Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2023. gada 13. jūlija saistošos noteikumus Nr. 26 "Jēkabpils novada pašvaldības nolikums".
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Jēkabpilī 2021. gada 1. jūlijā
Jēkabpils novada pašvaldības nolikums
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
2021. gada 1. jūlija lēmumu Nr. 7

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu, 23. pantu un 24. pantu
I. Pašvaldības teritoriālais iedalījums un pašvaldības administrācijas struktūra

1. Saistošie noteikumi (turpmāk arī Nolikums) nosaka Jēkabpils novada pašvaldības institucionālo sistēmu un darba organizāciju.

2. Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Jēkabpils novada dome (turpmāk – Dome), kas sastāv no 19 deputātiem.

3. Jēkabpils novadā ir šāds Jēkabpils novada pašvaldības administratīvi teritoriālais dalījums:

3.1. Aknīstes pagasts;

3.2. Aknīstes pilsēta;

3.3. Asares pagasts;

3.4. Atašienes pagasts;

3.5. Ābeļu pagasts;

3.6. Dignājas pagasts;

3.7. Dunavas pagasts;

3.8. Elkšņu pagasts;

3.9. Gārsenes pagasts;

3.10. Jēkabpils valstspilsēta;

3.11. Kalna pagasts;

3.12. Krustpils pagasts;

3.13. Kūku pagasts;

3.14. Leimaņu pagasts;

3.15. Mežāres pagasts;

3.16. Rites pagasts;

3.17. Rubenes pagasts;

3.18. Salas pagasts;

3.19. Saukas pagasts;

3.20. Sēlpils pagasts;

3.21. Variešu pagasts;

3.22. Viesītes pagasts;

3.23. Viesītes pilsēta;

3.24. Vīpes pagasts;

3.25. Zasas pagasts.

4. Pašvaldības funkciju izpildei Dome ir izveidojusi šādas iestādes:

4.1. Jēkabpils novada administratīvā pārvalde, kurai ir izveidotas šādas struktūrvienības:

4.1.1. Jēkabpils novada Būvvalde;

4.1.2. Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļa;

4.1.3. Juridiskā nodaļa;

4.1.4. Iepirkumu nodaļa;

4.1.5. Klientu apkalpošanas nodaļa;

4.1.6. Personāla vadības nodaļa;

4.1.7. Finanšu ekonomikas nodaļa;

4.1.8. Grāmatvedības nodaļa;

4.1.9. Informācijas tehnoloģiju nodaļa;

4.1.10. Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa;

4.1.11. Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa;

4.1.12. Audita un kvalitātes vadības nodaļa;

4.1.13. Jēkabpils novada pašvaldības policija;

4.1.14. Jēkabpils novada administratīvo teritoriju nodaļa.

4.2. Jēkabpils novada Sociālais dienests;

4.3. Pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža";

4.4. Jēkabpils novada Bāriņtiesa;

4.5. Jēkabpils novada Izglītības pārvalde;

4.6. Aknīstes vidusskola;

4.7. Antūžu pamatskola;

4.8. Ābeļu pamatskola;

4.9. (svītrots ar Jēkabpils novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 39);

4.10. Dignājas pamatskola;

4.11. Jēkabpils 2. vidusskola;

4.12. Jēkabpils 3. vidusskola;

4.13. Jēkabpils Valsts ģimnāzija;

4.14. Krustpils pamatskola;

4.15. (svītrots ar Jēkabpils novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 39);

4.16. Rubeņu pamatskola;

4.17. Biržu pamatskola;

4.18. Salas vidusskola;

4.19. Sūnu pamatskola;

4.20. (svītrots ar Jēkabpils novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 39);

4.21. Viesītes vidusskola;

4.22. (svītrots ar Jēkabpils novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 39);

4.23. Zasas vidusskola;

4.24. Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrs;

4.25. Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola;

4.26. Viesītes Mūzikas un mākslas skola;

4.27. Sēlijas Sporta skola;

4.28. Jēkabpils Mākslas skola;

4.29. Jēkabpils Sporta skola;

4.30. Jēkabpils novada Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte";

4.31. Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis";

4.32. Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes "Bērziņš";

4.33. Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaigznīte";

4.34. Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes "Kāpēcītis";

4.35. Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš";

4.36. Jēkabpils novada Salas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte";

4.37. Jēkabpils novada Viesītes pirmsskolas izglītības iestādes "Zīlīte";

4.38. Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka;

4.39. Jēkabpils Vēstures muzejs;

4.40. Viesītes muzejs "Sēlija";

4.41. Jēkabpils Sporta centrs;

4.42. Jēkabpils novada Kultūras pārvalde;

4.43. Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centrs;

4.44. Jēkabpils novada Attīstības pārvalde;

4.45. Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija.

(Jēkabpils novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā; sk. 123. punktu)

5. Pašvaldības iestāde "Jēkabpils novada administratīvā pārvalde" (turpmāk – Centrālā administrācija) nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, Domes darba organizatorisko, tehnisko apkalpošanu, pašvaldības iestāžu darbības iekšējo auditu, kā arī veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. Centrālās administrācijas vadītājs ir izpilddirektora vietnieks.

6. Centrālā administrācija nodrošina vienotu grāmatvedības uzskaites kārtošanu visām Jēkabpils novada pašvaldības iestādēm, veicot centralizētu grāmatvedības uzskaiti, izņemot nolikuma 4.3. apakšpunktā noteikto iestādi.

(Jēkabpils novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

7. Centrālā administrācija pilda 3. punktā noteikto pagasta un pilsētas pārvaldes funkcijas, izņemot Jēkabpils valstspilsētā. Pārvaldes vadītāji atrodas izpilddirektora vietnieka pakļautībā, bet domes pārraudzībā.

