Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Siguldas novada domes 2023. gada 18. maija saistošos noteikumus Nr. 8 "Siguldas novada pašvaldības nolikums".
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 3

Siguldā 2021. gada 12. jūlijā
Siguldas novada pašvaldības nolikums
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu
(prot. Nr. 4, 1. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi nosaka Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība):

1.1. teritoriālo dalījumu;

1.2. administrācijas struktūru;

1.3. domes komitejas, to skaitlisko sastāvu, kompetenci un darba organizāciju;

1.4. domes un tās komiteju darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu;

1.5. pašvaldības lēmumu projektu sagatavošanas kārtību un līgumu noslēgšanas procedūru;

1.6. kārtību, kādā privātpersonas var iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, noslēgtajiem līgumiem un domes sēžu protokoliem;

1.7. pašvaldības administrācijas izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību;

1.8. kārtību, kādā pašvaldības institūcijās pieņem apmeklētājus un izskata iesniegumus;

1.9. kārtību, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem;

1.10. kārtību, kādā domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā organizē lietvedības un dokumentu nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;

1.11. kārtību, kādā rīko publisko apspriešanu;

1.12. citus Pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

II. Pašvaldības teritoriālais iedalījums, struktūra

2. Pašvaldība teritorija sastāv no šādām teritoriālām vienībām:

2.1. Allažu un Inčukalna pagastu apvienība, kuras sastāvā ir:

2.1.1. Allažu pagasts;

2.1.2. Inčukalna pagasts;

2.2. (svītrots ar Siguldas novada domes 14.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 27);

2.3. Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienība, kuras sastāvā ir:

2.3.1. Krimuldas pagasts;

2.3.2. Lēdurgas pagasts;

2.4. (svītrots ar Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6);

2.5. Mālpils un Mores pagastu apvienība, kuras sastāvā ir:

2.5.1. Mālpils pagasts;

2.5.2. Mores pagasts;

2.6. (svītrots ar Siguldas novada domes 13.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 51);

2.7. Siguldas pagasts;

2.8. Siguldas pilsēta.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 14.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

3. Siguldas novada administratīvais centrs atrodas Siguldas pilsētā.

4. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts Pašvaldības lēmējorgāns – Siguldas novada pašvaldības dome (turpmāk tekstā – dome). Dome pieņem lēmumus, nosaka Pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina Pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda Pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par Pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

5. Dome atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam sastāv no 19 deputātiem.

6. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, dome izveido šādas pastāvīgās komitejas:

6.1. Finanšu komiteju 5 locekļu sastāvā;

6.2. Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komiteju 7 locekļu sastāvā;

6.3. Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteju 7 locekļu sastāvā;

6.4. Sociālo un veselības jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā.

7. Administrācija ir Pašvaldības domes izveidota iestāde, kas nodrošina pašvaldības domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no:

7.1. (Svītrots ar Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6);

7.2. Izpilddirektora palīga kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos;

7.3. Finanšu pārvaldes:

7.3.1. Ekonomikas nodaļas;

7.3.2. Grāmatvedības nodaļas;

7.3.3. Finanšu kontroles nodaļas;

7.4. Iepirkumu nodaļas;

7.5. Juridiskās pārvaldes;

7.6. Personāla pārvaldes;

7.7. Darba un civilās aizsardzības speciālista;

7.8. Izglītības pārvaldes, kuras pārraudzībā darbojas šī nolikuma 8. punktā noteiktās vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestādes, Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs un Siguldas novada Jaunrades centrs;

7.9. Sporta pārvaldes;

7.10. Informācijas tehnoloģiju nodaļas;

7.11. Datu un informācijas drošības vadītāja;

7.12. Klientu apkalpošanas pārvaldes;

7.12.1. Klientu apkalpošanas nodaļas:

7.12.1.1. Siguldas novada Allažu klientu apkalpošanas centrs (turpmāk – KAC);

7.12.1.2. Siguldas novada Gaujas KAC;

7.12.1.3. Siguldas novada Inciema KAC;

7.12.1.4. Siguldas novada Inčukalna pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (turpmāk – VPVKAC);

7.12.1.5. Siguldas novada Krimuldas pagasta VPVKAC;

7.12.1.6. Siguldas novada Mālpils pagasta VPVKAC;

7.12.1.7. Siguldas novada Mores pagasta VPVKAC;

7.12.1.8. Siguldas novada Siguldas VPVKAC;

7.12.2. Dokumentu pārvaldības nodaļas;

7.12.2.1. (svītrots ar Siguldas novada domes 14.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 27);

7.13. Būvniecības kontroles pārvaldes;

7.14. Transporta būvju nodaļas;

7.15. Teritorijas attīstības pārvaldes;

7.15.1. Īpašumu pārvaldības nodaļas;

7.15.1.1. (svītrots ar Siguldas novada domes 13.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 51);

7.15.2. Vides pārvaldības nodaļas;

7.15.3. Investīciju nodaļas;

7.15.4. Kapsētu pārvaldības nodaļas;

7.16. Transporta nodaļas;

7.17. Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības pārvalde;

7.18. Allažu un Inčukalna pagastu apvienības pārvalde;

7.19. Mālpils un Mores pagastu apvienības pārvalde

(Grozīts ar Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 14.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 27; 13.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 51)

8. Pašvaldības funkciju realizēšanai Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:

8.1. Siguldas Valsts ģimnāzija, kuras sastāvā ir šāda struktūrvienība:

8.1.1. Pieaugušo un tālākizglītības centrs "Lielo ģimnāzija";

8.2. Siguldas pilsētas vidusskola;

8.3. Krimuldas vidusskola, kuras sastāvā ir šāda struktūrvienība:

8.3.1. Krimuldas Sporta centrs;

8.4. Mālpils vidusskola, kuras sastāvā ir šāda struktūrvienība:

8.4.1. Mālpils Sporta centrs;

8.5. Siguldas 1. pamatskola;

8.6. Mores pamatskola, kuras sastāvā ir šāda struktūrvienība:

8.6.1. Mores pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas;

8.7. Allažu pamatskola, kuras sastāvā ir šāda struktūrvienības:

8.7.1. Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas;

8.7.2. Allažu Sporta centrs;

8.8. Laurenču sākumskola, kuras sastāvā ir šāda struktūrvienība

8.8.1. Laurenču sākumskolas dienesta viesnīca;

8.9. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola, kuras sastāvā ir šāda struktūrvienība:

8.9.1. Lēdurgas Sporta centrs:

8.9.1.1. Sporta un atpūtas centrs "Namiņš";

8.10. Inčukalna pamatskola, kuras sastāvā ir šāda struktūrvienība:

8.10.1. Inčukalna Sporta centrs;

8.11. Siguldas mākslu skola "Baltais flīģelis", kuras sastāvā ir šāda struktūrvienība;

8.11.1. Siguldas koncertzāle "Baltais flīģelis";

8.12. Krimuldas Mūzikas un mākslas skola;

8.13. Inčukalna Mūzikas un mākslas skola;

8.14. Mālpils Mūzikas un mākslas skola;

8.15. Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas skola;

8.16. Siguldas Sporta skola, kuras sastāvā ir šāda struktūrvienība:

8.16.1. Skeletona akadēmija;

8.17. Siguldas novada Jaunrades centrs;

8.18. Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs;

8.19. Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte";

8.20. Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis";

8.21. Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte";

8.22. Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa";

8.23. Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa";

8.24. Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Tornīši";

8.25. Pirmsskolas izglītības iestāde "Ezerciems";

8.26. Pirmsskolas izglītības iestāde "Krimulda";

8.27. Inčukalna pirmsskolas izglītības iestāde "Minka";

8.27.1. Pirmskolas izglītības iestādes "Minka" filiāle "Lapsiņa";

8.28. Mālpils pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte";

8.29. Siguldas novada Kultūras centrs, kura sastāvā ir šādas struktūrvienības:

8.29.1. Inčukalna Tautas nams;

8.29.2. Krimuldas Tautas nams:

8.29.2.1. (svītrots ar Siguldas novada domes 13.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 51);

8.29.3. Lēdurgas Kultūras nams;

8.29.4. Mālpils Kultūras centrs:

8.29.4.1. "Skulmju dzimtas mājas" ekspozīcija;

