimnieciskus darījumus un līgumus ar juridiskām un fiziskām personām, paraksta citus juridiskos dokumentus, Pašvaldības vārdā izdod pilnvaras apstiprinātā Pašvaldības budžeta ietvaros;

31.4. ir tiesīgs iesniegt Domei priekšlikumus par rīcību ar Pašvaldības kapitāla daļām vai akcijām kapitālsabiedrībās;

31.5. piedalās Domes, tās pastāvīgo komiteju un komisiju sēdēs ar padomdevēja tiesībām;

31.6. atver un slēdz kontus kredītiestādēs, paraksta finanšu dokumentus;

31.7. var izdot Pašvaldības administrācijai saistošus iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus Pašvaldības darba organizācijas jautājumos;

31.8. paraksta Valsts kases maksājuma rīkojumus un citus dokumentus maksājumu saņemšanai, aizdevuma izmaksu pieprasījumus, Pašvaldības budžeta pārskatu informāciju un pieteikumus e-pakalpojumu sistēmu lietošanai vai lietošanas pārtraukšanai;

31.9. nosaka grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, nodrošinot centralizēto grāmatvedības uzskaiti Pašvaldības iestādēs, izstrādā un apstiprina normatīvajiem aktiem grāmatvedības un budžeta jomā atbilstošu un Pašvaldības specifikai atbilstošu vienotu grāmatvedības uzskaites kārtību un nosaka konkrētus principus, nostādnes, metodes, noteikumus un praksi (tai skaitā uzskaites pamatprincipus, kontu plānu un darījumu grāmatojumus, būtiskuma līmeni);

31.10. organizē darba aizsardzības un personas datu apstrādes jautājumus Pašvaldības administrācijā;

31.11. organizē iesniegumu apriti Pašvaldības administrācijā;

31.12. pieņem darbā un atbrīvo no darba Pašvaldības administrācijas darbiniekus;

31.13. organizē pieteikumu iesniegšanu valsts investīciju programmai, citiem ārējiem investīciju avotiem un koordinē ārvalstu finansēto projektu ieviešanas un realizācijas gaitu;

31.14. koordinē informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un pielietošanu Pašvaldībā;

31.15. organizē Pašvaldības sociāli ekonomiskās attīstības plāna projekta, teritorijas attīstības plāna projekta izstrādāšanu un citus ar Pašvaldības darba plānošanu saistītos pasākumus;

31.16. pārrauga Pašvaldības institūciju sniegtos pašvaldības pakalpojumus, nodrošinot to pastāvīgu pārbaudi un kvalitātes uzlabošanu, tai skaitā pakalpojumu elektronizāciju;

31.17. izdod administratīvos aktus un administratīvo aktu izpildu dokumentus, izņemot Domes, pastāvīgo komisiju un Pašvaldības administrācijas amatpersonu kompetencē esošos administratīvos aktus un administratīvo aktu izpildu dokumentus;

31.18. apstiprina padotībā esošo izglītības iestāžu iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus pašvaldību savstarpējiem norēķiniem;

31.19. izdod rīkojumu par izglītības programmu īstenošanu padotībā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas vecuma bērnu grupās (darba laiks un grafiks) vasaras mēnešos;

31.20. pieņem darbā un atbrīvo no darba padotībā esošās Pašvaldības iestādes vadītāju un izpilddirektora vietnieku atbilstoši Domes lēmumam, attiecībā uz tiem izdod rīkojumus un paraksta citus dokumentus darba tiesisko attiecību jautājumos, ja citos normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība;

31.21. ar rīkojumu nosaka padotībā esošas iestādes vadītāja un izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītāju uz laiku līdz trīs mēnešiem, pieņem lēmumus par amata savienošanu tiešā padotībā esošajām amatpersonām;

31.22. ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus Domē un Domes pastāvīgajās komitejās, komitejās, piedalīties to sēdēs;

31.23. sniedz pārskatu Domei par savu pienākumu izpildi un darbību vismaz vienu reizi gadā, kā arī biežāk pēc Domes vai Domes priekšsēdētāja pieprasījuma, sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;

31.24. nodrošina Pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību, tai skaitā Pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu;

31.25. nodrošina Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darba nepārtrauktību Domes nomaiņas gadījumā, Domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam;

31.26. koordinē sabiedriskās kārtības jautājumus Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

31.27. organizē Pašvaldības īpašumu pārvaldību, tā izmantošanu Pašvaldības iedzīvotāju interesēs;

31.28. organizē darba drošības noteikumu ievērošanu u.c. darba aizsardzības, ugunsdrošības pasākumus Pašvaldības iestādēs;

31.29. pēc Domes vai Domes priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;

31.30. saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju nosaka izpilddirektora vietnieku atbildības jomas un darba pienākumus;

31.31. veic citus pienākumus, kas paredzēti citos normatīvajos aktos, šajā nolikumā un Domes lēmumos.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 29.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/21)

32. Pašvaldības izpilddirektoram ir divi vietnieki – Pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos un Pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos. Pašvaldības izpilddirektors pārrauga Pašvaldības izpilddirektora vietnieku darbu.

33. Pašvaldības izpilddirektora vietnieki:

33.1. atbilstoši Domes priekšsēdētāja rīkojumam aizvieto Pašvaldības izpilddirektoru viņa prombūtnes laikā. Veicot Pašvaldības izpilddirektora pienākumus uz viņa prombūtnes laiku, izpilddirektora vietniekam ir pirmā paraksta tiesības;

33.2. īsteno Pašvaldības iestāžu pārraudzību tiem uzdotajās Pašvaldības darbības jomās;

33.3. koordinē Pašvaldības iestāžu darbu tiem uzdotajās Pašvaldības darbības jomās;

33.4. organizē, vada un kontrolē Domes lēmumu, rīkojumu, saistošo noteikumu un citu iekšējo normatīvo aktu izpildi atbilstoši savai kompetencei;

33.5. iesniedz izpilddirektoram priekšlikumus par pārraudzībā esošo iestāžu/struktūrvienību vadītāju iecelšanu amatā un atbrīvošanu no ieņemamā amata atbilstoši savai kompetencei;

33.6. veic citus uzdevumus, kas noteikti ar Domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieku un Pašvaldības izpilddirektora rīkojumiem.