(Jēkabpils novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

8. Centrālā administrācija pilda Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra funkcijas šādās adresēs:

8.1. Skolas iela 7, Aknīstes pilsēta, Jēkabpils novads, LV-5208;

8.2. "Svīres", Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229;

8.3. Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230;

8.4. Brīvības iela 10, Viesītes pilsēta, Jēkabpils novads, LV-5237.

9. Iestāžu nolikumus un Centrālās administrācijas struktūrvienību reglamentus apstiprina Dome. Centrālā administrācija darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Kvalitātes vadības sistēmas ietvaros izstrādātajiem procesiem un procedūrām. Centrālā administrācija labas pārvaldības nodrošināšanai nepārtraukti pilnveido procesus un procedūras, tos fiksējot kvalitātes vadības sistēmā.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

10. Dome ir izveidojusi Jēkabpils novada būvvaldi, kas ir Centrālās administrācijas sastāvdaļa.

11. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības Domes izveidotās iestādes ir atzīstamas par darba devēju.

II. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un izpilddirektors

12. Dome no deputātu vidus ievēl domes priekšsēdētāju un domes priekšsēdētāja vietnieku.

13. Domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka amats ir algots amats.

14. Domes priekšsēdētājam ir trīs vietnieki:

14.1. Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos;

14.2. Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;

14.3. Domes priekšsēdētaja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos.

15. Domes priekšsēdētājs:

15.1. popularizē Jēkabpils novadu kā perspektīvu Latvijas reģionu valstī un ārvalstīs;

15.2. izskata Domē saņemto korespondenci un izdara rezolūcijas;

15.3. pieņem lēmumus par tiesvedības procesu ierosināšanu un procesuālo tiesību īstenošanu;

15.4. koordinē deputātu, Centrālās administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību;

15.5. ierosina jautājumu izskatīšanu Domē, komitejās un komisijās;

15.6. izveido ar savu rīkojumu darba grupas, komisijas;

15.7. vada Domes izveidotos fondus;

15.8. atver un slēdz kontus kredītiestādēs, par to tuvākajā sēdē informējot Finanšu komiteju;

15.9. pārstāv pašvaldību biedrībās, nodibinājumos un fondos;

15.10. amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;

15.11. nosaka finanšu līdzekļu ekonomijas pasākumus pašvaldības iestādēm;

15.12. paraksta maksājuma uzdevumus, rēķinus, izdara rezolūcijas par apmaksu;

15.13. nosaka priekšsēdētāja vietnieku pienākumus;

15.14. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, Domes lēmumos un šajā nolikumā.

16. Domes priekšsēdētāja vietnieki:

16.1. Nolikuma noteiktajā kārtībā pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā;

16.2. bez papildus pilnvarojuma paraksta līgumus un citus dokumentus;

16.3. nosaka tās Domes darbības sfēras, kurās nav panākta pietiekoša atklātība, un sniedz priekšlikumu šo jautājumu risināšanai;

16.4. darbojas Domes pretkorupcijas jomā;

16.5. paraksta maksājuma uzdevumus, rēķinus, izdara rezolūcijas par apmaksu;

16.6. pilda citus ar normatīvajiem aktiem un domes lēmumiem noteiktos uzdevumus un priekšsēdētāja uzdotos uzdevumus un pienākumus.

17. Papildus Nolikuma 16. punktā noteiktajam, priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos:

17.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā;

17.2. koordinē un pārrauga izglītības, sporta un kultūras jautājumus;

17.3. nosaka Jēkabpils novada pagastu un pilsētu pārvalžu darbības pamatprincipus;

17.4. pārrauga ar izglītības, sporta un kultūras iestāžu darbību saistītos jautājumus.

18. Papildus Nolikuma 16.punktā noteiktajam, priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos:

18.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā, ja priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos ir kavēts pildīt domes priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā;

18.2. pārrauga un koordinē pašvaldības investīciju jautājumus, tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības jautājumus, publiskās infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas jautājumus.

19. Papildus Nolikuma 16. punktā noteiktajam, priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos:

19.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā, ja priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos un priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos ir kavēti pildīt domes priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā;

19.2. koordinē ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem saistītos jautājumus;

19.3. koordinē jautājumus par veselības aprūpes pieejamību un ar veselības aprūpi saistītos jautājumus;

19.4. koordinē jautājumus par palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;

19.5. pārrauga ar veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu iestāžu darbību saistītos jautājumus;

19.6. koordinē un pārrauga jautājumus, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem neatkarīgi no tā kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

19.7. koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības administratīvo teritoriju labiekārtošanu un sanitāro tīrību.

20. Domes priekšsēdētāja vietnieku atbrīvošanu no amata var ierosināt:

20.1. Domes priekšsēdētājs;

20.2. 1/3 Domes deputātu.

21. Domes priekšsēdētāja vietnieks ir atbrīvots no amata, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošo Domes deputātu skaita.

22. Pašvaldības izpilddirektors:

22.1. ierosina ārējo un iekšējo normatīvo aktu un citu dokumentu izstrādi un apstiprināšanu;

22.2. slēdz darba līgumus ar iestāžu vadītājiem;

22.3. iesniedz Domei priekšlikumus par pašvaldības dalību komercsabiedrībās, biedrībās, nodibinājumos;

22.4. slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskām un fiziskām personām;

22.5. organizē Centrālās administrācijas un iestāžu darbu, veic citas darbības, kas rodas stājoties un esot darba attiecībās kā darba devējam;

22.6. organizē Domes lēmumu izpildi;

22.7. organizē budžeta ienākumu un izdevumu daļas izpildi;

22.8. nodrošina pašvaldības iestāžu un komercsabiedrību darba nepārtrauktību Domes nomaiņas gadījumā;

22.9. regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī, ziņo Domei par Centrālās administrācijas un iestāžu darbu, kā arī pēc Domes vai Domes priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;

22.10. pēc kārtējām Domes vēlēšanām organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam pašvaldības Domes priekšsēdētājam;