8.29.5. Siguldas pagasta Kultūras nams;

8.29.6. Mores Tautas nams;

8.29.7. Allažu Tautas nams;

8.29.8. Anšlava Eglīša ekspozīcija;

8.30. Siguldas novada bibliotēka, kuras sastāvā ir šādas struktūrvienības;

8.30.1. Siguldas pagasta bibliotēka:

8.30.1.1. Jūdažu Bibliotēka un sabiedriskais centrs;

8.30.2. Allažu bibliotēka;

8.30.3. Mores bibliotēka;

8.30.4. Inčukalna bibliotēka;

8.30.5. Inciema bibliotēka;

8.30.6. Krimuldas bibliotēka:

8.30.6.1. (svītrots ar Siguldas novada domes 13.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 51);

8.30.7. Lēdurgas bibliotēka:

8.30.7.1. Atmodas bibliotēka;

8.30.8. Mālpils bibliotēka:

8.30.8.1. Sidgundas bibliotēka;

8.31. Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa;

8.32. Siguldas novada bāriņtiesa;

8.33. Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests, kura sastāvā ir šādas struktūrvienības:

8.33.1. Ģimenes atbalsta nodaļa;

8.33.2. Sociālo pakalpojumu nodaļa;

8.33.3. Sociālās palīdzības nodaļa;

8.33.4. Sociālā darba ar pilngadīgām personām nodaļa;

8.34. Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs, kura padotībā ir šādas struktūrvienības:

8.34.1. Sociālās aprūpes māja "Pēterupe";

8.34.2. Sociālās aprūpes māja "Mālpils";

8.34.3. Sociālās aprūpes māja "Gaismiņas";

8.34.4. Sociālās aprūpes māja "Gauja";

8.34.5. (svītrots no 01.12.2022. ar Siguldas novada domes 13.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 51; sk. grozījumu 2. punktu);

8.35. Pašvaldības policija;

8.36. Mālpils dienesta viesnīca.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 14.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 27; 13.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 51)

9. Pašvaldības domes institucionālajā padotībā, pārraudzības formā, ir tās izveidotā pastarpinātās pārvaldes iestāde "Siguldas novada vēlēšanu komisija".

10. Pašvaldībā ir izveidota pašvaldības aģentūra "Siguldas Attīstības aģentūra, kuras sastāvā ir šādas struktūrvienības:

10.1. Uzņēmējdarbības atbalsta punkts;

10.2. Sabiedrisko attiecību nodaļa;

10.3. Tūrisma informācijas centrs;

10.4. Livonijas ordeņa Siguldas pils;

10.5. Siguldas pils kvartāls;

10.6. Tūrisma informācijas centrs "Gūtmaņala";

10.7. Pilsētvides plānošanas nodaļa;

10.8. Jaunā pils;

10.9. Lēdurgas dendroparks.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

11. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

11.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots";

11.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Siguldas slimnīca";

11.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Siguldas Sporta serviss":

11.3.1. Siguldas Sporta centrs;

11.3.2. Siguldas pilsētas trase;

11.3.3. Fischer slēpošanas centrs;

11.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMIS"", kas nodota koncesijā;

11.5. Krimuldas novada pašvaldības SIA "Entalpija-2";

11.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krimuldas doktorāts";

11.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Apriņķa Avīze";

11.8. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu slimnīca";

11.9. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZAAO";

11.10. akciju sabiedrība "CATA";

11.11. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vangažu Namsaimnieks";

11.12. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vangažu Avots";

11.13. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Norma-K";

11.14. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mālpils Minerāls".

12. Pašvaldības kapitālsabiedrību darbības veidi, izveidošanas mērķis, termiņš un valdes kompetence ir noteikti kapitālsabiedrību statūtos.

13. Pašvaldība ir dalībnieks:

13.1. kooperatīvajā sabiedrībā "Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "ALLAŽU SAIME"";

13.2. biedrībā "Latvijas Pašvaldību savienība";

13.3. biedrībā "Latvijas pilsētu savienība";

13.4. biedrībā "Reģionālo attīstības centru apvienība";

13.5. biedrībā "Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija";

13.6. Vidzemes tūrisma asociācijā;

13.7. Latvijas Piļu un muižu asociācijā;

13.8. Latvijas Veselības Tūrisma klasterī;

13.9. Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju asociācijā "LATTŪRINFO";

13.10. biedrībā "Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība";

13.11. Eiropas pilsētu sadraudzības asociācijā "Douzelage";

13.12. nodibinājumā "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs";

13.13. Gaujas Nacionālā parka klāsterī;

13.14. biedrībā "Latvijas Slēpošanas federācija";

13.15. biedrībā "Latvijas Basketbola savienība";

13.16. biedrībā "Latvijas Vieglatlētikas savienība";

13.17. biedrībā "Latvijas Badmintona federācija";

13.18. biedrībā "Latvijas Orientēšanās federācija;

13.19. biedrībā "Latvijas Dambretes savienība";

13.20. biedrībā "Latvijas Peldēšanas federācija;

13.21. biedrībā "Latvijas Volejbola federācija";

13.22. biedrība "Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība "RĪGAS METROPOLE"";

13.23. biedrība "Latvijas Pasākumu norišu vietu asociācija";

13.24. biedrībā "Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība";

13.25. biedrībā "Mālpils Tautskola";

13.26. (svītrots ar Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6);

13.27. biedrībā "Mālpils zivīm";

13.28. Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija;

13.29. biedrībā "Latvijas pašvaldību mācību centrs";

13.30. biedrībā "Vidzemes lauku partnerība "Brasla"";

13.31. (svītrots ar Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6);

13.32. Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 14.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

14. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību nodrošina Klientu apkalpošanas pārvalde un Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri.

15. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai Pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai dome no deputātiem, Pašvaldības administrācijas darbiniekiem, Siguldas novada iedzīvotājiem un pieaicinātiem speciālistiem ir izveidojusi šādas komisijas:

15.1. Administratīvā komisija;

15.2. Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisija;

15.3. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija;

15.4. Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;

15.5. Iepirkuma komisija;

15.6. Dzīvokļu komisija;

15.7. Koncesiju uzraudzības komisija;

15.8. Apstādījumu aizsardzības komisija;

15.9. Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija;

15.10. Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas komisija;

15.11. Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisija;

15.12. Simbolikas komisija;

15.13. Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa komisija;

15.14. Pedagoģiski medicīniskā komisija;

15.15. Apbalvojumu komisija;

15.16. Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisija;

15.17. Medību koordinācijas komisija;

15.18. Siguldas novada būvvalde;

15.19. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisija;

15.20. Siguldas novada pilsētvides un ainavu komisija;

15.21. Civilās aizsardzības komisija.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

16. Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs ir Siguldas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs.

17. Brīvprātīgu iniciatīvu un vienreizēju uzdevumu veikšanai dome var izveidot jaunas komisijas, valdes, darba grupas.

III. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un izpilddirektors

18. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs:

18.1. ierosina jautājumu izskatīšanu domē, pastāvīgajās komitejās un komisijās;

18.2. koordinē Pašvaldības administrācijas un Pašvaldības institūciju darbību;

18.3. Pašvaldības vārdā savas kompetences ietvaros izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;

18.4. atver un slēdz kontus kredītiestādēs;

18.5. izdod saistošus rīkojumus Pašvaldības kompetences jautājumos;

18.6. vada Finanšu komitejas darbu;

18.7. organizē Civilās aizsardzības likumā noteikto civilās aizsardzības uzdevumu izpildi;

18.8. koordinē novada teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādi;

18.9. veic citus pienākumus, kas paredzēti normatīvajos aktos un domes lēmumos;

18.10. tiešā pakļautībā atrodas iekšējais tiesiskuma un lietderības auditors;

18.11. pārraudzībā atrodas pašvaldības aģentūra "Siguldas Attīstības aģentūra".

19. Gadījumos, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem domes priekšsēdētājs nevar veikt konkrētus pienākumus vai uzdevumus, šo konkrēto pienākumu vai uzdevumu izpildi nodrošina priekšsēdētāja vietnieki atbilstoši pārstāvāmajai teritoriālajai piekritībai.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

20. Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki.

