Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 8

Liepājā 2021. gada 19. jūnijā (prot. Nr. 7, 8. §)
Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti
Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma
12. panta 62 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka aprūpes pakalpojuma nepilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi (turpmāk – aprūpes pakalpojums):

1.1. piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību;

1.2. kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai;

1.3. prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam;

1.4. aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumus un kārtību.

2. No pašvaldības budžeta apmaksātu aprūpes pakalpojumu piešķir un apmaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

3. Aprūpes pakalpojumu ir tiesības saņemt Liepājas pilsētā deklarētām personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un izteiktiem un smagiem funkcionēšanas ierobežojumiem (turpmāk – persona), ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ personas dzīvesvietā nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un Sociālais dienests ir konstatējis šādas aprūpes nepieciešamību.

4. Aprūpes pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs).

5. Pakalpojuma sniedzējs aprūpes pakalpojumu var sniegt vairākām personām, kalendāra gada laikā nepārsniedzot stundu skaitu normālā darba laika ietvaros kalendāra gadā vai kalendāra mēnesī nepārsniedzot stundu skaitu, kas atbilst mēnesim ar lielāko stundu skaitu kalendāra gadā, kas noteikts normālā darba laika ietvaros.

6. Sociālais dienests publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs slēgt līgumu par aprūpes pakalpojumu ar juridisku personu, kura spēj nodrošināt, ka pakalpojumu sniedz pakalpojuma sniedzēji, kuriem ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personām ar invaliditāti.

7. Aprūpes pakalpojums tiek finansēts no Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti noteiktajam.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 15.06.2023. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

II. Aprūpes pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumi un kārtība

8. Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

8.1. personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;

8.2. likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

8.3. vēlamā pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu un kontaktinformāciju, ja tas ir zināms;

8.4. informāciju par vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādi, kurā persona iegūst izglītību.

9. Iesniegumam papildus pievieno personas likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja šāda informācija nav Sociālā dienesta rīcībā un ja dokumenti tiek iesniegti klātienē.

10. Sociālais dienests izskata šo noteikumu 8. punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un:

10.1. Invaliditātes informatīvajā sistēmā pārliecinās, vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija personai noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību;

10.2. ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas, citām institūcijām vai personas likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvja.

11. Sociālais dienests novērtē aprūpes pakalpojuma nepieciešamību un nosaka aprūpes pakalpojuma apjomu:

11.1. līdz 40 stundām mēnesī, ja persona klātienē iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, vai saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā;

11.2. līdz 80 stundām mēnesī, ja persona iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, neapmeklējot izglītības iestādi klātienē, un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā;

11.3. līdz 80 stundām mēnesī, ja persona ieguvusi valstī noteikto obligāto pamatizglītību un mācības neturpina veselības stāvokļa, spēju un attīstības līmeņa dēļ, un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.

(Grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 15.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

12. Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

12.1. par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, nosakot aprūpes pakalpojuma apjomu un pakalpojuma saņemšanas periodu atbilstoši personai noteiktajam invaliditātes periodam, bet ne ilgāk par vienu gadu vai līdz brīdim, kad persona sasniedz 18 gadu vecumu;

12.2. par atteikumu piešķirt aprūpes pakalpojumu, ja persona neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 4.2 punktā vai 24 daļā minētajiem aprūpes pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem.

13. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12.1. un 12.2. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas par to informē personas likumisko pārstāvi vai audžuģimeni.

14. Aprūpes pakalpojuma sniegšanu personai izbeidz, ja:

14.1. personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes pārstāvis iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par atteikšanos no piešķirtā aprūpes pakalpojuma;

14.2. personas dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

14.3. beidzies šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētajā lēmumā noteiktais pakalpojuma periods;

14.4. Sociālais dienests konstatē, ka persona neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 4.2 punktā vai 24 daļā minētajiem aprūpes pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

14.5. Sociālais dienests konstatē, ka aprūpes pakalpojums faktiski netiek izmantots divus kalendāros mēnešus pēc kārtas, izņemot šo noteikumu 15. punktā minēto gadījumu.

15. Aprūpes pakalpojuma sniegšanu personai pārtrauc un neapmaksā par laika periodu, kamēr persona atrodas stacionārā ārstniecības iestādē.

16. Ja personai aprūpes pakalpojums nepieciešams atkārtoti, pakalpojuma pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

III. Aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumi un kārtība

17. Aprūpes pakalpojuma apjomu par nepilnu kalendāro mēnesi nodrošina atbilstoši pakalpojuma sniedzēja faktiski nostrādāto stundu skaitam par periodu, kurā personai bija tiesības uz attiecīgo pakalpojumu.

18. Pēc lēmuma pieņemšanas par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu Sociālais dienests slēdz līgumu ar personas likumisko pārstāvi vai audžuģimeni un pakalpojuma sniedzēju vai pakalpojuma sniedzēju, kas ir juridiska persona. Līgumā nosaka pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas periodu un kārtību, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kuri saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus.

19. Pakalpojuma sniedzējs vai pakalpojuma sniedzējs, kas ir juridiska persona, šo noteikumu 18. punktā minētajā līgumā noteiktajā kārtībā reizi mēnesī iesniedz Sociālajā dienestā apliecinājumu par iepriekšējā mēnesī sniegto aprūpes pakalpojumu, un Sociālais dienests kontrolē minētā līguma saistību izpildi. Apliecinājumā norāda aprūpes pakalpojuma sniegšanas dienas un tajās nostrādāto stundu skaitu un līdzēju apliecinājumus par sniegto un saņemto pakalpojumu.

20. Personas likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei ir pienākums piecu darbdienu laikā informēt Sociālo dienestu par:

20.1. personas deklarētās dzīvesvietas maiņu;

20.2. personas ievietošanu stacionārā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ieslodzījuma vietā;

20.3. citiem apstākļiem, kas varētu būt par pamatu izmaiņām aprūpes pakalpojumā vai pakalpojuma sniedzēja maiņai.

21. Personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene ne biežāk kā divas reizes kalendārajā gadā ir tiesīgi atteikties no pakalpojuma sniedzēja un izvēlēties citu pakalpojuma sniedzēju, iesniedzot Sociālajam dienestam pamatotu iesniegumu.

22. Sociālais dienests izlases kārtībā veic aprūpes pakalpojuma saņēmušo personu lietu kontroli ne mazāk kā 10 % apmērā no kalendāra gadā aprūpes pakalpojuma saņēmušo personu skaita un pārliecinās par pakalpojuma piešķiršanas un nodrošināšanas pamatotību.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 19.06.2021.Stājas spēkā: 09.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 08.07.2021. OP numurs: 2021/129.29
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
324588
{"selected":{"value":"01.07.2023","content":"<font class='s-1'>01.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2023","iso_value":"2023\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.07.2021","iso_value":"2021\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-30.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"