22.11. pašvaldības administrācijas ikdienas uzdevumu veikšanai izveido un likvidē darba grupas;

22.12. izskata Domē saņemto korespondenci un izdara rezolūcijas;

22.13. paraksta maksājuma uzdevumus, rēķinus, izdara rezolūcijas par apmaksu;

22.14. norīko darbiniekus braucieniem uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai ārvalstīm darba uzdevumu izpildei un/vai mācību komandējumos;

22.15. ierosina, izskata disciplinārlietas par pašvaldības iestāžu vadītājiem, kā arī pieņem lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu;

22.16. pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma, sapulces, gājiena vai piketa rīkošanai;

22.17. izdod izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;

22.18. atbild par grāmatvedības uzskaiti un organizāciju;

22.19. nosaka grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, nodrošinot centralizēto grāmatvedības uzskaiti Jēkabpils novada pašvaldības iestādēs, izstrādā un apstiprina normatīvajiem aktiem grāmatvedības un budžeta jomā atbilstošu un pašvaldības specifikai atbilstošu vienotu grāmatvedības uzskaites kārtību un nosaka konkrētus principus, nostādnes, metodes, noteikumus un praksi (tai skaitā uzskaites pamatprincipus, kontu plānu un darījumu grāmatojumus, būtiskuma līmeni);

22.20. nosaka grāmatvedības attaisnojuma un uzskaites dokumentu un pieņemšanas – nodošanas aktu sagatavošanas, parakstīšanas, apmaksas un aprites kārtību, kā arī preču un pakalpojumu saņemšanas, uzskaites un norakstīšanas kārtību pašvaldības iestādēs;

22.21. nosaka personāla dokumentu sagatavošanas, parakstīšanas un aprites kārtību pašvaldības iestādēs;

22.22. nosaka dokumentu pārvaldības kārtību Centrālajā administrācijā;

22.23. saskaņo 2. klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā;

22.24. saskaņo bezpilota gaisa kuģa lidojumu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā;

22.25. pieņem lēmumu par aizliegumu atrasties uz pašvaldības teritorijā esošo publisko ūdeņu un pašvaldības valdījumā esošo ūdeņu ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība;

22.26. apstiprina Audita un kvalitātes vadības nodaļas un Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļu darba uzdevumus;

22.27. veic citus pienākumus, kas noteikti Domes lēmumos.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

23. Izpilddirektoram ir viens vietnieks, kurš ir Centrālās administrācijas vadītājs un pieņem darbā un atbrīvo no darba Centrālās administrācijas darbiniekus.

(Jēkabpils novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

24. Ja izpilddirektors, veicot savus pienākumus, nonāk interešu konflikta situācijā, konkrētās izpilddirektora funkcijas veic izpilddirektora vietnieks, Domes priekšsēdētājs vai Domes priekšsēdētāja vietnieks.

25. Izpilddirektora prombūtnes laikā viņa pienākumus veic izpilddirektora vietnieks. Ja izpilddirektora vietnieks nevar veikt izpilddirektora pienākumus, tad Izpilddirektora pienākumus veic cits Centrālās administrācijas struktūrvienības vadītājs atbilstoši rīkojumam.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

26. Darba līgumu ar izpilddirektoru un izpilddirektora vietnieku slēdz Domes priekšsēdētājs.

III. Domes pastāvīgās komitejas, komisijas, darba grupas un konsultatīvās komisijas

27. Deputātu pārstāvību pastāvīgajās komitejās nosaka pēc iespējas, ievērojot proporcionalitātes principu, deputāta vēlmes un intereses.

28. Dome izveido šādas pastāvīgās komitejas:

28.1. Finanšu komiteja, kas sastāv no 19 locekļiem;

28.2. Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja, kas sastāv no 9 locekļiem;

28.3. Attīstības un tautsaimniecības komiteja, kas sastāv no 9 locekļiem.

29. Finanšu komitejas kompetence:

29.1. Sniegt priekšlikumus un atzinumus par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā.

29.2. Vadīt pašvaldības budžeta projekta sagatavošanu, izskatīt komiteju atzinumus par budžeta projekta priekšlikumiem un iesniegt pašvaldības budžeta projektu izskatīšanai Domes sēdē.

29.3. Dot atzinumu par budžeta līdzekļu pieprasījumiem un budžeta projektu.

29.4. Konceptuāli noteikt un kopīgi ar administrāciju un citām komitejām, komisijām un darba grupām īstenot vienotu Jēkabpils novada finanšu politiku.

29.5. Izskatīt jautājumus, kas saistīti ar dažādiem finanšu pārkāpumiem pašvaldības iestādēs.

29.6. Izskatīt un sniegt atzinumu par jebkuru ar pašvaldības darbību saistītu jautājumu.

30. Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas kompetence:

30.1. Izstrādāt sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības lietu politiku Jēkabpils novadā un pārraudzīt to īstenošanu.

30.2. Izskatīt un sniegt atzinumu Finanšu komitejai par kompetencē esošo nozaru struktūrvienību budžeta līdzekļu pieprasījumiem.

30.3. Izskatīt jebkuru jautājumu, kas skar sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jomas.

30.4. Ierosināt saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izstrādi kompetences ietvaros.

30.5. Atbilstoši kompetencei veicināt sabiedriskās aktivitātes.

31. Attīstības un tautsaimniecības komitejas kompetence:

31.1. Izstrādāt vienotu pašvaldības reģionālās attīstības, vides aizsardzības, mājokļu attīstības, būvniecības politiku, novada attīstības, tai skaitā atkritumu apsaimniekošanas, labiekārtošanas un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas politiku un pārraudzīt to īstenošanu.