21. Domes priekšsēdētāja vietnieks, kas pārstāv un koordinē Pašvaldības funkciju īstenošanu Allažu pagasta, Mores pagasta, Siguldas pagasta un Siguldas pilsētas teritorijā:

21.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus:

21.1.1. viņa uzdevumā vai uz domes lēmuma vai domes priekšsēdētāja rīkojuma pamata viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda citus pienākumus normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

21.1.2. iepriekš neparedzētos domes priekšsēdētāja prombūtnes gadījumos vai pilnvaru pirmstermiņa izbeigšanās gadījumos bez īpaša pilnvarojuma laika periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam;

21.2. ir tiesīgs piedalīties Pašvaldības komisiju, valžu un darba grupu darbā;

21.3. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu un uzaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

21.4. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Pašvaldību tiesā;

21.5. veic citus domes priekšsēdētāja uzdevumus;

21.6. pilda otra domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus tā prombūtnes laikā;

21.7. slēdz līgumus, izdod pilnvaras un paraksta citus juridiskus dokumentus Pašvaldības vārdā atbilstoši savai kompetencei.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 13.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 51)

22. Domes priekšsēdētāja vietnieks, kas pārstāv un koordinē Pašvaldības funkciju īstenošanu Inčukalna pagasta, Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības un Mālpils pagasta teritorijā:

22.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus:

22.1.1. viņa uzdevumā vai uz domes lēmuma vai domes priekšsēdētāja rīkojuma pamata viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda citus pienākumus normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

22.1.2. iepriekš neparedzētos domes priekšsēdētāja prombūtnes gadījumos vai pilnvaru pirmstermiņa izbeigšanās gadījumos bez īpaša pilnvarojuma laika periodā no 1. septembra līdz 31. maijam;

22.2. ir tiesīgs piedalīties Pašvaldības komisiju, valžu un darba grupu darbā;

22.3. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu un uzaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

22.4. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Pašvaldību tiesā;

22.5. veic citus domes priekšsēdētāja uzdevumus;

22.6. pilda otra domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus tā prombūtnes laikā;

22.7. slēdz līgumus, izdod pilnvaras un paraksta citus juridiskus dokumentus Pašvaldības vārdā atbilstoši savai kompetencei.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 13.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 51)

23. Gadījumos, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem kāds no domes priekšsēdētāja vietniekiem nevar veikt konkrētus pienākumus vai uzdevumus, šo konkrēto pienākumu vai uzdevumu izpildi nodrošina domes priekšsēdētājs vai otrs domes priekšsēdētāja vietnieks.

24. Pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru un izpilddirektora vietniekus.

25. Pašvaldības administrācijas darbu vada izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks klientu apkalpošanas jautājumos, izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos un izpilddirektora vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos.

26. (Svītrots ar Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

27. Izpilddirektors:

27.1. īsteno Administrācijas vadītāja kompetenci atbilstoši Administrācijas nolikumā noteiktajam;

27.2. īsteno Finanšu pārvaldes, Iepirkumu nodaļas, Personāla pārvaldes, darba un civilās aizsardzības speciālista, Juridiskā pārvaldes un Pašvaldības policijas pārraudzību;

27.3. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, slēdz darba līgumus un izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Pašvaldības iestāžu vadītājiem, kā arī Pašvaldības administrācijas darbiniekiem;

27.4. rīkojas ar Pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz pašvaldības vajadzībām būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu, dzīvojamo telpu īres līgumus vai vispārīgo vienošanos, publiskās un privātās partnerības līgumus un koncesijas līgumus attiecīgajiem mērķiem domes apstiprinātā Pašvaldības budžeta ietvaros un atbilstoši domes lēmumiem;

27.5. dod rīkojumus Pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību vadītājiem, kā arī administrācijas un to struktūrvienību darbiniekiem darba tiesisko attiecību jautājumos, izdod citus iekšējos normatīvos aktus administrācijai, veic tiešajā pakļautībā esošo struktūrvienību un iestāžu vadītāju novērtēšanu;

27.6. organizē domes lēmumu, izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;

27.7. pārstāv Pašvaldību, kā darba devēju koplīguma izstrādē un apspriešanā ar Pašvaldības administrācijas darbiniekiem, paraksta koplīgumu ar Pašvaldības administrācijas darbiniekiem, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju;

27.8. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Pašvaldību attiecībās ar citām valsts pārvaldes institūcijām;

27.9. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Pašvaldību tiesā;

27.10. ir tiesīgs piedalīties domes un komiteju sēdēs un jautājumu apspriešanā, izteikt priekšlikumus;

27.11. sagatavo priekšlikumus domei par Pašvaldības iestāžu vadītāju nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu, par kapitālsabiedrību nelietderīgas vai nesaimnieciskas rīcības apturēšanu un ierobežošanu, par Pašvaldības iestāžu un Pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

27.12. organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projektu izstrādi, organizē saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;

27.13. ir tieši atbildīgs par iepirkumu organizēšanu Pašvaldības vajadzībām;

27.14. pārrauga koncesijā nodoto Pašvaldības mantu kopumu;

27.15. ir tieši atbildīgs par atkritumu apsaimniekošanas politikas īstenošanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

27.16. nodrošina centralizēto grāmatvedības organizāciju un uzskaiti Siguldas novada pašvaldībā un tās iestādēs, apstiprina vienotu grāmatvedības uzskaites kārtību;

27.17. veic citus pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un domes lēmumiem;

27.18. Pašvaldības vārdā Pašvaldības pārstāvībai izdod pilnvaras Pašvaldības administrācijas darbiniekiem.

(Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā, kas grozīta ar 13.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 51)

28. Izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes (atvaļinājums, komandējums, darbnespēja) laikā pilda ar domes priekšsēdētāja rīkojumu norīkota amatpersona.

(Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

29. Izpilddirektora vietnieks klientu apkalpošanas jautājumos, kura pārraudzībā ir Klientu apkalpošanas pārvalde ar tās struktūrvienībām, Informācijas tehnoloģiju nodaļa, Datu un informācijas drošības vadītājs, Dzimtsarakstu nodaļa, Bāriņtiesa, Sociālais dienests ar tā struktūrvienībām un Sociālās aprūpes centrs ar tā struktūrvienībām, šajā nolikumā noteiktās kompetences ietvaros:

29.1. veicina vienotu Pašvaldības pakalpojumu pārvaldības ieviešanu, organizē Pašvaldības pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, apkopo rezultātus un koordinē Pašvaldības pakalpojumu kvalitātes pilnveidi, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību fiziskām un juridiskām personām;

29.2. sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, lai paplašinātu fiziskām un juridiskām personām pieejamo pakalpojumu klāstu Klientu apkalpošanas pārvaldes struktūrvienībās un citos kompetences jautājumos;

29.3. ievieš Pašvaldības klientu apkalpošanas standartu;

29.4. izskata fizisko un juridisko personu ierosinājumus un sūdzības par Pašvaldības klientu apkalpošanas jautājumiem;

29.5. organizē Pašvaldības elektronisko pakalpojumu attīstību un Pašvaldības pakalpojumu aprakstu pieejamību tīmekļa vietnē https://e.sigulda.lv un tīmekļa vietnē www.latvija.lv;

29.6. koordinē vienotu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu, attīstību un efektīvu pielietošanu Pašvaldībā, nodrošina informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību Pašvaldībā;

29.7. pilnveido Pašvaldības un iedzīvotāju komunikāciju, uzrauga Pašvaldības sniegtās informācijas kvalitāti un pieejamību;

29.8. nodrošina Pašvaldības iekšējo procesu kvalitātes pilnveidošanu;

29.9. pilnveido Pašvaldības lietvedības dokumentu apriti;

29.10. pārraudzībā esošo struktūrvienību kompetences jautājumos organizē domes lēmumu, izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus pastāvīgajām komitejām;

29.11. dod norādījumus pārraudzībā esošo struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem, sagatavo rīkojuma projektus darba tiesisko attiecību jautājumos, izdod rīkojumus pamatdarbības jautājumos. Ir tiesīgs dot norādījumus arī citiem administrācijas un to struktūrvienību un iestāžu darbiniekiem par pārraudzībā esošo struktūrvienību kompetences jautājumos esošajiem jautājumiem;