V. DOMES KOMITEJU KOMPETENCE, TO DARBA ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS

34. Pašvaldības domes deputātu kandidātu saraksta pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli no Pašvaldības domes deputātu kandidātu saraksta ievēlēto deputātu skaitam. Katram deputātam jābūt vismaz vienas Domes pastāvīgās komitejas loceklim.

35. Deputātam ir pienākums piedalīties komitejas, kuras sastāvā viņš ievēlēts, sēdēs.

36. Komitejas priekšsēdētāju un viņa vietnieku, izņemot Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāju, no saviem locekļiem ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas attiecīgā komiteja.

37. Komiteju locekļi un priekšsēdētāji un to vietnieki par piedalīšanos komiteju sēdēs un citu pienākumu pildīšanu saņem atlīdzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

38. Komitejas sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Komitejas sēdes norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs. Komiteju sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir Domes sēdes. Gadījumā, ja komitejas sēdē nepiedalās komitejas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, komitejas locekļi ar klātesošo balsu vairākumu no sava vidus ieceļ komitejas sēdes vadītāju.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 29.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/21)

39. Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:

39.1. komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā;

39.2. Pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.

40. Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un viņš sēdei ir reģistrējies, izmantojot dokumentu vadības sistēmu.

41. Komiteju sēdes ir atklātas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

42. Par komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu atbild Pašvaldības administrācijas Kancelejas nodaļa (turpmāk – Kancelejas nodaļa). Ja komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), par komitejas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu atbild Kancelejas nodaļa un Informācijas tehnoloģiju nodaļa.

43. Komitejas darba kārtībā iekļaujami tikai tie jautājumi, kas sagatavoti un iesniegti atbilstoši Pašvaldībā noteiktajai kārtībai.

44. Komitejas darba kārtību sagatavo Kancelejas nodaļa un iesniedz komitejas priekšsēdētājam apstiprināšanai elektroniski Pašvaldības dokumentu vadības sistēmā un pašrocīgi klātienē komitejas sēdes dienā. Kancelejas nodaļa ne vēlāk kā divas dienas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā divas stundas pirms komitejas ārkārtas sēdes apstiprināto darba kārtību publicē dokumentu vadības sistēmā. Komitejas priekšsēdētājs, apstiprinot sēdes darba kārtību, nosaka, kādas personas ir papildus uzaicināmas piedalīties komitejas sēdē.

45. Komitejas sēdes tiek protokolētas. Protokolus paraksta komitejas sēdes priekšsēdētājs, klātesošie komitejas sēdes locekļi un protokolētājs.

46. Komitejas ārkārtas sēdes sasaucamas likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

47. Komitejas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no komitejas locekļiem.

48. Komitejas loceklim ir tiesības iesniegt komitejas priekšsēdētājam jautājumus izskatīšanai sēdē.

49. Komiteju sēdēs jāizskata un jāpieņem lēmums par:

49.1. Domes lēmumu projektiem;

49.2. komitejai iesniegtajiem priekšlikumiem, iesniegumiem, sūdzībām un citiem materiāliem, kas ir attiecīgās komitejas kompetencē.

50. Ja komiteja nepiekrīt iesniegtajam lēmuma projektam vai citiem iesniegtajiem dokumentiem, komitejai, norādot pamatojumu, jādod atzinums, kā konkrētais jautājums risināms.

51. Ja komiteja izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai uzliek tai pienākumus, tad administratīvā akta projekta sagatavotājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.

52. Komitejas lēmumus pieņem atklāti balsojot. Lēmumu pieņem ar klātesošo komitejas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.

53. Ja komiteja pieņem lēmumu par lēmuma projekta grozīšanu vai papildināšanu, tad par korekciju ieviešanu ir atbildīgs lēmuma projekta gatavotājs.

54. Ja izskatāmi jautājumi, kas attiecas uz divām vai vairākām komitejām, komitejas var noturēt kopīgas sēdes. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs komitejas sēdi. Gadījumos, kad komiteju kopējā sēdē piedalās domes priekšsēdētājs, viņš vada komiteju kopsēdi. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir tās komitejas priekšsēdētāja balss, kurš vada kopīgo sēdi.

55. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājs ne vēlāk kā trīs dienu laikā sasauc atkārtotu komitejas sēdi, ja nepieciešams, papildinot sēdes darba kārtību. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājam par to jāziņo Domes priekšsēdētājam.

56. Ja komitejas loceklis nevar ierasties uz komitejas sēdi, viņam līdz komitejas sēdes sākumam rakstveidā par to jāpaziņo komitejas, kuras sastāvā viņš ievēlēts, priekšsēdētājam.

57. Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja:

57.1. sagatavo, virza un koordinē jautājumus savas kompetences ietvaros izskatīšanai Domes sēdē;

57.2. sniedz atzinumu par Pašvaldības budžetu projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem;

57.3. sniedz atzinumu par gada publiskā pārskata projektu;

57.4. izskata Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību budžetu ieņēmumu un izdevumu tāmju projektus un Pašvaldības budžeta projektu;

57.5. sniedz atzinumus par Domes lēmumu projektiem, kas attiecas uz Pašvaldības finansiālām vai materiālām saistībām, kas nav apstiprinātas budžetā;

57.6. sniedz atzinumus par Domes lēmumu projektiem, kas paredz līdzekļu piešķiršanu no budžeta nesadalītajiem līdzekļiem – Pašvaldības rezerves fonda;

57.7. sniedz atzinumus par Pašvaldības budžeta grozījumu projektiem, kā arī līdzekļu sadalījuma prioritātēm, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;

57.8. nodrošina un kontrolē Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi;

57.9. pārrauga iekšējā audita darbu Pašvaldībā;

57.10. sniedz atzinumus par lēmumu projektiem par īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu;

57.11. izskata un lemj par jautājuma turpmāku virzību par nodokļu, nodevu un citu maksājumu iekasēšanu, atvieglojumiem un samaksas termiņiem;