31.2. Izskatīt jautājumus, kas saistīti ar novada teritoriālo vienību pārvaldi.

31.3. Izskatīt Jēkabpils novada spēkā esošo Attīstības programmu, teritorijas plānojumu, ierosināt grozījumu veikšanu.

31.4. Sniegt atzinumus par pašvaldības jaunu būvju projektēšanu un būvniecību.

31.5. Sniegt priekšlikumus Domei par nepieciešamību piedalīties Valsts investīciju programmās un Eiropas Savienības finansētos projektos.

31.6. Atbilstoši kompetencei ierosināt izstrādāt saistošos noteikumus.

31.7. Veicināt saimnieciskās darbības attīstību novadā.

31.8. Izskatīt un sniegt atzinumu Finanšu komitejai par kompetencē esošo nozaru struktūrvienību budžeta līdzekļu pieprasījumiem.

31.9. Izskatīt jebkuru jautājumu, kas skar novada attīstību, pašvaldības īpašumus, to pārvaldību, tautsaimniecību, transporta attīstību, kā arī tirdzniecību un komercdarbību.

32. Jautājumi, kas jāskata Domes sēdē, pirms tam tiek skatīti pēc piekritības kādā no komitejām. Ja jautājumam nevar noteikt piekritību, to izskata Finanšu komiteja.

33. Domstarpības starp komitejām, deputātiem un pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām izskata Domes priekšsēdētājs vai Dome. Domes priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpības izskata Dome.

34. Komitejas locekļi un priekšsēdētājs var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar Domes lēmumu, ja komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju sēdēm vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti un argumentēti katrā konkrētā gadījumā.

35. Atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai Dome var izveidot no Domes deputātiem un iedzīvotājiem koleģiālās institūcijas – komisijas, konsultatīvās komisijas, valdes un darba grupas. Izveidotās koleģiālās institūcijas darbojas uz Domes apstiprināto nolikumu pamata, ja domes lēmumā nav noteikts citādi.

36. Kandidātus darbam Domes koleģiālajās institūcijās var izvirzīt tikai Domes deputāti. Pirms kandidāta izvirzīšanas darbam Domes koleģiālajās institūcijās izvirzītājam ir jāsaņem kandidāta rakstiska piekrišana.

37. Ja Dome neapstiprina izvirzītos kandidātus, tiek izvirzīts cits kandidāts. Ja Domes deputāts, nevēlas izvirzīt citu kandidātu, tad, vienojoties vai lozējot, tiesības izvirzīt kandidātu iegūst pārējie Domes deputāti.

38. Jautājumos, kas netiek regulēti Domes koleģiālo institūciju nolikumos, piemēro šī nolikuma IV nodaļas regulējumu, kas noteikts komiteju darba organizācijai.

39. Dome ir izveidojusi Deputātu ētikas komisiju, kas sastāv no 19 deputātiem. Deputātu ētikas komisija izskata Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku un deputātu ētikas kodeksa (turpmāk tekstā – Ētikas kodekss) deputātu pārkāpumus un darbojas šī nolikumā IV. nodaļā pastāvīgajām komitejām noteiktajā kārtībā.

40. Iesniegumu par deputāta Ētikas kodeksa pārkāpumu rakstveidā var iesniegt 5 (pieci) deputāti, kurā:

40.1. izklāstīta lietas būtība;

40.2. paskaidrots, kādā veidā izpaudies deputātu Ētikas kodeksa pārkāpums;

40.3. sniegti pierādījumi, ja tādi ir iesniedzēja rīcībā;

40.4. minēti citi fakti, kuriem var būt nozīme lietas izskatīšanā.

41. Ja iesniegums nav pietiekami pamatots, to nekavējoties nosūta iesniedzējam precizēšanai un trūkumu novēršanai.

42. Iesniegumu Deputātu ētikas komisija izskata ne vēlāk kā 14 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai trūkumu novēršanas.

43. Deputātu ētikas komisijas sēdes ir slēgtas.

44. Konstatējusi Ētikas kodeksa pārkāpumu, komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

44.1. izsaka deputātam mutvārdu brīdinājumu, kas tiek atzīmēts komisijas protokolā;

44.2. izsaka deputātam rakstveida brīdinājumu;

44.3. izsaka deputātam rakstveida brīdinājumu, paziņo par to domes sēdē un publicē komisijas lēmumu pašvaldības mājas lapā.

IV. Domes un pastāvīgo komiteju darba reglaments

45. Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas. Domes sēdes notiek valsts valodā.

46. Domes kārtējās sēdes reizi mēnesī sasauc domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs, sasaucot domes sēdes, nosaka to datumu, laiku, vietu un izsludina darba kārtību, ko deputātiem izziņo Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas nodaļa. Informācija deputātiem tiek nosūtīta īsziņā uz deputāta norādīto mobilā tālruņa numuru.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

47. Par ārkārtas sēdes norises laiku un vietu paziņo Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas nodaļa Domes deputātiem nosūtot deputātiem informāciju īsziņā uz deputāta norādīto mobilā tālruņa numuru.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

48. Ja Domes priekšsēdētājs ir aizkavēts vadīt domes vai Finanšu komitejas sēdes, tās vada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos. Ja Domes priekšsēdētājs un domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos ir aizkavēti vadīt domes vai Finanšu komitejas sēdes, tās vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos. Ja Domes priekšsēdētājs un domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos un domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos ir aizkavēti vadīt domes vai Finanšu komitejas sēdes, tās vada domes priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos.

49. Domes sēdēs obligāti piedalās Izpilddirektors, Centrālās administrācijas vadītājs, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes vadītājs, Juridiskās nodaļas pārstāvis, lēmuma projekta sagatavotājs, lēmuma projekta vīzētājs.

(Jēkabpils novada domes 23.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

50. Izpilddirektors Domes sēdes sākumā sniedz īsu pārskatu par veikto darbu un par pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā.

51. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem domes lēmumiem nav izpildīts noteiktajā termiņā, domes sēdes vadītājs sniedz informāciju, norādot, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šādas atskaites ir obligāti iekļaujamas domes sēdes darba kārtībā.