29.12. veic darba izpildes novērtēšanas un attīstības pārrunas ar pārraudzībā esošo struktūrvienību vadītājiem, ir tiesības piedalīties visu iestāžu un struktūrvienību darba izpildes novērtēšanas un attīstības pārrunās, ir tiesības piedalīties piedalīties visu iestāžu un struktūrvienību darba izpildes novērtēšanas un attīstības pārrunās;

29.13. sagatavo priekšlikumus domei par nelietderīgu lēmumu atcelšanu pārraudzībā esošo struktūrvienību kompetences jautājumos, sagatavo priekšlikumus un rīkojuma projektus izpilddirektoram par nelietderīgu rīkojumu atcelšanu savas kompetences ietvaros;

29.14. ir atbildīgs par iepirkumu plāna sagatavošanu un izpildes kontroli pārraudzībā esošo struktūrvienību kompetences jautājumos;

29.15. pārraudzībā esošo struktūrvienību kompetences jautājumos, domes apstiprinātā Pašvaldības budžeta ietvaros rīkojas ar Pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz līgumus;

29.16. reizi kalendārajā gadā ziņo domei par pārraudzībā esošu struktūrvienību darbu, kā arī pēc domes vai domes priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus;

29.17. ir tiesīgs piedalīties domes un komiteju sēdēs un jautājumu apspriešanā;

29.18. veic citus pienākumus saskaņā ar domes lēmumiem.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

30. Izpilddirektora vietnieka klientu apkalpošanas jautājumos pienākumus viņa prombūtnes (atvaļinājums, komandējums, darbnespēja) laikā pilda ar domes priekšsēdētāja rīkojumu norīkota amatpersona.

(Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

31. Izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos, kura pārraudzībā ir Būvniecības kontroles pārvalde, Transporta būvju nodaļa, Teritorijas attīstības pārvalde ar tās struktūrvienībām, kā arī Transporta nodaļa, šajā nolikumā noteiktās kompetences ietvaros:

31.1. atbild par Pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, savlaicīgiem infrastruktūras remontdarbiem, parku, skvēru atjaunošanu, ceļu, ielu un inženierkomunikāciju uzturēšanu, teritorijas labiekārtošanas darbu plānošanu un pārraudzību, Pašvaldībai piederošo īpašumu un infrastruktūras stratēģisku attīstību;

31.2. organizē un atbild par Pašvaldības objektu projektēšanu, iepirkumu procedūras uzraudzību, būvniecības projektu saskaņošanu un objektu būvniecību, tās kontroli;

31.3. kontrolē Pašvaldības saimnieciskajos jautājumos noslēgto līgumu izpildi un termiņus;

31.4. pārrauga siltumapgādes jautājumus, koordinē energoefektivitātes pasākumu ieviešanu un rezultātu kontroli Pašvaldības nekustamajos īpašumos;

31.5. pārrauga sabiedriskā transporta maršrutu attīstību un pieejamību Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

31.6. organizē un atbild par Pašvaldības kompetencē esošo ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumu ievērošanu;

31.7. pārraudzībā esošo struktūrvienību kompetences jautājumos organizē domes lēmumu, izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus pastāvīgajām komitejām;

31.8. saskaņo pārraudzībā esošajām struktūrvienībām ar personāla jautājumiem saistītos dokumentus, sagatavo rīkojumu projektus par tiešajā pakļautībā esošajiem struktūrvienību vadītājiem;

31.9. dod norādījumus tiešajā pakļautībā esošo struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem, sagatavo rīkojuma projektus darba tiesisko attiecību jautājumos, izdod rīkojumus pamatdarbības jautājumos. Ir tiesīgs dot norādījumus arī citiem administrācijas un to struktūrvienību un iestāžu darbiniekiem par savā pakļautībā esošo struktūrvienību kompetences jautājumos esošajiem jautājumiem;

31.10. veic darba izpildes novērtēšanas un attīstības pārrunas ar tiešā pakļautībā esošo struktūrvienību vadītājiem;

31.11. sagatavo priekšlikumus domei par nelietderīgu lēmumu atcelšanu pārraudzībā esošo struktūrvienību kompetences jautājumos, sagatavo priekšlikumus un rīkojuma projektus izpilddirektoram par nelietderīgu rīkojumu atcelšanu savas kompetences ietvaros;

31.12. ir atbildīgs par iepirkumu plāna sagatavošanu un izpildes kontroli pārraudzībā esošo struktūrvienību kompetences jautājumos;

31.13. pārraudzībā esošo struktūrvienību kompetences jautājumos, domes apstiprinātā Pašvaldības budžeta ietvaros rīkojas ar Pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz līgumus, pamatojoties uz domes, Siguldas novada būvvaldes lēmumiem tiesīgs slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumus;

31.14. reizi kalendārajā gadā ziņo domei par pārraudzībā esošu struktūrvienību darbu, kā arī pēc domes vai domes priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus;

31.15. ir tiesīgs piedalīties domes un komiteju sēdēs un jautājumu apspriešanā;

31.16. veic citus pienākumus saskaņā ar domes lēmumiem.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

32. Izpilddirektora vietnieka saimnieciskajos jautājumos pienākumus viņa prombūtnes (atvaļinājums, komandējums, darbnespēja) laikā pilda ar domes priekšsēdētāja rīkojumu norīkota amatpersona.

(Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

33. Izpilddirektora vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos, kura pārraudzībā ir Siguldas novada Kultūras centrs, Siguldas novada bibliotēka, Izglītības pārvalde, pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes un Sporta pārvalde normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktās kompetences ietvaros:

33.1. pārraudzībā esošo struktūrvienību kompetences jautājumos organizē domes lēmumu, izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus pastāvīgajām komitejām;

33.2. saskaņo pārraudzībā esošajām struktūrvienībām ar personāla jautājumiem saistītos dokumentus, sagatavo rīkojumu projektus par tiešajā pakļautībā esošajiem struktūrvienību vadītājiem;

33.3. dod norādījumus pārraudzībā esošo struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem, sagatavo rīkojuma projektus darba tiesisko attiecību jautājumos, izdod rīkojumus pamatdarbības jautājumos. Ir tiesīgs dot norādījumus arī citiem administrācijas un to struktūrvienību un iestāžu darbiniekiem par pārraudzībā esošo struktūrvienību kompetences jautājumos esošajiem jautājumiem;

33.4. veic darba izpildes novērtēšanas un attīstības pārrunas ar pārraudzībā esošo struktūrvienību vadītājiem;

33.5. sagatavo priekšlikumus domei par nelietderīgu lēmumu atcelšanu pārraudzībā esošo struktūrvienību kompetences jautājumos, sagatavo priekšlikumus un rīkojuma projektus izpilddirektoram par nelietderīgu rīkojumu atcelšanu savas kompetences ietvaros;

33.6. ir atbildīgs par iepirkumu plāna sagatavošanu un izpildes kontroli pārraudzībā esošo struktūrvienību kompetences jautājumos;

33.7. pārraudzībā esošo struktūrvienību kompetences jautājumos, domes apstiprinātā Pašvaldības budžeta ietvaros rīkojas ar Pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz līgumus;

33.8. reizi kalendārajā gadā ziņo domei par pārraudzībā esošu struktūrvienību darbu, kā arī pēc domes vai domes priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus;

33.9. ir tiesīgs piedalīties domes un komiteju sēdēs un jautājumu apspriešanā;

33.10. koordinē pašvaldības iestādes un struktūrvienības publisko pasākumu organizēšanas jautājumos;

33.11. veic citus pienākumus saskaņā ar domes lēmumiem.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

34. Izpilddirektora vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos pienākumus viņa prombūtnes (atvaļinājums, komandējums, darbnespēja) pilda ar domes priekšsēdētāja rīkojumu norīkota amatpersona.

(Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

35. Pagasta pārvaldes un pagastu apvienības pārvaldes vadītājs:

35.1. atbild par pārvaldē ietilpstošās pagasta pārvaldes darba organizēšanu, sniedzamo Pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību un kvalitāti, kā arī pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu domē;

35.2. iesniedz izpilddirektoram tālākai virzīšanai pārvaldei nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu;

35.3. noteiktās kompetences ietvaros rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un atbild par to izlietojumu;

35.4. veic citus šajā nolikumā un domes lēmumos paredzētos pienākumus;

35.5. (svītrots ar Siguldas novada domes 14.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 27).

(Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

36. Pašvaldības darbības tiesiskuma un lietderības kontrolei darbojas iekšējā tiesiskuma un lietderības auditors.

37. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un citas vēlētas Pašvaldības amatpersonas, kā arī izpilddirektors, izpilddirektora vietnieki, izpilddirektora palīgs un citi Pašvaldības administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar spēkā esošajiem nolikumiem par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā.

IV. Domes pastāvīgo komiteju kompetence, to darba organizācija un nodrošinājums

38. Katram deputātam jābūt vismaz vienas komitejas loceklim. Katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli no katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam.

39. Domes pastāvīgās komitejas savus pienākumus veic atbilstoši šim nolikumam un domes lēmumiem.

40. Visus lēmumu projektus, kas saistīti ar finanšu jautājumiem, nodod izskatīšanai Finanšu komitejai, kura tos tālāk virza uz domes sēdi.

41. Komitejas vada komitejas priekšsēdētājs. Komitejas priekšsēdētāja prombūtnes laikā komiteju vada komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

42. Finanšu komiteja:

42.1. nodrošina Pašvaldības budžeta projekta izstrādi, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;

42.2. sniedz atzinumu par novada budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmuma daļa;

42.3. savas kompetences ietvaros sniedz atzinumus par lēmumprojektiem, kas skar Pašvaldības finanšu jautājumus, nepieciešamības gadījumā tos saskaņojot ar atbilstošām valsts institūcijām;

42.4. sniedz priekšlikumus par Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu;

42.5. sniedz atzinumus par Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;

42.6. savas kompetences ietvaros izskata budžeta līdzekļu pieprasījumus;

42.7. rosina priekšlikumus Pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanai un izdevumu samazināšanai.

43. Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komiteja:

43.1. izskata jautājumus par novada teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;

43.2. izskata jautājumus par uzņēmējdarbības attīstību novadā;

43.3. izskata jautājumus par novada infrastruktūras attīstību un vides pārvaldības jautājumiem;

43.4. izskata jautājumus par zemes lietām;

43.5. izskata jautājumus par īpašumu un teritorijas izmantošanu;

43.6. izskata jautājumus par investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;

43.7. plāno valsts investīciju programmā iekļauto projektu novada finansējuma daļas iestrādāšanu budžetā un iesniedz to Finanšu komitejā;

43.8. izskata jautājumus par tūrisma iestāžu, amatpersonu un struktūrvienību darbību, iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējām;

43.9. izskata jautājumus par sporta iestāžu, amatpersonu un struktūrvienību darbību, iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējām;

43.10. izskata un iesniedz apstiprināšanai domē konkrētās jomas attīstības stratēģijas projektu;

43.11. savas kompetences ietvaros sniedz atzinumus par lēmumprojektiem, kas skar Pašvaldības attīstības, uzņēmējdarbības un sporta jautājumus, nepieciešamības gadījumā tos saskaņojot ar atbilstošām valsts institūcijām;

43.12. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, struktūrvienību budžeta līdzekļu pieprasījumu projektus un iesniedz tos Finanšu komitejā;

43.13. atbilstoši kompetencei lemj par Pašvaldības budžetā paredzētā finansējuma piešķiršanu sporta pasākumu un citu aktivitāšu īstenošanai;

43.14. savas kompetences ietvaros apstiprina un kontrolē amatpersonu, iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes;

43.15. savas kompetences ietvaros sniedz atzinumus par komiteju, struktūrvienību, iestāžu lēmumprojektiem, ja tie paredz izmaiņas teritoriālā plānojuma attīstības programmā.

44. Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteja:

44.1. izskata jautājumus par izglītības, kultūras un izglītības iestāžu darbību, iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējām;

44.2. izskata jaunatnes lietu jautājumus, veicinot jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;

44.3. savas kompetences ietvaros sniedz atzinumus par lēmumprojektiem, kas skar Pašvaldības izglītības un kultūras nozaru jautājumus, nepieciešamības gadījumā tos saskaņojot ar atbilstošām valsts institūcijām;

44.4. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, struktūrvienību budžeta līdzekļu pieprasījumu projektus un iesniedz tos Finanšu komitejā;

44.5. izskata un iesniedz apstiprināšanai domē konkrētās jomas attīstības stratēģijas projektu;

44.6. savas kompetences ietvaros apstiprina Pašvaldības konkursu komisiju sagatavotos priekšlikumus finansējuma piešķiršanai;

44.7. atbilstoši kompetencei lemj par finansējuma piešķiršanu izglītības un kultūras aktivitāšu atbalstam Siguldas novadā;

44.8. savas kompetences ietvaros apstiprina un kontrolē amatpersonu, iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.

45. Sociālo un veselības jautājumu komiteja:

45.1. izskata jautājumus par sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām;

45.2. savas kompetences ietvaros sniedz atzinumus par lēmumprojektiem, kas skar sociālās palīdzības un atbalsta jautājumus, nepieciešamības gadījumā tos saskaņojot ar atbilstošām valsts institūcijām;

45.3. savas kompetences ietvaros izskata jautājumus par veselības aprūpes pieejamību un veselību veicinošiem pasākumiem;

45.4. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejā;

45.5. izskata un iesniedz apstiprināšanai domē konkrētās jomas attīstības stratēģiju, kā arī uzrauga tās ieviešanu un nepieciešamības gadījumā iesniedz priekšlikumus vai labojumus;

45.6. savas kompetences ietvaros apstiprina un kontrolē amatpersonu, iestāžu, struktūrvienību budžeta tāmes;

45.7. var iesaistīties pašvaldības iepirkto sociālo pakalpojumu pārbaudē;

45.8. sniedz vērtējumu par Siguldas novada bāriņtiesas ikgadējo pārskatu par tās darbību;

45.9. jebkurā laikā var pieprasīt no Siguldas novada bāriņtiesas pārskatu par tās darbību;

45.10. savas kompetences ietvaros sniedz vērtējumu par Siguldas novada bāriņtiesas regulējošiem normatīviem, un nepieciešamības gadījumā iesniedz priekšlikumus vai labojumus;

45.11. piedalās Siguldas novada bāriņtiesas Ētikas komisijas sēdēs saskaņā ar Ētikas kodeksā noteikto procedūru;

45.12. izskata pašvaldības saistošo noteikumu projektus un citus dokumentus par sociālajiem jautājumiem;

45.13. izskata personu apstrīdēšanas iesniegumus par sociālajiem jautājumiem.

46. Domes komitejām un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības:

46.1. iepazīties ar Pašvaldības administrācijas, pārvalžu, iestāžu dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izskatīšanai komitejas sēdē;

46.2. saņemt no Pašvaldības amatpersonām, pārvaldēm, iestādēm nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus.

47. Komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Pašvaldības administrācijas darbinieki.

48. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas, izņemot gadījumus, kad jautājumu nepieciešams izskatīt slēgtā sēdē vai tās daļā, lai aizsargātu informāciju, kuras izpaušana saskaņā ar likumu ir aizliegta. Komiteju locekļiem un komiteju priekšsēdētājiem ir tiesības uzaicināt uz komitejas sēdi speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

49. Komitejas sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs vai vietnieks. Komiteju sēdes nevar notikt vienlaicīgi ar domes sēdēm.

50. Komitejas lēmumu projekti, atzinumi par tiem, izziņas materiāli, deputātu iesniegumi, priekšlikumi un jautājumi tiek nosūtīti domes deputātiem uz viņu norādītajām adresēm elektroniski ne vēlāk kā divas dienas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms komitejas ārkārtas sēdes. Pēc komitejas sēdes darba kārtības nosūtīšanas deputātiem ierosinājumu par papildjautājumu var iesniegt domes priekšsēdētājam vai sēdes vadītājam, iepriekš lēmuma projektu saskaņojot ar 67. punktā minētajām administrācijas pārvaldēm, nodaļām un iestādēm. Papildjautājumi izskatāmi tikai tādā gadījumā, ja par to iekļaušanu komitejas sēdes darba kārtībā nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas klātesošo deputātu.

