Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 34

Daugavpilī 2021. gada 1. jūlijā (prot. Nr. 27, 5. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 1. jūlija lēmumu Nr. 422

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 3. punktā vārdus "Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam" ar vārdiem "Pašvaldības domes vēlēšanu likumam".

1.2. Aizstāt 4. punktā vārdus "divus Domes priekšsēdētāja vietniekus" ar vārdiem "Domes priekšsēdētāja vietnieku".

1.3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, Dome no pašvaldības deputātiem ievēlē šādas pastāvīgās komitejas:

5.1. Finanšu komiteju, kurā ir deviņi locekļi;

5.2. Sociālo jautājumu komiteju, kurā ir septiņi locekļi;

5.3. Izglītības un kultūras jautājumu komiteju, kurā ir septiņi locekļi;

5.4. Īpašuma un mājokļu komiteju, kurā ir septiņi locekļi;

5.5. Pilsētas saimniecības un attīstības komiteju, kurā ir septiņi locekļi.".

1.4. Izteikt 8.37. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.37. Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde;".

1.5. Izteikt 8.42. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.42. Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde;".

1.6. Izteikt 8.70. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.70. J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola;".

1.7. Izteikt 8.79. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.79. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte";".

1.8. Aizstāt 17. punktā vārdus "divus priekšsēdētāja vietniekus" ar vārdiem "priekšsēdētāja vietnieku".

1.9. Svītrot 34.1 punktu.

1.10. Izteikt 34.2 un 34.3 punktu šādā redakcijā:

"34.2 Īpašuma un mājokļu komiteja:

34.2 1. piedalās ar pašvaldības īpašuma, mājokļa jautājumiem saistīto programmu un koncepciju izstrādē, kontrolē to izpildi;

34.2 2. koordinē ar pašvaldības īpašuma, mājokļu nozari saistīto jautājumu risināšanu, sadarbojas ar nozarei atbilstošajām valsts un pašvaldības institūcijām;

34.2 3. izskata jautājumus un sagatavo priekšlikumus par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, iznomāšanu, privatizēšanu, ieķīlāšanu, nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā;

34.2 4. pārrauga pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamā fonda apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, to lietderīgu, izmantošanu, saglabāšanu, iesniedz Domei priekšlikumus tās pilnveidei;

34.2 5. izvērtē ar pašvaldības īpašuma izmantošanu saistītos jautājumus un uzdod pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām veikt darbības, kas saistītas ar Domes lēmumu, Domes normatīvo aktu projektu sagatavošanu;

34.2 6. kontrolē pašvaldības sniegto palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;

34.2 7. savas kompetences ietvaros izskata finanšu līdzekļu pieprasījumus un sniedz atzinumus pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas jautājumos, t.sk. kontrolē pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda apsaimniekošanas izdevumu lietderīgu un tiesisku izlietošanu;

34.2 8. kontrolē Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas, pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina pašvaldības namīpašuma apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, darbu.

34.3 Pilsētas saimniecības un attīstības komiteja:

34.31. sniedz atzinumus ar pilsētas attīstību, satiksmes infrastruktūru, teritorijas labiekārtošanu, sanitārās tīrības nodrošināšanu un vidi saistīto plānu, programmu, koncepciju un projektu izstrādi, kontrolē to izpildi visos īstenošanos posmos;

34.32. koordinē ar pilsētas teritorijas plānojumu saistītos jautājumus, sniedz atzinumus ar pilsētas teritorijas plānojumu saistītos jautājumos un par sabiedriski nozīmīgu būvju (publiskai lietošanai paredzētu ēku) un jaunu ražotņu izveidošanu vai esošo paplašināšanu;

34.33. izskata pašvaldības institūciju pieteikumus pilsētas projektiem tālākai virzīšanai;

34.34. sniedz atzinumus par pilsētas teritorijas labiekārtošanas, sanitārās tīrības nodrošināšanas (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana, publiskās peldvietas un glābšanas dienestu) saistītajiem jautājumiem;

34.35. izskata jautājumus, kas saistīti ar vietējās nozīmes aizsargājamo dabas objektu un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu uzturēšanu, izmantošanu un izveidi;

34.36. sniedz atzinumus ar vidi, dabas resursu aizsardzību, publisko ūdeņu un zivju resursu izmantošanu saistītos jautājumos;

34.37. izskata jautājumus par pilsētas mežu un parku apsaimniekošanu;

34.38. koordinē ar nodarbinātību saistītos jautājumus;

34.39. izskata ar tūrisma attīstību saistītos jautājumus;

34.310. izskata investīciju plānus un ar investīciju piesaisti saistītos jautājumus, kontrolē investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;

34.311. izskata starptautiskās sadarbības jautājumus;

34.312. kontrolē pašvaldības noslēgto deleģēšanas līgumu izpildi un piešķirtā pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu gadījumos, kad Dome deleģējusi kādu no pašvaldības funkcijām ar pilsētas teritorijas labiekārtošanu, sanitārās tīrības un sabiedriskā transporta nodrošināšanu saistītos jautājumos;

34.313. sniedz priekšlikumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizēšanu, tās uzlabošanu, t.sk., ar satiksmes infrastruktūru saistītiem jautājumiem;

34.314. izskata satiksmes infrastruktūras, administratīvās teritorijas labiekārtošanas, pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma nodrošināšanas, sanitārās tīrības un vides aizsardzības jomai nepieciešamo budžeta līdzekļu apjoma pamatojumus.".

1.11. Svītrot 34.4 punktu.

2. Saistošo noteikumu 1.6. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 34 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmo daļu, pašvaldības nolikums nosaka pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Ņemot vērā to, ka ir mainīts Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma nosaukums uz - Pašvaldības domes vēlēšanu likums, un Daugavpils pilsētas domes pieņemtos lēmumus par iestāžu nosaukumu maiņu, ir nepieciešams precizēt saistošo noteikumu tekstu. Kā arī, samazinot finansiālo slodzi uz pašvaldības budžetu, ir samazināms domes komiteju un domes priekšsēdētāja vietnieku skaits.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem:

- tiek precizēts teksts (grozījums 3. punktā, 8.37., 8.42., 8.70., 8.79. apakšpunktā);

- tiek samazināts domes komiteju skaits, precizējot to skaitlisko sastāvu (5. punkts, 34.2 un 34.3 punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, svītrots 34.1 un 34.4 punkts);

- tiek samazināts domes priekšsēdētāja vietnieku skaits (grozījums 4. punktā un 17. punktā).

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Tiks samazināta finansiālā slodze uz pašvaldības budžetu saistībā ar domes komiteju un domes priekšsēdētāja vietnieku skaita samazināšanu, ņemot vērā to, ka:

- viena komitejas priekšsēdētāja alga gadā (ziņas uz 2020. gadu) ~ 16 800 euro;

- domes priekšsēdētāja vietnieka alga gadā (~2081 euro x 12 mēneši) ~ 24 972 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Domes Pilsētas saimniecības un attīstības komiteja izskatīs jautājumus, kas bija Pilsētas saimniecības komitejas kompetencē, un Īpašuma un mājokļu komiteja - Mājokļu komitejas kompetencē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 34Pieņemts: 01.07.2021.Stājas spēkā: 02.07.2021.Zaudē spēku: 04.08.2023.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
324554
02.07.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)