52. Pirms balsošanas par Domes sēdes darba kārtību deputāti izsaka savus priekšlikumus darba kārtības izmaiņai un papildināšanai. Izvirzīt jautājuma iekļaušanu Domes sēdes darba kārtībā var domes sēdes vadītājs.

53. Domes sēdes vadītājs:

53.1. pārliecinās par kvoruma esamību;

53.2. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi, vada debates;

53.3. dod vārdu ziņotājam;

53.4. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;

53.5. ierosina jautājumu nobalsošanu, tai skaitā, grozījumus Domes sēdes darba kārtībā;

53.6. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;

53.7. nodot sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu domes priekšsēdētāja vietniekam, ja par to viņš vēlas uzstāties debatēs;

53.8. nodrošina kārtības un normatīvo aktu ievērošanu sēdes laikā.

54. Par sēdē izskatāmo jautājumu var ziņot Domes deputāti un administrācijas darbinieki.

55. Domes sēdes vadītājam pēc debašu slēgšanas un pirms balsošanas ir tiesības izteikt savu viedokli.

56. Domes sēdē var runāt tikai tad, kad vārdu ir devis sēdes vadītājs.

57. Ja balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo Domes sēdes vadītājam pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.

58. Nodrošinot kārtību Domes sēdē, sēdes vadītājam ir tiesības izteikt aizrādījumu kārtības traucētājam vai izraidīt to no sēdes.

59. Ja, izskatot lēmuma projektu, ir radušies priekšlikumi labojumiem, tad sākumā balso par priekšlikumiem labojumiem to iesniegšanas kārtībā un pēc tam par pašu lēmuma projektu. Ja priekšlikumi netiek pieņemti, tad balso par lēmuma projektu sākotnējā redakcijā.

60. Personas, kuras piedalās Domes sēdē, tiek reģistrētas. Tām nav tiesības runāt bez uzaicinājuma, piedalīties debatēs, balsošanā un traucēt Domes sēdes gaitu. Reģistrāciju veic Centrālās administrācijas darbinieks, kurš protokolē domes sēdi.

61. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar Domes sēdes protokolu un izteikt pretenzijas par to. Ja kāds no deputātiem nepiekrīt ierakstam Domes sēdes protokolā, tad viņam ir tiesības prasīt protokola ieraksta precizēšanu nākamajā kārtējā domes sēdē.

(Jēkabpils novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

62. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Komitejas sēžu laiku, vietu un darba kārtību nosaka komitejas priekšsēdētājs, ko komitejas locekļiem izziņo Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas nodaļa. Informācija deputātiem tiek nosūtīta īsziņā uz deputāta norādīto mobilā tālruņa numuru. Komiteju sēdes nedrīkst būt Domes sēžu laikā.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

63. Domes un komitejas sēdes norisei izmanto datortehniku un dokumentu vadības sistēmu Namejs (turpmāk – Namejs), kurš nodrošina elektronisku piekļuvi sēžu darba kārtībai, sēžu materiāliem un atklātu un vārdisku balsošanu. Piekļuvi Namejam nodrošina deputātam izsniegts unikāls "Lietotāja vārds" un "Parole", kuru datus aizliegts nodot citām personām.

64. Elektronisku pieeju Domes sēdes darba kārtībai, lēmuma projektiem, izziņas materiāliem, deputātu priekšlikumiem deputātiem Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas nodaļa nodrošina Namejā ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms Domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas Domes sēdes.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

65. Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja domes deputāts domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, vai, ja attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.

66. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts sēdei ir reģistrējies, izmantojot Namejs. Neatrodoties sēdes norises vietā, deputāts nevar piedalīties likuma "Par pašvaldībām" 40. panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos.

67. Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja domes deputāts komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, vai, ja attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.

68. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts sēdei ir reģistrējies, izmantojot Namejs.

69. Izskatot materiālus, kas attiecas uz vairākām komitejām, var organizēt kopīgas sēdes. Sēdi vada tās komitejas vadītājs, kurš ierosinājis jautājuma izskatīšanu kopīgā sēdē vai domes priekšsēdētājs.

70. Komitejām var būt priekšsēdētāja vietnieki, kurus ievēl ar klātesošo locekļu balsu vairākumu attiecīgā komiteja. Komiteja nosaka priekšsēdētāja vietnieku un locekļu uzdevumus.

71. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā Komitejas priekšsēdētāja vietnieks:

71.1. atbild par Komitejas uzdevumu un lēmumu izpildi;

71.2. pārstāv Komitejas viedokli domes sēdēs, citās komitejās un institūcijās;

71.3. kontrolē Komitejas kompetences jomās pieņemto domes lēmumu izpildi;

71.4. izpilda 53. punktā noteiktos sēdes vadītāja pienākumus.

72. Komitejas priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt padomdevējus.

73. Komitejas locekļiem ir tiesības iesniegt komitejas priekšsēdētājam jautājumus izskatīšanai komitejas sēdēs, un priekšsēdētāja pienākums ir par tiem informēt komitejas locekļus.

74. Komitejas locekļi neizpauž informāciju par fizisko personu datiem un juridisko personu komercnoslēpumiem, kas tiem kļuvusi zināma pildot Komitejas locekļa pienākumus.

75. Ja komiteja izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai uzliek tai pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots.

76. Komitejās jautājumus izskata sagatavotu domes lēmumu projektu formā. Ja komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai jāiesniedz uz kārtējo domes sēdi cits lēmuma projekta variants. Par komitejās izskatītajiem lēmuma projektiem domes sēdē ziņo komitejas priekšsēdētājs vai kāds no komitejas locekļiem.

77. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājs par to ziņo Domei.

78. Komiteju pieņemtie lēmumi stājas spēkā pēc tam, kad tos ir parakstījis komitejas priekšsēdētājs. Komitejas priekšsēdētājs paraksta komitejas pieņemtos lēmumus 2 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas sēdē.