51. Komitejas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no komitejas locekļiem. Lēmumu pieņem ar klātesošo komitejas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss vai komitejas priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā – priekšsēdētāja vietnieka balss.

52. Ja komitejas loceklis nevar ierasties uz komitejas sēdi, viņš par to savlaicīgi paziņo komitejas, kuras sastāvā viņš ievēlēts, sekretāram.

53. Komitejas sēdes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var organizēt attālināti, izmantojot videokonferenci (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), nodrošinot šādu nosacījumu izpildi:

53.1. deputātam/-iem ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē videokonferences režīmā;

53.2. deputāts/-i ir elektroniski reģistrējies/-ušies dalībai komitejas sēdē;

53.3. deputātam/-iem ir nodrošināta tehniska iespēja veikt balsošanu tiešsaistē, nodrošinot katra deputāta individuālo balsojuma fiksēšanu un atspoguļošanu komitejas sēdes protokolā.

54. Komitejas sēdē, kas norisinās attālināti, izmantojot videokonferenci, piedalās komitejas priekšsēdētāja norīkoti Pašvaldības administrācijas darbinieki.

55. Konstatējot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" vai citos normatīvajos aktos paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, komitejas loceklis līdz jautājuma izskatīšanas uzsākšanai pēc būtības informē sēdes vadītāju par nepiedalīšanos attiecīgā lēmuma pieņemšanā un nepiedalās debatēs par attiecīgo lēmumu.

56. Komiteja no sava vidus ievēl komitejas priekšsēdētāju un komitejas priekšsēdētāja vietnieku, izņemot Finanšu komitejā.

57. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes un sastāda komitejas sēžu darba kārtību. Komitejas priekšsēdētāja prombūtnes laikā šos pienākumus veic komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

58. Komitejas sēdes protokolu paraksta visi komitejas locekļi.

59. Komitejas var noturēt kopīgās sēdēs, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi, izņemot, ja kopīgā sēde tiek noturēta ar Finanšu komiteju. Tādā gadījumā kopīgo sēdi vada Finanšu komitejas priekšsēdētājs. Kvorums kopīgajā sēdē sasniegts, ja atsevišķajās komitejās nodrošināts kvorumam nepieciešamais balsu skaits. Lēmumu pieņem ar klātesošo komiteju locekļu balsu skaita vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir tās komitejas priekšsēdētāja balss, kurš vada kopīgo sēdi.

60. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc divām dienām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājam par to jāziņo domei.

V. Pašvaldības lēmumu sagatavošanas kārtība

61. Pašvaldības administrācijas struktūrvienību, iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāji, kā arī pastāvīgo komisiju priekšsēdētāji ir atbildīgi par viņu kompetencē esošo jautājumu sagatavošanu un iesniegšanu izskatīšanai pastāvīgajās komitejās un domes sēdē.

62. Lēmumu projektus izskatīšanai domes sēdē var iesniegt domes priekšsēdētājs, domes komitejas, domes deputāti, ārkārtas sēdes ierosinātājs un pagasta pārvaldes vadītājs.

63. Domes lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi domes sēdē, jāiesniedz domes sekretāram, kurš tos nodod domes priekšsēdētājam. Domes priekšsēdētājs izskata iesniegtos lēmumu projektus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastāda domes sēdes darba kārtību.

64. Domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauti jautājumi, kas virzīti no komitejām izskatīšanai domes sēdē un iesniegti domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā četras darba dienas pirms kārtējās domes sēdes. Domes sēdes darba kārtībā var iekļaut arī lēmuma projektu bez komitejas atzinuma, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem.

65. Domes lēmuma projektu jāiesniedz elektroniski, valsts valodā, un tajā jānorāda:

65.1. lēmuma projekta nosaukums, kas nepārprotami norāda uz lēmuma saturu;

65.2. lēmuma projekta ziņotāja vārds, uzvārds, amats;

65.3. pamatojuma daļa, kurā jānorāda:

65.3.1. lēmuma projekta tiesiskais pamatojums ar atsauci uz normatīvajiem aktiem;

65.3.2. atsauce uz domes komisijām un komitejām, kurās lēmuma projekts izskatīts;

65.4. lemjošā daļa, kurā jānorāda:

65.4.1. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja jautājuma izpilde saistīta ar Pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;

65.4.2. norāde par izpildes un informācijas sniegšanas termiņiem, ja šādi nepieciešami;

65.4.3. norāde uz konkrētiem izpildītājiem, kuriem uzdota lēmuma izpildes kontrole, ja tādi ir;

65.4.4. norāde par iepriekš pieņemto lēmumu, rīkojumu vai normatīvo aktu atzīšanai par spēku zaudējušiem vai to papildināšanu vai grozīšanu;

65.5. kam lēmums nosūtāms pēc pieņemšanas;

65.6. lēmuma projektā var iekļaut arī citu informāciju, kuru lēmuma projekta gatavotājs/iesniedzējs uzskata par būtisku.

66. Domes lēmuma projektam pievieno:

66.1. pielikumus, uz kuriem lēmuma projektā ir atsauce;

66.2. pielikumus, kas paskaidro vai pamato lēmuma projektu un kam ir būtiska nozīme lēmuma projekta pieņemšanā;

66.3. iekšējo normatīvo aktu, to grozījumu projektus, ja lēmuma projekts paredz jauna normatīvā akta vai tā grozījumu pieņemšanu;

66.4. saistošo noteikumu projektu un paskaidrojuma rakstu, ja lēmuma projekts paredz saistošo noteikumu pieņemšanu;

66.5. citus izziņas materiālus, kurus lēmuma projekta gatavotājs/iesniedzējs uzskata par būtiskiem.

67. Domes lēmumu projektus pirms to iekļaušanas darba kārtībā iepriekš jāsaskaņo ar tām administrācijas pārvaldēm, nodaļām un iestādēm, kuru kompetencē ir lēmuma projektā ietvertais jautājums. Ja lēmuma izpilde saistīta ar Pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu, lēmuma projekts papildus saskaņojams ar Finanšu pārvaldi. Visi lēmumu projekti jānodod izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Pašvaldības Juridiskajai pārvaldei.

68. Lēmumu projekti tiek saskaņoti pašvaldības lietvedības sistēmā, un tie jāiesniedz priekšsēdētājam ne vēlāk kā četras darba dienas pirms kārtējās domes sēdes.

69. Pastāvīgā komiteja var sagatavot divus lēmuma projekta variantus, tad komitejai jāiesniedz domei abi lēmuma projekta varianti.

70. Par lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi, labojumu veikšanu vai papildināšanu pēc tā izskatīšanas komitejas sēdē atbild lēmuma projekta gatavotājs/iesniedzējs.

71. Domes lēmumu projekti un to pielikumi domes deputātiem tiek nosūtīti elektroniski ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms kārtējās domes sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes. Pēc domes sēdes darba kārtības nosūtīšanas deputātiem ierosinājumu par papildjautājumu var iesniegt domes priekšsēdētājam, iepriekš lēmuma projektu saskaņojot ar 67. punktā minētajām administrācijas pārvaldēm, nodaļām un iestādēm. Papildjautājumi izskatāmi tikai tādā gadījumā, ja par to iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas klātesošo deputātu.

72. Dokumenti, kas iesniegti izskatīšanai domes sēdē, neievērojot noteikto kārtību, tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

VI. Domes darba reglaments

73. Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas.

74. Domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī.

75. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.

76. Ja domes deputāts nevar ierasties uz domes sēdi, viņš par to savlaicīgi paziņo domes sekretāram.

77. Domes sēdes ir atklātas, izņemot gadījumus, kad jautājumu nepieciešams izskatīt slēgtā sēdē vai tās daļā, lai aizsargātu informāciju, kuras izpaušana saskaņā ar likumu ir aizliegta.

78. Domes sēdes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var organizēt attālināti, izmantojot videokonferenci (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), nodrošinot šādu nosacījumu izpildi:

78.1. deputātam/-iem ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē videokonferences režīmā;

78.2. deputāts/-i ir elektroniski reģistrējies/-ušies dalībai domes sēdē;

78.3. deputātam/-iem ir nodrošināta tehniska iespēja veikt balsošanu tiešsaistē, nodrošinot katra deputāta individuālo balsojuma fiksēšanu un atspoguļošanu domes sēdes protokolā.