57.12. izskata un lemj par jautājuma turpmāku virzību par Pašvaldības iesaistīšanos projektos, kuros ir nepieciešams līdzfinansējums;

57.13. savas kompetences ietvaros pārrauga Pašvaldības komisiju darbu un sniedz priekšlikumus par komisiju izveidi un likvidēšanu;

57.14. izskata Pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un komisiju budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;

57.15. sagatavo un sniedz priekšlikumus par pilsētu un pagastu teritoriju attīstību un īpašuma izmantošanu, izstrādā Pašvaldības īstermiņa un ilgtermiņa attīstības principus un plānus uzņēmējdarbības attīstībai, nodarbinātības veicināšanai, vides pārvaldībai;

57.16. izskata jautājumus par Pašvaldības neapdzīvojamo telpu, zemes, mežu, purvu, ūdenstilpju un citu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu;

57.17. izskata un lemj par jautājuma turpmāku virzību par Pašvaldības iesaistīšanos projektos;

57.18. sniedz priekšlikumus par starptautiskās sadarbības veidošanu;

57.19. sniedz priekšlikumus reemigrācijas atbalsta pasākumiem;

57.20. sniedz priekšlikumus sadarbībai ar uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām;

57.21. sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas attiecas uz Pašvaldības administratīvajā teritorijā notiekošo uzņēmējdarbību;

57.22. izskata jautājumus, kas saistīti ar ilgtspējīgu vides attīstību un dabas resursu pārvaldību;

57.23. sagatavo un sniedz priekšlikumus Finanšu komitejai par Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību budžeta līdzekļu pieprasījumiem un projektiem;

57.24. sniedz priekšlikumus un atzinumus par Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu;

57.25. veic citus normatīvajos aktos, Domes lēmumos un šajā nolikumā noteiktos pienākumus.

58. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja:

58.1. izskata, sagatavo, virza un koordinē jautājumus par izglītības, kultūras un sporta jomu to izskatīšanai Domes sēdē;

58.2. sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas attiecas uz izglītības, kultūras un sporta jomu Pašvaldībā;

58.3. izskata jautājumus un sniedz priekšlikumus par izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un attiecīgo iestāžu attīstību, darbības nodrošināšanu;

58.4. sagatavo un iesniedz Finanšu komitejai priekšlikumus par izglītības, kultūras un sporta attīstības perspektīvo un ikgadējo programmu budžetu projektiem;

58.5. risina ar izglītības, kultūras, kultūrizglītības un sporta iestādēm saistītos jautājumus, izskata reliģisko konfesiju un draudžu iesniegumus un priekšlikumus;

58.6. sagatavo priekšlikumus līdzekļu piešķiršanai no budžeta nesadalītajiem līdzekļiem savas sfēras kompetences ietvaros;

58.7. kontrolē izglītības, kultūras un sporta jautājumu risināšanai piešķirto līdzekļu izlietojumu;

58.8. apstiprina Pašvaldības iestāžu izstrādātos izglītības, kultūras un sporta pasākumu gada plānus;

58.9. izstrādā īstermiņa un ilgtermiņa plānus un attīstības pamatprincipus, izglītības, kultūras un sporta jautājumu risināšanai Pašvaldībā;

58.10. sniedz priekšlikumus par starptautiskās sadarbības veidošanu;

58.11. savas kompetences ietvaros pārrauga Pašvaldības komisiju darbu un sniedz priekšlikumus par komisiju izveidi un likvidēšanu;

58.12. veic citus normatīvajos aktos, Domes lēmumos un šajā nolikumā noteiktos pienākumus.

59. Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgā komiteja:

59.1. sagatavo, virza un koordinē jautājumus savas kompetences ietvaros izskatīšanai Domes sēdē – par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību; par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā; par dzīvojamo telpu izmantošanu; par veselības aprūpi un aizsardzību;

59.2. izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus, sagatavo un iesniedz Finanšu komitejai priekšlikumus budžetu projektiem;

59.3. sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas attiecas uz Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju sociālajiem un veselības jautājumiem;

59.4. sadarbojas ar sociālo un veselības jomu saistītām institūcijām, komisijām un nevalstiskajam organizācijām;

59.5. sniedz priekšlikumus sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un materiālā atbalsta nodrošināšanai Pašvaldības iedzīvotājiem;

59.6. sniedz priekšlikumus veselības aprūpes pieejamībai;

59.7. sniedz priekšlikumus civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai;

59.8. sniedz priekšlikumus īstermiņa un ilgtermiņa attīstībai sociālo un veselības jautājumu risināšanai un bezdarba līmeņa samazināšanai Pašvaldībā;

59.9. kontrolē sociālo un veselības jautājumu risināšanai piešķirto līdzekļu izlietojumu;

59.10. sniedz priekšlikumus ar ārvalstnieku un bezvalstnieku problēmu saistīto jautājumu izskatīšanu, sniedz atzinumu par šiem jautājumiem;

59.11. savas kompetences ietvaros pārrauga Pašvaldības komisiju darbu un sniedz priekšlikumus par komisiju izveidi un likvidēšanu;

59.12. veic citus normatīvajos aktos, domes lēmumos un šajā nolikumā noteiktos pienākumus.

VI. DOMES UN KOMITEJU LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA

60. Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāji, kā arī pastāvīgo komisiju priekšsēdētāji ir atbildīgi par viņu kompetencē esošo jautājumu sagatavošanu un iesniegšanu izskatīšanai komitejās un Domes sēdē.

61. Domes priekšsēdētājs nosaka atbildīgo komiteju, kas izskata attiecīgo jautājumu komitejas sēdē un iesniedz lēmuma projektu izskatīšanai Domes sēdē.

62. Komitejām iesniegtie lēmumu projekti un citi dokumenti jāizskata Domes priekšsēdētāja norādītajā termiņā. Ja izskatāmais jautājums nav komitejas kompetencē, tā ir tiesīga nodot jautājumu izskatīšanai citai komitejai.

63. Lēmumu projektus izskatīšanai Domes sēdēs var iesniegt Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieki, komitejas, Domes deputāti, ārkārtas Domes sēdes ierosinātājs un pagasta pārvaldes vadītājs.