79. Domes sēžu un komiteju sekretāri, kurus ar rīkojumu nosaka izpilddirektora vietnieks no Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas nodaļas darbiniekiem:

79.1. sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai sēdē;

79.2. kārto sēžu organizatoriskos jautājumus un protokolē sēdes atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

79.3. sagatavo domes lēmumu projektus;

79.4. kārto dokumentus, veic dokumentu uzskaiti, nodrošina to saglabāšanu, atbilstoši dokumentu pārvaldības noteikumiem;

79.5. sagatavo un izsniedz pieņemtos lēmumus.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

80. Domes un komiteju sēžu protokolu numerācija tiek uzsākta katru kalendāro gadu no jauna.

81. Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas nodaļa nodrošina Domes pieņemto nolikumu, noteikumu, reglamentu, instrukciju, ieteikumu, saistošo noteikumu grupēšanu un konsolidāciju.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

V. Pašvaldības lēmuma projektu sagatavošanas kārtība

82. Domes sēdē izskata Komitejās vai citā domes izveidotā koleģiālā institūcijā izskatītus lēmumu projektus.

83. Deputāta sagatavotu domes lēmuma projektu, deputāts iesniedz domes priekšsēdētājam, virzības noteikšanai, izmantojot Namejs.

84. Lēmuma projekta sagatavotājs ir atbildīgs par lēmuma projekta kvalitāti, satura atbilstību faktiskajai situācijai, tā atbilstību nozares speciālajām tiesību normām, kā arī visas nepieciešamās dokumentācijas un izziņas materiālu pievienošanu un reģistrēšanu Namejā.

85. Domes lēmumu tiesiskuma papildpārbaudi veic Centrālās administrācijas Juridiskā nodaļa. Lēmumu projektu lietderības pārbaudi veic Domes izveidotās koleģiālās institūcijas un Dome.

86. Domes lēmumu projekti vizēšanai jāiesniedz Juridiskajā nodaļā ne vēlāk kā līdz 8 dienas pirms Domes sēdes plkst. 15.00. Domes lēmumu projektus, kas tiek nodoti izskatīšanai Domē no Finanšu komitejas, iesniedz vizēšanai Juridiskajā nodaļā ne vēlāk kā līdz septiņas dienas pirms Domes sēdes plkst. 15.00. Domes lēmumu projektus, kas tiek nodoti izskatīšanai Domē no Administratīvo strīdu komisijas, iesniedz vizēšanai Juridiskajā nodaļā ne vēlāk kā līdz 4 dienas pirms Domes sēdes plkst. 15.00. Termiņā neiesniegti domes lēmumu projekti var netikt vizēti.

87. Juridiskās nodaļas jurists, vizējot domes lēmuma projektu, pārbauda tā atbilstību vispārējām tiesību normām un var nodot lēmuma projektu vizēšanai jebkuram Centrālās administrācijas darbiniekam vai lēmuma projekta sagatavotājam papildināt lēmuma projektu pēc būtības. Juridiskās nodaļas jurists var atteikties vizēt lēmuma projektu, ja tas vizēšanai iesniegts neievērojot noteiktos termiņus, tos atteicies vizēt attiecīgās nozares speciālists, vai lēmuma projekta sagatavotājs ne vēlāk kā līdz sešas dienas pirms Domes sēdes plkst. 15.00 nav papildinājis lēmuma projektu pēc būtības un to nav iesniedzis Juridiskajā nodaļā.

88. Vizētos domes lēmumu projektus ne vēlāk kā līdz trīs darbdienas pirms Domes sēdes plkst. 9.00 nodod Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas nodaļai. Domes priekšsēdētājs nosaka Domes sēdes darba kārtību. Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas nodaļa Domes sēdes darba kārtību, izskatāmos lēmumu projektus un pievienotos materiālus ievieto Namejā, sadaļā "Aktuālās sēdes" vismaz trīs dienas pirms kārtējās Domes sēdes un trīs stundas pirms ārkārtas Domes sēdes.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

89. Komitejas sēdēs izskatāmos lēmumu projektus, lēmuma projekta sagatavotājs ne vēlāk kā divas dienas pirms komitejas sēdes plkst. 9.00 nodod Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas nodaļai Namejā. Komitejas priekšsēdētājs nosaka Komitejas sēdes darba kārtību. Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas nodaļa Komitejas sēdes darba kārtību, izskatāmos lēmumu projektus un pievienotos materiālus ievieto Namejā, sadaļā "Aktuālās sēdes" vismaz vienu dienu pirms Komitejas sēdes un stundu pirms ārkārtas Komitejas sēdes.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

90. Deputāti ar Domes sēžu lēmumu projektiem un pievienotajiem materiāliem iepazīstas elektroniski Namejā, sadaļā "Aktuālās sēdes".

91. Domes saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas nodaļa publicē pašvaldības mājas lapā internetā, kā arī nodrošina to pieejamību pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, trīs dienu laikā pēc pozitīva komitejas lēmuma pieņemšanas par saistošo noteikumu virzīšanu apstiprināšanai. Gadījumā, ja jautājums ir izskatīts steidzamības kārtībā, tad saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pieejamību nodrošina ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes sēdes, kurā plānots izskatīt saistošo noteikumu projektu vai trīs stundas pirms ārkārtas domes sēdes, kurā plānots izskatīt saistošo noteikumu projektu.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

VI. Līgumu noslēgšanas procedūra

92. Jebkuru līgumu, ko slēdz pašvaldība var parakstīt Domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks un izpilddirektors.

93. Domes priekšsēdētājs un priekšsēdētaja vietnieks informē Finanšu komiteju par noslēgtajiem starptautiskiem sadarbības līgumiem un ziedojuma, sponsorēšanas vai dāvinājuma līgumiem, ja pašvaldība ir mantas saņēmēja.