79. Domes sekretārs reģistrē deputātu piedalīšanos domes sēdē. Domes sēdēs, ja tās nav slēgtās, jāpiedalās izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekiem, un administrāciju pārvalžu un nodaļu vadītājiem. Citu administrācijas darbinieku vai iestāžu piedalīšanos jautājuma izskatīšanā nepieciešamības gadījumā nodrošina attiecīgās pārvaldes vai iestādes vadītājs.

80. Domes sēdē, kas norisinās attālināti, izmantojot videokonferenci, piedalās domes priekšsēdētāja norīkoti Pašvaldības administrācijas darbinieki.

81. Domes priekšsēdētājs:

81.1. atklāj, pārtrauc un slēdz sēdi;

81.2. dod vārdu ziņotājam;

81.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;

81.4. vada debates;

81.5. ierosina jautājuma nobalsošanu;

81.6. piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;

81.7. nodod sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu domes priekšsēdētāja vietniekam, ja par to viņš vēlas uzstāties debatēs.

82. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:

82.1. ziņojums;

82.2. deputātu jautājumi;

82.3. debates;

82.4. ziņotāja galavārds;

82.5. priekšsēdētāja viedoklis;

82.6. balsošana.

83. Par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē ziņo deputāti, pašvaldības administrācijas darbinieki vai iestāžu vadītāji atbilstoši to kompetencei. Ziņotājs var uzaicināt citas personas sniegt papildu vai precizējošu informāciju. Par debašu beigām paziņo priekšsēdētājs.

84. Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt domes sēdēs kārtību. Ja domes sēdes kārtību domes deputāts neievēro atkārtoti, tas tiek fiksēts protokolā. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro citas personas, domes priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo no domes sēdes norises telpas.

85. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes sēdē, nav tiesību piedalīties debatēs un traucēt sēdes gaitu.

86. Personas, kas piedalās domes vai komitejas sēdē, video un audio ierakstus sēžu zālē var veikt, tikai informējot sēdes vadītāju.

87. Domes un komiteju sēdes notiek valsts valodā. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā. Domes sēdēs citā valodā iesniegtos dokumentus izskata tikai tādā gadījumā, ja tiem pievienots notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā.

88. Dome izskata jautājumus tās apstiprinātajā darba kārtībā norādītajā secībā.

89. Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt kvoruma trūkuma dēļ, domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotas sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

90. Pēc ziņojuma domes deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus par izskatāmo jautājumu. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas, tad pēc ziņojuma tām tiek dots vārds un tikai pēc tam piedāvāts atklāt debates.

91. Katram deputātam ir tiesības uzstāties debatēs par katru darba kārtības jautājumu.

92. Visi labojumi domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā. Domes sēdes laikā veiktos lēmumu projektu labojumus domes sekretārs fiksē domes sēdes protokolā. Pēc domes sēdes redakcionālus precizējumus iesniedz rakstveidā. Mutiskie priekšlikumi ierakstāmi sēdes protokolā. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmumu projektam, tad vispirms jābalso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā domes priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas priekšsēdētāju, kura ir gatavojusi atzinumu par lēmuma projektu.

93. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmumu projektu labojumiem, nosaka domes priekšsēdētājs. Ja notiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta variantiem, tad lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošiem deputātiem. Ja neviens no lēmuma projektiem nesaņem pietiekošu balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem lēmuma projektiem, kuri pirmā balsošanā saņēmuši visvairāk balsu. Ja nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.

94. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad priekšsēdētājs ir devis vārdu.

95. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm.

96. Balsošana klātienes domes sēdēs ir atklāta un vārdiska. Balsošanas rezultātus paziņo domes priekšsēdētājs.

97. Deputātam, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā, ir tiesības pēc balsošanas izteikties par balsošanas motīviem. Ja deputāts ir izteicis pretēju priekšlikumu vai balsojis pret, deputātam ir tiesības lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami protokolam. Personas, kuras ir balsojušas pret priekšlikumu, nav atbildīgas par pieņemto lēmumu. Domes priekšsēdētājs par domes lēmumu lietderību un tiesiskumu atbild kā koleģiālas institūcijas loceklis.

98. Konstatējot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" vai citos normatīvajos aktos paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāts līdz jautājuma izskatīšanas uzsākšanai pēc būtības informē sēdes vadītāju par nepiedalīšanos attiecīgā lēmuma pieņemšanā un nepiedalās debatēs par attiecīgo lēmumu.

99. Ja deputāts, ievērojot likumu "Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā", nepiedalās balsošanā par lēmuma projektu, tad par to tiek izdarīts ieraksts sēdes protokolā.

100. Ja deputāts balsošanā kļūdījies, viņam par to jāpaziņo sēdes vadītājam līdz balsošanas rezultātu paziņošanai. Pēc balsošanas rezultāta paziņošanas labojumi balsošanas protokolā netiek izdarīti.

101. Ja kāds no domes deputātiem nepiekrīt ierakstam protokolā, viņam nākamajā domes kārtējā sēdē ir tiesības prasīt ieraksta precizēšanu.

102. Domes sēdes gaitu protokolē. Domes klātienes sēdes ieraksta video formātā, kuru ievieto Pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

103. Domes sekretārs pēc domes sēdes sagatavo un deputātiem dara brīvi pieejamas sēžu protokola un tam pievienoto lēmumu atvasinājumus.

104. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un iesniegumus likumā noteiktajā kārtībā.

105. Pašvaldības saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

105.1 Domes lēmumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja domes lēmumā vai likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

(Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

VII. Apmeklētāju pieņemšanas un personu iesniegumu izskatīšanas kārtība

106. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un izpilddirektors un izpilddirektora vietnieki apmeklētājus pieņem Pašvaldības administrācijas ēkās pēc iepriekšēja pieraksta.

107. Domes deputāti pieņem apmeklētājus pēc iepriekšēja pieraksta Pašvaldības administrācijas ēkās ne retāk kā reizi divos mēnešos.

108. Pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki, kuru pienākumi saistīti ar iedzīvotāju apkalpošanu, pieņem apmeklētājus darba dienās Pašvaldībā noteiktajā kārtībā.

109. Iesniegumu reģistrēšanu organizē Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītājs. Aizliegta dokumentu nodošana jebkuram Pašvaldības darbiniekam vai Pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā tiek veikts darbs ar fizisko un juridisko personu iesniegumiem, nosaka Pašvaldības dokumentu pārvaldības kārtība.

110. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, darbinieks, kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietu) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida iesniegumiem.

111. Darbā ar fizisko un juridisko personu iesniegumiem Pašvaldība ievēro normatīvajos aktos noteiktos personas datu apstrādes un informācijas pieejamības ierobežojumus.

VIII. Līgumu noslēgšanas kārtība

112. Darba līgumu ar Pašvaldības izpilddirektoru, izpilddirektora vietniekiem un iekšējo tiesiskuma un lietderības auditoru slēdz domes priekšsēdētājs.

113. Darba līgumus ar Pašvaldības administrācijas darbiniekiem un Pašvaldības iestāžu vadītājiem slēdz Pašvaldības izpilddirektors.

114. Ja ir attiecīgs domes lēmums, līgumus par Pašvaldības nekustamo īpašumu un kustamās mantas iznomāšanu, Pašvaldības nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanu, kā arī aizņēmuma, aizdevuma un galvojuma līgumus un līgumus starptautiskās sadarbības jomā paraksta domes priekšsēdētājs vai domes priekšsēdētāja vietnieki.

115. Līgumus par savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām vai pašvaldību iestādēm paraksta Pašvaldības izpilddirektors.

116. Dome ar atsevišķu lēmumu vai līgumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumu un parakstīt līgumus citām pašvaldības institūcijām un amatpersonām, izņemot jautājumos, kas ir domes ekskluzīvā kompetence.

IX. Administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

117. Dome un Pašvaldības administrācija savas kompetences ietvaros izdod administratīvos aktus, kā arī veic faktisko rīcību.