64. Domes lēmumu projektiem un tiem pievienotajiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā.

65. Domes lēmuma projektam pievienojami:

65.1. ja lēmuma projektā minēti pielikumi – pievienojami attiecīgie pielikumi;

65.2. ja lēmuma projektā paredzēti grozījumi vai cita veida izmaiņas Domes iepriekš pieņemtajos dokumentos (t.sk. domes lēmumi, saistošie noteikumi, nolikumi u.c.), lēmuma projektam pievienojams attiecīgā sākotnējā dokumenta konsolidētais teksts, kuru sagatavo lēmuma projekta virzītājs sadarbībā ar Kancelejas nodaļu;

65.3. citā valodā iesniegtajam dokumentam, izņemot ārvalstu finansiālās palīdzības projektu dokumentāciju, jābūt pievienotam tulkojumam valsts valodā;

65.4. citi izziņas materiāli, kurus lēmuma projekta gatavotājs vai iesniedzējs uzskata par būtiskiem.

66. Pašvaldības saistošo noteikumu projekta sagatavotājs pievieno projektam paskaidrojuma rakstu, sniedzot likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantā norādīto informāciju.

67. Domes lēmuma projekta sagatavotājs ir atbildīgs par lēmuma projekta kvalitāti, satura atbilstību faktiskajai situācijai, tā atbilstību attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu prasībām.

68. Domes sēdē izskatāmais lēmuma projekts, atzinumi un izziņas materiāli jāiesniedz Kancelejas nodaļā vismaz četras darba dienas pirms Domes kārtējās vai četras stundas pirms ārkārtas sēdes. Kancelejas nodaļas atbildīgais speciālists lēmuma projektu un ar to saistītos dokumentus ievieto dokumentu vadības sistēmā un nodod Domes priekšsēdētājam. Domes priekšsēdētājs izskata iesniegtos Domes lēmumu projektus un lemj par to iekļaušanu Domes kārtējās sēdes darba kārtībā. Ja lēmuma projekts nav izskatīts komitejā vai citā Pašvaldības institūcijā, Domes priekšsēdētājs nosaka, kurā komitejā vai institūcijā lēmuma projekts jāizskata. Domes priekšsēdētājs var noteikt institūciju vai speciālistu, kuram papildus jāsniedz atzinums par lēmuma projektu.

69. Kancelejas nodaļa iesniegto lēmuma projektu nodod Pašvaldības administrācijas Juridiskajai nodaļai un Finanšu nodaļai izvērtēšanai un saskaņošanai. Lēmumu projektus, kas saistīti ar Pašvaldības attīstības jautājumiem, izvērtē un saskaņo arī Pašvaldības administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa.

70. Dokumenti, kas iesniegti izskatīšanai komitejās un/vai Domes sēdē, neievērojot šajā nolikumā noteikto kārtību, tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

71. Nolikumā noteikto Domes lēmumu projektu saskaņošanas un virzības kārtību var nepiemērot attiecībā uz ārkārtas Domes sēdē izskatāmu lēmumu projektu, lēmuma projektiem par Pašvaldības vadītāju iecelšanu vai ievēlēšanu vai atcelšanu vai atstādināšanu, lēmuma projektiem, kurus iesniedz Domes deputāti vai ārkārtas sēdes ierosinātāji, attiecībā uz politisko lēmumu projektiem, kā arī citos gadījumos – saskaņā ar Domes priekšsēdētāja lēmumu rezolūcijas veidā.

72. Domes sēdes darba kārtību sagatavo Kancelejas nodaļa un iesniedz Domes priekšsēdētājam apstiprināšanai. Kancelejas nodaļa, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms Domes sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms Domes ārkārtas sēdes apstiprināto darba kārtību publicē dokumentu vadības sistēmā. Domes sēdē izskata tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā.

73. Pēc Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanas ierosinājumu par papildu jautājuma izskatīšanu var iesniegt Domes priekšsēdētājam vai sēdes vadītājam, vienlaikus projekta iesniedzējam iesniedzot lēmuma projektu, kas saskaņots ar Pašvaldības administrācijas Juridisko nodaļu un Finanšu nodaļu. Papildjautājumi izziņotajā Domes sēdes darba kārtībā pieļaujami vienīgi tad, ja par papildu jautājuma iekļaušanu Domes sēdes darba kārtībā nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem Domes deputātiem.

74. Ja Domes sēdē izdod administratīvo aktu, kas personai liedz tiesības vai uzliek tai pienākumus, tad administratīvā akta projekta sagatavotājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.

75. Domes lēmums stājas spēkā lēmumā norādītajā datumā vai, ja lēmumā datums nav norādīts, nākamajā dienā pēc tam, kad Domes priekšsēdētājs to ir parakstījis. Saistošo noteikumu spēkā stāšanās kārtība noteikta likumā, bet administratīvo aktu spēkā stāšanās kārtība noteikta Administratīvā procesa likumā.

75.1 Dome ar lēmumu vai līgumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus pārvaldes uzdevuma efektīvākai veikšanai citām domes institūcijām, pašvaldības orgāniem un privātpersonām, izņemot jautājumos, kas ir domes ekskluzīvā kompetencē.

(Smiltenes novada domes 29.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 26/21 redakcijā)

VII. DOMES DARBA REGLAMENTS

76. Dome lēmumus pieņem sēdēs. Domes sēde notiek, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Domes deputātiem. Domes sēdes notiek valsts valodā. Domes sēdes ir atklātas. Domes sēdi vai tās daļu pasludina par slēgtu, ja nepieciešams izskatīt jautājumu, kas saistīts ar valsts noslēpumu, adopciju, komercnoslēpumu, personu privāto dzīvi, bērnu interesēm vai citu informāciju, kuras izpaušana saskaņā ar likumu ir aizliegta. Slēgtajā Domes sēdē piedalās Domes deputāti, uzaicinātās personas un tie Pašvaldības administrācijas darbinieki, kuri sagatavojuši lēmuma projektu.

(Smiltenes novada domes 29.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 26/21 redakcijā)

77. Katra deputāta pienākums ir piedalīties domes darbā. Ja deputāts nevar ierasties uz domes sēdi, viņa pienākums ir rakstveidā paziņot par neierašanos domes priekšsēdētājam līdz sēdes sākumam.

78. Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas. Domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Domes kārtējās sēdes sasauc Domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises vietu un darba kārtību.

79. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā. Ja kārtējās domes sēdes noteiktais norises laiks iekrīt svētku dienā, tad tā var tikt pārcelta uz citu darba dienu.

80. Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka Domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:

80.1. Domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties Domes sēdes norises vietā;

80.2. Pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.

81. Par Domes sēdes organizatorisko un tehnisko apkalpošanu atbild Kancelejas nodaļa. Ja Domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), par Domes sēdes organizatorisko un tehnisko apkalpošanu atbild Kancelejas nodaļa un Informācijas tehnoloģiju nodaļa.

82. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu Domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts sēdei ir reģistrējies, izmantojot dokumentu vadības sistēmu.

83. Domes ārkārtas sēdes sasauc Domes priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas. Domes priekšsēdētājam ir pienākums sasaukt ārkārtas sēdi, ja to pieprasa viena trešdaļa deputātu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs vai Ministru kabinets. Domes ārkārtas sēdes sasaucamas ne vēlāk kā trīs dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

84. Domes ārkārtas sēdi ar rīkojumu sasauc Domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību. Lēmuma projektu par Domes ārkārtas sēdē izskatāmo jautājumu sagatavo un iesniedz tās sasaukšanas ierosinātājs.

85. Domes sēdēs, ja tās nav slēgtas, jāpiedalās izpilddirektoram, Pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas pārstāvim, Finanšu nodaļas pārstāvim, kā arī struktūrvienību, iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem vai to vietniekiem, kuru kompetences sfērā atrodas izskatāmie jautājumi.

86. Domes sēdes vada Domes priekšsēdētājs.

87. Lēmuma projekta izskatīšanas un balsošanas kārtība Domes sēdē:

87.1. ziņotājs informē par lēmuma projekta saturu, atzinumiem un saskaņojumiem ne ilgāk kā piecas minūtes;

87.2. sēdes vadītājs aicina izteikties uzaicinātās personas, katram dodot laiku līdz piecām minūtēm;

87.3. sēdes vadītājs aicina deputātus uzdot jautājumus ziņotājam un uzaicinātajām personām;

87.4. sēdes vadītājs atklāj un slēdz debates. Debatēs katrs deputāts var uzstāties līdz piecām minūtēm. Ja deputāts vēlas, lai viņa teiktais tiktu ieprotokolēts tieši un pilnā apjomā, viņam šis lūgums ir jāizsaka pirms uzstāšanās, vai runa rakstiski jāiesniedz Domes sēdes protokolistam. Ja Domes deputāts pārkāpj Domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad sēdes vadītājs pārtrauc debates un debašu pārkāpējam vairs netiek dots vārds, turpinot konkrētā jautājuma izskatīšanu. Ja Domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro citas personas, sēdes vadītājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no Domes sēdes norises vietas;

87.5. visi grozījumi un papildinājumi Domes lēmumu projektiem ierosinātājam ir jāiesniedz rakstveidā, un tiem jābūt izsniegtiem deputātiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām, izņemot redakcionālos labojumus. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, sēdes vadītājs var izlemt par mutisku priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem;

87.6. sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Ja ir iesniegti lēmuma projekta papildinājumi vai grozījumi, vispirms balso par to iekļaušanu sagatavotajā lēmuma projektā, bet pēc tam par lēmuma projektu kopumā ar iekļautajiem papildinājumiem, grozījumiem vai bez tiem, ja balsojums nav bijis pietiekošs;

87.7. ja saņemts motivēts ierosinājums par lēmuma projekta izskatīšanas atlikšanu, sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par šo ierosinājumu. Ja par ierosinājumu tiek saņemts klātesošo deputātu balsu vairākums, lēmuma projekta izskatīšana tiek atlikta un nodota pārskatīšanai attiecīgajai komitejai. Ja balsojums nav pietiekošs, turpinās jautājuma izskatīšana Domes sēdē;

87.8. balsošana domes sēdēs ir atklāta un vārdiska. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem Domes deputātiem un ja normatīvajos aktos nav paredzēts citādi;

87.9. ja deputāts, ievērojot likumu "Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā", nepiedalās balsošanā par lēmuma projektu, tad par to tiek izdarīts ieraksts sēdes protokolā;

87.10. sēdes vadītājs paziņo balsošanas rezultātu;

87.11. ja Domes deputāts balsošanā kļūdījies, viņam par to jāpaziņo sēdes vadītājam līdz balsošanas rezultātu paziņošanai. Pēc balsošanas rezultāta paziņošanas labojumi balsošanas protokolā netiek izdarīti.

88. Domes priekšsēdētāja pienākumi sēdes vadīšanā:

88.1. atklāt, pārtraukt un slēgt sēdes;

88.2. pārliecināties par kvoruma esamību;

88.3. dot vārdu ziņotājam un uzaicinātajām personām;

88.4. atklāt, vadīt un slēgt debates;

88.5. nodrošināt normatīvo aktu un šā nolikuma prasību ievērošanu;

88.6. ierosināt jautājumu nobalsošanu;

87.7. piedāvāt sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde tiek pagarināta.

89. Domes sēdes gaitu un ieraksta audioformātā, kuru ievieto Pašvaldības tīmekļa vietnē smiltenesnovads.lv ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc Domes sēdes. Domes sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolists ne vēlāk kā piektajā darba dienā pēc sēdes. Domes sēdē pieņemtā lēmuma tekstā pirms tā parakstīšanas var izdarīt tikai tos grozījumus un papildinājumus, par kuriem nobalsots Domes sēdē un kuri ir norādīti Domes sēdes protokolā, kā arī redakcionālus labojumus.

90. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar Domes sēdes protokolu un piecu dienu laikā pēc sēdes izteikt pretenzijas par to. Ja šo piecu dienu laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad deputāts nevar prasīt izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds deputāts nepiekrīt ierakstam protokolā, tad viņam ir tiesības nākamajā Domes kārtējā sēdē prasīt ieraksta precizēšanu.

91. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt Domes sēdē, nav tiesību piedalīties debatēs, ja vien to nav atļāvis Domes sēdes vadītājs.

92. Domes lēmumus pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem Domes deputātiem un ja normatīvajos aktos nav paredzēts citādi.

93. Ja Dome sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākamajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti.

94. Ja uz Domes sēdi nav ieradusies vairāk nekā puse no Domes deputātiem, šajā sēdē paredzēto jautājumu izskatīšanai Domes priekšsēdētājs ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām sasauc atkārtotu sēdi, ja nepieciešams, papildinot sēdes darba kārtību.

VIII. KĀRTĪBA, KĀDĀ PRIVĀTPERSONAS VAR IEPAZĪTIES AR PAŠVALDĪBAS PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM, NOSLĒGTAJIEM LĪGUMIEM UN DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM

95. Ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem un to paskaidrojuma rakstu, tai skaitā saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta projektu, Domes lēmumiem, Domes sēžu protokoliem, Domes sēžu ierakstiem audioformātā, iekšējiem normatīvajiem aktiem var iepazīties Pašvaldības tīmekļa vietnē smiltenesnovads.lv. Pašvaldības saistošos noteikumus kopā ar paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Dokumentu publicēšana tiek veikta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

96. Domes deputāti, kuri vēlas iepazīties ar Pašvaldības rīcībā esošo dokumentāciju, kas skar Pašvaldības intereses, iesniedz rakstisku iesniegumu Pašvaldībai. Pašvaldības administrācijas Kancelejas nodaļa nodrošina Domes deputāta pieprasītās dokumentācijas izsniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā. Deputāts var personīgi iepazīties ar interesējošiem dokumentiem, savlaicīgi saskaņojot ierašanās laiku ar atbildīgo darbinieku. Ierobežotas pieejamības informācija deputātiem tiek izsniegta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

97. Domes sēdes protokola atvasinājumu (kopija, noraksts, izraksts, dublikāts) izsniedz ar Domes priekšsēdētāja saskaņojumu, pamatojoties uz privātpersonas rakstisku pieprasījumu.

98. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar Domes pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja tie satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav tiesīga atteikt izsniegt informāciju par Pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, izņemot, informāciju, kurai ar Domes priekšsēdētāja izdotu rīkojumu ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss. Atteikumu informācijas pieejamībai jāpamato. Personai, veicot informācijas pieprasījumu, jāievēro Informācijas atklātības likuma normas.

99. Ar Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem var iepazīties iestādē, kuras glabāšanā atrodas līgums, ievērojot Informācijas atklātības likuma un Fizisko personu datu apstrādes likuma normas.

100. Ja Pašvaldībā saņemts privātpersonas iesniegums par Pašvaldības izdotā dokumenta izsniegšanu, to sagatavo iestāde, kuras pārvaldībā ir dokumenta oriģināls, un izsniedz iesniegumā norādītajā veidā.

101. Ar dokumentiem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, var iepazīties Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.

IX. LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA

102. Līgumus Pašvaldības vārdā paraksta Domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki, izpilddirektors vai citas tam pilnvarotas personas savas kompetences un apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros:

102.1. Domes priekšsēdētājs un Pašvaldības izpilddirektors – šajā nolikumā vai Domes lēmumā noteiktajos gadījumos;

102.2. Domes priekšsēdētāja vietnieks – saskaņā ar Domes lēmumu;

102.3. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks – Pašvaldības administrācijas nolikumā noteiktajos gadījumos, kā arī saskaņā ar Domes lēmumu, Domes priekšsēdētāja vai Pašvaldības izpilddirektora pilnvarojumu;

102.4. Pašvaldības iestāžu vadītāji – Pašvaldības iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos, kā arī saskaņā ar Domes lēmumu.

103. Privāto tiesību jomā līgumu slēdz Pašvaldības iestāde tai piešķirto finanšu līdzekļus ietvaros, ja tas paredzēts iestādes nolikumā vai atsevišķā Domes lēmumā.

104. Sadarbības, deleģēšanas un līdzdarbības līgumus Pašvaldības vārdā slēdz Domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieki atbilstoši kompetencei vai Domes lēmumam.

105. Administratīvos līgumus Pašvaldības vārdā slēdz piekritīgā iestāde vai amatpersona, ja Domes lēmumos vai normatīvajos aktos nav noteikta cita persona.

106. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos par līguma slēgšanu lemj Dome.

107. Pašvaldības iestādes kompetencē esošo līgumu sagatavošanas, saskaņošanas, parakstīšanas un glabāšanas kārtību nosaka Pašvaldības iestādes vadītāja izdotajā iekšējā normatīvajā aktā. Līgumu, kurus paraksta Domes priekšsēdētājs, tā vietnieka, Pašvaldības izpilddirektors vai izpilddirektora vietnieks, sagatavošanas, saskaņošanas, parakstīšanas un glabāšanas kārtību nosaka ar Pašvaldības izpilddirektora apstiprināti Pašvaldības iekšējie normatīvie akti

108. Darba līgumus ar Pašvaldības administrācijas darbiniekiem slēdz Pašvaldības izpilddirektors vai izpilddirektora prombūtnes laikā ar izpilddirektora rīkojumu noteikts izpilddirektora vietnieks. Darba līgumus ar pašvaldības iestāžu (to struktūrvienību) darbiniekiem, ievērojot šā nolikuma 15. punktu, slēdz attiecīgās iestādes vadītājs. Darba līgumus ar šā nolikuma 15. punktā minēto iestāžu vadītājiem slēdz Pašvaldības izpilddirektors vai izpilddirektora prombūtnes laikā izpilddirektora vietnieks, kurš aizvieto izpilddirektoru.

109. Par Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto deleģēšanas līguma slēgšanu lemj Dome.

X. IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

110. Domes priekšsēdētāja un Domes priekšsēdētāja vietnieka kultūras un sociālajos jautājumos apmeklētāju pieņemšanas tiek organizētas ne retāk kā divas reizes nedēļā, pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00 un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, vai citā nedēļas dienā saskaņā ar Domes priekšsēdētāja vai Domes priekšsēdētāja vietnieka kultūras un sociālajos jautājumos norādījumiem.

111. Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retāk kā reizi divos mēnešos, par ko informācija izliekama Pašvaldības administrācijas telpās un publicējama Pašvaldības tīmekļa vietnē smiltenesnovads.lv.

112. Pašvaldības izpilddirektors un tā vietnieki, Domes izveidoto iestāžu un struktūrvienību vadītāji organizē apmeklētāju pieņemšanu ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Apmeklētāju pieņemšanas laikus nosaka ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu. Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību speciālisti un citi darbinieki, kuru pienākumi saistīti ar iedzīvotāju apkalpošanu, pieņem apmeklētājus Pašvaldības iestāžu noteiktajā darba laikā saskaņā ar iestāžu darba kārtības noteikumiem. Informāciju par apmeklētāju pieņemšanu publicē Pašvaldības tīmekļa vietnē smiltenesnovads.lv.

113. Pašvaldībā saņemto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē Smiltenes novada Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs.

114. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu, kontaktinformāciju) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstveidā saņemtajiem iesniegumiem.

115. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība Pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, nosaka Pašvaldības iekšējie normatīvie akti.

116. Izskatot iesniegumu, Pašvaldības darbinieka pienākums ir iegūt nepieciešamo informāciju, izņemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana ir personas pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un izvērtēšanā.

117. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību Pašvaldības iestādēs un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.

XI. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA

118. Publiskā apspriešana var tikt organizētā pamatojoties uz Domes lēmumu visā Pašvaldības teritorijā vai tās daļā:

118.1. konsultatīvos nolūkos pēc Pašvaldības iedzīvotāju, Domes vai tās priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku iniciatīvas par Pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem;

118.2. lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos.

119. Publiskā apspriešana jārīko par:

119.1. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;

119.2. Pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu.

120. Par citiem normatīvajos aktos noteiktajiem jautājumiem publiskā apspriešana tiek rīkota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

121. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas Dome var lemt:

121.1. pēc ne mazāk kā divu trešdaļu deputātu iniciatīvas;

121.2. pēc Pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;

121.3. pēc Domes priekšsēdētāja iniciatīvas;

121.4. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

122. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti no attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktā kārtībā vēršas Domē.

123. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.

124. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:

124.1. tās datumu un termiņus;

124.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;

124.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;

124.4. publiskās apspriešanas lapas formu;

124.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešanā, lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu.

XII. SABIEDRĪBAS IESAISTE PAŠVALDĪBAS DARBĀ

125. Sabiedrības iesaistes mērķis ir sekmēt efektīvu, atklātu un atbildīgu sabiedrības iesaistīšanos Pašvaldības darbā, tādējādi paaugstinot Pašvaldības darba kvalitāti un atbilstību Smiltenes novada iedzīvotāju interesēm.

126. Pašvaldība savā darbībā atbalsta pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumus), kas darbojas Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

127. Pašvaldība paredz budžetā finansējumu, lai veicinātu Pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā.

128. Šajā nolikuma sadaļā minētos sabiedrības iesaistes jautājumus koordinē Domes priekšsēdētājs un Domes priekšsēdētāju vietnieki, atbilstoši savai kompetencei.

XIII. PAŠVALDĪBAS FAKTISKĀS RĪCĪBAS UN IZDOTO ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

129. Pašvaldības iestādes var izdot administratīvos aktus autonomās kompetences jautājumos, ja administratīvā akta izdošanas tiesības izriet no normatīvajiem aktiem vai šādas tiesības noteiktas Pašvaldības saistošajos noteikumos.

130. Pašvaldības iestāžu izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību iesniedzējs var apstrīdēt Domei, Domes priekšsēdētājam, Pašvaldības izpilddirektoram, Pašvaldības iestādes vadītājam vai citai amatpersonai Pašvaldības saistošajos noteikumos vai Pašvaldības iestāžu un izveidoto koleģiālo institūciju nolikumos noteiktajā kārtībā.

131. Pašvaldības iestāžu izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Domē, ja likums neparedz citu apstrīdēšanas kārtību.

(Smiltenes novada domes 29.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 26/21 redakcijā)

132. Ja administratīvais akts izdots, pildot attiecīgu deleģētu valsts pārvaldes funkciju vai pārvaldes uzdevumu, tad attiecīgo administratīvo aktu var apstrīdēt tiešās pārvaldes iestādē, kuras padotībā deleģējuma ietvaros ir Pašvaldība, ja normatīvie akti neparedz citu apstrīdēšanas kārtību.

(Smiltenes novada domes 29.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 26/21 redakcijā)

133. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj Dome.

134. Domes izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Smiltenes novada domes 29.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 26/21 redakcijā)

XIV. KĀRTĪBA, KĀDĀ PAŠVALDĪBAS AMATPERSONAS RĪKOJAS AR PAŠVALDĪBAS MANTU UN FINANŠU RESURSIEM

135. Jebkurai amatpersonas rīcībai ar Pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem jābūt likumīgai, lietderīgai, samērīgai, efektīvai.

136. Rīkojoties ar Pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem, Pašvaldības amatpersonām savā darbībā ir jāizvērtē korupcijas un interešu konflikta riski un apstākļi saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem. Rīcību ar Pašvaldības mantu un finanšu resursiem pieļaujama tikai normatīvo aktu, Domes apstiprinātā budžeta, Domes lēmumos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un ietvaros.

XV. KĀRTĪBA, KĀDĀ DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA NOMAIŅAS GADĪJUMĀ ORGANIZĒ LIETVEDĪBAS UN DOKUMENTU NODOŠANU

137. Domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā dokumentu nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam organizē Pašvaldības izpilddirektors.

138. Pašvaldības izpilddirektors ar savu rīkojumu no Pašvaldības administrācijas darbiniekiem izveido komisiju, kas pārņem dokumentāciju un Domes priekšsēdētājam lietošanā nodoto mantu, sastādot par to nodošanas un pieņemšanas aktu, kuru paraksta Domes priekšsēdētājs un komisijas locekļi.