94. Domes priekšsēdētājs vai domes priekšsēdētāja vietnieks var pilnvarot jebkuru Centrālās administrācijas darbinieku slēgt atsevišķus līgumus, par to sastādot attiecīgu pilnvaru.

95. Līgumus pašvaldības iestādēs slēdz iestādes vadītājs budžetā paredzēto līdzekļu apmērā un iestādes nolikumā paredzētās kompetences ietvaros.

96. Līgumu projekti, pirms parakstīšanas jāiesniedz vizēšanai attiecīgās pašvaldības iestādes juristam, ja tāds ir, un konkrētajā jomā atbildīgajam darbiniekam.

97. Ja līguma vizētājiem nav pretenziju, tad uz līguma tiek uzlikta vīza ar pozitīva vērtējuma nozīmi. Līguma vizētājs sniedzot negatīvu atsauksmi par līguma projektu, norāda uz tā trūkumiem un iespējamiem labojumiem. Atkarībā no līgumu sarežģītības pakāpes līguma vizēšanu veic no 3 līdz 10 darba dienu laikā. Nepārkāpjot vizēšanas termiņu, līguma vizētājs ir tiesīgs nodot līguma projekta vizēšanu jebkuram iestādes darbiniekam.

98. Dome apstiprina Centrālās administrācijas līgumu noslēgšanas un saistību izpildes kontroles kārtību.

VII. Iedzīvotāju pieņemšana, iesniegumu izskatīšanas un informācijas iegūšanas kārtība

99. Domes priekšsēdētājs iedzīvotājus pieņem katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00. Domes priekšsēdētāja vietnieki iedzīvotājus pieņem katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no plkst. 14.00 līdz 17.00. Par iedzīvotāju pieņemšanas laiku un vietas izmaiņām tiek izziņots publiski.

100. Izpilddirektors un Centrālās administrācijas darbinieki iedzīvotājus pieņem pirmdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00. Pašvaldības iestādēs iedzīvotāju pieņemšanas kārtību nosaka iestādes vadītājs un par to informē Izpilddirektoru.

101. Iedzīvotāji iesniegumus, kas adresēti Domei, var sūtīt pa pastu vai personīgi nodot Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas nodaļā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā pirmajā stāvā. Elektroniskos iesniegumus un dokumentus var sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: pasts@jekabpils.lv vai uz e-adresi.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

102. Jēkabpils novada pašvaldība publicitātes veicināšanai Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja noteiktajā kārtībā tiek izveidoti un uzturēti pašvaldības profili sociālajos tīklos.

103. Pašvaldības iestādes reģistrē iesniegumus un izskata tos atbilstoši to apstiprinātajai kārtībai.

104. Personām ir pieejama visa Domes rīcībā esošā informācija, kas nav ierobežotas pieejamības informācija.

105. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pieņemtajiem domes lēmumiem, izņemot informāciju, kas nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Domes lēmumi tiek publicēti pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv. Ar domes sēžu protokoliem var iepazīties un saņemt to atvasinājumus Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas nodaļā.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

106. Ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem var iepazīties un saņemt to atvasinājumus, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas nodaļā.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

107. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un/vai iesniegumus. Tos iesniedz Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas nodaļā vai izmantojot Namejs. Elektroniskos dokumentus nosūta Klientu apkalpošanas nodaļai uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv. Atbilde uz deputāta iesniegumu un/vai pieprasījumu jāsniedz trīs darba dienu laikā, bet, ja atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks, tad atbilde jāsniedz ne ilgāk kā piecpadsmit dienu laikā, par to paziņojot iesniedzējam trīs darba dienu laikā no iesnieguma un/vai pieprasījuma saņemšanas dienas.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

VIII. Kārtība kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu

108. Pašvaldības amatpersonas ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem rīkojas Domes lēmumos noteiktajā kārtībā.

109. Dome apstiprina kārtību kādā pašvaldības amatpersonas un darbinieki rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem.

IX. Dokumentu nodošanas kārtība priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā

110. Domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā dokumentu nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam organizē izpilddirektors.

111. Izpilddirektors organizē arī materiālo vērtību nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam atbilstoši Grāmatvedības nodaļas izsniegtajam materiālo vērtību sarakstam.

112. Par dokumentu un materiālo vērtību nodošanu tiek sastādīts nodošanas – pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaras zaudējušais Domes priekšsēdētājs, jaunais Domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un Grāmatvedības nodaļas pārstāvis.

X. Kārtība kādā rīko publisko apspriešanu

113. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības autonomas kompetences jautājumos Dome visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var organizēt publisku apspriešanu.

114. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas Dome var lemt:

114.1. pēc ne mazāk kā 2/3 Dome deputātu iniciatīvas;

114.2. pēc ne mazāk kā 5 % pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;

114.3. pēc pašvaldības Domes priekšsēdētāja iniciatīvas;

114.4. citos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

115. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:

115.1. tās datumu un vēlamos termiņus;

115.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;

115.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;

115.4. publiskās apspriešanas lapas formu;

115.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu;

115.6. citu informāciju, kas noteikta citos normatīvajos aktos.

XI. Administrācijas izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība

116. Pašvaldības padotībā esošo institūciju un amatpersonu administratīvos aktus un faktisko rīcību apstrīd Domē. Administratīvo strīdu komisija sagatavo apstrīdējumu izskatīšanu Domē, kā arī uzklausa procesa dalībniekus.

117. Administratīvo strīdu komisijas sastāvu nosaka dome.

118. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj Dome, pirms tam jautājumu izskatot Finanšu komitejā.

XII. Darbinieku pieņemšanas kārtība

119. Iestāžu vadītāji un iestāžu struktūrvienību vadītāji darbā tiek pieņemti pēc iekšēja vai atklāta konkursa rezultātiem. Pieņemot darbā pārējos darbiniekus, konkursa rīkošanas nepieciešamību un veidu izvērtē attiecīgās pašvaldības iestādes vadītājs. Darbinieku pieņemšanas procedūru Centrālās administrācijas vakantajās amata vietās izpilddirektora vietnieks saskaņo ar domes priekšsēdētāju.