118. Pašvaldības administrācijas izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt domē, domes izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

119. Domē var apstrīdēt:

119.1. Siguldas novada būvvaldes;

119.2. Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta;

119.3. Finanšu pārvaldes nodokļu administratora;

119.4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas;

119.5. Apstādījumu aizsardzības komisijas;

119.6. Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas;

119.7. Dzīvokļu komisijas;

119.8. un citus šī nolikuma 14. punktā norādīto komisiju izdotos administratīvos aktus, kā arī faktisko rīcību, ja to paredz normatīvie akti.

120. Lēmumu par apstrīdēto Pašvaldības policijas darbinieka izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību pieņem Pašvaldības policijas priekšnieks. Pašvaldības policijas priekšnieka izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

121. Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.

122. Iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu vai faktisko rīcību iesniedz Klientu apkalpošanas pārvaldē vai pēc administrācijas institūcijas adreses, kura pieņēmusi administratīvo aktu vai veikusi faktisko rīcību. Iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu iesniedzams atbilstoši Administratīvā procesa likumam.

X. Kārtība, kādā domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā organizējama lietvedības un dokumentu nodošana

123. Domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā domes priekšsēdētājs nodrošina dokumentu un priekšsēdētājam lietošanā nodoto materiālo vērtību nodošanu jaunievēlētajam domes priekšsēdētājam.

124. Dokumentu un materiālo vērtību nodošanu jaunievēlētajam domes priekšsēdētājam organizē Pašvaldības izpilddirektors.

125. Par dokumentu un materiālo vērtību nodošanu tiek sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, kuru paraksta pilnvaras zaudējušais domes priekšsēdētājs un jaunievēlētais domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un Finanšu pārvaldes vadītājs. Dokumentu un materiālo vērtību nodošanas termiņš ir divas nedēļas.

XI. Kārtība, kādā privātpersonas var iepazīties ar Pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, noslēgtajiem līgumiem un domes sēžu protokoliem

126. Ar domes lēmumiem, sēžu protokoliem, kā arī pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, to projektiem un paskaidrojuma rakstiem var iepazīties Pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

127. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar domes pieņemtajiem lēmumiem, sēžu protokoliem, to pielikumiem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežotas pieejamības informācijas ierobežojumus. Personai nav īpaši jāpamato sava interese par vispārpieejamas informācijas iegūšanas nepieciešamību, un to viņai nevar liegt tāpēc, ka šī informācija uz viņu neattiecas.

128. Ar Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem var iepazīties, ievērojot Informācijas atklātības likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktos ierobežojumus.

129. Ar dokumentiem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, var iepazīties Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.

130. Atbilde uz privātpersonas informācijas pieprasījumu tiek sniegta Iesniegumu likuma, Informācijas atklātības likuma un citos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

XII. Kārtība, kādā tiek rīkota publiskā apspriešana

131. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, var tikt organizēta publiskā apspriešana visā Pašvaldības teritorijā vai tās daļā. Par publiskās apspriešanas veikšanu dome pieņem lēmumu.

132. Publiskā apspriešana jārīko par:

132.1. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;

132.2. Pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu.

133. Dome var pieņemt lēmumu organizēt publisko apspriešanu par Pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem, izņemot jautājumus, kas:

133.1. saistīti ar administrācijas struktūru un iekšējo darba organizāciju;

133.2. saistīti ar amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un citiem personāla jautājumiem;

133.3. attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu;

133.4. saistīti ar valsts pārvaldes funkciju īstenošanu;

133.5. budžeta un nodokļu maksājumu atbrīvojumiem;

133.6. ir citu publisko institūciju kompetencē.

134. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā mēneša laikā pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas dome var lemt:

134.1. pēc ne mazāk kā 2/3 domes deputātu iniciatīvas;

134.2. pēc novada iedzīvotāju iniciatīvas;

134.3. pēc domes priekšsēdētāja iniciatīvas;

134.4. citos likumā noteiktos gadījumos.

135. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti no attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktā kārtībā vēršas domē.

136. Iesniedzot iesniegumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:

136.1. tās datumu un termiņus;

136.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;

136.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;

136.4. publiskās apspriešanas lapas formu;

136.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kādam jāpiedalās publiskajā apspriešanā, lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu.

137. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt vietējā laikrakstā informatīvu ziņojumu par apspriešanas rezultātiem, kā arī publicēt pieņemto domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.

138. Ikvienam ir tiesības mutvārdos vai rakstveidā paust savu viedokli publiskās apspriešanas jautājumā. Uz publiskajai apspriešanai iesniegtajiem priekšlikumiem to iesniedzējiem personiskas atbildes netiek sniegtas.

139. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.

XIII. Kārtība, kādā Pašvaldības amatpersonas rīkojas ar Pašvaldības mantu un finanšu resursiem

140. Pašvaldība pārvalda un lieto savu īpašumu un rīkojas ar to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Finanšu līdzekļus izlieto racionāli un lietderīgi, atbilstoši saistošajiem noteikumiem par Siguldas novada pašvaldības budžetu.

141. Rīcība ar Pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem ir amatpersonas lēmuma sagatavošana vai pieņemšana par Pašvaldības mantas iegūšanu, nodošanu īpašumā, lietošanā vai atsavināšanu citām personām, kā arī par finanšu līdzekļu pārdali.

142. Pašvaldības amatpersonas savu darbību veic sabiedrības interesēs, novēršot jebkuras Pašvaldības amatpersonas, tās radinieku vai darījuma partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz Pašvaldības amatpersonas darbību.

143. Rīkojoties ar Pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem, Pašvaldības amatpersonām savā darbībā ir jāizvērtē korupcijas riski un apstākļi saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem.

XIV. Noslēguma jautājumi

144. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošie noteikumi Nr. 1 "Siguldas novada pašvaldības nolikums".

145. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija sēdes lēmumu "Par Siguldas novada pašvaldības domes Sociālās komitejas ievēlēšanu" (prot. Nr. 2, 5. §) un "Par Siguldas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ievēlēšanu" (prot. Nr. 2, 7. §) apstiprinātās komitejas turpina darbu ar šo noteikumu 6.3. un 6.4. apakšpunktos noteiktajiem nosaukumiem.

146. Novada veidojošo bijušo pašvaldību izpilddirektori un izpilddirektoru vietnieki turpina sniegt atbalstu izpilddirektoram pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darba nepārtrauktības nodrošināšanā un ir atbildīgi par to pakļautībā esošajām iestādēm un struktūrvienībām, līdz dome lemj par izpilddirektora iecelšanu amatā.

147. Līdz brīdim, kad ar domes lēmumu tiek apstiprinātas šī nolikuma 14. punktā norādītās komisijas, darbu uz iepriekš apstiprināto nolikumu pamata turpina visas novada veidojošo bijušo pašvaldību izveidotās komisijas.

148. Novada veidojošo bijušo pašvaldību izveidoto Iepirkuma komisiju un Administratīvo komisiju darba organizāciju līdz brīdim, kad tiks ieceltas jaunizveidotās pašvaldības attiecīgās komisijas, kas pārņem iepriekšējo komisiju vestās lietas, noteic ar izpilddirektora rīkojumu.

149. Šajos noteikumos norādītās jaunveidojamās struktūrvienības un iestādes uzsāk darbu ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēdzas novada veidojošo bijušo pašvaldību struktūrvienību, iestāžu un aģentūru reorganizācijas process. Līdz reorganizācijas pabeigšanai struktūrvienību, iestāžu un aģentūru darba organizāciju nosaka ar izpilddirektora rīkojumu.

150. (Svītrots ar Siguldas novada domes 13.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 51)

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Siguldas novada pašvaldības nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3Pieņemts: 12.07.2021.Stājas spēkā: 13.07.2021.Zaudē spēku: 25.05.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 134, 15.07.2021. OP numurs: 2021/134.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
324778
{"selected":{"value":"01.12.2022","content":"<font class='s-1'>01.12.2022.-24.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.12.2022","iso_value":"2022\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2022.-24.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2022","iso_value":"2022\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2022.-30.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.10.2021","iso_value":"2021\/10\/15","content":"<font class='s-1'>15.10.2021.-13.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2021","iso_value":"2021\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2021.-14.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2021","iso_value":"2021\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2021.-30.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2021","iso_value":"2021\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2021.-13.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.2021","iso_value":"2021\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2021.-11.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.12.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"