Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 453

Rīgā 2021. gada 29. jūnijā (prot. Nr. 50 36. §)
Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 21.1 punktu

1. Noteikumi nosaka izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodiku pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestādes).

2. Izglītības iestādes vadītājs nosaka par izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanu atbildīgo pedagogu (turpmāk – pedagogs).

3. Lai izvērtētu to izglītojamo speciālās vajadzības, kuri sasnieguši piecu gadu vecumu, pedagogs izmanto izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas veidlapu (pielikums) (turpmāk – izvērtēšanas veidlapa). Izvērtēšanas veidlapā norāda, vai izglītojamam nepieciešams izglītības iestādes atbalsta speciālista atzinums. Ja nepieciešams izglītības iestādes atbalsta speciālista atzinums, to sniedz Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 556 "Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām" noteiktajā kārtībā.

4. Pēc izvērtēšanas veidlapas aizpildīšanas izglītības iestādes vadītājs nodrošina, ka ar to tiek iepazīstināts izglītojamā likumiskais pārstāvis.

5. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 29. jūnija
noteikumiem Nr. 453
Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšana pirmsskolas izglītības iestādēs

Veidlapas paraugs

Pirmsskolas izglītības iestāde 
Izglītojamā vārds, uzvārds 
Izvērtētāja vārds, uzvārds, amats 

1. Valodu mācību joma

Nr. p. k.Izglītojamā zināšanas, izpratne un pamatprasmesVērtējums (atzīmēt atbilstošo)Pedagoga darbība
daļēji
1.1.Atbild uz jautājumiem   

Pedagogs ieinteresē izglītojamo un rada vēlmi izteikties, veikt uzdevumus.

Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, izpratni un pamatprasmes, pamatojoties uz pedagoģiskajiem novērojumiem

1.2.Uzdod vienkāršus, īsus jautājumus, saistītus ar ikdienu   
1.3.Uzklausa citus   
1.4.Piedalās sarunās   
1.5.Stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, saskaņojot vārdus teikumos (patstāvīgi vai ar pedagoga atbalstu)   
1.6.Nosauc pirmo skaņu vārdā   
1.7.Pareizi izrunā skaņas   
1.8.Pazīst atsevišķus burtus   
1.9.Raksta burtu elementus   
1.10. Secinājumi un novērojumi 
  
  

2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Nr. p. k.Izglītojamā zināšanas, izpratne un pamatprasmesVērtējums (atzīmēt atbilstošo)Pedagoga darbība
daļēji
2.1.Nosauc savu vārdu un uzvārdu   

Pedagogs lūdz izglītojamo nosaukt savu un ģimenes locekļu vārdus un uzvārdus, dzīvesvietu un vecumu.

Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, izpratni un pamatprasmes, pamatojoties uz pedagoģiskajiem novērojumiem

2.2.Nosauc savu ģimenes locekļu vārdus   
2.3.Nosauc savu dzīvesvietu (valsti, pilsētu, pagastu)   
2.4.Nosauc savu vecumu   
2.5. Secinājumi un novērojumi 
  
  

3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Nr. p. k.Izglītojamā zināšanas, izpratne un pamatprasmesVērtējums (atzīmēt atbilstošo)Pedagoga darbība
daļēji
3.1.Deklamē īsu dzejoli   

Pedagogs aicina izglītojamo radošā darbā attēlot pazīstamus priekšmetus vai dabas objektus, izmantojot izglītojamā izvēlētu tehniku, piemēram, zīmēšanu, gleznošanu, aplicēšanu, veidošanu.

Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, izpratni un pamatprasmes, pamatojoties uz pedagoģiskajiem novērojumiem

3.2.Dzied kopā ar citiem   
3.3.Dejo kopā ar citiem   
3.4.Piedalās rotaļās   
3.5.Attēlo radošā darbā pazīstamus objektus   
3.6. Secinājumi un novērojumi 
  
  

4. Dabaszinātņu mācību joma

Nr. p. k.Izglītojamā zināšanas, izpratne un pamatprasmesVērtējums (atzīmēt atbilstošo)Pedagoga darbība
daļēji
4.1.Atšķir gadalaikus   

Pedagogs lūdz izglītojamam nosaukt gadalaikus un dzīvos organismus, kā arī raksturot tos. Lai izglītojamam palīdzētu, pedagogs var izmantot arī atbilstošus attēlus.

Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, izpratni un pamatprasmes, pamatojoties uz pedagoģiskajiem novērojumiem

4.2.Nosauc dažas gadalaikam raksturīgākās pazīmes   
4.3.Nosauc un īsi raksturo tuvākajā apkārtnē sastopamos dzīvniekus   
4.4.Nosauc un īsi raksturo tuvākajā apkārtnē novērojamos augus   
4.5.Nosauc un īsi raksturo tuvākajā apkārtnē novērojamās sēnes   
4.6. Secinājumi un novērojumi 
  
  

5. Matemātikas mācību joma

Nr. p. k.Izglītojamā zināšanas, izpratne un pamatprasmesVērtējums (atzīmēt atbilstošo)Pedagoga darbība
daļēji
5.1.Nosauc priekšmetu skaitu pieci apjomā   

Pedagogs lūdz izglītojamam, praktiski darbojoties, skaitīt līdz pieci un atpakaļ, veidot skaitlim priekšmetu kopu iespējamos variantus, grupēt priekšmetus pēc vienas pazīmes, piemēram, krāsas vai lieluma, salīdzināt priekšmetu kopas. Pedagogs lūdz izglītojamam no piedāvātajiem priekšmetiem vai ģeometriskajām figūrām veidot ritmiskus sakārtojumus. Pedagogs lūdz izglītojamam attēlos parādīt ģeometriskas figūras, kuras izglītojamais pazīst. Pedagogs lūdz izglītojamam nosaukt priekšmeta atrašanās vietu.

Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, izpratni un pamatprasmes, pamatojoties uz pedagoģiskajiem novērojumiem

5.2.Veido priekšmetu kopas pieci apjomā dažādās variācijās   
5.3.Grupē priekšmetus pēc vienas pazīmes   
5.4.Salīdzina priekšmetu kopas pēc skaita   
5.5.Atbilstoši nosacījumam un radoši veido sakārtojumus, tai skaitā ritmiskas rindas, kas atšķiras pēc vienas pazīmes   
5.6.Pazīst ģeometriskas figūras (riņķi, četrstūri, trijstūri)   
5.7.Nosauc objekta atrašanās vietu telpā, lietojot jēdzienus "virs, zem, pie, aiz, blakus"   
5.8. Secinājumi un novērojumi 
  
  

6. Tehnoloģiju mācību joma

Nr. p. k.Izglītojamā zināšanas, izpratne un pamatprasmesVērtējums (atzīmēt atbilstošo)Pedagoga darbība
daļēji
6.1.Satver un lieto rakstāmpiederumus   

Pedagogs izvērtē izglītojamā rakstāmpiederumu un darbarīku lietošanas prasmes.

Pedagogs piedāvā izglītojamam dažādus materiālus, aicina izglītojamo izteikt idejas par to izmantošanu un rosina izgatavot dažādus izstrādājumus.

Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, izpratni un pamatprasmes, pamatojoties uz pedagoģiskajiem novērojumiem

6.2.Satver un uzmanīgi lieto darbarīkus   
6.3.Līmē, plēš, loka, griež papīru un tekstilmateriālu   
6.4.Veido regulāras un neregulāras formas no veidošanas materiāliem   
6.5.Kombinē un sastiprina dažādus materiālus, tai skaitā dabas materiālus   
6.6. Secinājumi un novērojumi 
  
  

7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Nr. p. k.Izglītojamā zināšanas, izpratne un pamatprasmesVērtējums (atzīmēt atbilstošo)Pedagoga darbība
daļēji
7.1.Iesaistās kustību rotaļās telpās un ārā   

Pedagogs aicina izglītojamo iesaistīties kustību rotaļās, drošā vidē veikt pārvietošanos, šķēršļu un priekšmetu pārvietošanas uzdevumus.

Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, izpratni un pamatprasmes, pamatojoties uz pedagoģiskajiem novērojumiem

7.2.Pārvietojas dažādās vidēs atbilstoši nosacījumiem   
7.3.Pārvar šķēršļus dažādos veidos un sev piemērotā tempā   
7.4.Notur līdzsvaru   
7.5.Ikdienā ievēro personīgo higiēnu   
7.6. Secinājumi un novērojumi 
  
  

8. Novērojumi par izglītojamā uzvedību ikdienā

Nr. p. k.Uzvedības novērojumiVērtējums (atzīmēt atbilstošo, salīdzinot šo bērnu ar citiem bērniem viņa grupā)Pedagoga darbība
neatbilstdaļēji vai dažreiz atbilstpilnībā vai bieži atbilst
8.1.Labprāt dalās ar citiem bērniem   Pedagogs izvērtē izglītojamā uzvedību, pamatojoties uz pedagoģiskajiem novērojumiem
8.2.Drīzāk vientuļnieks, mēdz spēlēties vienatnē   
8.3.Viegli novērst uzmanību, nenoturīgas koncentrēšanās spējas   
8.4.Draudzīgs, izpalīdzīgs   
8.5.Neatbild, kad kāds ar viņu runā   
8.6.Nevar nosēdēt mierīgi, nemierīgs   
8.7.Nespēj pagaidīt, vēlas visu tūlīt   
8.8.Daudz raižu, bieži izskatās noraizējies   
8.9.Bieži ir dusmu lēkmes vai aizsvilstas    
8.10.Bieži kaujas ar citiem bērniem vai dara tiem pāri    
8.11.Ņem vērā citu cilvēku jūtas    
8.12.Parasti paklausīgs, dara to, ko liek pieaugušie    
8.13.Bieži ir nelaimīgs, nomākts vai raudulīgs    
8.14. Citas izglītojamam raksturīgas uzvedības izpausmes ikdienā (ja nepieciešams)
  
  
8.15. Secinājumi un novērojumi 
  
  
  
  

9. Ieteikumi

9.1. Izglītojamā stiprās un vājās puses (ko izglītojamais prot un dara ar prieku, jomas,
kurās nepieciešams atbalsts) 
  
  
  
9.2. Ieteikums par to, vai izglītojamam nepieciešams Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 556 "Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām" noteiktais izglītības iestādes atbalsta speciālista atzinums (atzīmēt atbilstošo):

ir nepieciešams atbalsta speciālista atzinums

nav nepieciešams atbalsta speciālista atzinums

9.3. Citi ieteikumi (ja nepieciešams) 
  
  
Izvērtētājs 
 (vārds, uzvārds, paraksts*)
Datums*  
Izglītojamā likumiskais pārstāvis 
 (vārds, uzvārds)

iepazīstināts ar speciālo vajadzību izpētes rezultātiem un ieteikumiem.

Izglītojamā likumiskais pārstāvis 
 (vārds, uzvārds, paraksts*)
Datums*  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām.

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 453Pieņemts: 29.06.2021.Stājas spēkā: 01.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 01.07.2021. OP numurs: 2021/124.14
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
324383
01.09.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"