139. Komisijas sastādītais akts tiek iesniegts Pašvaldības izpilddirektoram.

140. Pašvaldības izpilddirektoram ir pienākums nodrošināt pārņemtās mantas un dokumentācijas glabāšanu līdz nodošanai jaunajam Domes priekšsēdētājam, sastādot par to nodošanas un pieņemšanas aktu.

141. Ja vien iespējams, dokumentācijas un mantas nodošana jaunajam Domes priekšsēdētājam tiek veikta vienlaicīgi ar dokumentu un mantas pārņemšanu no līdzšinējā Domes priekšsēdētāja.

142. Domes priekšsēdētāja atbildībā esošo neatliekamo un steidzamo jautājumu izpildi organizē Pašvaldības izpilddirektors, ja vien šo izpildi nav iespējams veikt jaunajam Domes priekšsēdētājam.

XVI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

143. Jaunizveidotā Smiltenes novadā apvienoto pašvaldību institūciju darba organizāciju līdz attiecīgo Pašvaldības institūciju reorganizācijai vai jaunas institūcijas izveidošanai atbilstoši šim nolikumam nosaka ar Domes lēmumu, paredzot pārejas periodu ne ilgāku kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

144. Līdz šā nolikuma 8.1. apakšpunktā minētās iestādes izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. oktobrim, darbību turpina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā Smiltenes novada pašvaldībā ietilpstošo bijušo Smiltenes novada pašvaldībā ietilpstošo bijušo Smiltenes novada, Apes novada un Raunas novada pašvaldību administrācijas un to speciālisti atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai.

(Grozīts ar Smiltenes novada pašvaldības domes 25.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

145. Līdz šā nolikuma 8.2. apakšpunktā minētās iestādes izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. oktobrim, darbību turpina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā Smiltenes novada pašvaldībā ietilpstošās bijušo pašvaldību izglītības pārvaldes vai izglītības darba speciālisti atbilstoši to kompetencei un to darbības teritorijai.

146. Līdz šā nolikuma 8.4., 8.8. un 8.13. apakšpunktā minēto iestāžu izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. septembrim, pašvaldības sniegtos pakalpojumus Apes pilsētas un Apes pagasta, Drustu pagasta un Raunas pagasta teritorijā nodrošina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā Smiltenes novada pašvaldībā ietilpstošo bijušo Apes novada un Raunas novada pašvaldību administrācijas un to speciālisti un iestādes atbilstoši to kompetencei un to darbības teritorijai.

147. Līdz šā nolikuma 8.17. apakšpunktā minētās iestādes izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. oktobrim, darbību turpina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā Smiltenes novada pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību Sociālie dienesti atbilstoši to kompetencei un to darbības teritorijai:

147.1. Smiltenes novada pašvaldības Sociālais dienests;

147.2. Apes novada pašvaldības Sociālais dienests;

147.3. Raunas novada domes Sociālais dienests.

148. Līdz 2021. gada 31. oktobrim darbību turpina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā Smiltenes novada pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas atbilstoši to kompetencei un to darbības teritorijai:

148.1. Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa;

148.2. iestāde "Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa";

148.3. Raunas novada Dzimtsarakstu nodaļa.

149. Līdz šā nolikuma 8.20. apakšpunktā minētās iestādes izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. oktobrim, darbību atbilstoši savai kompetencei un darbības teritorijai turpina:

149.1. Smiltenes novada Būvvalde;

149.2. Amatas novada apvienotā Būvvalde.

150. Līdz šā nolikuma 8.21. apakšpunktā minētās iestādes izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. oktobrim, darbību turpina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā Smiltenes novada pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību policijas atbilstoši to kompetencei:

150.1. Smiltenes novada pašvaldības policija;

150.2. Cēsu novada pašvaldība atbilstoši 2019. gada 1. marta Deleģēšanas līgumam par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Raunas novada teritorijā – Smiltenes novada Drustu pagastā un Raunas pagastā;

150.3. bijušās Apes novada domes administratīvās lietvedības inspektors.

151. Noteikt, ka ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumus visā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā no 2022. gada 1. janvāra uzsāk nodrošināt pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Smiltenes NKUP".

152. Uz šā nolikuma 8.2., 8.4., 8.8., 8.13., 8.20., 8.21. apakšpunktā minēto jaunveidojamo Pašvaldības iestāžu vadītāju un uz šā nolikuma spēkā stāšanās brīdī esošām vakantām vai jaunveidotām Pašvaldības amatpersonu un darbinieku amata vietām Pašvaldības rīko atklātu amata pretendentu konkursu.

153. Līdz šā nolikuma minētās pašvaldības tīmekļa vietnes smiltenesnovads,lv izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 1. septembrim, Pašvaldības tīmekļa vietne ir smiltene.lv, apesnovads.lv un rauna.lv.

154. Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā Smiltenes novada pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību nolikumos minētās komisijas, kas ir izveidotas atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai, turpina darboties atbilstoši to kompetencei un to darbības teritorijai, līdz Dome ar atsevišķu lēmumu likvidē šīs komisijas vai izveido jaunas komisijas.

155. Atzīt par spēku zaudējušiem:

155.1. Raunas novada domes 2009. gada 18. februāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Raunas novada domes nolikums";

155.2. Apes novada domes 2013. gada 28. jūnija saistošos noteikumus Nr. 9/2013 "Apes novada pašvaldības nolikums";

155.3. Smiltenes novada domes 2009. gada 20. jūlija saistošos noteikumus Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums".

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
Pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 8. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 1
Pašvaldības pārvaldes struktūra

(Pielikums Smiltenes novada domes 23.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 9/22 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Smiltenes novada pašvaldības nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 08.07.2021.Stājas spēkā: 10.07.2021.Zaudē spēku: 05.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 134, 15.07.2021. OP numurs: 2021/134.2
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
324794
{"selected":{"value":"01.03.2022","content":"<font class='s-1'>01.03.2022.-04.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2022","iso_value":"2022\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2022.-04.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2022","iso_value":"2022\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2022.-28.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2022","iso_value":"2022\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2022.-01.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.08.2021","iso_value":"2021\/08\/27","content":"<font class='s-1'>27.08.2021.-05.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2021","iso_value":"2021\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2021.-26.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"