(Jēkabpils novada domes 28.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

120. Iestādes vadītājs izlemj vai konkrētā gadījumā piemērot iekšēju vai atklātu konkursu. Rīkojums par iekšēja konkursa izsludināšanu nekavējoties tiek nosūtīts visām iestādēm, izmantojot vienoto dokumentu vadības sistēmu.

121. Pašvaldību iestāžu vadītāji pieņemot darbā darbiniekus atklātā konkursā, ar rīkojumu izsludina konkursu, nosaka konkursa kārtību, vērtēšanas kritērijus un konkursā pieteikušos kandidātu vērtēšanai izveido komisiju vismaz trīs personu sastāvā.

Komisijas sastāvā vismaz piedalās iestādes vadītājs un attiecīgās struktūrvienības vadītājs, kura tiešā pakļautībā atradīsies darbinieks. Ja struktūrvienības vadītājs pamatoti iebilst pret kandidatūru, tad iestādes vadītājam šie iebildumi ir saistoši. Komisijā ar padomdevēja tiesībām iestādes vadītājs var pieaicināt jebkuru pašvaldības darbinieku. Komisijas sēdes ir slēgtas.

Atklāto konkursu uz pieteikšanos amata vietai izsludina vismaz vienu reizi vietēja rakstura laikrakstā vai pašvaldības izdevumā un citos avotos, ja tas noteikti noteikts normatīvajos aktos. Pieteikšanās termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 dienām no sludinājuma publicēšanas dienas. Ja konstatēta kandidātu neatbilstība prasībām vai termiņā noteiktajā laikā neviens nav iesniedzis pieteikumu, izsludina atkārtotu konkursu. Izsludinot iekšējo konkursu, tā rīkošanas nosacījumi, ir tādi paši kā atklātam konkursam.

(Jēkabpils novada domes 28.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

122. Vakantajām pašvaldības iestāžu vadītāju (izņemot izglītības iestādes) amata vietām izpilddirektors ar rīkojumu izsludina konkursu, nosaka konkursa kārtību, vērtēšanas kritērijus un konkursā pieteikušos kandidātu vērtēšanai izveido komisiju vismaz trīs personu sastāvā. Komisijā ar padomdevēja tiesībām izpilddirektors var pieaicināt jebkuru pašvaldības darbinieku. Komisijas sēdes ir slēgtas.

(Jēkabpils novada domes 28.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

XIII. Noslēguma jautājumi

123. Saistošo noteikumu normas:

123.1. no 4.6. apakšpunkta līdz 4.23. apakšpunktam un no 4.25. līdz 4.37. apakšpunktam stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī;

123.2. 4.2. un 4.4. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. novembrī;

123.3. pārējie 4. punkta apakšpunkti stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

(Jēkabpils novada domes 19.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

124. Līdz 2022. gada 1. janvārim tiek piemērota pašvaldības iestāžu struktūra, kas noteikta:

124.1. Jēkabpils pilsētas domes 2013. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 43 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums";

124.2. Aknīstes novada domes 2009. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Aknīstes novada pašvaldības nolikums";

124.3. Jēkabpils novada domes 2014. gada 23. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2014 "Jēkabpils novada pašvaldības nolikums";

124.4. Krustpils novada domes 2016. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2016/4 "Krustpils novada pašvaldības nolikums";

124.5. Salas novada pašvaldības 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2017/5 "Salas novada pašvaldības nolikums";

124.6. Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2017 "Viesītes novada pašvaldības nolikums".

125. Saistošajos noteikumos noteiktos Centrālās administrācijas pienākumus līdz 2022. gada 1. janvārim veic Jēkabpils pilsētas domes 2013. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 43 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums" noteiktā Pašvaldības iestāde "Jēkabpils pilsētas pašvaldība".

126. Noteikt, ka līdz 2022. gada 1. janvārim Jēkabpils pilsētas būvvalde kontrolē būvniecības procesu Nolikuma 3.10. apakšpunktā noteiktajā teritorijā, bet Krustpils novada būvvalde kontrolē būvniecības procesu šī nolikuma 3. punktā noteiktajās teritorijās, izņemot 3.10. apakšpunktā noteikto.

127. Ar 2022. gada 1. janvāri atzīt par spēku zaudējušiem:

127.1. Jēkabpils pilsētas domes 2013. gada 29. augusta saistošos noteikumus Nr. 43 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums";

127.2. Aknīstes novada domes 2009. gada 1. jūlija saistošos noteikumus Nr. 1 "Aknīstes novada pašvaldības nolikums";

127.3. Jēkabpils novada domes 2014. gada 23. oktobra saistošos noteikumus Nr. 23/2014 "Jēkabpils novada pašvaldības nolikums";

127.4. Krustpils novada domes 2016. gada 22. oktobra saistošos noteikumus Nr. 2016/4 "Krustpils novada pašvaldības nolikums";

127.5. Salas novada pašvaldības 2017. gada 26. oktobra saistošos noteikumus Nr. 2017/5 "Salas novada pašvaldības nolikums";

127.6. Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra saistošos noteikumus Nr. 9/2017 "Viesītes novada pašvaldības nolikums".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jēkabpils novada pašvaldības nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 01.07.2021.Stājas spēkā: 02.07.2021.Zaudē spēku: 19.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 127, 06.07.2021. OP numurs: 2021/127.4
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
324506
{"selected":{"value":"01.09.2022","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-18.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2022","iso_value":"2022\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-18.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2022","iso_value":"2022\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2022.-31.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-28.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.09.2021","iso_value":"2021\/09\/25","content":"<font class='s-1'>25.09.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2021","iso_value":"2021\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2021.-24.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2021","iso_value":"2021\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2021.-19.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"